Nógrád. 1972. március (28. évfolyam. 51-77. szám)

1972-03-01 / 51. szám

VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! NÖCBÁD XXVIII. ÉVF., 51. SZÁM ARA: 80 FILLÉR 1972. MÁRCIUS 1., SZERDA Közvetlenül a gerillákat támadta Izrael? Súlyos károk keletkeztek az agresszió során Az izraeli haderő hétfőn elhagyta Libanon területét. A hatnapos háború óta eltelt időszak legnagyobb méretű agresszív hadműveletének be­fejeztével az izraeli vezetés most a 'pszichológiai hadvise­lés elemeit erősíti fel. A négy napon át megszáll­va tartott falvakat izraeli ala­kulatok röplapokkal árasztot­ták el. „Ha nem akarja., hogy falujában, vagy házában ká­rok essenek, távolítsa el a »terroristákat« (t. i. a geril­lákat)” — olvashatják a hely­beliek a röplapokon, amelyek egyidejűleg „biztosítják” őket afelől, hogy az izraeli had­sereg nem kívánja „bántani” őket. Abbarijába, Kfar Hamam- toa, Kfar Subába, Frideszbeés Rasaja Al-Fukharba, az izra­eliek által kiürített települé­sekbe hétfőn nemcsak a geril­lák tértek vissza; a libanoni hadsereg alakulatai is bevo­nultak. Márpedig — mint a UPI bejrúti és Tel Aviv-i hír­adása sejteti — nem utolsó sorban ez volt az izraeliek célja: azt akarták, hogy a „Fátah-vidék” a gerillatámasz­pontokkal sűrűn betelepített Délkelet-Libanon a libanoni hadsereg ellenőrzése alá ke­rüljön. Ha — mint azt széles körben feltételezik — a had­sereg és a gerillák között lét­rejött 1969. évi kairói egyez­mény értelmében a vidék a gerillák, „felségterülete” lett, akkor a katonai megszállás az egyezmény felrúgásával egyen­lő. Szaeb Szalam libanoni mi­niszterelnök hétfőn kijelentet­te, hogy Libanon kötelezőnek tartja magára nézve mindazo­kat az egyezményeket, ame­lyeket eddig aláírt. Semmilyen érdemleges jel­zés nincs arra vonatkozóan, hogy a bejrúti kormány az 1969-ps megállapodás revízió­jára törekedne, mindazonáltal Szalam kormányfő a kabinet hétfői, 90 perces üléséről' ki- jövet azt mondotta újságírók­nak: „A kormány és a geril­lák viszonya megállapodást tett szükségessé. De ez a vi­szony végül is nem egy darab papíron, hanem a kölcsönös megértésen múlik”. Arafat, a palesztin ellenál­lási szervezet vezetője maga is elmondotta a Bejrutban akkreditált arab nagyköve­teknek, hogy Frangié elnök nem tett említést előtte az egyezmény revíziójáról. Hétfőn este Szadat elnök üzenetével a libanoni főváros­ba érkezett Abdel Kad.er Hasszán, egyiptomi hadügy­miniszter-helyettes. A biológusnap megnyitó ünnepsége után átadták rendeltetésének a Bolyai Gimnázium új biológiatermét Pasteurre emlékezve Biológusnap a salgótarjáni Bolyai Gimnáziumban Roszkv» várja Rahman sejüseá i\agy remények a látogatással kapcsolatban Mudzsibur Rahman sejk, a és Televízió, valamint a Bangla Desh Népi Köztársa­ság miniszterelnöke kedden egy delegáció élén négynapos .hivatalos látogatásra a Szov­jetunióba utazott. A delegáció, ■tagjai még Abdusz Szamad Azad külügyminiszter, Nurul Iszlám, az állami tervbizott­ság alelnöke, továbbá a pénz­ügy- és kereskedelmi minisz­térium államtitkárai, szakér­tők és újságírók. A különrepülőgép útban Moszkva felé. üzemanyagot vesz fel Bombayban és Tbi­lisziben, majd szerdán reggel érkezik a szovjet fővárosba. A miniszterelnök programjá­ban a moszkvai tárgyalásokon kívül szerepel még egy lenin- grádi látogatás is, visszaútban pedig egy napot tölt Taskent- ben. ★ Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy még a szovjet főváros eseményekben gazdag diplo­máciai életében is kiemelkedő dátum lesz Mudzsibur Rah- xnannak, a Bangla Desh Népi Köztársáság miniszterelnöké­nek érkezése. A Szovjet Rádió TASZSZ-iroda munkatársai az utóbbi napokban több in­terjút készítettek Daccában Mudzsibur Rahman sejkkel, s ezekből egyértelműen megál­lapítható, hpgy Ázsia legfiata­labb önálló országának veze­tője politikailag és érzelmileg ugyancsak nagy reményeket fűz első hivatalos moszkvai látogatásához. A Szovjetuniónak a Bangla Desh Népi Köztársasághoz fűződő viszonya nem igényel kommentárt: az egész világ tanúja lehetett, hogy Moszk­va és a testvéri szocialista or­szágok kezdettől fogva teljes mellel kiálltak a volt Kelet- Pakisztán népének független­ségi törekvései mellett. A köztársaság a (maga ré­széről az el nem kötelezettsé­get, a békés egymás mellett élést, az imperializmus elleni küzdelmet tekinti külpolitiká­ja alapelveinek. Maga Mudzsibur Rahman „barátsági misszióként” jelle­mezte a napokban szovjet- unióbeli hivatalos látogatását. (MTI) A New York Times leleplezése Washington ssámíÉóan istápolja Rhodesiát Az ENSZ Biztonsági Taná­csa hétfőn este határozatot hozott amellyel fenntartja a dél-rhodesiai fajvédő rendszer ellen 1968-ban hozott szank­ciókat mindaddig, ameddig az ország népié nem érvénye­sítheti szabadon ég egyenjo- gúan önrendelkezési jogait. A szavazástól az Egyesült Államok és Nagy-Britannia tartózkodott, és az Egyesült Államok állandó ENSZ-kép- viselője azzal indokolta ezt, hogy hazája egyszerűen „kénytelen” Rhodesiából im­portálni a krómércet. Az ame­rikai képviselő enyhén szólva kínos helyzetbe került ezzel a kijelentésével, hiszen maga a New York Times leplezte le hétfői „Króm és gyalázat” cí­mű* cikkében, hogy nemcsak számos forrásból szerezhető be a Rhodesiáinál jóval ol­csóbb króméfCí de az Egyesült Államoknak 2,2 millió tonnás készlete van, s ez belátható időre meghalad mindennemű stratégiai szükségletet. Jakov Malik, a Szovjetunió ENSZ-fődelegátusa' határozot­tan visszautasította az Egye­sült Államok képviselőjének kísérletét, hogy koholt érvei­vel terelje el a BT tagjainak figyelmét a szankciók durva megszegéséről és a fajvédő Smith-rendszernek nyújtott álcázott támogatásról. B’ztonsági Tanács leg­újabb határozata kimondja, hogy valamely ország tör­vénykezése vagy cselekvése, amely közvetlenül vagy köz­vetve lehetővé teszi dél-rho­desiai áruk behozatalát, .aláás­sa a szankciókat és ellent­mond a szankciók bevezetésé­ből fakadó kötelezettségeik­nek» 1 ' Előadóterem-avatás — Pedagógiai konzultáció Külkereskedelmi miniszterek tanácskozása A szocialista közösség or­szágai közötti üzleti kapcso­latok elmélyítésének problé­máit vitatják meg a KGST külkereskedelmi állandó bi­zottsága 32. ülésén, amely kedden kezdte meg munkáját Moszkvában. Az elmúlt esztendőben a Szovjetunió külkereskedelmi forgalma a KGST országai­val — az előző évhez viszo­nyítva — 7 százalékkal nőtt és értéke meghaladta a 13 milliard rubelt A KGST-országók külkeres­kedelmi miniszterei, akik 'a KGST külkereskedelmi ál­landó bizottsága 32. ülésének munkájában vesznek részt, kedden Moszkvában -találkoz­tak Manuel Perez Guerrerov- lal, az Unctad főtitkárával és eszmecserét folytattak vele az Unctad harmadik üléssza­ka előkészületeinek kérdései­ről. (MTI) Biológusnapot rendeztek tegnap Salgótarjánban, a Bo­lyai János Gimnáziumban. Az eseménynek kettős jelentősége van: az UNESCO valamennyi tagországában idén emlékez­nek meg Pasteur születésének 125. évfordulójáról, másrészt a gimnáziumban az 1963/64-es tanévtől biológia tagozat in­dult. Most matematika, fizi­ka, kémia, orosz és angol ta­gozat működik az iskolában. A biológusnapra vendégek érkeztek a Művelődésügyi Mi­nisztériumból. az egri Ho Si Minh Tanárképző Főiskoláról, s részt vettek a munkában, a tanácskozásokban Nógrád me­gye középiskoláinak biológia szakos tanárai, s a Bolyai iskola tanulóin kívül a sal­gótarjáni Modách Gimnázium diákjai is; pedagógusok, diá­kok, összesen körülbelül szá­zan. Dr. Suba János docens, az egri főiskola növénytani tanszékének vezetője szerint: — Mi abból profitálunk, ha belőlünk profitálnak. Ez a mi .hasznunk elsősorban. Más­részt örülünk, ha alkalmunk nyílik a középiskolásokkal megismerkedni, így jobban látjuk, milyen képességű hall­gatókra* számíthatunk majd a főiskolán. A biológiának egyébként mindinkább növek­szik a jelentősége, a felsőok­tatási intézmények csaknem háromnegyed részében példá­ul felvételi tárgy a biológia,, csakúgy, mint a matematika és a fizika. Tervezzük, hogy intézményünk és a Bolyai Gimnázium között a jövőben szorosaob, rendszeresebb kap>- csolatot alakítunk ki, úgy vél­jük, ez mindkét intézmény­nek hasznára válik. Dr. Molnár Zoltán, a füleki Magyar Tannyelvű Gimnázi­um biológus tanára a testvér­iskolák közötti tapasztalat- cserék hasznosságát hangsú­lyozta a beszélgetés során. Herold László igazgató megnyitója délelőtt fél tizen­egykor hangzott el. Mint mon­dotta, a biológusnap megren­dezése számukra elsősorban az indítandó tagozat alapos előkészítését szolgálja, s elő­segíti a feltételek megterem­tését. Ezután került sor Csodála­tos természet címmel az egri főiskola növénytani tanszé­kének bemutatójára,. amelyet Milkovits István adjunktus vezetett. A. sztereo vetítés rendkívül nagy sikert aratott a pedagógusok és diákok kö­rében. Bihary Lajos Nógrád megyei tanulmányi felügyelő pedig ez alkalommal nyitotta meg a biológiai előadótermet. Itt láthattuk, többi közt, azo­kat a növény-, állatélettani, általános élettani eszközöket, amelyek a biológiaoktatás korszerű feltételeit jelentik. A fiataloknak lehetőségük nyí­lik például a mikroszkopikus vizsgálatokra, boncolásra, metszetkészítésre, megfigye­lésre. Laboratóriumi jegyző­könyvet is vezetnek. A biológusnap programjá­hoz tartozott. Az ember és a természet címmel megrende­zett tanácskozássorozat, mely­nek során a két salgótarjáni gimnázium diákjai beszélget­tek, vitatkoztak a levegőről, kernizációról, sugárzásról, a vízről, az akváriumról, mint hiotópról, akváriumaink álla­tairól, növényeiről, kémiai alapfogalmakról, vízkultúrás növényekről, a fövények ve­getatív szaporításáról, tengeri állatokról, az ismeretek egyéb forrásairól. Az iskola aulájában kiállí­tások nyíltak. Az ismeretszer­zés alapvető forrása a szak­könyv, a tankönyv, tükröző­dik bennük az a gyorsulás, amely á biológiában is szük­ségessé teszi az ismeretek gyarapodásának folyamatos figyelemmel kísérésé,t. A könyv- és folyóiratkiállítás erről ad képet. Öröklődés 'és változékonyság Címmel pe­dig országos vándorkiállítás látható az aulában. Az eseménysorozat dr. Kontra György főiskolai ta­nár, az Országos Pedagógiai Intézet képviselőjének Pas­teurről szóló előadásával, s az­zal a pedagógiai konzultáció­val ért véget, mely a termé­szet- és a társadalomtudomá­nyok szemályiségformálásban betöltött szereprét elemezte. (tóth) Folytatja munkáját a leszerelési értekezlet Kedden . Genfben — hos7- s.zabb téli szünet után — folytatja munkáját a 25 tagú leszerelési értekezlet. A részt­vevőket a megnyitó ülésen üdvözölte Kurt Waldheim, az ENSZ főtitkára. A fő szóno­kok az értekezlet társelnökei. Alekszei Roscsin szovjet Joseph Martin, az úi ameri­kai fődelegátus voltak. Fel­szólalt még Mexikó képvise­lője is. Dr. Horgos Gyula kohó- és gépipari miniszter (képünkön) a Parlamentben tájékoztatta a sajtót a tárcához tartozó vállalatok múlt évi munkájáról és idei feladatairól

Next

/
Oldalképek
Tartalom