Békés Megyei Népújság, 1970. április (25. évfolyam, 76-100. szám)

1970-04-11 / 84. szám

A veszélyes ember Milyennek képzeled Lenint? Maxim Gorkij írta, hogy „Lenin volt az, aki úgy megzavarta az embereket megszokott életükben, mint ahogyan azt előtte senki sem tudta megtenni”. A kerek számú évforduló és az a tény, hogy Lenin eszméje, munkássága, élete, emberi tulajdonságai minden más történelmi személyiségnél jobban foglalkoztatják az embe­reket, arra ösztönzött bennünket, hogy 14—15 éves, a felnőtté vá­lás korába lépő fiatalokat kérdezzünk meg; milyennek képzeled Le­nint? Ötven megkérdezett válaszából közlünk néhányat minden változtatás nélkül. ★ — Lenin és a párt édestest­A felnőtt ember agyvelejének átlagos súlya 1375 gramm. A nőké kissé könnyebb, átlagban 1375 gramm. Ám előfordulhat az is, hogy egyik emberé 900, a másiké pedig 3000 gramm súlyú. Ivan Turgenyev orosz író agy­veleje például 3103 gramm volt. Thackeray angol íróé pedig 1658. Vajon van-e közvetlen kap­csolat az agyvelő súlya és az in­tellektuális fejlettség színvona­la között? Nincs, válaszolják az antropológusok. Elegendő bizo­nyíték erre az, hogy Anatole France agyvelejcnek súlya fele volt Turgenyevének. Még az állatvilággal való ösz- szehasonlításnál is óvatosan kell eljárnunk. Igaz, hogy az elefánt agyvelejének súlya 4000 gramm körül van, a bálnáé pedig 2800, de ez mégsem jelenti azt, hogy ezek az állatok fejlettebb értel­mi színvonalat képviselné­nek, mint az emberek. Más mér­téket kell alapul vennünk; az agyvelő súlyát az egész test sú­lyához kell viszonyítanunk. Vajon megváltoznak-e az em­beri agy méretei a távoli jövő­ben? Az antropológusok köré­ben eltérő vélemények vannak. Egyesek a „homo futurus” alak­ját egészen másnak képzelik el, mint a mai emberét; sokkal na­gyobb feje és sokkal nagyobb homloka lesz szerintük, mint a „homo sapiensnek”. Mások tagadják az ilyen radikális vál­tozások lehetőségét. Akárhogy is lesz, Illésék ismert dala, né­mi módosítással, a távoli jövő­ben is érvényes lesz: az ész a fontos, és nem az agy. A „jó fej” titulus pedig továbbra is csak annak dukál, aki a fejét nemcsak arra használja, hogy azon kalapot, babérkoszorút, vagy éppen glóriát hordjon... Alábbi beszélgetésünk közvet­len előzménye volt, hogy törté­netünk hőse beállított a szer­kesztőségbe. Érkezésének napja és időpontja rendkívül emléke­zetes számunkra, ne tartsa te­hát senki furcsának, hogy igen precízen emlékszünk csaknem minden mozzanatára. Tehát... Irógépkattogás, tollak percegé- se, amikor: kitárul az ajtó. Ala­csony fiatalember, orkánlem- berdzsekben. Halkan köszön. — Hát... behoztam. Amiről beszéltünk. (Ha behozta, hát jó. Vajon mit? Ha az ember emlékezne, hogy mikor, hol és főleg kinek mondta, hogy hozzon be vala­mit a szerkesztőségbe?!) — Akkor talán élő is veszem... Elég jó állapotban van. (Képes. Még előveszi. Remél­jük, nem ő az, akinek bolha- gyűjteménye van, vagy... nem, az nem lehet, hogy ő lenne az a görényidomár, aki megígérte egyszer...) — Fiatal, úgy ér­tem, hogy nem öreg? — öreg? Elég régi már. Több műit százéves. — Száz? (Bolha nem lehet. Ki van zárva! Nincs olyan bolha, amelyik ... De ha görény... Egy százéves görény, egy min­den hájjal megkent múzeumi ritkaság, ajajj...) Most. Benyúl a zsebébe és egy újságpapírba csavart cso­magot húz elő. Közben figyel­mesen néz bennünket. És hall­gat Aztán a revolver fényes csöve, és ronda, sötétlő torka éppen ránk mered... Zajos, pánikszerű menekülés. Úgy tíz perc múlva, szép lassan sikerű] is visszacsalogatnia bennünket. • « » Következő beszélgetésünk színhelye: Kondoros, betyár­csárda. Nem a romantika ked­véért választottuk ezt a helyet, hanem mert Varga János itt dolgozik. Pincér. Tizennyolc éves és fegyvereket gyűjt. Azt mondja, hogy a vonzódás családi eredetű. A déd- és nagy­papa remek katona volt. A nagypapa huszár. Ha az ember mást sem hall, mint hogy szu- ronyroham meg sortűz, akkor ugye... — így történt, hogy már kis­srácként saját múzeumot ren­deztem be. Kováspuskából, szu­ronyokból, tőrökből. Ez a pisz­toly új szerzemény, most kap­tam egy ismerősömtől. A sokat emlegetett pisztoly abból az időszakból származik, amikor Rózsa Sándor még úgy közlekedett a betyárcsárda ké­ményében fel-alá, mint egy mai pátemoszter. Apropó... Rózsa Sándor. Tavaly ősszel általános riadalmat keltett a csárda veze­tői között a hír: aláássák a csár­da falát. — Igen, mert az alagutat ke­restük. Amelyről azt tartja a monda, hogy 28 kilométer hosz- szú. Hát annyi nincs. Viszont valamennyi csak van, de senki sem tárta még fel. Arról az alagútról van szó, amelyen Ró­zsa Sándor legényeivel kiszö­kött, ha jöttek a pandúrok. A csárda udvara néhány évvel ez­előtt magától beomlott. Azt mondták egyesek, hogy gabona­verem volt..., de kérdem én, mikor volt boltíves egy gabona­verem és mutassanak egyet is, amely alacsony és folyosóhoz hasonlít... így kezdtünk el ás­ni. De azt mondták, hagyjuk abba. Összedől a csárda. — Szóval ez a két hobbyd van? — Igen, a fegyvergyűjtés és Rózsa Sándor alagútja. Ügy tervezem, ha fölépül a házunk, akkor az egyik szobát múzeum­nak rendezem be. Tele lesz kü­lönböző korokból származó fegyverekkel. Az egész kollek­ció egyébként most a könyvtár­ban van. Kölcsön adtam. — Mi a legújabb szerzemény? — Egy kard. Olasz. Hosszú, egyenes a pengéje és... Szóval, tessék vigyázni. A kondorosi csárdában ma már nem lehet csak úgy duhajkodni. ; Van ott egy pincér, aki szúró­vágó fegyverekkel van felsze­relve. És egyből lő. Nincs me­nekülés. A kéményhez már túl kényelmesek vagyunk, az alag­út pedig még nincs feltárva. B. Máté — Lenin a századforduló leg­kiemelkedőbb alakja volt. Sok elbeszélést írtak Leninről, mely­ben nem a politikust, hanem az embert mutatták be. A regé­nyek szerint Lenin megértő, jó­szívű, az igazságért elszántan harcoló, a rosszat gyűlölő em­ber volt. Illetve nem jól mon­dom, hogy „volt”, mert még mindig él, és élni fog a haladó emberiség számára. _ Lenin minden veit, ami­nek lennie kellett. Lenin az em­beriség példaképe, a szocializ­mus úttörője. Lenin 50 év táv­latából is példa lehet az ifjúság számára. ★ — Nagyon magas, széles vál­tó, kopaszodó, kis szakállú em­bernek képzelem, holott ala­csony kis ember volt. Okosságá­nak és bölcsességének köszön­hetjük az oroszországi forrada­lom győzelmét. Nyugodt, lassú, tekintélyes embernek képzel­tem, mégis ideges, gyors termé­szetű és mozgékony volt. Mindig példát veszek róla, nagy eszméi mindig előttem vannak. Az életben és a KISZ-ben is meg­próbálom követni az útját. ★ — Lenin nagy ember lehetett Ezt onnan veszem, hogy mindig ezt írják és mondják róla. Lángész lehetett, amolyan „leg” ember. Először a bol­gár küldött emel­kedett szólásra, majd a cseh, a német, szovjet és a lengyel küldöt­tek üdvözölték a megjelenteket a Magyar Eszpe­rantó Szövetség ez évi küldöttköz­gyűlésén, melyet hazánk felszaba­dulásának 25. évfordulója tett neve­zetessé. Az eszperantó szövetség ez évi közgyűlése számadás volt az elmúlt év munkájáról, de a közelmúlt ese­ményeit nehéz megérteni az elmúlt negyedszázad történelmének Isme­rete nélkül az eszperantó-mozga. lomban is. Az eszperantó-mozgalom ugyanis a két világháború közötti időszakban kiemelkedő helyet fog­lalt el a magyar munkásmozgalom­ban is. Amikor a baloldali erők il­legalitásba kényszerültek, az eszpe- rantó.mogalom félig legálisan mű­ködhetett. Ha korlátozottan is, de lehetősége volt a külföldi levelezés­re is a magyar eszperantistáknak. Kulich Gyula, Hámán Kató és még mások is, nemcsak a pártnak vol­tak aktív tagjai, de az eszperantó nyelv terjesztéséből is kivették a ré­szüket. Nyelvtanfolyamokat vezet­tek, leveleztek, külföldről kapott marxista irodalmat ismertettek a tanfolyamok részvevőivel. Régi esz- perantista, a sarkadi Jakó Imre mondta el, hogy a háború alatt, ka­tonaládájának kettős fenekén lapult a Kommunista Kiáltvány eszperantó nyelvű fordítása, kockáztatva azt, hogy megtalálják nála. Érdekes szokást alakítottak ki a békési munkás-eszperantisták, amely szokás sokáig élt még Békésen a felszabadulás után Is. Békéscsaba vérek. Lenin egész életében nagy példát mutatott. Egész életét a nép haladásának szen­telte, mert látta népe elnyoma­tását. ö nemcsak mint politikus, hanem mint ember is a legna­gyobbak közé tartozott. Ember­társaival szemben kedves és előzékeny volt. Nemhiába írta róla Majakovszkij: „Lenin élt, Lenin él, Lenin élni fog!” ★ — Szerintem Lenin az egész emberiséget szerette. Jó ember­ismerő volt. Ö alakította meg a Szovjetuniót és a bolsevik párt vezetője volt. A nép érdekét szolgálta és csak a munkájának szentelte életét. ★ — Bn nem tudom elképzelni csak úgy mint embert, hanem, mint lelkes, aktív, önfeláldozó forradalmárt. ★ — Lenint jó modorú, csendes embernek képzelem, akinek minden gondolatát a forrada­lom kötötte le. ★ — Lenin alacsony, magas homlokú, szerény ember volt. A fényűzést nem szerette. Me­leget sugárzó, mosolygó szemű, barátságos férfi volt Szerétté az embereket és gyerekeket. Hazaszerető. | és Békés közötti úton van a Ban- ! dika-fa. Éveken át a két város esz- perantistáinak adott találkahelyet nyaranként. Az ártatlan majálisozás, eszperantó nyelvű beszélgetés sok,, szór olyan témát rejtett, ami abban az időben veszélyesnek számított. Orosházán, többek között Dumitrás Mihály elvtárs elbeszéléséből tud­juk, a munkás-eszperantisták a ta- nyavilágot választották találkozó­helyüknek. Távoli tanyákon jöttek össze negyvenen—ötvenen, ahol messze voltak olyanoktól, akik be­súghatták volna ezeket az illegális találkozókat. A felszabadulás után a Viharsa­rokban éledt fel elsőnek az eszpe­rantó-mozgalom. Gyula, Orosháza még országos kongresszusoknak is helyet adott. A mai eszperantó-mozgalom ha­zánkban most sem vesztett harcos jellegéből. Több budapesti, debreceni eszperantista kapott „Békéért” ki­tüntetést békemozgalmi tevékenysé­géért. A Világbéke Eszperantista Mozgalom magyar tagozata a Világ- kéketanács mellett dolgozik és csak néhány hónapja, hogy a Béke-világ­tanács az eszperantó nyelvet, mint munkanyelvet használja. Békésebb világunkban az eszpe­rantó egyre nagyobb teret hódít a turisztikában, az iskolákban. Eddigi adataink szerint Endrődön, Szeghal­mon és Füzesgyarmaton vonul be a következő tanévtől az eszperantó« mint szabadon választott nyelv — szakosított tantervű osztályokban — í iskolába mint olyan, könnyen elsajátítható nyelv, amelyik nem akar más nyelveket helyettesíteni« hanem jellegénél fogva segíteni akar a nyelvek káoszában, a könnyebb megértésben. Gy. Zs. Monológ egy szólamra — Már te is ezzel a marhasággal jössz? Vedd tudomásul, nem vagyok, az a kimondottan tős­gyökeres pesti. Különben nem csodálkozom, hogy kiszúrtál. Ha itt valaki az egyetemen pa­rasztszármazású hallgatót keres, rögtön hozzám jön. A KISZ-nek is én vagyok a tipikus „pa­raszt”, a dékán is rajtam akarja kipróbálni, be tudom-e hozni a belvárosi ügyvéd-csemetékkel szembeni lemaradásomat. Szerintük elmarad­tam. Csak tudnám, hogy miben! Nem tudok otthonosan bemenni egy presszóba és lezseren idegesíteni a pincért, az tény. A híres strip- tease-bárokban sem voltam. Nem nekem talál­ták ki. Az egyetemi könyvtárban viszont én is megkapom ugyanazt a jegyzetet. Szórakozás? Néha moziba megyek, az olcsó. Nincs sok pénzem. Otthonról kapok valamit, de sokba kerül a különélés. Van öt évem meg­szokni. Hogy is mondják? Ha meg nem szö­köm. Azt azért, nem szeretném. Otthon a fa­lumban, zseninek kiáltottak ki. Ha azzal kel­lene hazamennem, hogy nem bírtam az egye­temmel, összedőlne a világ. Egész családom ott dolgozik a tsz-ben, biztos kinevetnék őket. Mondanák: miért akar a paraszt íróasztal mö­gé kerülni, ha nem megy neki. Hát, azért se... Tegnap is fél kettőig készültem a mai matek­szemináriumra. Kisdolgozat volt, a négy pél­dából hármat megoldottam. Ha már minden­képpen össze akarsz hasonlítani az itteniekkel, akkor megmondom, nem értem, miért veszik olyan lezseren az egyetemet? Bár azt mondják, nem egyetemista az, aki egyszer-kétszer nem bukik meg. De pont az első félévben? Veszé­lyes játék... Na igen, ez is különös. Nincs hozzám való lány, vagy legalábbis kevés. Az egyetemen még kevesebb a vidéki lány, mint fiú. Ök is na­gyon zárkózottak, nem találják helyüket. Pes­tiekre meg nem is nagyon gondolok. Azt hi­szik, így akarok ittragadni. Pedig hol van még az egyetem vége? Néha elmegyünk a koleszból táncolni. A Körúton van egy tánciskola, na­gyon elegáns. Ott voltunk a múltkor. Felkér­tem egy lányt. Lassú szám volt, elkezdtünk beszélgetni. Elnevette magát a tájszólásomon. Gúnyosan kérdezte: feljöttél a hétvégére ki­próbálni a pesti „nőket?” Aztán jött egy gyors szám, az végképp betette a kaput. Elkezdte ráz­ni magát, tudod, mint az „Extázisbán". Ügy én nem tudok.. . A szám közepén otthagyott. A koleszban szoktunk ultizni. Az is jó, meg­vagyok a magamfajta gyerekekkel. Van a kör­nyéken egy borospince, oda szoktunk lemenni, jó bort mérnek. A falunktól nem messze szü­retelték .,. Breitner Miklós (Folytatjuk) Eszperantó tegnap és ma

Next

/
Oldalképek
Tartalom