Nógrád, 1968. november (24. évfolyam, 257-281. szám)

1968-11-13 / 266. szám

íiészülnek a fagyra, hóra Tervek a téli forgalom biztosítására A KPM Egri Közűn Igazga­tóságán a ieirőí, a havazásról, a csuiszós. eljegesedett utakról esiK mostanában a legtöbb szó*. Miként, s- mit cselekszenek a közúti igazgatóság dogozó! — együttműködve a közlekedés­ben érdekelt vállalatokkal — ra szerelt egy- vagy kétszar- gok — helyi proWénákkal - nyvi hóekeket. A síkosság, elleni szinte megostromolták az igaz- sóezórásaal a megye 192 kilo- gatőság egyik-másik útmester­méxer hosszúságú föhálózatá- nak, homok és salak szórásá­val mintegy 260 kilométernyi másodrendű útvonalának, vé­gül a rajon©» szolgálattal to­azért, hogy az utak a hideg, rabbi 11» kilométernyi útvo­csapadékos évszakban i* jár- hatóit legyenek? Az igazgató­ság képviselőjének tájékozta­tása szerint az a cél, hogy a lő úthálózaton, amelyen a leg­fontosabb forgalom lebonyoíó- sége eljegesedés, illetve hava dik. nagy eljegesedések, hava- zás esetében. nal rendbetartásáról gondos­kodnak. így a megye 970 ki­lométer hosszú útjaiból mint­egy 570 kilométernyire kiter­jed az igazgatóság tevékenv­zasok idején is ,„fekete"’ pá­lyát biztosítsanak. A másoo- é§ harmadrendű útvonalokon is igyekeznek azonban a lehe­tő legrövidebb időn belő? meg“ felelő körülményeket terem­A közúti igazgatóság tervei szerint a 2. számú főútvonalán a megyehatártól az országha­tárig a 21. úton a megye­határtól az . országhatárig. a 23. útvonalon Kisté­telű a biztonságos közlekedés Tényétől a megyehatárig, va­számara. Az eljegesedés ellen a főútvonalakon' tiszta söfe­szórással, a többi útvonalakon la mini a Salgótarján — Nád- újfalu útvonalon »»szórással als^dályozzák meg az úttest sózott homokkal vagy salak- síkosságát. Az igazgatóság fel­kai. esetleg ezek keverékével védekeznek. Havazás esetén a főútvonalakor» állandó hóéi ta­karító láncot üzemeltetnek, a többi utakon a szükség szab­ja meg a hóéi takarítás üte­hívta a figyelmet arra, hogv kiterjedt eljegesedés vagy ha­vazás esetén semmi esetre sem szabad eltérni átlót a rarrgso- rosszabbodását jósolta. Igaza ségét, és mivel azok nem tér hettek el az országosan előírt sorrendtől, ez fölösleges vá­daskodást szült. A védekezés jobb összehan­golására az igazgatóság a köz­lekedés zavarmentes lebonyo­lításában érdekelt vállalatok­ká! néhány megállapodást kö­tött Egyebek között az Igaz­gatóság hajlandó a közleke­dési vállalatok, az Illetékes megyei szervek, és a kőzleke- désrendészet rendelkezésére bocsátani azt a térképet, me­lyen a rangsorolásnak megfe­lelően bejelölték a védekezés szervezetét és módját. Meg­állapodás jött létre a telelőn - összeköttetés mikéntjéro’ is. Emellett a közúti igazgatósé g valamennyi útmesterségét és a nagvobb hóeTtakarífő géne­ket ellátja URH adó-vevő ké­szülékkel. A távprognózi« az időjárás rolástól, amely a KPM é® a BM közti megállapodás értel­mét. Az igazgatóság a Nógrád méhen jött létre, ha csak a két minisztérium illetékes ve­zetői erre közösen engedélyt megyei főhálózat takarításá­ra biztosított egy hómarót a Mátrában, egy nagytelfesft- nem adnak. Ez azért fontos. rrw*nyű hóekét Balassagyarma­ton, továbbá tehergépkocsik ­mert korábban többször is lesz vagy sem — ki tudja? Tavaly ilyenkor is rendkívüli csapadékos telet jósoltak, mégis az évszázad legaszá- lyogabb időszaka következett be. Aki azonban nem akarja, hogy meglepetések érjék, k“­előfordult hogv helyi hatosa- szül a fagyra, hóra. Cs. G. Nem balek a vásárló! A piacon mindenki szeretne jól járni — a termelő, a kereskedő és a vevő is. Mindegyik jót jár, ha a termelő és a kereskedő tiszteletben tartja a. vevő érdekeit, és csak a tisztességes hasznot vágja zsebre. Ez jutott az eszembe, amikor a terényi termelőszövet­kezet salgótarjáni piaci árudájánál hallottam keseregni né­hány kárvallott vásárlót. Minek is vettek abból a harorn- százhuszas kisvárdai rózsából? Nekik azt mondták: első osz­tályú minőség, még házhoz is szállítják. Csak, amikor kiön­tötték a zsákból, akkor látták, hogy többsége vágott, rágott, rohadt és apró. Az áruda vezetője — régi kereskedőember lévén — »a- gyon szívére vette a dolgot, s azonnal beszüntette a burgo­nya árusítását. Bosszankodva mesélte, hogy a történtekre igazán nem gondolt. Nem érti, hogyan fordulhatott elő, hi­szen az első ötven mázsás szállítmány kifogástalan minőségű volt. Különben nem is kötöttek volna megállapodást a kaz&ri termelőszövetkezettel ötszáz mázsa burgonya eladására. A második ötven mázsa azonban első osztályú minőségben el­adhatatlan. Időközben az is kiderült, hogy az ötven kilós zsákok csak utólagos ráadással mondhatók annyinak. Tar­talmuk ugyanis egy-két kilóval könnyebb. Mit mond erre a kereskedő? Vagy becsapja a vevőt, vagy a saját „zsebéből” pótolja a hiányt, illetve vállalja a leértékelést. A vevőt nem csaphatja be. A saját hasznát vi­szont mások hanyagsága miatt nem veszélyeztetheti, mivel akkor nincs értelme kereskedni. Marad a megoldásra az egyetlen lehetőség: a termelőszövetkezet se csapjon be sen­kit! A terényi termelőszövetkezet árudavezetője hivatalos megállapodást készített a kazári közös gazdasággal. Ebben pontosan rögzítették, kinek mit kell tennie. A termelőszö­vetkezet azonban nem tartja be a megállapodást. Csöppet sem öregbíti az ilyen és ehhez hasonló hanyagság egyetlen közös gazdaságunk hírnevét sem. A városi ember, a munkás fogyasztásra alkalmas árut akar venni a pénzéért! P. A. Balassaayarmati piac Kielégítő ellátás Az ünnepet követően gyenge volt a felhozatal a balassa­gyarmati piacon. A hét elején azonban kielégítőnek mondha­tó a piaci ellátás. A felhozatal megfelelt a keresletnek. Min­den áruféleségből elegendő mennyiség állt a háziasszo­nyok rendelkezésére. A gyü­mölcsök közül különösen kör­téből volt bőséges a választék. Hosszú idő után ismét megje­lent a zöldpaprika. Általában a vegyes zöldségfélékből min­denki megtalálta a neki meg­felelő minőségű és mennyisé­gű árut. Sajnos, baromfiból — a salgótarjáni piachoz hason­lóan — kevés volt. Az árak így alakultak: Cikk} MÉK ár Ft/kg Szab.piac Ft/kg burgonya 3,— vöröshagyma 3,40 3.60 fejeskáposzta 1.60 2,60 kelkáposzta 1.80 3.— karalábé 3,— ka rfioi 5,60 S.— sárgarépa 3,60 6.— gyökér 7.60 8.— voröskáposzka 4.— 5,— zeller 8.40 7.— zöldpaprika 12.— 8,­cékla 1,20 4.— retek — 4.— alma (Jonathan) 4,S0 5,— körte (Alexander) 6.60 6.— savanyú káposzta 6.— 6,— mák 40,— 42,— dió (héjas) 18,— 16,­tojás 1,80—2,— 2,­Halálra súlytotta az akii afedő Halálos baleset történt hét­főn délután az Állami Pince- gazdaság salgótarjáni tele­pén. Az eldugult .szennyvízcsa­tornát tisztították, és az ere­detileg kitámasztott mintegy három mázsás beton akna­fedő rádőlt Máth István 67 éves nyugdíjasra. A szeren­csétlenül járt embert a men­tők kórházba szállították, ahol rövidesen meghalt. A körülmények tisztázására indított hatósági vizsgálat még tart. Színházi esték Álarcosbál — debreceni művészekkel Ismét a Debreceni Csokonai szövegéneklés. Ebben ezúttal csiszolhatna még. Mellette >a­eiég kevesen jeleskedtek. muel és Tom összeesküvők Színház volt Salgótarján ven dége és ez alkalommal Verdi: Ami a szereplőket egyénileg formálói: Tóth József és Tré- Áiarcosbál című operáját illeti: Richard gróf alakjában, fás György pompás zengésű mutatta be a József Attila hang- és játékteljesítményét baritonjában művelődési központban. összegezve Csongor József ro­Verdi művei sorában az Ä1- konszenveset nyújtót, bár ér- arcos bál meglehetősen viharos zesem szerint nem érte el a és kalandos körülmények kö- tőle eddig hallott szintet. Te- zött jutott színpadra. Az ope- norjanak lírai súga halványabb, gyönyörködtünk leginkább, de tetszett a főbí­rót megelevenítő Bán Elemé-', valamint Gazsó János matró­za Is. A művet Kertész Gyula ren­ra szövegkönyve tulajdonkép­pen Seribe: ül. Gusztáv, avagy. az álarcosbál című drámája alapján készült, ameív valóságos eseményt vá­laszt színpadi anyagul Éppen a történelmi való­ságanyag eredménye volt, hogy . ........ . ..... ... az Álarcosbál bemutatásának J«* hat adott ­fakóbb volt a megszokottól, dezte, körültekintő gondosság­Tifkára, René szerepében Bér­ezett István is csak a harma­dik felvonás drámai csúcsain vált teljessé, mintha tudato­san ide tartogatta volna képes­ségeit. Kővári Anikó biztonsá­gos ívű drámai szopránja tel­komoly bonyodalmai támadtak Nápolyban. A teljesíthetetlen kát kívánt. A bántott önér- zetű Verdi nem tehetett mást, művét a lényegbevágó átdol­gozás helyett visszavonta a nápolyi színháztól és Rómába vitte, ahol kevesebb gáncsos- kodásra számított, ahol Seri­be: III. Gusztávja is épp ak­koriban aratott érdemleges si­kert. Az opera szövegkönyvé­vel azonban a római cenzúra is akadékoskodott; meg kellett változtatni a személyek nevét, a történés helyét, ez. viszont megsem jelentett lényegbe vá­gó problémát, úgyhogy 1859- ben, az Álarcosbál végre szín­re kerülhetett. A zene: Verdire jellemző, áradó dallamgazdaságú, fel­tűnő a műben a kórus újsze­rű szerepeltetés! formája, a jellemek és érzelmek árnyalt zenei megfogalmazása. A Debreceni Csokonai Szín­ház operaegyüttese ezúttal is pedánsan tiszta előadást pro­dukált. Amit az Álarcosbál bemutatóján leginkább észre- vélelezii ettünk — a korábbi bemutatókkal szemben —, a szereplők artikulációjával függ össze. Bár operatársula­toknál elnézőbb a hallgató, az előadásnak azért semmiképp nem válik kárára az érthető gal, szakavatott kézzel, együt­tese iránti igényességgel. A vezénylő asztalnál ezúttal is a debreceni operisták és ze­nészek nagyképességű meste­re, Rubányi Vilmos állt heiVt a tőle megszokott kimagasló erényekkel. Záradékul talán az est kö­rendkivül meleg és nagy kife­Printe íező ereíű drámai altot ismer- zönségéről kellene szólni. A L tünk meg Ulricát, a néger nézőtéri fegyelem dolgáról, változtatása- ióen6j, formál6 Pá=sit Magdol­na remek hangjában. — szí­ri őszi leg is érett művész. hogy sokan még összetévesztik nálunk a tánczenei produkciót az igényes muzsika méltánylá­Az est talán legfigyelemre- si formájával Kétségtelen: az mé'tóbb művészi élvezetét elismerés, a taps művészi el­Pallós Györgyinek köszönhet­jük Ez a fiatal operista ének­ragadta fást felez ki, de opera esetében mégsem mindegy, és játékkészségben egyaránt hol és mikor hangzik fel; eset- nagy biztonságú. Oszkár ap- leg az összprodukdó kárára ród koloratúrszopránját üveg- lehet. S ha már operaestek- tisztasággal csillogtatja mind- nek örvendhetünk — teljes ér­végig, játékban illúziót nyújtó, tékű élvezetre vágyunk. talán artikulációs készségén (barna) \ INÓGR4D elintézte Visszavették a% avas húst Nemrégiben Szűcs Lajos, őr- rült az üzletbe és minden vá­llal mi olvasónk levélben for- lószínüség szerint ott követ- tíult hozzánk, hogy a helybeli kezeit be a minőségi romlás. 8~as számú önkiszogáló bolt­ban avas füstölt disznófejet adtak el neki. Bizonyítékul beküldte szerkesztőségünkbe a fogyasztásra alkalmatlan hen­tesáru megmaradt felét is. az­zal, hogy szeretné visszakapni a fölöslegesen kifizetett vétel­iami Kereskedelmi Felügye­Minthogy a hosszas tárolás és a tárolás ideje alatt el­mulasztott ellenőrzés mi­att a balassagyarmati fmsz őrhalmi üzlete a felelős ol­vasónk a vételárat hiánytala­nul visszakapta. Reméljük, hogy a boltveze­tő és beosztottai a maguk liá­lőség segítségét kérte, amely- rán szerzett tapasztalatokat a nek munkatársa, Dóra Gyula jövőben a fogyasztók érdeké­megállapította, hogy a kifogó- ben hasznosítják! sóit áru még júniusban ke­Faluról falura Milyen lesz a jubileum? Ahogy azzal is már régóta szinte mindenki egyetért, hogy új kultúrházat kellene építe­ni a faluban. Szomorú évforduló Talán nem túlzás azt állíta- hessen őket: út, üzlet, víz, kul­id. hogy a 1400 lakosú Vizslás túrház. a varoshoz, a közelj Salgótar- Nincs ellentmondás: a köz- jánhoz „mén ’ magát. Vizslás- s^g útjainak nagyobbik fele ról sokan járnak a salgótarjá- valóban jó. A kivétel, a „fe- kuk Ferenc ni. zagyvapálfalvi üzemekbe j^ete bárány” a Dózsa György * 1i~" ... ez a Vizslás kultúrházat egy öreg, régi épületből alakítot­ták ki, korábban, üzlet volt, mindössze két helyiségből áll, itt van a mozi és a KISZ- — Annyi beváltatlan ígéret któb. Nem csoda, hogy az ai- után az ember már nem „mer” kalmatlan épületben a könyv* az újlakpusztaiak szemébe Iát mar nem fér el, a külön­nézni — mondta keserűen Ka- böző szervek sem lelhetnek ■ benne otthonra, a fiatalok, de A vizslási gondok között, ha 32 idősebbek is, a kultúrának dolgozni, nemcsak szemlélői, út ez a forgalmas útvonal a súlyát, anyagi kihatását te- ebben az — enyhen szólva — de alakítói, tevékeny részesei m^g js a jármüvek kin tjük a soron következőt nem szegényes hajlékában nem er­- város életének. Ezért külö- után felszálló salakport kénv- elegendő egyszer — háromszor zik íó' szükséges leírni: víz, víz, víz. Eloszor 1959 ben, egy nagy- Ez a „módos” falu, Nógrád sok Syűlesen vetődött fel a kul­ködik a jó ivóvízben. Az egyik lakosság jogos kérése minden a szinten helyesléssel találka- másik a ta- zott. Azóta csaknem tíz év nősen érzékenyen reagálnak a telenek „nyelni” az utca la munkahelyük és a lakóhelyük kői. Ennél is nagyobb gond a------■■---------- ------ ------ ,. . . . k özötti szín vonalbeli különb- vasútállomáshoz vezető egy községéhez hasonlóan, szűköl- turhaz építésének terve, s ségre. ha a kulturált szórako- kilométer hosszúságú útsza- k°dik a jó ivóvízben. Az er";l' lakossá* ,nens kerese min zásról vagy az áruellátásról kasz állapota, ősszel, tavasz- elfogadható víznyerő-hely van szó. Bár Vizslás igyekszik <.,„1 „c/jc \c\„ía,, Arii „fehér kőnél” = másik a lépési tartani a növekvő igé- Äf^^Taz^Ä vá- ................ nyekkel, követelményekkel, a gyök, míg elérik az állomást. törekvéseknek, mint bárhol Mások, akik kímélni akarják kevés a településnek. A másutt, nem is a szándék hi- cipőjüket ruhájukat a hosz- vezetőinek régóta fő a fe- ánya, hanem elsősorban a le- szabb költségesebb megoldást jük, mit tegyenek, vízműtár- hetőségek szabnak határt. választják: „bebuszoznak' nácsháztól nem messze talál­ható, talán nincs is több. Ez köz­Szorit a cipő sulást szervezzenek, először Zagyvapálfalvára és ott száll- csak eSY ütea nagyságrendben nak vonatra. mini' aztán A másik látszólagos ellent- s<^. Az első benyomások a köz- mondás is könnyűszerrel fel ségről: többnyire jó utak, ki- oldható. A község kiskereske- engedik? elégítő üzlethálózat, szép is- delmi ellátása kielégítő, de kola, tanácshára, modern, közigazgatásilag Vizsláihoz BÍZUnk hangulatos eszpresszó, rém- még két kisebb település tar- dezett utcák, formás családi tozik: Üjlaktelep és Üjlak- házak. De arra, hogy hol is puszta, s az utóbbiról már nem vízmüvet létesítsenek, telt el, az elképzelések sem kerültek le soha a napirend­ről, sok ígéret is elhangzott, de a megvalósítás a mai na­pig elmaradt. Lassan jubilál­nak ... De nem ünnepel majd senki, mert méltatlan ez a ju­bileum, méltatlan a falu vá- szorgos, fokozatosan karüljön Osztott vezetőihez, a csőhálózat bővítésére, ahogy az anyagi lehetőségek a megértésben — Időnként harmincas. „szorít a cipő”, a külsőségek- lehet ugyanezt elmondani, negyvenes csoportokban talál­1965 óta tartalékolják a köz­ségfejlesztést a vizslásiak a / kultúrház építésére. Sokszor elhangzott már a községben, lesz társadalmi munka, pénz­beli felajánlás, csak legye*» kultúrház. Talán még az sem ____ ___r________ ___ lenne nagy baj, ha a hozzájá­b öl soha sem lehet követkéz- Hozzákezdett ugyan a salgó- kozunk a választókkal, össze- rulás összegét 120 forintról tetni. A megoldásra váró gon- tarján! fmsz egy pavilonrend- jövünk a tanácsházán a köz- kétszázra emelnék. A felsőbb dókat a legjoboan Kakuk Fe- szerű épület felállításához, de ségben élő emberekkel, hogy szervek pedig már 1967-ben reric, a községi tanács vb el- nem tudni, mi hibádzik — elmondhassák javaslataikat, ígéretet tettek rá, hogy köz­nöke ismeri. így jobbára az ő építőanyag, építési engedély, észrevételeiket — mondta Ka- ponti költségvetésből biztosít- szavai nyomán próbáltam be- működési engedély pénz, vagy kuk Ferenc. — Bízunk abban, júk a hiányzó fedezetet. Ezek a jelek azt mutatják, hogy 1969 után, a kultúrház építése, ügyében egy úiabb j'ublleumra már nemigen kerül sor. Kiss Sándor tekintést nyerni a község éle- valami más? — mert az üzlet hogy az ilyen beszélgetések al- tébe. átadása, megnyitása sem az kaiméval sokukat sikerül meg­A vizslási gondok nagy ré- {Sért határidőre, sem azóta győzni sze rokon vonósokat mutat más n*m történt meg. Lehetséges. községek „fájó pontjaival”, , . , , fontos, nem sürgős? Azok bi­talán ezért bevezetőül pár szó ZOnyára nem Ojlakmisatán is elegendő, hogy jelezni le- laknak.., a vízmű társulás szük­ségességéről, s a lakosság na­gyobbik része egyetért velünk. NÓGRÁD — 1968. november 13., szerda

Next

/
Oldalképek
Tartalom