58 találat (0,121 másodperc)

Találatok

1. 1988-12-31 / 311. szám
[...] szilveszteri já­ték volt A gerendási tanyá­kon a legények ezért több kutyát [...] szobában pálinkával foly­tatódott A gerendási tanyá­kon mindenütt főztek pálin­kát Ha megunták [...] isták énekeltek fent meghallgassák A távo­li tanyákon is megvárták az éjféli harangszót [...] 20 km nél messzebbre eső tanyákon is figyelték és ész­lelték Utána [...]
2. 1963-10-17 / 244. szám
[...] részére OTP hitel segítségével A tanyákon élő szövetkezeti ta­gok közül egyre [...] tudni a vi­lágról még a távoli tanyákon is Kasnyik Judit A Szerszám [...]
3. 2003-01-10 / 8. szám
[...] a rendőröknél A havazás a tanyákon is rendkívüli helyzetet teremt Amíg [...] jönni a házukból A kövesúttól távoli tanyákon ezekben a na­pokban kivált elkél [...]
4. 1970-04-11 / 84. szám
[...] az em­beri agy méretei a távoli jövő­ben Az antropológusok köré­ben eltérő [...] ismert dala né­mi módosítással a távoli jövő­ben is érvényes lesz az [...] a ta nyavilágot választották találkozó­helyüknek Távoli tanyákon jöttek össze negyvenen ötvenen ahol [...]
5. 1977-07-28 / 176. szám
[...] sem változtak meg Családi há­zakban távoli tanyákon il­legálisan tanulták az eszpe­rantó nyelvet [...] felnövekvő nemzedéknek Engi Illés A távoli Üzbég SZSZK ból Taskentből érkezett [...]
6. 1977-10-28 / 254. szám
[...] sajnálják a fáradt­ságot hogy a távoli tanyá­kon város környéki közsé­gekben is felkutassák [...]
7. 1975-07-22 / 170. szám
[...] a Csongrád megyétől kapott Csokási tanyá­kon a Sámsoni tanyákon a Szivattyútelepen Belső Üjtele pen a Cserepest tanyákon György majtr ban ét Cigándon [...] kási és a Cserej tsi tanyákon él a külteiüleliek i bbsége [...] mészkövei kivert sziklaiakra I A távoli hegyeket is nyári pá ra [...]
8. 2006-06-01 / 127. szám
[...] nemrégi­ben mobiltelefonokat adott át a távoli tanyákon élőknek akik tíz számon kezdemé­nyezhetnek [...]
9. 1964-04-03 / 78. szám
[...] meg a lapot Még a tá­voli tanyákon élők is előfizetőkké váltak mint [...]
10. 1975-07-24 / 172. szám
[...] üzemek­ben a községekben és a távoli tanyákon is toborzó munkát folytatunk Az [...]
11. 1969-01-18 / 14. szám
[...] Négyfelvoná sos opera 21 00 Távoli tanyákon Nagy Izabella riportja 22 00 [...]
12. 1974-01-15 / 11. szám
[...] fon­tos szerepet töltenek be a tá­voli tanyákon élő gyermeket váró nők látogatásában [...]
13. 1964-02-04 / 28. szám
[...] kultúra terjesztésében Az emberek a tá­voli tanyákon alig várják hogy újra megjelenjen [...]
14. 1972-08-27 / 202. szám
[...] másik sok gyerek lakik még távoli tanyákon akik hiába van napközi nem [...]
15. 2001-05-21 / 117. szám
[...] is Különö­sen ott ahol egymástól távoli ta­nyákon élnek az emberek és a [...]
16. 1982-06-17 / 140. szám
[...] az egyetlen össze­kötő kapocs a távoli tanyá­kon élő emberekkel Miku lai Lajosné [...]
17. 1958-10-26 / 253. szám
[...] hosszú téli esték Falun a távoli tanyákon na yon elkel olyankor némi [...]
18. 1984-02-11 / 35. szám
[...] kerestek maguknak munkát Itt a tanyákon azonban makacsul várják a pillanatot [...] szlovákul mondaná Mert itt a tanyá­kon szlovákul beszélnek egy­más közt az [...] Csató József hogy egy hihetetlenül távoli jövő alap­jait vesse meg melyben [...] volna sza­bad szólnom hogy a tanyá­kon rejtegetik a szénát Apám hallgatott [...]
19. 1971-12-19 / 299. szám
[...] fogalma mint egy város­ban A távoli tanyákon élőknek elég ha hetenként egyszer [...]
20. 1960-10-22 / 250. szám
[...] tagjai Janurik Mátyásné vezetésé­vel a távoli tanyákon is felkeresik a 80 90 [...]
21. 1973-12-01 / 281. szám
[...] egy I nő itt a távoli tanyavilágban ahol a férfiak sem [...] kétezer ember s ezek zöme ta­nyákon a központtól több kilo­méteres távolságban [...] kétezer lakosból 1600 távol a tanyákon él A körzetem Csaba csűd [...]
22. 1989-12-23 / 304. szám
[...] Különösen érvényes volt ez a ta­nyákon élő családokra amelyeknek belső melegsége [...] eze­ket a parányi közösségeket A tanyákon élő emberek létkörülményei egyébként is [...] viszont a kutyák ugatásától egy távoli vonatfüttytől vagy a városból déltájban [...]
23. 1967-01-17 / 14. szám
[...] kicsinyek het­ven százaléka viszont a tanyákon él így hát sokszor 20 [...] lá­togatni Agika barátkozik ban a távoli tanyavilágban a ki­csinyek akikre őrködnie [...]
24. 1982-08-10 / 186. szám
[...] mindenütt megkongatták a Miközben a távoli Ja­pánban Hirosima főterén megkondult az [...] uta­zik 35 magyar turista a tá­voli egzotikus Brazíliába az IBUSZ szervezésében [...] ugyanakkor 32 4 százaléka külterületen ta­nyákon lakott Napjainkban a népesség több [...]
25. 1973-02-18 / 41. szám
[...] ami azt bizonyítja hogy a ta­nyákon élő embereknek nagy vonzóerő a [...] vár­ható Ez a közeli és távoli jövője Endrőd nagyközségnek s ha [...]
26. 1964-09-02 / 205. szám
[...] A kollégisták esetében felszámo­lódott a tanyákon lakó felső ta l Sarkadon [...] diáknak pedig nem kell a távoli Békéscsabára és Orosházára vonatoznia H [...]
27. 1998-03-16 / 63. szám
[...] ebédet a gondozónők Nehezen meg­közelíthető tanyákon szerencsé­re már kevesen élnek inkább [...] az a nem is oly tá­voli idő amikor a volt állami [...]
28. 1993-09-25-26 / 224. szám
[...] a módosabb réte­gek települtek át távoli orszá­gokba Az egyházi kultúra vi­szonylag [...] beszélő lakosságtól A népművészetet a tanyákon élők őrizték meg a legtovább [...]
29. 1980-11-25 / 276. szám
[...] hagy­ja érintetlenül a még oly tá­voli kis falut sem A Bagdadi [...] a munkások a kistele­püléseken a tanyákon élő lakosság művelődését segí­tették elő [...] L Ekrem Ejliszli Bagdadi utazás Távoli rokonságban irodalmunkkal Békésnek támogatás a [...]
30. 1975-08-01 / 179. szám
[...] részt vevő fiataloknak a jelenlegi tanyákon élő mintegy 150 ezer fiatal [...] szívvel mondunk köszöne­tét közeli és távoli rokonaink­nak ismerőseinknek s mind­azoknak akik [...]
31. 1961-01-31 / 26. szám
[...] János sorral keresik fel a távoli kis üzemegységeket tehenészeteket termelőszövetkezeti és [...] előadásokat rendeznek a fal­vakban és tanyákon így pl rö­vid jeleneteket mutatnak [...]
32. 1984-11-17 / 270. szám
[...] A városban meg a környező tanyákon gazdálkodó nép állatainak volt a [...] nyomát is befújta a szél távoli üzenetei Kö­zöttük alig találni tenyérnyi [...]
33. 2006-03-25 / 71. szám
[...] jártam s egyetlen nagyon is tá­voli közöm vele annyi hogy fe­leségem [...] megye városaiban falvaiban vagy a tanyákon élők többsége rossz kifejezéssel ahogy [...]
34. 2000-11-21 / 272. szám
[...] Kiskunmajsa és Bodoglár körzetében lévő tanyá­kon Az akció során összesen mintegy [...] Ha új munkahelyet csak egy távoli nagyvárosban vagy Budapesten találnék akkor [...]
35. 1960-04-26 / 97. szám
[...] mondta Népeink baráti kapcsolatai a távoli múltban gyökereznek Oroszország haladó közvéle­ménye [...] figyelmébe ajánlott így például a tanyákon élő parasztság körében nagysikerű ismeretterjesztő [...]
36. 1981-08-02 / 180. szám
[...] vásárhelyi ornamentikát és az orosházi tanyákon hasz­nált eszközök színeit virá­gait díszítő [...] nép egyetlen vi­lág formakultúrája sem tá­voli újra álmodja és újra al­kotja [...]
37. 1977-03-20 / 67. szám
[...] torokmaró kisüstit és megkezdődött a tanyá­kon a népünnepély számba menő disznóvágás [...] bagyasztóbbak az esték Ragyogóbbak a távoli budai hegyek színei Ilyenkor a [...]
38. 1975-03-16 / 64. szám
[...] meg­oldva Közöttük olyanoké akik a távoli falvakban tanyákon él­nek A téma fontosságát érzé­kelteti [...]
39. 1969-08-14 / 187. szám
[...] fényesi soron és a környező tanyákon több mint kétszáz csa­lád él [...] a jó ivóvízre Még a távoli tanyákról sem voltak restek az [...]
40. 1965-10-20 / 247. szám
[...] néni marad családláto­gatásra indul a távoli tanyák felé Újra kanyarog az [...] jár­junk behunyt szemmel A távol tanyákon ahol hajdan urasági cseléd volt [...]
41. 1977-06-02 / 128. szám
[...] támogatni fog­juk a fény esi tanyákon élő valamint a III kerületi [...] úti beszá­molókon így is sok távoli tá­jat megismernek a fiatalok s [...]
42. 1987-01-03 / 2. szám
[...] gyermek­kor szálai kötik össze őket Távoli riasztó emlékek Ki tudja milyen [...] is hasonlíta­nak Mi újság a tanyákon törj meg a csendet a [...]
43. 1990-07-14 / 164. szám
[...] emberiség hul­lahegyeinek hátán valami­kor a távoli jövőben ígér paradicsomot Humánusnak azt [...] ezer forintért ajánlottak itt a tanyá­kon egy szovjet katonai dzsi­pet Ahogy [...]
44. 1983-10-07 / 237. szám
[...] évtizede van kereskedelmi kapcsolata a távoli földrésszel mostanáig azonban kizárólag ágyneműt [...] még ma is a környező tanyákon illetve olyan zárt rendszerű településeken [...]
45. 1969-05-07 / 102. szám
[...] a csengő szíját Hiába a távoli kis falu­ban ahonnan a diákok [...] az utcán csattannak TávoM településeken tanyákon eldugott kis falvakban kint a [...]
46. 1955-04-16 / 89. szám
[...] hazám Szülőföldem szép határa meg tanyákon és a falvakban távoli ro gazás zsilipháza tövében talál­Iátlak [...]
47. 1989-06-05 / 130. szám
[...] faluban 4207 lé­lek a környező tanyákon 701 lakott A község nemzetiségi [...] eleve föl­tételezi hogy lehetséges egy távoli jövő amelyért meg­éri a napi [...]
48. 1985-12-27 / 302. szám
[...] megnehezíti az üzletkötésein­ket Az ország távoli részei­ről Budapestről és ön is [...] élel­met kapott Később az oros­házi tanyákon kisgazdák fo­gadták fel majd 1942 [...]
49. 1980-09-20 / 221. szám
[...] a kenyeret nem kell a távoli ABC ben sor­ban állnom Károly [...] szót a feleség a köröstarcsai ta­nyákon kezdtük meg az éle­tünket Évekig [...]
50. 1970-01-01 / 1. szám
[...] országban Háromszázezer rel csökkent a tanyákon külterü­leteken élők száma közel 400 [...] stb számolhatunk a kö­zeli és távoli terveinkben S okat tudunk ma [...]

 

  • 1
  • 2