Nógrád. 1974. december (30. évfolyam. 281-304. szám)

1974-12-01 / 281. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! A L MSI MP NOGRAD MEGYEI BIZOTTSÁGA ES A BEGYEI TANÁCS LAPM XXX. ÉVF., 281. SZÁM " ARA: 1 FORINT ' '1974. DECEMBER 1.. VASÁRNAP Politika és fiatalok Szinte krónikus problémá­ja a Kommunista Ifjúsági Szövetség tagjainak az, ho­gyan értelmezzék helyesen a politizálás fogalmát. Az ese­tek nagy többségében úgy vé­lik a fiatalok, hogy a politi­zálás csupán annak közvet­len formáival, módszereivel egyenlő. A direkt formákon belül is elsősorban az „isko­lás” módszereket tartják a politizáláshoz illőnek. Keve­sen tudják, értik, hogy éppen a jó politikai akciókkal lehet pezsgő, színes és vonzó KTSZ-életet kialakítani. A politizálás helytelen ér­telmezéséből fakad az is, hogy sok helyen még ma is a külpolitikai tájékozottság­ra szűkítik a fogalmat. Hol­ott a politikailag tájékozott fiatalnak legalább annyira kell ismernie szőkébb hazá­ja. városa, faluja életét, mun­káját. céljait, mint teszem azt a görögországi választások eredményét. És nemcsak is­mernie illik hazája és szőkébb hazája politikáját, hanem megvalósításában cselekvő­én részt is kell vennie. A politizálás fogalmának tisztázásában sokat segít a fiataloknak a KISZ megyei akcióprogramja, az ifjúmun­kás év politikai akciói nem csupán a politizálás direkt formáját kínálják a fiatalok­nak, a választási lehetőség ennél jóval szélesebb. A Be­széljük meg akciótól kezdve egészen, a már önmagában is sokféle témát tálaló A ma ifjúmunkása című pályázatig. A politikai akcióknak egyik ta­lán legközvetlenebb formá­ja, a politikai vetélkedő, szí­nes, játékos, elemekben azon­ban ez sem szűkölködhet. Politikai tájékozottságot kérnek számon ezeken a ve­télkedőkön. Elsősorban olyan kérdések szerepelnek benne, amelyek közelről érintik a fi­atalokat, amelyek közvetlen környezetük életéről szólnak.. Ma sem felesleges még visz- szatérni például az ifjúságpo­litikai határozatra, az ifjúsá­gi törvényre. Ez utóbbiról nem kevés fiatal hallott ugyan re­besgetni. de attól többet, hogy az ifjúsági törvény a fiatalok jogait és kötelessége­it fogalmazza meg, nem so­kat tud. Nem azért, mintha a fiatalok közönnyel szemlél­nék a róluk, értük szóló do­kumentumok sorsát. Csak­hogy a KISZ tagsága állandó cserélődésben, mozgásban van, a növekvő generáció újabb és újabb korosztályai kerülnek a szervezetbe. S mert politikai vetélkedők­ről. van szó, az akció felté­telezi a versenyszerüséget is. Az alapszervezetektől induló vetélkedők a jövő év márci­usában sorra kerülő megyei döntővel zárulnak. Ám politi­kai" tájékozottságot mérni, s ugyanakkor a versenyben rangsorolni is, nem könnyű feladat. Csak egy kérdés a praktikus oldalról: vajon egyenlő eséllyel indulhat-e az iskolai és az üzemi alap­szervezet? S vajon igazságos dolog-e összemérni a mosto­ha körülmények között dol­gozó alapszervezetet azzal, amely komolyabb fáradtság nélkül pusztán mindennapi életéből, annak légköréből is sokat meríthet? A menet közben foganato­sított ötletek finomíthatják a vetélkedósorozatot, igazsá­gosabbá, reálisabbá tehetik a versenyt az esélyek egyforma biztosításával. Lehetővé teszik, hogy az az alapszervezet le­gyen majd a nyertes, amely valóban a legnagyobb tudású. Veszíteni azonban -a nyer­tesek után következők sem fognak.. — szciuli — Foek Jenő visszaérkezett indiai és burmai látogatásáról Fock Jenő, a Miniszterta­nács elnöke, aki Indira Gan­dhi miniszterelnök meghívá­sára hivatalos látogatást tett az Indiai Köztársaságban, majd azt követően U Ne Win- nek, az államtanács elnöké­nek és U Sein Win minisz­terelnöknek a meghívására Burmába látogatott, szomba­ton visszaérkezett Budapest­re. Fock Jenővel együtt haza­érkezett felesége, valamint a miniszterelnök kíséretének tagjai: dr. Horgos Gyula £o- hó- és gépipari miniszter, dr. Hetényi István, az Orszá­gos Tervhivatal államtitkára, Rácz Pál külügyminiszter­helyettes, dr. Szalai Béla kül­kereskedelmi miniszterhelyet­tes, Lakatos Ernő, a Minisz­tertanács Tájékoztatási Hiva­talának elnökhelyettese, dr. Kós Péter, a Külügyminiszté­rium főosztályvezetője, Nagy Lajos, a Külügyminisztérium protokol 1 oszt ály ának vezető­je, Kovács Sándor, a Mi­nisztertanács elnöke titkár­ságának vezetője. A fogadásukra a Ferihegyi repülőtéren megjelent Huszár István és dr. Tímár Mátyás, a Minisztertanács elnökhe­lyettesei, Bondor József épí­tésügyi és városfejlesztési mi­niszter, Púja Frigyes külügy­miniszter, Rödönyi Károly közlekedés- és postaügyi mi­niszter, Dégen Imre államtit­kár, az Országos Vízügyi Hivatal elnöke, dr. Várkonyi Péter államtitkár, a Minisz­tertanács Tájékoztatási Hi­vatalának elnöke, dr. Gál Ti­vadar, a Minisztertanács tit­kárságának vezetője. Jelen volt az érkezésnél C. B. Muthamma, az Indiai Köz­társaság nagykövete, vala­mint B. D. Sevikin, a Szov­jetunió nagykövetségének kö­vettanácsosa. (MTI) Ünnepi bemutató Tudományos diákköri konferencia Ünnepi bemutatót, tudo­mányos diákköri konferen­ciát rendez a Pénzügyi és Számviteli Főiskola decem­ber 2-án és 3-án, amelynek helye ezúttal a főiskola sal­gótarjáni tagozata lesz. A ha­zánk felszabadulásának 30. évfordulója tiszteletére ren­dezendő, a jubileumi ese­mények szerves részét jelentő ünnepi bemutatóra, a tudo­mányos diákköri konferen­ciára Salgótarjánba érkező vendégek között üdvözölhet­jük többek között a Pénzügy­minisztérium, az Oktatási Mi­nisztérium, s nem utolsósor­ban a Külkereskedelmi Főis­kola, a Kereskedelmi és Ven­déglátóipari Főiskola, vala­mint a Pénzügyi és Szám­viteli Főiskola képviselőit is. A tudományos diákköri kon­ferencia ünnepélyes megnyi­tójára december 2-án. dél­után kettő órakor kerül sor. A résztvevőket, a három főis­kola hallgatóit, a vendégeket Lonsták László docens, tago­zatvezető üdvözli. Ezután megnyitót mond Devcsics Miklós, az MSZMP Nógrád megyei Bizottságának titká­ra. Ezután zajlik le a szekció- zsűrik vezetőinek és tagjai­nak megbeszélése. A munka négy szekcióban folyik majd. Mi a szerepe a tudomá­nyos diákköri konferenciá­nak a salgótarjáni tagozat éle­tében.? Ügy tűnik, e konferencia al • kalmas lesz arra, hogy ebben az új intézményben is tovább erősítse a hallgatók tudomá­nyos tevékenységét. Egyúttal méltó • hozzájárulás is a fel- szabadulás harmincadik év­fordulójának megünneplésé­hez. A tudományos diákkör a salgótarjáni tagozaton is ered­ményesen működik, megfe­lelő formája a hallgatók ön­tevékeny, tudományos tevé­kenységének. E diákkör (TDK) Salgótarjánban még viszony­lag rövid múltra tekinthet vissza, de már eddig is hoz­zájárult a benrte részt vevő hallgatók képességeinek to­vábbi fejlesztéséhez. A TDK a készségek kialakításának jó megnyilvánulási formáit teremti meg, hozzájárul a hallgatók tudományos alko­tótevékenysége kibontakozta­tásához, ahhoz, hogy mind jobb szakemberekké válja­nak. A három főiskola hallgatói­nak e kétnapos konferenciája Salgótarján egész szellemi éle­tének is nyeresége lehet. Castro beszéde iVem probléma a blokád „Kuba eljutott fejlődésének ahhoz a szakaszához, amikor már nem jelent problémát számára az imperialista blo­kád. Annál inkább azoknak, akik a kubai blokád kátyú­jába jutottak, s most minden erejükkel azon fáradoznak, hogy lehetőleg presztízs-ve­reség nélkül hagyják el a süllyedő hajót” — jelentette ki Fidel Castro, a Kubai Kommunista Párt első titkára, a forradalmi kormány elnö­ke a kubai nők második kongresszusának záróülé­sén, magyar idő szerint szom­baton hajnalban mondott be­szédében. Castro köszönetét fejezte ki annak a 12 országnak, amely az Amerikai Államok Szervezetének legutóbbi qui- tói tanácskozásán a kubai embargó feloldására szavazott. „Külön jelentősége van an­nak — hangsúlyozta Fidel Castro —, hogy azok az orszá­gok voltak a blokád feloldá­sának kezdeményezői, ame­lyekkel Kubának még nincs diplomáciai kapcsolata. (Ve­nezuela, Kolumbia, Costa Ri­ca.) A blokád hivatalosan továbbra is érvényben van, de ennek számunkra már nincs jelentősége. Legfeljebb szemlélői leszünk kimúlásá­nak”. (MTI) Felkészülés az ünnepekre Rövídebbek lesznek-e a sorok? Sok háziasszony már ió elő­re fél egy-egy több naDos ün­neptől, a sorbaállások miatt. Így van ez most is karácsony előtt. Több éves tapasztalat alapján a legtöbb gondot a hús- és a kenyérellátás okoz­za. nemcsak a vásárlóknak, de a kereskedelem szakembe­reinek is. Az ide csúcsforgal­mi kenyérellátásról a Sütő­ipari Vállalat igazgatóhelyet­tesétől. Szert Sándortól kap­tunk tájékoztatást. Megtudtuk többek között, hogy már majdnem egy hó­nappal az ünnepek előtt meg­tették az előkészületeket a zavartalan ellátás érdekében. Nemcsak a folyamatos, zök­kenőmentes ellátásról kell gondoskodnia a vállalatnak, hanem mennyiségileg is na* gyobb feladatok előtt áll. S. hogy ennek a feladatnak megfeleljen, több ügyes kéz­re. több szakemberre van szüksége. A csúcs néhány nap­jára igénybe veszik a nyugdí­jas dolgozókat és a szakmun­kástanulókat is. Nagy gondot okoz a szállítás zavartalansá­gának biztosítása is. mert hi­ába sül meg időre a ropogós kenyér, ha az üzletben hosz- szú sorok várakoznak a ke­nyereskocsira. A Sütőipari Vállalat tartalék gépkocsikat állít be. hogy a több szállító- eszköz gyorsan, zökkenőmen­tesen bonyolítsa le a forgal­mat. A vállalat karácsonyi meg­lepetése a burgonyás kenyér, az ínyenc ízeket kedvelőknek sütik. Különleges, finom. igaz. hogy ar. ára sem a legala­csonyabb. Egy kicsit előre termelnek. hogyha esetleg több igényt jeleznek az üzle­tek. mint amit előzetesen be­jelentettek. ne maradjanak Üresín á polcok. Annak’érdé-' kében pedig, hogy ne legyen szikkadt kenyér az asztalon. igyekszenek minél több Favo­rit kenyeret sütni. Kérik a kereskedelmi szerveket, az üzletek vezetőit, hogy a szüksé­ges mennyiséget már előre jelezzék. A vállalat nemcsak a mennyiséget, de a választé­kot is növeli. Lesz teasüte­mény, félkésztermékek, azaz tortalapok. krémeslaook. be- iglifélék, amit nagyobb menv- nyiségben a cukrászüzem ké­szít majd. A vásárlóktól természetesen megértést kérnek, mert üzeme­ik túlterheltek, de mindent megtesznek, hogy a folyama­tosan. éjjel-naooal készített friss áruk időben jussanak a boltokba. Remélhetőleg - semmi fenn­akadás nem lesz az ellátással. S bár minden esztendőben jó reményekkel—vágunk .neki a több napos ünnepnek, jó len­ne. ha az idén nem csalat­koznánk -a' reményekben. Balassagyarmaton, a középiskolai leánykollégium szeptemberben felavatott új, korszerű épületében mozgalmas, derűs élet folyi';. 172 leány él itt családias körülmények között, kiknek szabad ide­jéről, célszerű időtöltéséről a diáktanács jól szervezett program­jaival gondoskodnak. Kimenő fél négyig van. Csak, ha végez­tek a leckével! Molnár Anikó, Szőke Piroska, Farkas Katalin éj a többiek pontosak a házi feladatok elkészítésében. A lányok egy része óvónőnek készül a szakközépiskolában, eh­hez pedig valamilyen hangszerjáték elsajátítása szükséges. Ar elsősök, Szép Erika. Persik Aiice, jénai Mária, Bozsó Erika éj társaik a furulyák megszólaltatásával szorgoskodnak. Á népművészeti szakkörben pa- Mosni, vasalni, centrifugázni? A lóc motívumokkal díszített terí- házias kislányoknak mitsem je- tök készülnek. lent mindez a gépekkel jól fel­szerelt kollégiumban! • A könyvtár az egyik legnépszerűbb tartózkodási hely. Az érett, ségizők, s főleg a továbbtanulni akarók kutatnak a polcok kö­zött. A másfél ezer kötetből Veres Józsefné tanárnő ajánl a lá­nyoknak. Bálint Mária, Pécsik Zsuzsanna és a többiek kötelező olvasmányaikhoz itt jutnak hozzá. (Kulcsár József képösszeállitása) l V

Next

/
Oldalképek
Tartalom