Nógrád Megyei Hírlap, 1994. március (5. évfolyam, 50-76. szám)

1994-03-01 / 50. szám

DIÓSJENŐRÖL VISZIK DIÓSGYŐRBE AZ OLIMPIAI LÁNGOT - 5. oldal 1994. MÁRCIUS 1., KEDD V. ÉVFOLYAM 50. SZÁM ÁRA: 16,30 FORINT (7. oldal) Kónya Imre > sajtótájékoztatója A hétfő hajnali boszniai légi incidens miatt a Belügyminisztérium semmilyen különleges intézkedést nem tervez a déli országhatáron. Szükség esetén azonban kész tervekkel rendelkeznek a különleges helyzetek elhárítására — hangsúlyozta Budapesten tartott sajtótájé­koztatóján Kónya Imre. A sajtótájékoztató eredeti témájára térve a belügyminiszter rámutatott, hogy a tárca fegyelmi tanácsának febru­ár 24-i döntése alapján visszavonták a tárca költségvetési főosztály- vezetőjének és helyettesének vezetői megbízatását — jelentette be Kónya Imre belügyminiszter hétfői sajtótájékoztatóján. Hozzátette: a Lupis Brókerházzal kötött szerződés körülményeit vizsgálva meg­állapították, hogy a pénzkihelyezések jogszerűek voltak ugyan, de a két vezető nem járt el kellő gondossággal a szerződés megkötése­kor. Ismét sorozatos gépkocsifeltörések Új banda a láthatáron? A hét végén Salgótarján­ban ismét egymást ér­ték a gépkocsifeltöré­sek. Alig múlt néhány hete, hogy a rendőrség két társula­tot is kivont a forgalomból, most úgy látszik ismét vannak olyanok, akik a gépkocsik fel­törésére szakosodnak. Szombaton este amíg az Apolló Moziban a tulajdonos a filmet élvezte, a pillangóablakot betörve kirámolták a gépkocsi­ját. Szerencsére nagy értéket nem talált a tolvaj, de elvitte az ülésen hagyott válltáskát a sze­mélyi iratokkal. Vasárnap este az öblösüveggyárnál esett áldo­zatul egy másik gépkocsi. Elvit­ték a benne hagyott kabátot, igazolványokat, több ezer forin­tot, sőt még a tulajdonos vezetői engedélyét is. A Fáy András körúton ugyanezen az éjszakán három gépkocsit törtek fel ismeretlen tettesek. Elsősorban az üzem­anyagra utaztak, ezt szívták le a gépkocsikból. Igaz, az egyikből megpróbálták elvinni a rádiósmagnót és a hangszórókat is, de ez nem sikerült nekik. Bejelentés alapján a rendőrök elfogták M. Tímea, F. Iván mát- raszőlősi és K. Sándor csécsei fiatalokat. A megtalált tárgyi bizonyítékok hatására beismer­ték, hogy ők követték el a lakó­telepi bűncselekményt. P. A. Kamatemelések a bankoknál ■OLVASÓTEREM LAPUNKBAN: Lakat a miniszter száján (3. oldal) ✓ Árváknak nem jár kárpótlás (3. oldal) Sporttükör: Bombázó tarjáni bombázók Nem találtak fegyvert Nem találtak fegyvert Sze­geden a szombaton tartott nagy­szabású közbiztonsági és idegen- rendészeti ellenőrzés során. Er­ről a Csongrád Megyei Rendőr­főkapitányságon tájékoztatták a sajtó képviselőit, hozzátéve, hogy Szegeden mégsem akkora méretű a fegyverkereskedelem, a fegyveres bűnözők száma, mint amekkorának a közhiedelem vé­li. Lakástűz A főváros I. kerületében hét­főn délelőtt a Mészáros utca 16. számú lakóház egyik második emeleti lakásának fürdőszobá­jában tisztázatlan körülmé­nyek közöft tűz keletkezett, és életét vesztette a 86 éves K. Péter- né. Első fokon Pősze a vezérigazgató A Fővárosi Munkaügyi Bíró­ság hétfőn délelőtt első fokon hozott ítéletében visszahelyezte Pősze L aj őst a Szerencsejáték Rt. vezérigazgatói tisztségébe. Erről a Holland Kereskedelmi Rész­vénytársaság Pősze Lajos megbí­zásából tájékoztatta hétfőn az MTI-t. A tájékoztatás szerint a bíróság megállapította, hogy Pő­sze Lajos felmentése törvénysér­tő módon történt. Az elsőfokú ítélet kötelezi volt munkaadóját, az Állami Vagyonkezelő Rt.-t, hogy tegye lehetővé Pősze La­josnak a vezérigazgatói teendők gyakorlását. Ausztria-lottó A Lottó Unió Kft. tájékozta­tása szerint az Ausztria-lottó 8. játékhetének nyereményei a kö­vetkezők. A hat darab hattalála- tos szelvényre egyenként 5.116.051 schillinget fizetnek. Az 5 plusz 1 találatos szelvé­nyekre egyenként 324.887 schil­linget, az öttalálatosokra egyen­ként 21.985 schillinget, a négye­sekre egyenként 512 schillinget, a hármasokra egyenként 36 schillinget fizetnek. A telitalála- tos joker nyereménye 8.746.692 schilling. Emlékeztetőül a nyerőszá­mok: 15, 18, 27, 37, 41, 43 a pótszám 2. A jokerszám: 063135. Új helyzetben a Nógrád Megyei Hírlap címmel élénk érdeklődés mellett rendezte meg tegnap este legfrissebb találkozóját a salgótarjáni Sajtóklub a József Attila Művelődési Központ klubtermében. Lapzárta előtti beszámolónk a 3. oldalon. Rigó Tibor felvétele Koncessziós pályázatot nyert a Kelet-Nógrád COM Rt. Év végére megszólalnak a telefonkészülékek A miniszterelnök bizakodó Boross Péter kijelentette: a kedvező téli csapadék nyomán biztató év elé néz a mezőgazda­ság, és hamis az az állítás, amely szerint az ágazat csődben lenne. A miniszterelnök erről Gödöllőn a falugazdászok első országos ta­nácskozásának megnyitóján be­szélt. Lapok jönnek és mennek NÓGRÁD MEGYEI BALASSAGYARMAT, BÁTONYTERENYE, PÁSZTÓ, RÉTSÁG, SALGÓTARJÁN, SZÉCSÉNY VÁROSOK ÉS KÖRNYÉKÜK NAPILAPJA HÍRLAP Hétfőn délután a Közlekedési-, Hírközlési és Vízügyi Minisz­térium konferenciatermében dr. Schamschula György, a tárca minisztere nyilvánosan kihirdette a helyi közcélú távbeszélő szolgálat végzésére kiírt koncessziós pályázat eredményét. A minisztérium a múlt év szeptemberében az ország terü­letén a közigazgatási határok­hoz és a meglévő telefonhálózat struktúrájához igazodóan kiala­kított 54 primer körzet közül 25-ben - ahol az önkormányza­tok többsége kérte és ahol en­nek megvoltak a törvényes fel­tételei - koncessziós pályázatot írt ki. 1994. január 30-áig 25 primer körzetre 41 érvényes ajánlat érkezett. A pályázók és a nyertesek között van a megyénkbeli Ke­let-Nógrád COM Távközlési és Telekommunikációs Rt. is. A megszerzett engedélyre a 69 önkormányzatot magába foglaló rt., a 72 százalékos tu­lajdonrészt magáénak valló HTCC. amerikai cég, és az ugyancsak résztulajdonos HTCC. Konzulting Kft. hosszú ideje várakozott. A koncesszió elnyerése azt jelenti, hogy Sal­gótarján, Szécsény, Bátonyte- renye, Pásztó városokban és vonzáskörzetükben megkezdő­dik a telefonhálózat kiépítése. Jelenleg a geodéziai munkák folynak, Jobbágyitól a 21-es út mellett Salgótarján irányába. A kiviteli terv, a beruházási okmány és az elvi építési enge­dély már régóta az rt. birtoká­ban van. A tervek szerint az év végére már szólnak a telefonok a nyolcezer igénylőnél. Mivel a kapacitás 30 ezer vonal beköté­sére alkalmas, újabb jelentke­zőket is fogadnak. A kérelme­ket postán, vagy személyesen lehet benyújtani. . V. K. Zöldségfélékből lesz elegendő vetőmag mind a kis-, mind pedig a nagyobb termelők számára — hangzott el hétfőn a Kertimag Vetőmag-kereskedelmi Kft. saj­tótájékoztatóján. A cég hazánk legnagyobb zöldségvetőmag-ke- reskedelemmel foglalkozó vál­lalkozásaként a forgalomból mintegy 60-65 százalékkal ré­szesedik. Frieszné Kaszás Mária ügyve­zető igazgató elmondta: már az év elején érzékelhetően megnö­vekedett a vetőmagvak iránti ke­reslet. Ez mindenekelőtt a múlt év végi, valamint a januári enyhe — szinte tavaszias — időjárásnak tudható be. Kelendőek a petre­zselyem, a sárgarépa, a paprika, a paradicsom, a saláta, az ubor­ka, a hagyma, sőt a virág- és a pá- zsitfúmagok. A Kertimag Kft. mintegy 300 fajta vetőmag meg­annyi változatát hozza forgalom­ba. A cég alkalmazkodott a meg­változott helyzethez, és mar nemcsak zöldségvetőmagokat kínál vásárlóinak, hanem szán­tóföldi haszonnövényeket, pél­Két bank, az Országos Taka­rékpénztár Bank Rt., valamint az Általános Értékforgalmi Bank Rt. tájékoztatta hétfőn az MTI-t arról, hogy március 1-jétől eme­lik egyes betéti kamataikat. Az Országos Takarékpénztár Bank Rt.-nél átlagosan 2-3 szá­zalékkal emelkednek a betéti ka­matok. Jelentősebb az emelke­dés a folyószámla-betéteknél és a Junior-számlákon, hosszabb időre lekötött összegek eseté­ben. A 6 és 12 hónapra lekötött összegeknél február 26-tól 3,25 százalékkal nőtt az éves kamat. A takaréklevél-betétnél és a nyugdíj-előtakarékossági betét­nél a 2 éven túli lekötések eseté­dául lucernát, vörösherét, zöld­borsót, kukoricát, burgonyave­tőgumót is. A tájékoztatón résztvevő sza­kemberek a gondokról szólva el­mondták: a megváltozott birtok- viszonyok és az elmúlt évek aszá­lyos időjárása, valamint az ala­csony támogatottsági szint miatt visszaesett a vetőmagtermelési kedv hazánkban, ezért egyes nö­vényeknél már csak nehezen tudják kielégíteni a vásárlók igé­nyeit hazai termeltetésú szaporí­tóanyagból. Jelenleg például a dughagymából van kevés a pia­con. Ahhoz, hogy a vetőmagter­melés Magyarországon gazdasá­gos legyen, a zöldségféléknél mintegy 30 százalékkal kellene emelni a felvásárlási árat, ám ez támogatás hiányában pillanat­nyilag nem lehetséges ilyen mér­tékben. Annak érdekében, hogy a törzsvásárlókat jó minőségű vetőmagokkal láthassa el a vál­lalkozás, a Kertimag szeretné lét­rehozni országos márkabolt-há­lózatát. (MTI) ben az éves kamat 3,125 száza­lékkal nő márciustól, és 2 száza­lékkal emelkedik az egyéves le­kötésű takarékbetétek kamata. Az idén várhatóan mintegy 400 milliárd forint értékű állományt érint a mostani kamatemelkedés az OTP Bank Rt.-nél. Az Általános Értékforgalmi Bank Rt.-nél március 1-jétől emelkednek a forintbetétek után fizetett kamatok. A kamatemel­kedés mértéke a lekötési időtar­tamtól függően 2 százalékos mértékig terjed. Az Általános Értékforgalmi Bank Rt. tovább­ra is teljes egészében magára vál­lalja a lakossági devizabetétek kamatait terhelő 10 százalékos forrásadó kamatait. Lebukott az olasz autótol vaj Az Interpollal együttműköd­ve lepleztek le egy olasz autótol­vajt a pénzügyőrök, aki egy Audi 100 Ávant típusú gépkocsival próbálta meg elhagyni Magyar- országot a tompái vámhivatal­nál. Az olasz állampolgár a 3,5 millió forintot érő Áudival szom­baton jelentkezett kilépésre Tompánál. A vámosoknak fel­tűnt, hogy a gépkocsi kulcsa nem eredeti. Az is kiderült, hogy a gépkocsiról eltüntették az alváz­számot, A tompái vámhivatal a VPOP illetékes főosztályán ke­resztül hozzájutott az olasz társ­szervek és az Interpol informáci­ójához, amely szerint az Audi 100-ast csütörtökön lopták el Veronában. A lopott autót a vámhivatal lefoglalta, és az olasz állampolgár ellen lopás és köz­okirat-hamisítás bűncselekmény elkövetésének alapos gyanúja miatt feljelentést tett az illetékes rendőrhatóságnál. Együttműködési megállapodás A Magyar Falusi-Tanyai Ven­dégfogadók Országos Szövetsé­ge, valamint a Községi Önkor­mányzatok Szövetsége (Sásd) együttműködési megállapodást kötött annak érdekében, hogy közös tevékenységük eredmé­nyeként egyre szélesebb körben terjedjen el vidéken a falusi-ta­nyai vendéglátás. Az együttműködési szerződés rögzíti: a Magyar Falusi-Tanyai Vendégfogadók Országos Szö­vetsége átadja tapasztalatait az önkormányzati szövetségnek a falusi vendéglátás területén, kü­lönös tekintettel a civil informá­ciós rendszerre, valamint a „Jöj­jön falura” mozgalom fejleszté­sére. Az önkormányzatok ér­dekképviseleti szervezete pedig vállalja, hogy elősegíti a falusi­tanyai vendégfogadás űjrahono- sítását működési területén. A téma: az egyházak finanszírozása Folytatódott hétfőn az a találkozósorozat, amely­nek keretében a kormánytagok és az egyházak veze­tői kölcsönösen tájékoztatják egymást helyzetük­ről, gondjaikról. Ezúttal Szabó Iván pénzügymi­niszter fogadta hivatalában a különböző magyaror­szági egyházak képviselőit, vezetőit. A találkozót követő sajtótájékoztatón a pénz­ügyminiszter elmondotta: rövid távon nem lát arra lehetőséget, hogy a személyi jövedelemadó-bevé­telek valamilyen formában történő átcsoportosítá­sával oldják meg az egyházak finanszírozását. Ko­rábban több olyan javaslat is elhangzott, hogy a hí­vők adójuk egy részét ne a költségvetésbe fizessék be, hanem abból járuljanak hozzá az egyházak pénz­ellátásához. A pénzügyminiszter szerint ez a meg­oldás azért nem lennejó, mert a hívők jelentős része olyan helyzetben van, hogy alig vagy egyáltalán nem fizet adót, így éppen azok a szervezetek járná­nak rosszul, amelyeknek ez a megoldás hosszú tá­von biztosítani kívánná a stabil pénzellátást. (MTI) Zavartalan ellátás

Next

/
Oldalképek
Tartalom