Nógrád Megyei Hírlap, 1995. június (6. évfolyam, 127-151. szám)

1995-06-01 / 127. szám

Ma a kórházért tüntetnek Pásztón Juhász Gábor országgyűlési képviselő véleménye meg­egyezik a helyi szakemberekével: a városi kórházat meg kell menteni! 3. oldal HttHSMtm 21 Autós Sarol Hatvan, Bercsényi út 18-22. T: (37) 343A00 Van még néhány áprilisi árfekvésű autónk! íídó'f, vré Magyarország és a rák Az emberiség egyik legnagyobb ellensége, amely ellen egyelőre a legmodernebb orvostudomány sem tud teljes sikerrel fellépni: a rák. 4. oldal NOGRAD MEGYEI BALASSAGYARMAT, BÁTONYTERENYE, PÁSZTÓ, RÉTSÁG, SALGÓTARJÁN, SZÉCSÉNY VÁROSOK ÉS KÖRNYÉKÜK NAPILAPJA HÍRLAP 1995. JÚNIUS 1., CSÜTÖRTÖK VI. ÉVFOLYAM, 127. SZÁM ARA: 19,80 FORINT Nem tehetjük milliomossá. de elindíthatjuk a siker útján. y ' r Hirdessen a Nógrád Megyei Hírlapban! Mi került a csomagba? Többé nem jár a családi pót­lék állampolgári jogon a csa­ládok többségének; fizetni kell jó néhány egészségügyi szolgáltatásért; csökken a ké­sőbbiekben a táppénz mér­téke; járulékköteles a szellemi alkotás; emelkednek az illeté­kek - egyebek között ezek a megszorító intézkedések ke­rültek be a Parlamentben kedden késő este elfogadott Bokros-féle csomagba. (Részletesen az 5. oldalon) Mentősöket mentettek Teherautóba rohant egy bá- tonyterenyei mentőkocsi teg­nap kora délután Vác külte­rületén, a 2-es úton. A Toyota a Dunai Ce­mentmű közelében érte utol az előtte haladó, balra kanyarodó járművet. A tömeges baleset helyszínéről egy életveszélyes, négy súlyos és egy könnyű sé­rültet szállítottak kórházba. Kisterenye határában, a 21- es főúton szerdán délelőtt ki­lenckor egy segédmotor előzés közben nekiütközött az előtte haladó, kanyarodó járműsze­relvénynek. A motoros súlyos sérülést szenvedett. Koncert egyenes adásban Olyan ez a rendezvény, mint egy olimpia - mondja Ember Csaba, a balassagyarmati zene­iskola igazgatója a IV. Európai Ifjúsági Zenei Fesztiválról. Magyarország első ízben rendezi meg a fesztivált június 2-5. között Budapesten. Áz or­szág különböző városaiban, külföldi együttesek vendéglátá­sával, előfesztivál vezeti be má­jus 31-től. Salgótarján vendége Belorussziából a Breszti Zenei Kollégium ifjúsági kórusa lesz. A Bolyai János Gimnázium le­ánykarával és a zeneiskola hangszeres tanulóival együtt adnak közös hangversenyt jú­nius 1-jén 18 órai kezdettel a zeneiskola hangversenytermé­ben. A június 2-i budapesti nyitó hangversenyen - melyet a Ma­gyar Televízió 2-es csatornája 20 órától egyenes adásban köz­vetít - a salgótarjáni zeneiskola nyolc fiatal hegedűse is részt vesz a Bartók-duók megszólal- tatói között. Balassagyarmaton a ma esti koncerten többek között köz­reműködik: Friedrichshshafeni Városi Ifjúsági Szimfonikus Zenekar, a Roosendaali Városi Zeneiskola blockflőte együt­tese, a Jürmalai Zenei Szakkö- . zépiskola fuvolaegyüttese, Andrea Jandova (Losonc) és Marsai Edit (Ipolyság) népdal­énekes, Kőbányai Zeneiskola és.Balassi Bálint Gimnázium vegyeskara. A belépés díjtalan, de felajánlásokat elfogadnak a Pro Musica Alapítvány javára. Hódít a Postabank Egyszerre három Postabank-ki­rendeltség nyílik a mai napon Nógrád megyében. Pásztón, Salgótarjánban és Szécsényben kezdi meg a lakossági szolgál­tatások árusítását a Postabank. A kirendeltségek a Nógrád Tourist irodáiban, illetve Szé­csényben az önkormányzat tu­lajdonában lévő Tourinform irodában kezdik meg tevékeny­ségüket. Éjféli foci, déli futás, esti buli Szerdára virradó éjjel egyene­sen a Parlamentből érkezett Nagyorosziba Urbán Árpád or­szággyűlési képviselő, hogy részt vegyen a kihívás napi rendezvényen. Éjfél után a képviselő és Hornyák Endre polgármester nyitotta meg a csaknem huszonnégy órás ak­ciót, amely labdarúgó-mérkő­zéssel kezdődött a helyőrségi klub villanyfényes pályáján. Az első meccset Urbán, az egykori kiváló játékvezető vezette. Napközben nemzetközivé vált az akció: a megállított buszok utasai is csatlakoztak. Huszonkilenc megyei telepü­lés - például Bátonyterenye, Csécse, Diósjenő, Hont, Erdő- tarcsa - vett részt az országos vetélkedésben, csaknem 700 másik város és falu társaságá­ban. Rigó Tibor felvételei (bal­ról jobbra) Mátramindszenten, Karancsberényben és Nagybár- kányban készültek. (További információk a 11. oldalon.) Kicentizték az időt: roham az adóhatóságnál „Gyarló vagyok, uram, mindent az utolsó percekre hagyok” - felelte érdeklődésemre egy magát megnevezni nem kívánó sal­gótarjáni vállalkozó. Csak a határidő - május 31-e - lejárta előtt fél nappal adta be társaságiadó-bevallását. A sokadalmat elnézve, mások is kicentizték az időt. Az Adó- és Pénzügyi Ellen­őrzési Hivatal Nógrád Megyei Igazgatóságának földszinti ügyfélszolgálati irodájában tegnap szinte egymásnak adták a kilincset az ügyfelek. Sokszoros forgalom- Kész bolondokháza van ná­lunk! - summázta a nem min­dennapos helyzetet a 3. számú ablak túloldalán Darabos Géza főelőadó, miközben gyors mozdulatokkal hitelesítette az adóbevallásokat. - A forgal­munk olyan tízszerese lehet a szokásosnak. Az „igazság óráiban” a kli­ensek postán is eljuttathatták adóbevallásukat.-Hozzánk az átlagos posta­mennyiség háromszorosa érke­zett be reggel - mondta Nagy Edit ügyiratkezelő. A bevalláskezelés és infor­mációs osztályon szintén foko­zott volt a munkatempó. Gyet- vai Barnabásné főtanácsossal egy csendesebb irodában be­szélgetünk. Késedelmes bevallások- Mintegy 4300 élő (tehát valóban adózó - K. L.) adó­alanyt tartunk nyilván, s hozzá­vetőlegesen a 40 százalékuk tartozik a társasági adózók kö­rébe. Bár már bő hónapja lehet megtenni az adóbevallást, a nyomtatványoknak csak a fele érkezett be hozzánk. Öt-tíz szá­zaléka késik majd. Az adóhatóság nem kegyel­mez: a késedelmes bevallók bírságra számíthatnak. Nemré­giben 1,7 millió forint büntetést kellett kiszabni ilyen címen.-Az adóbevallások fele még mindig nem az elvárt színvo­nalú. Az ügyfelet behívjuk, s a gépben együtt javítjuk ki a hi­bát, pótoljuk a hiányosságot. Úgy látszik, az adózás tabu téma: több megkérdezett nem adta nevét a szavaihoz. Acs Miklósáé kivételt képezett. Több száz reménykedő- Nemzetközi fuvarozással foglalkozó férjem adóbevallá­sát hoztam be. Nem okozott gondot az elkészítése. Tavaly veszteséges volt a vállalkozás, minimális adót kell fizetnünk. Talán ez az év jobb lesz. Hozzá hasonlóan több száz reménykedő fordult meg szer­dán az APEH-nál. (k) Megkérdeztük: Ön fél Szilágyi Norbertné és Patrí- cia(3), Nógrádmegyer:- Nem félek ilyesmitől, de el tudom képzelni, hogy akár kevesebb pénzért is elrabolja­nak gyermekeket. Minden rosszra könnyű találni alkalmas embereket. Kőkeményen kel­lene fellépni ellenük! Lipták Nándorné és At- tila(6), Karancslapujtő:- Egyeseknek ez akár pénz- keresési lehetőséggé is válhat. A szülőknek jobban kell fi­gyelni mindenre. Az elképzel­hető legszigorúbb büntetéssel sújtanám a gyermekrablókat. Akár halállal is. a gyermekrablóktól? Varga Péter és Lilla(U), Sal­gótarján:- Ha ilyen mértékben nő a különféle erőszakos bűncse­lekmények száma, akkor bizo­nyára a gyermekrablásoké is emelkedik. Én tartok tőle. Ha beleszólhatnék, húsz év bör­tönbüntetés alá nem adnám. Szénási Zsuzsa és testvér­kéje, Judit(5), Héhalom:- Ez a gazdagokra nézve ve­szélyesebb, de meglehet, hogy nincs kivétel. Ha lesz gyerme­kem, talán bennem is kialakul­hat a félelemérzés. Kemény börtönévekkel kell sújtani min­den gyermekrablót. Egymilliót adtak a közösbe Balassagyarmat - Mint is­meretes, a Magyar Televízió Életrevaló Plussz vetélkedőjét a balassagyarmati Dózsa is­kola diákjai nyerték. Kedd esti élménybeszámolójukon fény derült arra is, hogyan ju­tottak el a győzelemig. Az elődöntőig számtalan felada­tot kellett megoldaniuk. Talán megérdemlik a sike­rek részesei, hogy felsoroljuk a nevüket: Benécs Balázs, Havaj Kornél, Czomek Gá­bor, Szabó Edit, Pozsonyi Edit, Mravik Judit, Révész András, Filip Elvira, Bognár Attila, Bojtos Gabriella, Szondái Márton, Korbe ly Erik, Cserháti Gábor, Oláh Máté, Ubrankovics Máté, Ká­vás Karola, Skuczi Katalin, Zolnyánszki Norbert, Fazekas Katalin. És a tanárok: B. Nyíregyházi Agnes, Zagyva­iné Tóth Judit, Oláh József, Pintérné Péter Eleonóra. Pót­tagok: Holes Gréta, Markó Dóra, Hatvani Gyöngyi, Gu­lyás Agnes, Szép Péter, Tresó Bálint, Szalai Zoltán, Kör­mendi Nikolett. A televíziós vetélkedőn a csapat győzelmével egymillió forinthoz juttatta az iskolát. Úgy döntöttek a gyerekek, a szülők és a pedagógusok, hogy nem aprózzák el a ju­talmat. A nagylelkű ajánlat pedig nem más, mint egy uszoda létrehozására tett kez­deményezés. A dózsások lét­rehoztak egy alapítványt, s felajánlották az egymillió fo­rintot. E nagyszerű kezdemé­nyezés akkor virágozna ki igazán, ha mások is csatla­koznának hozzá. Á. T.

Next

/
Oldalképek
Tartalom