Békés Megyei Népújság, 1970. április (25. évfolyam, 76-100. szám)

1970-04-01 / 76. szám

A MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG E S A MEGYEI TANÁCS LAPJA 1970. ÁPRILIS 1., SZERDA Ara 80 fillér XXV. ÉVFOLYAM, 76. SZÁM MA LOTTO­TÁRGYNYEREMÉNY- SORSOLAS (4. oldal) KÉT OLDAL SPORT (6—7. oldal) Április 4-e a magyar-szovjet barátság nagy ünnepe is Munkásörök és társadalmi aktivisták kitüntetése Március 31-én, hazánk fel­szabadulásának 25. évfordulója előtt ünnepélyes keretek között emlékezett meg a munkásőrség megyei parancsnoksága mind­azokról az idősebb és fiatalabb harcosokról, akik az elmúlt ne. gyedszázad alatt derekasan ki­vették részüket a magyar haza építéséből, védelméből, a szo­cializmus építéséből. A Fegyveres Erők Klubjában megtartott emlékünnepségen megjelent dr. Szabó Sándor, a megyei pártbizottság titkára, valamint a honvédség és a rendőrség képviselői. Megjelen­tek azok az elvtársak, akik az elmúlt év alatt helytállá­sukkal védelmezték a proletár- hatalmat. Hugyi.k András ely- társ, a munkásőrség megyei pa­rancsnoka a szovjet harcosok elévülhetetlen érdemeként, em­lítette ä fasizmus leverését, ha­zánk felszabadítását. Mint mon­dotta, a felszabadulás a magyar nép történetének sorsfordulóját képezi. Jelentőségét azok a tör­ténelmi változások adják. ame. lyeknék nyomán népi hatalom jött létre Magyarországon és az elmúlt negyedszázadban kifej­tett erőfeszítés szocialista épí­tőmunkává vált. Joggal hangsúlyozta, hogy április 4-e az idegen elnyomás és kizsákmányolás fedett aratott győzelem mellett a magyar— szovjet barátság nagy ünnepe is. A felszabadulást követő ne­gyedszázados fejlődésünk min­den eredménye, az új világ megteremtésének minden moz­zanata elválaszthatatlan a Szovjetunió testvéri barátságá­tól és segítségétől. — Büszkék vagyunk arra — mondotta —, hogy független, szocialista hazánkat az eltéphe- tetlen szövetség és a megingat­hatatlan barátság szilárd szálai fűzik a világ élenjáró szocialis­ta nagyhatalmához, a testvén Szovjetunióhoz. A továbbiakban arról beszélt Hugyik elvtárs, hogy az elmúlt negyedszázad minden tettével, sikereivel népünk társadalmi és politikai egységét kovácsoltuk s ez az egység jó alapot nyújt további feladataink eredményes megvalósífásához. A mai nem­zedék — az idősebbek és a fi­atalabbak — dicsőséges felada­ta. hogy a kedvező lehetőségek^ kel élve; győzelemre vigyék azt az ügyet, amelyért népünk leg­jobbjai évszázadokon át harcol­Ünnepel nek a megye iskolái Irodalmi színpadok, énekkarok produkciói, kiállítások az ünnepi programban Megyénk általános és közép­iskolái az elmúlt évekhez ha­sonlóan most is különböző ren­dezvényekkel, kiállításokkal ké­szülnek felszabadulásunk évfor­dulójára. A 25. jubileum me­gyénk valamennyi iskoláját j mozgósította; alábbi tudósítá­sunk erről a készülődésről ad körképet. A gyulai 1. számú általános iskola az Erkel Ferenc Műve­lődési Házban rendezi iskolai ünnepélyét: az április 2-án, délután 3 órakor kezdődő ün­nepségen az iskola valamennyi tanulója részt vesz. Április 3-án, a felszabadulással kapcso­latos kiállítás nyílik az iskola épületében, április 4-én pedig a felszabadulási emlékművet koszorúzzák meg a tanulók. Az orosházi i számú általános is­kola április 3-án ünnepélyes csapatgyűlést rendez, illetve kö­zös ünnepségen vesz részt az úttörőcsapatot patronáló külön­böző honvédségi alakulatokkal. Április 4-én koszorúzásra kerül sor. Az újkígyósi iskolai, ünne­pélyt április 3-án rendezik: a tanulók legszínvonalasabb pro­dukcióikkal (énekkar, irodalmi színpad) részt vesznek a községi társadalmi ünnepélyen is. Mezökovácshazán rendhagyó módon, az eddigi gyakorlattól eltérően ünnepelnek az általá­nos iskolások: április 3-án a járási művelődési házban ren­dezett községi ünnepségen iro­dalmi színpadi és énekkari pro­dukciókkal képviselik iskoláju­kat • a tanulók. Iskolai ünne­pély ezúttal nem lesz, de az osztályfőnöki órákon valameny- nyi osztály megemlékezik a jubileumról. A Szarvasi Óvó­nőképző Intézet április 2-án 'emlékkiállítással és emlékünne­péllyel adózik felszabadulásunk évfordulójának. A gazdag prog­ram az intézet hallgatói által előadott komoly zenei produk­ciókat, irodalmi színpadi mű­sort, valamint a felszabadulási jubileumi pályázatok és a jubi-; leumi pedagógiai rajzverseny: eredményhirdetését tartalmaz-' za. A békéscsabai iskolák közül a 3. számú általános iskola i a szakkörök és honismereti ku- j tatók kiállítását rendezi meg. illetve április 4-én reggel ün- i nepélyes csapatgyüléssei emlé­kezik a jubileumra. A békés-1 ■csabai Rózsa Ferenc Gimnázi­um és Szakközépiskola az Ifjú­sági Házban rendezi nagysza­bású ünnepségét; az április 2- án 15 órakor kezdődő program j Medovarszki János igazgatóhe­lyettes ünnepi beszédén kívül a i gimnázium énekkarának, iro- í dalmi színpadának produkcióit,1 illetve a kollégista KISZ-es di­ákok ünnepélyes fogadalomté­telét foglalja magába. b. M. tak, s amelyet részben már megvalósítottak azok, akik az élvonalban küzdöttek az elmúlt 25 év alatt. A munkásőrség megyei pa­rancsnokának ünnepi beszéde után. kitüntetésben részesültek azok a munkásőrök, valamint párt- és társadalmi szervek ve­zetői, akik a legjobban segítet­ték és szervezték a munkásőr­ség feladatának teljesítését. A Haza Szolgálatáért Érdemérem arany fokozatát kapták nyolcán, hatan e kitüntetés ezüst foko­zatát. öten pedig a bronz foko­zatát. A Haza Szolgálatáért Ér­demérem arany fokozatát kap­ta többek között Glózik Judit, Harmados Mihály, Tóth Mihály és Vozár János. A kitüntetések átadása után baráti beszélgetés­re került sor. Országos diák seregszemle Békéscsabán A Közlekedés- és Postaügyi Minisztérium felügyelete alá tartozó technikumok és szakkö­zépiskolák hatodik alkalommal rendezik meg a kulturális se­regszemlét és sporttalálkozót Ezúttal Békéscsabán, a Vásár­helyi Pál Üt-, Híd- és Vízniű- építési Technikum KlSZ-bizotí- sága és igazgatósága rendezésé­ben találkozik a tíz iskola kül­döttsége. Az április elsejei országos se­regszemlén gazdag programot' bonyolítanak le. Délelőtt 10 órá­tól a felszabadulási sportverse-' nyék döntőit rendezik meg: azi atlétikát a MÄV sporttelepén, az asztaliteniszt az iskola torna­termében, a kézilabdát a Kö­töttárugyár pályáján, a kosár­labdát az Űj Gimnázium torna­csarnokában, a labdarúgást pe­dig a VTSK-pályán. Délután 15 órakor az Ifjúsági Ház dísztermében lesz a kultu­rális seregszemle. Az ünnepi beszéd után, amit Földvári Lász­ló közlekedés- és postaügyi mi­niszterhelyettes tart, a résztve­vő iskolák színes kultúrműsor­ral lépnek fel: irodalmi színpa­dok, kórusok, hangszerszólisták követik egymást. Szovjet komszomolisták Békéscsabán Kedden, a késő esti órákban I egy harminctagú szovjet fiata- , lókból álló delegáció érkezett! Békéscsabára. A felszabadulási j évfordulóra megyénkbe látogató Ma indul: a fiatalok felszabadulási hálastafétája Ma reggel indul útjára a KISZ Központi Bizottságának titkár­sága által meghirdetett felsza­badulási hálastaféta. A magyar fiataloknak hazánk felszabadu­lása 25 évfordulója tiszteletére rendezett, s az országot beháló- j zó mozgalma három nap alatt! sok száz községet, várost érintve április 3-án 15 órakor ér a bu-j cLapesü Felszabadulás téri szöv­et emlékműhöz, hogy a Kom- szomol képviselői átvegyék a hálafeliratos szalagokkal díszí­tett kopjafákat. Április 1-én reggel megyénk­ből egyszerre négy helyről indul a motoros staféta két-két részt­vevője. Az 1-es számú útvonal: Bucsa. Füzesgyarmat. Szegha- i :om. Körösladány. Köröstarcsa, Mezőberény, Békés. Békéscsaba. A 2-es számú útvonal: Geszt.j VJezögyán, Sarkadkeresztúr, Sár-1 kad, Gyula, Békéscsaba. A 3-as .számú útvonal: Battonya, Mezo-i komszomolisták at a KISZ Békés megyei Bizottságának vezetői fogadták az állomáson. A vendégek négynapos prog­ramját a házigazdák úgy állítot­ták össze, hogy a komszomolis­ták megismerkedhessenek Békés megye életével és az itteni fia­talokkal. Ma a Munkácsy Mú­zeumot és a Megyei Könyvtár zenei részlegét tekintik meg, majd a küldöttség vezetőinek tiszteletére a KISZ megyei bi­zottsága rendez fogadást A komszomolisták ott lesznek az országos felszabadulása hála­staféta indításánál is. Délután a Dom begy házi Állami Gazda­ságba látogatnak. Április 2-án Gyulára mennek a szovjet dele­gáció tagjai, hogy megismerked­jenek a patinás kisváros neveze­tességeivel. A csütörtöki prog­ram szerint a KISZ orosházi városi bizottságának vendége­ként megtekintik az üveggyárat és ellátogatnak az ifjúsági klubba. Április 4-én Békéscsa­bám a magyar fiatalokkal együtt ünneplik hazánk felszabadulásá­nak 25. évfordulóját. hegyes, Végegyháza, Mezőko- vácsháza. Kaszaper, Tótkomlós, i Kardoskút, Orosháza. A 4-es‘ számú útvonal: Gyoma. Endréd, Szarvas, Nagyszénás, Orosháza. A motorosok mellett három futóstaféta indul a szlovák kol­légium, a 8-as számú AKÖV és a 2-es számú téglagyár elől, Orosházán pedig az üveggyár és! a műszaki laktanya elől. A me­gyei fiatalok küldöttei Békés­csabán, a Felszabadulás téren (11 órakor), Orosházán (fél egy­kor) a szovjet temetőben talál­koznak. Az ünnepségeken elbú­csúztatják a viharsarki ifjúság hírvivőit, majd koszorút helyez­nek el az emlékműveknél. Az országos staféta 11 óra 35 perc­kon indul Békéscsabáról és Orosháza érintésével, a Békés megyei fiatalok Gádoroson ad­ják át a Csongrád megyeieknek a stafétáit • • Ünnepi ülés — Tudományos tanácskozás Hazánk felszabadításának 25. évfordulója tiszteletére ünnepi szakülést, tudományos tanács­kozást rendez az Állategészség­ügyi Intézet Békéscsabán. Ma­gas rangú vendégeket várnak az országban működő állatr egészségügyi intézetekből. Meg­emlékeznek az állategészségügy 25 éves fejlődéséről, a felsza­baduláskori állapotokról és a megtett útról. Budapestről tíz, Kaposvárról négy, Debrecenből 3, Miskolcról ugyancsak három, a tudományos életben jelentős feladatot ellátó orvos mondja majd el véleményét munkássá­ga legjelentősebb eredményei­ről a ma kezdődő kétnapos programon. Az ünnepi ülésen, melyet Bé­késcsabán, a Fegyveres Erők Klubja színháztermében tarta­nak, Békés és Csongrád megyei állatorvosok vesznék részt.

Next

/
Oldalképek
Tartalom