Nógrád Megyei Hírlap, 1997. július (8. évfolyam, 151-177. szám)

1997-07-01 / 151. szám

U -I -jit iM ÍCPol ^ Postaforgalmisként kapott gyűrűt Szép dolog, ha valaki igyekszik jól tanulni. Annál már csak az szebb, ha munkáját és igyekezetét el is ismerik. Nos, Pásztón van jó példa ilyenre! 2. oldal Hongkong és Kína frigye Újra .,házasságot kötött” ma éjféltől a volt brit korona- gyarmat, Hongkong és az ázsiai óriás, Kína. Kérdőjelek természetesen bőven akadnak ... 4. oldal Új sportszakemberek a megyében Hűsz nógrádi edzőjelölt tett sikeres gyakorlati vizsgát. A sportágak: röplabda, labdarúgás, teke, lovaglás, tenisz, úszás és karate. 7. oldal NOGRAD MEGYEI HÍRLAP BALASSAGYARMAT, BÁTONYTERENYE, PÁSZTÓ, RÉTSÁG, SALGÓTARJÁN, SZÉCSÉNY VÁROSOK ÉS KÖRNYÉKÜK NAPILAPJA A-M 1997. JULIUS 1., KEDD VIII. ÉVFOLYAM, 151. SZÁM ARA: 34,50 FORINT CSAPAGY-, KISGÉP- ES SZERSZÁMSZAKÜZLET SKF, FAG, INA és olcsóbb árfekvésű csapágyak és tartozékok forgalmazása. Kisgépek, kéziszerszámok mindenfajta minőségben, kedvező áron. TRYBLEX KFT. Salgótarján, Bajcsy-Zs. űt 6. (Autóklub mellett.) Tel: 32/316-799, Fax: 32/317-262 Ny.: H-P, 8-16.30, SZ, 8-12.00 mmmmm mm Lakások, szórakoztató- és üzleti létesítmények Király Plaza a Belvárosban Fiatal rendőrök esküje - Húsz nógrádi fiatal szerezte meg a rendőri képesítést a kété­ves miskolci rendőri szakközépiskola elvégzésével. A fiúk tegnap délelőtt dr. Havasi Zoltán ez­redes főkapitány és dr. Máthé István ezredes közbiztonsági igazgató jelenlétében tették le az esküt a csapatzászlóra. A városi kapitányságokra beosztott fiatal tiszthelyetteseket most két hónapos szolgálatra vezényelték a Balaton mellé és a Dunakanyarba. fotö: gyurián tibor Kijelölik a vállalkozói övezetet, kialakítják az ipari zónát Hátrányban a város széle ? Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének tegnapi ülésén Sarló Béla alpolgármester előterjesztésében a képviselők megismerkedtek a város legfontosabb fejlesztési irányaival. Szeptemberben megkezdik az építését és két év alatt el is ké­szül a csaknem 65 millió dollá­ros befektetéssel létrehozandó belvárosi Király Plaza - hang­zott el a beruházás szindikátusi szerződésének hétfői aláírásán. Hetvenhét szavazattal nyerte a polgármester-választást Ilinyben Kuris László, aki az 1990-94-es ciklusban már ve­zette a települést Iliny község 176, választásra jogosult polgára közül vasárnap 136 fő járult az urnákhoz. A polgármesteri székért ketten szálltak versenybe, Chikán Ala­A parkolóként hasznosított tel­ken felépülő 40 ezer négyzet- méter alapterületű létesítmény alkalmas lesz parkolóház, ven­déglátóegységek, szálloda, iroda, szórakoztató-létesítmé­nyek és lakások elhelyezésére. jós 56 szavazatot kapott, míg Kuris Lászlót 77-en tisztelték meg a bizalmukkal. A szintén most választott képviselő-testü­leti tagok - névsor szerint - Chikán Alajos (69 szavazat), Chikán Gábor (68 szavazat), Chikán István (80 szavazat), Gál Károly (63 szavazat), s Tóth István (81 szavazat). Fontos célkitűzés az iparfej­lesztés - vállalkozói övezet ki­jelölése, ipari zóna kialakítása -, a műszaki infrastruktúra fej­lesztése, a térség munkanélkü­liségének komplex kezelése, a vállalkozás-oktatás elindítása A 27 éves K. G. állítása szerint a főutcai dohányüzletben egy napszemüveges férfi egy fegy­vernek látszó tárggyal kétnapi bevétel átadására kényszerí­tette, majd - miután bezárta őt a raktárba - távozott az 1 millió és a térségmarketing kialakí­tása. Nagy vitát váltott ki Sal­gótarján helyi tömegközlekedé­sének átszervezése. Mint isme­retes, a közgyűlés a Nógrád Vo­lán Rt. igazgatósági határozatá­val összhangban szakmai mun­700 ezer forintos zsákmánnyal. A megyei főkapitányság bűn­ügyi osztálya a balassagyarmati kapitányság embereivel nagy erőkkel kezdte meg az ügyben a nyomozást, hiszen a múlt héten Nógrád megyében ezúttal kacsoport felállítását határozta el februárban. Feladatul kapták a helyi járati tömegközlekedés átszervezésére vonatkozó ja­vaslat kidolgozását, amely lehe­tővé tenné az északi buszfor­duló kiváltását. Több lehetőség is felvetődött, a bizottsági ros­tán végül két változat maradt fenn: az „A”-módozat a (Folytatás a 3. oldalon) másodjára jelentettek fegyveres rablást. Amint a nyomozást irá­nyító Ponyi Béla őrnagytól, a megyei bűnügyi osztály vezető­jétől megtudtuk, a 27 éves do­hányüzleti alkalmazott azonban - aki négy hónapja dolgozója a cégnek - hamarosan belezava­rodott állításaiba. A reggel óta órákon át tartó (Folytatás a 3. oldalon) Innen-Onnan Nyilvános átvilágítás - A Magyar Demokrata Néppárt képviselőcsoportja ezen a héten nyilvánosságra hozza a frakciót érintő átvilágítás teljes dokumentumanyagát. A képviselőcsoport azért döntött így, mert le szeret­nék zárni az ügynöktörvény nyomán kialakult vitát. Határokon túlról - Gál Zoltán, az Országgyűlés el­nöke hétfőn a Parlament Kupolatermében fogadta a Határon Túli Magyar Fiata­lok Találkozójának 400 résztvevőjét. Köszönetét mondott nekik azért, hogy a nehéz körülmények ellenére is őrzik magyarságukat. Búcsúzó katonák - Elbú­csúztatták hétfőn Ercsiben a -Bosznia-Hercegovinában, illetve Horvátországban az SFOR kötelékében szolgála­tot teljesítő Magyar Mű­szaki Kontingens 90 katoná­ját leváltó különítményt. Nyugdíjasoknak - A nyugdíjreform-csomag szinte minden pontjában si­került közös nevezőre jutni az MSZP országgyűlési képviselőcsoportjának, ke­vés a nyitott kérdés, így sor kerülhet az előterjesztésre. Lottónyeremények Nincs telitalálat Ötöslottó: nem volt telitalá- latos szelvény. A négyesek 419 583, a hármasok 5311, a kettesek pedig 353 forintot érnek. Hatoslottó: nem volt telita- lálatos. Az egy darab 5+1- esre 5 293 904 forintot fi­zetnek. Az ötösökre 76 723, a négyesekre 1553, a hár­masokra pedig 342 forintot fizetnek. A jokeren sem volt telita­lálat az elmúlt héten. Rádiótelefont a fodrászatból! - Megnyílt a salgótar­jáni Pécskő-fodrászatban a Westel 900-as márkabolt. A tele­fonkészülékek mellett tartozékokat is árusítanak. NATO-tagság a láthatáron Budapest ad otthont a NATO Európai Légtér-ko­ordinációs Bizottsága két­napos plenáris ülésének. A békepartnerség, a légi forgalom szervezése, a gaz­dálkodás, valamint az e célból folytatott katonai és polgári együttműködés szerepel a tárgyalásokon. Keleti György honvédelmi miniszter meg­nyitójában elmondta: ez a ta­nácskozás igen fontos Ma­gyarország számára, mivel a jövő héten hozzák nyilvános­ságra azon országok nevét, amelyek 1999-ben tagjai le­hetnek a NATO-nak. Kuris László lett Iliny polgármestere Másodszor is első ember Hiány fedezésére kellett volna a pénz - Öccse zárta a raktárba Sikkasztás lett a rablásból Június 28-án, szombaton arról számoltunk be, hogy fegyveres rablást jelentett pénteken reggel a balassagyarmati rendőr­ségre a Hungarotabak helyi kirendeltségének alkalmazottja. Bővül a levéltár - Mentőállomás Rétságon Rendcsinálás a kórházban Súlyos működtetési hiá­nyosságokat tárt fel a me­gyei kórház átvilágítása, melyet a nemrég kinevezett főigazgató, dr. Szabó Márta kezdeményezett. Egyebek mellett erről szá­molt be a közgyűlés tegnapi ülésén, jelezve: felmentette gazdasági igazgatóhelyettesi beosztásából Schablik Bélát. A közgyűlés a Nógrád To­urist Kft. tavalyi üzleti ered­ményének zárt ülésen történt megtárgyalásával kezdődött. A bizottságok munkájának ér­tékelését a fórum elfogadta, csakúgy, mint a közgyűlés ha­tározatainak végrehajtását. Ezt követően megszüntették a Nógrád Megyei Közművelő­dési és Turisztikai Intézet igazgatójának a közalkalma­zotti jogviszonyát, miután Brunda Gusztáv az AES Ti­szai Erőmű Rt. vállalkozásfej­lesztési igazgatója lett. A közgyűlés kibővítette a megyei kórház felügyelő bi­zottságát, a vezetői pályázat kiírásáig meghosszabbította a cserhátsurányi nevelőotthon igazgatójának megbízatását. Napirendre került a Nógrád Megyei Pedagógiai, Pszicho­lógiai Szakszolgálat létszám- bővítése és az ezzel össze­függő bérleti díj kérdése, ám dr. Rozgonyi József javasla­tára ez utóbbit nem támogat­ták. Az MSZP frakcióveze­tője azzal érvelt, hogy a szak- szolgálat megalakításakor (Folytatás a 3. oldalon) Vezetési, szervezési tudományt tanulnak, gyakorolnak - Intenzív tanfolyam Elméleti ismeretek a diplomapótló képzésen Vezetési, szervezési ismeretek a szociális intézmények ve­zető szakdolgozói részére című tanfolyam hallgatói ré­szére hétfőn délelőtt intenzív hét kezdődött Salgótarján­ban, a Népjóléti Képzési Központban. Az intenzív hét témáiról, céljáról Kovácsné Kalmár Melinda tanfolyami ügyvivő adott tájékoztatást. Az intenzív héten 52 hall­gató, a szociális intézmények középvezetői vesznek részt. Tavaly szeptemberben kezdték el a tanulást és ez év szeptem­berében tesznek felsőfokú vizsgát. A tanfolyam felsőfokú szakképesítést ad, valójában a közalkalmazotti törvény értel­mében diplomapótló képzés. (Folytatás a 3. oldalon) Szociális intézmények középvezetői tréningeznek a Népjóléti Képzési Központban ÁN

Next

/
Oldalképek
Tartalom