Nógrád, 1988. június (44. évfolyam, 130-155. szám)

1988-06-01 / 130. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! AZ MSZMP NÓGRÁD MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA XLIV. ÉVF.. 130. SZÁM ÁRA: 1,80 FT 1988. JÚNIUS 1.. SZERDA Tripla Univer(?!) 3. oldal Egy nagycsaládos esete a rendeletekkel (5. oldal) Á megújuló természetbarát-mozgalomról (7. oldal) Moszkvában folytatódott a Gorbacsov—Reagan csúcstalálkozó Harmadik tárgyalási forduló — Seta a Vörös téren — Dokumentumokat Írtak alá — Az elnök az írószövetségben és a Lomonoszov Egyetemen Mihail Gorbacsov, az SZKP KB főtitkára és Ronald Reagan amerikai elnök megbeszéléseik harmadik napján, május 31- én a moszkvai Kremlben. MTI-telefotó Grósz Károly megbeszélése Nyikolaj Szljunykovval A moszkvai Kremlben, az SZKP KB főtitkárának a szovjet kormány épületében lévő dolgozószobájában kez­dődött meg kedden délelőtt, moszkvai idő szerint 10 óra­kor Mihail Gorbacsov és Ronald Reagan harmadik találkozója. Mihail Gorbacsov és Ro­nald Reagan előző két meg­beszélésén 171 percet tár­gyalt egymással: a vasárnapi négyszemközti találkozó 71 percig tartott, míg a hétfői tárgyalás — amelyen a tár­gyalóküldöttségek tagjai is részt vettek — csaknem 100 percig. A kedd délelőtti találkozó után Mihail Gorbacsov, az SZKP KB főtitkára és Ro­nald Reagan amerikai elnök sétát tett a Kreml terüle­tén és a Vörös téren. A kimerítő tárgyalást követő kikapcsolódást az amerikai elnök indítványozta, a szov­jet főtitkár pedig készsége­sen vállalta az alkalmi ide­genvezető szerepét. A séta a Kreml csodála­tos templomainál kezdődött, majd a Kreml nagyórája alatti kapun a két államférfi kisétált a Vörös térre, amelyet ebből az alkalomból nem zártak le. Így az elnök­nek lehetősége nyílt arra, hogy közelebbről is ismeret­séget kössön a moszkvaiak­kal, akik melegen üdvözöl­ték őt. Az amerikai államfő és a Vörös téren tartózkodó emberek között kötetlen be­szélgetés alakult ki. amely­nek fő témája a béke meg­őrzésének fontossága volt. Reagan annyira belefe­ledkezett a moszkvaiakkal folytatott eszmecserébe, hogy a szovjet—amerikai kétoldalú dokumentumok aláírása emiatt húsz perccel később kezdődött a terve­zettnél. A szovjet—amerikai gaz­dasági együttműködés fej­lesztését sürgette Mihail Gorbacsov, az SZKP KB fő­titkára újságírók kérdéseire válaszolva kedden Moszkvá­ban, azt követően, hogy a Kreml Vörös termében több dokumentumot írtak alá a két ország képviselői. Mihail Gorbacsov elmond­ta: az amerikai elnökkel kedd délelőtt beható eszme­cserét folytattak a kétoldalú kereskedelmi-gazdasági kap­csolatok állásáról. A szovjet pártfőtitkár kifejtette: már régen bebizonyosodott, hogy a Szovjetunió és az Egyesült Államok gazdasági téren független egymástól. Ennek ellenére a két országnak a szovjet és az amerikai nép, valamint az egész világ ér­dekeinek megfelelően együtt kell működnie. A fejlett gaz­dasági kapcsolatok, követke­zésképpen a nagyobb mérvű gazdasági függőség mintegy előrevetíti a politikai kap­csolatok alakulását is — hangsúlyozta Gorbacsov. Az elnökkel folytatott ked­di megbeszélését nagyon tar­talmasnak minősítette a fő­titkár, hozzáfűzve: Reagan egyetértett azzal, hogy a gaz­dasági együttműködést javí­tani kell. (Az Egyesült Államok a Szovjetunió tőikéskereske­delmi partnerei között a 7. helyen áll. A két ország áru­csere-forgalma tavaly nem érte el az egymilliárd dol­lárt.) Gorbacsov végezetül elmondta, hogy szovjet ál­lampolgárok leveleit adta át Reagannak. Ezek az írások remélhetőleg érdekesek lesz­nek az elnök számára — je­lentette ki. A moszkvai csúcs kereté­ben kedden újabb szovjet— ' amerikai megállapodásokat írtak alá. A két ország külügymi­niszterei megállapodást ír­tak alá, amely előírja az in­terkontinentális ballisztikus rakéták és a tengeralattjá­rókon telepített ballisztikus rakéták indításáról való előzetes, kölcsönös értesítést Sevardnadze _ és Shultz megállapodást írt alá arról is, hogy a két ország közös kísérletet végez, aVnely a föld alatti kísérleti nukleáris robbantások hatóerejét korlátozó, 1974-es szerződés ellenőrzését szolgálja. (Folytatás a 2. oldalon) Grósz Károly, a Magyar Szocialista Munkáspárt fő­titkára, a Minisztertanács elnöke kedden a KB szék­házéban fogadta Nyikolaj Szljunykovot, a Szovjetunió Kommunista Pártja KB Po­litikai Bizottságának tagját, a Központi Bizottság titká­rát, aki a KGST-tagországök testvérpártjai gazdaságpo­litikai kérdésekkel foglalko­zó KB-titkárainak tanácsko­zására érkezett hazánkba. Nyikolaj Szljunykov átad­ta Mihail Gorbacsov szívé­A gazdasági-társadalmi ki­bontakozás programjából adódó tömegpolitikai felada­tokról tanácskozott töb­bek között tegnap Salgó­tarjánban, az MSZMP Nóg- rád Megyei Végrehajtó Bi­zottsága. Ezt megelőzően a megye tizenöt legjelentősebb ipari és mezőgazdasági üzemében vizsgálódtak a megyei pártbizottság mel­lett tevékenykedő agitációs és propaganda-munkabizott­ság tagjai. A vélemények összegezése során — meg­vitatta azt legutóbbi ülé­sén a munkabizottság is — többek közt felhasználták a pártértekezletet megelőző viták, véleménycserék üze­mi tapasztalatait, amelyeket az érintett százhuszonöt alapszervezetben a mint­egy négy és fél ezer párt­taggal folytatott beszélgeté­sek hoztak. A végrehajtó bi­zottság arra keresett vá­laszt, hogy a tömegpolitikai munka mennyiben töliti be szerepét a szemléletformálás­ban, a cselekvésre való mozgósításban, ily módon a A mohorai DROGUNION Gyógynövénybegyűjtő és Forgalmazó Szövetkezeti Közös Vállalat elmúlt évi gazdálkodási eredményei alapjain, reSŰKÍvüU igazgatótanács-ülésén mi­niszteri dicsérő oklevelet ve­hetett át, dr. Béres István­ig. az MSZMP Nógrád Me­gyei Bizottságának gazda­ságpolitikai osztályvezető- helyettesétől. A közös vállalat az el­múlt évben mintegy tizenhá­rom és fél milliós eredményt produkált, amely közel egy­millió forinttal több az 1986-osnál. Exportbevéte­lük 1987-ben megközelítette a hatvanegymillió forintot. Az ország különböző te­rületein működő hét körze­ti felügyelő és kétszázötven felvásárló megközelítően száz-sziázhúsz féle növény felvásárlásával foglalkozik. Ügy tűnik az eredmények alapján, hogy a kamilla a „legtermelékenyebb”, ez­lyes üdvözletét. Az SZKP Központi Bizottságénak fő­titkára sok sikert kívánt a pártértekezlet állásfoglalá­sának végrehajtásához, az MSZMP tevékenységének megújításához, a társadalmi változásokban betöltött sze­repének erősítéséhez. Grósz Károly az MSZMP Központi Bizottságának ne­vében köszönetét mondott az SZKP Vezetésének, a szovjet tömegtájékoztatási szerveknek azért a figyele­mért, amely a Szovjetunió­kibontakozási, a stabilizá­ciós program végrehajtásá­ban. Az előterjesztés, a széles körű véleménycsere során megállapítást nyert, hogy az üzemekben folyó tömeg­politikai munka tartalmá­ban és módszereiben is fej­lődött, hozzájárult a kibon­takozási program megér­téséhez, a közhangulat, a feszültségek . oldásához, a párttagok, a pártonkívü- liek cselekvökészségének fejlesztéséhez. Az üzemek tapasztalatai is azt erősítik, hogy a párttagság támo­gatja a reformfolyamatot, cselekvőén kész részt venni abban. Ugyanakkor a testü­let fölhívta a figyelmet ar­ra is, hogy a szocialista építőmunka feladatainak megoldása folyamatos mi­nőségi megújulást igényel a párt tevékenységében, így az ideológiai, a tömegpoli­tikai munkában is. Ezért a végrehajtó bi­zottság állást foglalt a tö­megpolitikai munka legfon­tosabb tartalmi és szer­vezeti feladataiban. Meg­zel fordul leggyorsabban haszonra a befektetett pénz. A vállalat kitüntetése mel­lett egyéni dicséretek át­adására is sor került. Így ban belpolitikai életünk e fontos eseményét övezte. Hangsúlyozta, hogy az alap­vető kérdésekben széles kö­rű egyetértés alakult ki a pártban és a társadalomban. Kedvezőbbek a feltételek ahhoz, hogy határozott és dinamikus munka kezdődjék a pártértekezlet állásfogla­lásának végrehajtására, re­formtörekvéseink követke­zetes megvalósítására a gazdaságban, a politikai életben. (Folytatás a 2. oldalon) erősítette, hogy a legfon­tosabb tennivaló ma az, hogy a párttagság, a dol­gozó kollektívák megismer­jék, jól értelmezzék az or­szágos pártértekezlet állás- foglalását, az abból adódó megyei tennivalókat. Ennek érdekében vállalja fel az ellentmondások feltárását, a feszültségek mérséklését, a párttagok, a pártonkívüliek körében fellelhető tudati zavarok oszlatását. A tes­tület felhívta a figyelmet a tömegpolitikai munka gondjaira, így a tömeg­politikai tanfolyamok gon­dosabb szervezésére. Ma ugyanis a párttagok mint­egy fele nem vesz részt politikai oktatásban. Na­gyobb figyelmet szükséges fordítani a leghatékonyabb módszerek keresésére és alkalmazására, a propa­gandisták kiválasztására és felkészítésére. A végrehajtó bizottság ezt követően tájékoztatót hallgatott meg az MHSZ megyei szervezeteinek nyolc­esztendős tevékenységéről és további feladatairól. Kiváló munkáért miniszteri dicséretet kapott Bíró Lás?.Ió­né, valamint Kiváló terme­lőszövetkezeti munkáért ki­tüntetést Havassy László. Elismerés termeiSszöuetkezete kitek Állásfoglalás a tömegpolitikai munkáról A tagság támogatja a reformfolyamatot I párt megyei végrehajtó bizottságának ülése Miniszteri dicséret a DROGIINION-nak Kishartyán: másodszor kiváló Múlt évi kitűnő eredmé­nyei alapján megyénk leg­jobb mezőgazdasági üzemé­nek bizonyult és Kiváló Ter­melőszövetkezet címet nyert a Kishartyáni Egyesült Erő Mgtsz. Ez alkalomból ren­deztek ünnepi közgyűlést kedden, a salgótarjáni Bá­nyász Művelődési Házban, ahol Zsidai Zoltán műszaki főágazatvezető köszöntötte a tagságot és a meghívott ven­dégeket. Az elnökségben töb­bek között helyet foglalt Devcsics Miklós, a megyei tanács elnöke, dr. Sándor László, a salgótarjáni vá­rosi pártbizottság első tit­kára, Deák Pál, a TESZÖV titkára. Avatóbeszédében Kovács János elnök röviden vissza­idézte a kollektíva több év­tizedes múltját. Szólt a ked­vezőtlen adottságok miatti nehéz indulásról, a kétszeri egyesülésről, rámutatott arra az állhatatos, szorgalmas munkára, amely elvezetett a sikerekhez. Jellemző a tsz fejlődésére, gazdagodására, hogy az 1970. évi 15,6 millió­val szemben 1987-ben 131,3 millió forint árbevételt ért el. Ez idő alatt a nyereség 871 ezerről 13,6 millió fo­rintra növekedett. Az üzem vagyona csaknem megnégy­szereződött a tizenhét év so- I rán. Napjainkban minden téren rendjén mennek a dolgok a termelőszövetkezetben. Alap- tevékenységen belül a nap­raforgó, a gabona, a lucer­na termésátlaga meghaladja a megyei átlagot. A juhászat, a baromfiágazat jelentős nyereséget hoz. A műszaki ágazat eredményessége jó­nak nevezhető. Az ipari fő­ágazaton belül felfutóban van a csavaranya és a fém- tömegcikkek gyártása. A fu­(Folytatás a 2. oldalon) Szárítás és feldolgozás után nyugat-európai országokba ke­rül a bodzavirág. — bp —

Next

/
Oldalképek
Tartalom