Békés Megyei Hírlap, 2000. november (55. évfolyam, 256-280. szám)

2000-11-02 / 256. szám

SZOLGÁLTATÁSAINK:-Új ingatlanok építőmesteri és gépészeti kivitelezése-Régi ingatlanok teljes kérő felújítása, átalakítása •Ipari létesítmények szerelése •Klímaberendezések szerelése SZAKŰZLSTIINK MCOTALÁLHATÓKt Cím: Békéscsaba, Kinizsi u. 14. Tál.: 66/448-827, Tel/Fax: 66/445-046. Trciort u. 5. S Lapunk tartalmából www.bmhirlap.hu E-mail: szerk.bekes@axels.hu Heti TVR-műsoR 10 + 4 oldal melléklet VÉLEMÉNY 1 m I Baracsi Magdolna véleménye szerint %gäjj§ az orvos a puszta vizsgálatnál többet IKuXI adhat. (3. oldal) Megyei körkép A helyreállításra kapott három- milliós összeg jelentős mennyi­ségű adomány eredménye: kí­vül belül megszépült és sátorte­tőt kapott a dobozi ravatalozó. (5. oldal) ___________ Gazdaság Kimondhatjuk nyugodtan: a gyermekvállalás a családok több­ségénél anyagi probléma is ma Magyarországon. Pusztán állami juttatásra pedig senki sem ala­pozhat, hiszen a baba fogadásá­nak előkészítésére annak több­szörösét kell költeni. (6. oldal) Próbaperek Torgyán ellen? A Magyar Köztársaság Al­kotmányában biztosított jogegyenlőség és a hatá­lyos jogi szabályozás ren­delkezései alapján dr. Karsai József battonyai gazdálkodó próbaper indí­tását kezdeményezi a Föld­művelésügyi és Vidékfej­lesztési Minisztérium, il­letve annak vezetője, dr. Torgyán József ellen. Battonya—Budapest A battonyai gazda a 2000. évi, alanyi jogon járó gépvásárlási támogatás kiutalásának késedel­me miatt szánta rá magát erre a lépésre. A próbapert államigaz­gatási jogkörben okozott kár cí­mén kívánja megindítani. Karsai lapunk érdeklődésére elmondta, hogy az FVM október 31-éig nem tett eleget kiutalási kötele­zettségének, s emiatt - más gazdákhoz hasonlóan - ő sem tudja finanszírozni az őszi búza vetést, illetve az egyéb talaj-elő­készítési munkákat. Az ügyet azért tereli jogi útra - mondotta -, hogy a gazdatársak lássák: a törvényeket az FVM-nek és dr. Torgyán Józsefnek is be kell tar­tania. Hozzátette azonban, hogy nehéz perekre számít, a „sztárügyvédi” múltra hivatko­zó miniszter kemény ellenfele lesz a gazdáknak. _________iohi Nyomoznak a sarkadi olajügyben! Két év után, új körülmények nélkül, s még mindig homályos magyarázattal Egy 3100 literes gázolajszállítmányról, mely 1998 szeptem­berében — furcsa körülmények között — Sarkadon árokba csúszott, egy éve hallhattunk először. Nemrégen két cik­künkben is olvashattak korábban „elhanyagolt”, ám fontos körülmények ismételt felszínre bukkanásáról. Az illetéke­sek nyilatkozataiból az derült ki: senki nem vizsgálta, hogy egy büntetett előéletű férfi egy más tulajdonában lévő te­herkocsin honnan, hová, kiknek „utaztatta” az olajat a sarkadi éjszakában. annyi információ, mely bűncse­lekmény gyanúját kelthette az el­járókban1 — A vámhivatal nem talált okot büntetőeljárás kezdeményezésé­re. Viszont a Vám- és Pénzügyőr­ség Békés Megyei Nyomozó Hi­vatala az idén szeptemberben megjelent újságcikk alapján be­kérte az iratokat, és vámorgazda­ság vétségének gyanúja miatt büntetőeljárást indított. — Milyen áj tény, körülmény alapozta meg ezt, kiket és mivel gyanúsítanak? — Új körülmény nem merült fel, a vámnyomozók a korábbi, az eset megtörténtekor már ismert adatok alapján indították meg a büntetőeljárást a gépkocsivezető ellen. (Folytatás a 3. oldalon) „Sertések hátán” Európába Szerződés nélkül nem jut messzire kistermelő Torgyán miniszter egyik ked­venc szólama a „hozzáadott ér­ték” fogalma, azaz minél in­kább jelen van a gazda a ter­mék-előállítás folyamatában, annál többet kasszíroz. Ilyen lehet például — szintén idéz­zük — a „bőrbe kötött gabona”: a saját termelésű szemes takar­mány lényegesen többet érhet, ha sertésként, esetleg már hús­ként adja el a paraszt, mintha mondjuk „lábon állva” parcel­láján. Ilyen egyszerű lenne? Békés megye A MAGYAR SERTÉSTENYÉSZTÉS MINŐSÉGI MEGOSZLÁSA Európai minőségi kategória Tiszta hústartalom A magyar érték kategóriánként s (60% felett) 2,95% E (55-60%) 23,63% 63,56% U (50-55%) 36,98% R (45-50%) 23,33% 0 (40-45%) 8,32% P (35-40%) 2,44% A táblázat a magyar sertésállomány érvényes európai minősítési kategóriák szerinti idei megoszlását ábrázolja augusztus 31-ig. Elfogadható minőségnek egyre inkább a felső há­rom fokozatot tekintik itthon a szakemberek (Dániában a felső kettőt). A Békés megyei ér­ték nagyjából azonos az országossal. A kolbászfeszüvál alkalmából a Békés Megyei Agrárkamara szervezésében összágazati tanács­kozást tartottak - a termelők, a feldolgozók, a MIÉRT HÍRES A KOLBÁSZ? A sertéstenyésztésnek rendkívül kedvez Békés megye növénytermesztési szerkezete. A megye egész területe 566 ezer 900 hektár, ebből mezőgazdasági terület 437 ezer 513 hektár, szántó 386 ezer 980 hektár, és az összterület felén, 267 ezer 185 hektáron gabonaféléket termelnek, például kukoricát. minisztérium részvételével — Békéscsabán a nagy hagyományú helyi sertéstartás jövőjével kapcsolatban. Gábel István, a kamara mezőgaz­dasági főosztályvezetője kérésünkre felvázolta az elhangzottak alapján a sertéstenyésztés jele­nének nem éppen biztató megyei képét. Idén Békés megyében 550 ezer sertést tarta­nak számon, ennek körülbelül fele a háztáji jelle­gű kategóriába tartozik. A legfontosabb tanulság talán az, hogy az átalakuló piacról rövidesen ki­szorulnak majd azok a gazdák, akik néhány jó­szággal próbálnak majd versenybe szállni a na­gyobb gazdaságokkal. A két hagyományos felvá­sárló, a Békés és Csongrád megyei húsfeldolgozó üzem már nem vesz fel annyi „kolbászalap­anyagot” a termelőktől, mint korábban. A meg­emelkedett minőségi igények egyre inkább csök­kentik a kis hatékonysággal működő, rossz tartá­si körülményekkel rendelkező gazdaságok esé­lyeit. Gábel István elmondta, a felvásárlók szer­ződött mennyiséget vesznek át, ezért akik nem tartoznak valamilyen tömörüléshez, hamarosan csak saját részükre nevelhetik a malacot. A másik problémát az előállítók és a feldol­gozók között feszülő érdekellentétben látja a szakértő. Az orosz piac elvesztésével az expor­tőrök már a bevallottan igényesebb nyugati pi­acra szállítanak, kiegyensúlyozatlanabb lett a kistermelők felé irányuló húsigény. Itt össze­függés mutatható ki az alacsonyabb színvona­lú sertéstelepek gyengébb minőségi jellemzői­vel is, amiért a feldolgozók garantált színvona­lú saját gazdaságaikból elégítik ki a vágóállat­szükségletük egyre nagyobb részét (ez néhol (Folytatás a 3. oldalon) SORSCSAPÁSOK ÁLDOZATAI, VESZTESÉGEINK. Az első és máso- dik világháború, valamint az 1956-os események áldozatainak sírjainál, emlékműveinél emlékeztek a múlt nehéz éveire, napjaira kedden Békéscsabán. A sokáig gondozatlan I. vi­lágháborús temető ma újra méltón őrzi az áldozatok emlékét. (Cikkünk a 3. oldalon) ________________________________________________ D-FOTÓi LEHOCZKY PÉTER A levélíró más nevét használta fel Valaki vagy valakik politi­kai botrányt akarnak, bele­keverve polgármestert, al­polgármestert, fideszes kép­viselőket, vállalkozókat és Lindeisz Lászlót — mondta a keddi sajtótájékoztatón Danes László, Gyula polgár- mestere. Gyula A levelet Lindeisz László nevével látták el, aki hatósági ügyekben jár el, és aki cáfolta, hogy ilyen írást ő készített volna, s írt alá. A polgármester elmondta, me­gyei laptársunk levelet kapott egy kísérő írással együtt, azzal, hogy a gyulai rendőrkapitánynak kül­dött sorok másolatát a lapnak is elküldi. Aláíróként odahamisítot­ta a gyulai Lindeisz László nevét. (Lindeisz László nem önkor­mányzati alkalmazott, hatósági ügyekben jár el - a szerk.) - Mi­nősíthetetlen eljárás más nevé­ben bajt kavarni, a levélben azonnal cáfolható rágalmak áll­nak. Rendőrségi feljelentést te­szünk ismeretlen tettes ellen rá­galmazásért, Lindeisz László pe­dig magánokirat-hamisításért - folytatta a polgármester, s hozzá­tette, úgy gondolja, a többi érin­tett is csatlakozik a feljelentés­hez. Danes László szerint a levél olyan információkat tartalmaz, hogy közelíthető, honnan ered­nek a dolgok. Az önkormányzati ciklus második felében vannak, akik mindent megragadnak az eredmények elhomályosítására. Reméli, az ilyen magatartás nem lesz folyamat, amely akkor is bosszúságot okoz, ha cáfolható. A gusztustalan, aljas, politikai töltetű levéltől, bízom benne, minden újság elzárkózik - mondta. Lindeisz László hozzá­fűzte, őt az eddigi hatósági ügyei okán hitelesítésként használták fel. — A levelet nem én írtam, a benne foglaltakról tudomásom nincs, s nem hiszem, hogy bármi is igaz - jelentette ki. Baranyó Géza alpolgármester is jelezte, csatlakozik a feljelentéshez, hi­szen nem az az eljárás az esetle­ges kérdésekre, hogy más nevé­vel visszaélve a közvéleményt manipuláló levelet írjanak. A kísérőlevelet lapunk is lát­hatta, feltehetően számítógéppel írták, és ott volt Lindeisz László aláírása, aki elhatárolta magát a levéltől, és megmutatta valódi aláírását a sajtó képviselőinek.- SZŐKE ­Ön ismeri már ezt a megoldást? Csak 3 hónap elmúltával keit Személyi kölcsönök megkezdenie a Lakáshitelek tőketörlesztést! * ‘További információkért és a türelmi idő feltételeiről érdeklődjön fiókjainkban, vagy hívja a 0 06-40-30-20-10 -es telefonszámot helyi tarifával. 5600 Békéscsaba, Kossuth L. tér 2/a. www.baca.hu • www.wap.baca.hu futamideje ? ietonlsn érb »mainkkal hnnannlrh^n 48-3 45-3 42-3 36-3 33-3 30-3 21-3 15-3 300.000 9 356 9 818 10 354 11 727 12 625 13 727 19 271 27 633 400.000 12 475 13 091 13 805 15 636 16 833 18 302 25 694 36 844 500.000 15 594 16 363 17 256 19 545 21 042 22 878 32 118 46 054 600.000 18 712 19 636 20 707 23 454 25 250 27 453 38 541 55 265 700.000 21 831 22 909 24 159 27 363 29 458 32 029 44 965 64 476 800.000 24 950 26 181 27 610 31 272 33 667 36 604 51 388 73 687 900.000 28 069 29 454 31 061 35 181 37 875 41 180 57 812 82 898 1.000.000 31 187 32 727 34 512 39 090 42 083 45 755 64 236 92 109 A fenti adatok tájékoztató jellegűek, a pontos törlesztőrészleteket a kölcsönigénylés napján határozzuk meg. A hitelek változó kamatozásúak. THM 20,78-22,19%. Jelen tájékoztató nem tekinthető ajánlattételnek. BankVVustria Creditanstalt- A vámhivatal az áru szárma zását és eredetét a helyszíner vizsgálta - válaszolta Sipos Jeni őrnagy. - Az eljárás az államigaz gatási eljárás szabályai szerint in dúlt, s ennek értelmében elsődle ges és kötelező az ügyfél nyilat kozata. Az ügyfél ott úgy nyilat kozott, hogy magáénak vallja í gázolajat, ezért vele szemben í jövedéki eljárást be kellett vezet ni.-t Felmerült-e a helyszíner _____Budapest A helyzet tisztázására Sipos Jenő pénzügyőr őrnagyhoz, a Vám- és Pénzügyőrség Országos Parancs­nokságának sajtószóvivőjéhez fordultunk.- Az ügyben eljáró békéscsa­bai vámhivatal helyesen csele- kedett-e, amikor nem tisztázta, honnan származik, milyen ere­detű a helyszínen talált gáz­olaj?

Next

/
Oldalképek
Tartalom