Békés Megyei Népújság, 1984. november (39. évfolyam, 257-281. szám)

1984-11-01 / 257. szám

BÉKÉS MEGYEI Világ proletárjai, egyesüljetek! N E PUJSAG I MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA 1984. NOVEMBER 1., CSÜTÖRTÖK Ára: 1,40 forint XXXIX. ÉVFOLYAM, 257. SZÁM Merénylet az indiai kormányfő ellen Meghalt Indira Gandhi Autóbusz-állomást avattak Orosházán Gyilkos merénylet áldoza­tává vált szerdán Üj-Delhi- ben Indira Gandhi indiai mi­niszterelnök. A kormányfő néhány órával azután halt meg, hogy szikh szélsősége­sek a miniszterelnöki rezi­dencia közelében pisztolyok­kal és automata fegyverek­kel tüzet nyitottak rá. Az UNI indiai hírügynökség sze­rint a halál helyi idő szerint 11 órakor következett be. Ugyancsak az UNI közölte, hogy Indira Gandhit azonnal kórházba szállították, és az orvosok haladéktalan műté­tet hajtottak végre a több sebből erősen vérző sérültön. Felsőtestéből hét lövedéket távolítottak el, de a kómá­ba esett kormányfő életét már nem tudták megmente­ni. A hírügynökségek jelenté­se szerint Indira Gandhi re­zidenciájából közeli hivata­lába indult, amikor helyi idő szerint kilenc óra után tíz perccel két vagy három szikh szélsőséges egy garázs­ból tüzet nyitott rá. Feltéte­lezik, hogy tettüket bosszú­nak szánták, amiért Indira Gandhi júniusban parancsot adott az amritszári arany­templomban elrejtőzött szikh terroristák elleni rohamra. A merénylők kiléte, pon­tos száma és további sorsuk egyelőre nem ismeretes. Az UNI indiai hírügynökség azt közölte, hogy a testőrruhát viselő gyilkosok közül kettőt a kormányfő testőrsége meg­ölt, egyet pedig őrizetbevett. Egy rendőrségi szóvivő vi­szont kijelentette, hogy a merényletet elkövető két sze­mélyt letartóztatták. Az indiai kormány rendkí­vüli ülésen vitatja meg a merénylet nyomán kialakult helyzetet. Zaíl Szingh elnök megszakította külföldi körút­A 60. takarékossági világ­nap eseménysorozatának központi ünnepségét szerdán Budapesten, az Almássy téri Szabadidő Központban tar­tották meg. Az ünnepségen részt vett Ballai László, a Központi Bizottság osztály- vezetője is. Kozári Józsefnek, az OTP vezérigazgató-helyettesé­nek megnyitója után Heté- nyi István pénzügyminiszter mondott beszédet. Többek között hangoztatta: szívósan kell munkálkodnunk azon. hogy a gazdaságirányítás tö­kéletesítésével. növekvő tel­jesítménnyel és ehhez jelen­tős jövedelemelosztással. a társadalmi biztonságot létre­hozó szociálpolitikával jó körülményeket teremtsünk. Mindez csak úgy valósítható meg, ha a takarékosság ér­vényesül gazdaságunk vala­mennyi területén. Okosan kell sáfárkodnunk a termé­szeti kincsekkel, az anyagi javakkal, szellemi értékeink­kel. A takarékosság már a javak létrehozásakor kezdő­dik. Éppen ezért szinte be­hozhatatlan előnyre tehet­nek szert azok az országok, amelyek termékeiket a leg­kevesebb energia-, anyag-és. munkaerő-ráfordítással ter­melik meg. Ez a módszer napjainkban hazánkban is parancsoló követelménnyé vált. A termelésben és a for­galmazásban az erőforráso­ját és szerdán délelőtt Észak- Jemenből visszarepült Üj- Delhibe. Radzsiv Gandhi, a miniszterelnök-asszony fia nyugat-bengáliai látogatását megszakítva, ugyancsak visz- szautazott a fővárosba. Az Új-Delhibe vezető uta­kat erős rendőri alakulatok zárták le, a fegyveres erőket riadókészültségbe helyezték. Az ország rádióállomásai gyászzenét sugároznak. India népe megdöbbenés­sel és felháborodással fogad­ta a merénylet hírét. Az or­vostudományi intézet előtt, ahová a sérültet szállították, percek alatt hatalmas em­bertömeg verődött össze. Megütközést és mélységes sajnálkozást keltett Indira Gandhi halálhíre a nemzet­közi életben is. Az indiai kormány szer­dai rendkívüli ülésén Rad­zsiv Gandhit, a meggyilkolt miniszterelnök-asszony fiát kát, anyagi javakat csak olyan mennyiségben szabad igénybe vennünk, amilyen mértékben az a feladat meg­oldásához feltétlenül szüksé­ges. A változások már érez­hetőek gazdaságunkban, hi­szen a költségvetés helyzete az utóbbi években érzékel­hetően javult. A miniszter elmondta, hogy a lakosságnak jelenleg 207 milliárd forint megtaka­rított pénze van a betétek­ben, ugyanakkor 175 milliárd forinttal tartozik az OTP- nek. A lákosság megtakarítása a lakásépítési program leg­főbb forrása, az elmúlt év­ben épült mintegy 75 ezer lakás közül az OTP körül­belül 70 ezer otthon megépí­tésének finanszírozásában működött közre. A takarék- pénztár feladatai a lakásépí­tésben a hetedik ötéves terv idején sem csökkennek. Az állam, az OTP útján tovább­ra is hosszú lejáratú és ala­csony kamatozású hitelekkel támogatja a magánlakás­építéseket és -vásárlásokat, a takarékpénztárnak is nagy a felelőssége abban, hogy a pályakezdő fiatalok, család­alapítók mielőbb önálló la­káshoz jussanak. Ezután arról szólt, hogy a betétekben gyűjtött összegek nemcsak a családi tervek mégvalósulását segítik elő, hanem fontos gazdasági. jelölte kormányfőnek, aki még aznap letette a hivatali esküt Zail Szingh államfő­nek. A 40 éves Ra’dzsiv Gandhi 1983. eleje óta az Indiai Nemzeti Kongresszus (I) Párt országos bizottságának a főtitkára. Egyetemi tanul­mányait Cambridge-ben vé­gezte. 1981-ben Uttar Prades képviselőjeként bejutott az indiai parlament alsóházába. Ezt a mandátumot előzőleg Szandzsai Gandhi, a néhai miniszterelnök-asszony repü­lőgép-szerencsétlenségben el­hunyt másik fia töltötte be. A kormány tizenkét napos országos gyászt hirdetett ki. A nemzeti lobogókat félár­bocra eresztették a kor­mányépületeken. Indiában a bankok, üzle­tek és a nagyobb tőzsdék szerdán bezártak, számos is­kolában szünetel a tanítás. Az indiai politikai ellen­zék vezetői megdöbbenésük­nek adtak hangot a véres merénylet kapcsán. Morar- dzsi Deszai, volt miniszter- elnök, Gandhi asszony egy­kori politikai ellenfele azt mondta, hogy a leghatáro­zottabban el kell ítélni a me­rényletet. Csaran Szingh, egy másik volt miniszterel­nök kijelentette: nagy szé­gyen és óriási bánat, hogy ilyen bűncselekmény meg­történhetett Indiában. Dzsagdzsivan Ram, a Dzsa- nata Párt volt vezetője az indiai hírszerzés és bizton­sági szolgálat kudarcának minősítette a merényletet. * * * Indira Gandhi miniszter- elnök hamvait szombaton helyezik örök nyugalomra — jelentették be hivatalosan Űj-Delhiben. (Folytatás a 2. oldalon) pénzügyi és szociálpolitikai célokat is szolgálnak. Ehhez szükséges a pénzintézeti szol­gáltatások fejlesztése, amely­nek közeljövőben megvaló­suló első lépése a bankrend­szer korszerűsítése. Bővítik a lakossági pénzintézetek — az OTP, a takarékszövetkezetek és az Állami Biztosító — szolgáltatásait, s szélesebb körű lesz a takarékszövetke­zetek működési területe. A pénzügyminiszter beszé­de után Szirmai Jenő, az OTP vezérigazgatója átadta a takarékosság szervezésében élen járó pénzügyi dolgozók­nak, kollektíváknak, vala­mint a takarékosság gondo­latát hosszú évek óta ered­ményesen népszerűsítőknek a takarékossági világnap 60. évfordulója alkalmából ala­pított Fáy András-emlékpla- kettet. Tóth Illés államtitkár, a Magyar Posta elnöke öt postai szocialista brigádot jutalmazott meg. Varga-Sab- ján László, a KISZ KB tit­kára a takarékosságban ki­tűnt budapesti KlSZ-szerve- zeteknek és ifjúsági brigá­doknak adott át jutalmakat, S. Hegedűs Lászlótól, a Ha­zafias Népfront Országos Ta­nácsának titkárától pedig a II., a IV. és a VIII. kerületi OTP-fiókok munkatársai, il­letve kollektívái vehették át a takarékossági munkáér' adományozott emléklapokat. Az úttöröszövetség tennivalóiról Szerdán ülést tartott a Magyar Üttörők Szövetségé­nek Országos Tanácsa a szö­vetség székházában. Az or­szágos tanács rendszerezte tennivalóit az MSZMP Köz­ponti Bizottsága ifjúságpoli­tikai állásfoglalásával kap­csolatban. A testület hangsúlyozta: az úttörőcsapatok tevékenységé­nek mindinkább olyannak kell lennie, hogy abban a gyerekek találjanak alkalmat az értelmes cselekvésre és az élményszerzésre. A testület ajánlást foga­dott el a családok és az út­törőközösségek együttműkö­désének fejlesztéséről. Az országos tanács sze­mélyi kérdésben is döntött: a Magyar Úttörők Szövetsé­ge titkárává választotta Friss Pétert, aki eddig a KISZ Központi Bizottsága Középiskolai és Szakmunkás­tanuló Tanácsa titkárságá­nak helyettes vezetője volt. Szerdán Havannában befe­jeződött a Kölcsönös Gazda­sági Segítség Tanácsának 39. ülésszaka. A szocialista gaz­dasági közösségnek a múlt évi berlini, 37. ülésszak óta elért fejlődését elemző ta­nácskozáson a tagországok A KISZ Békés megyei bi­zottsága és a Hazafias Nép­front Békés megyei elnök­sége Szikszai Ferencnek, a HNF megyei titkárának ve­zetésével együttes 'ülést tar­tott október 3I-én, tegnap délután Békéscsabán, a KISZ mb. politikai képzési központjában. Az ülésen, a napirendnek megfelelően el­sőként Gregor György me­gyei egyházügyi titkár tar­tott tájékoztatót az állam és az egyházak közötti meg­egyezés megvalósításának megyei helyzetéről. Ezután „A fiatal tanácsta­gok közéleti munkájának ta­pasztalatai megyénkben” cí­mű beszámoló került napi­rendre. Amint a két testület elé közösen beterjesztett be­számoló megállapítja, álta­lában az a jellemző a fiatal tanácstagok munkájára me­gyénkben, hogy vállalt köte­lezettségüknek — sokszor nem kevés gonddal küzdve — igyekeznek becsülettel eleget tenni. A fiatal ta­nácstagokat általában elfo­gadják, de előfordul, hogy kellő élettapasztalatot szá­mon kérve rajtuk, nem kap­nak megfelelő támogatást, s mindez érthetően kedvüket szegi. Rendszerint azonban nem az életkor, hanem a munkájuk után ítélik meg a fiatal tanácstagokat is, akik a körzetükben aktívak, önte­vékenyek, jól szervezik, a népfrontaktívákkal együtt a társadalmi munkaakciókat. Az viszont érthető módon elkedvetleníti őket, hogy a körzet aszerint ítéli meg a munkájukat, hogy mivel gyarapodott a kerület, meny­nyi járda, út, s hasonló lé­tesítmény épült. A fiatal tanácstagok a testületi üléseken rendszere­sen részt vesznek, aktivitá­suk a napirendektől függően Október 31-én, szerdán új autóbusz-állomást adtak át Orosházán. A beruházás megkezdését az igények nö­vekedése tette szükségessé. A korábbi autóbusz-állomáson, amely nemcsak korszerűtlen, de zsúfoltsága miatt baleset- veszélyes is volt, naponta 17 ezer utas fordult meg. Emel­lett -az utasok kiszolgálása, a Volán alkalmazottainak szo­ciális ellátása sem felelt meg a követelményeknek. Az állomás az orosházi Vá­rosi Tanács, a Volán 8. szá­mú Vállalat és az Utasellátó Vállalat közös beruházása­ként épült fel. A 12 indító­állomással, az útburkolattal, a térvilágítással még 1982- ben készültek el. Az épület kivitelezése 1983-ban kezdő­dött el. A szép látványt nyúj­tó létesítményt Dobó László vezetésével a Csongrád me­miniszterelnökeik, illetve miniszterelnök-helyetteseik által vezetett küldöttségekkel vettek részt. Meghívottként jelen volt több harmadik vi­lágbeli ország, s két latin­amerikai regionális gazdasá­gi szervezet képviselője is. A változik. Elsősorban az if­júságot közvetlenül érintő témák — lakás, árak, jöve­delem, egészségügy, szociá­lis ellátás — megvitatásába kapcsolódnak be, de foglal­koztatják őket a település- fejlesztés kérdései is. Rit­kábban nyifvánítanak véle­ményt nagyobb, átfogó kér­désekben. A most első ízben megválasztott fiatal tanács­tagoknál a tapasztalatlanság, a nagyobb plénum előtti fel­szólalásoktól való félelem is szerepet játszik abban, hogy vonakodnak véleményük el­mondásától. A témához az együttes ülésen nyolcán szóltak hoz­zá. Paluska Pál megyei if­júsági titkár egyebek között a fiatalok és a tanácsok kapcsolatáról szólt. Szabó Béla, a megyei KlSZ-bizott- ság titkára elmondta, hogy az ifjúsági érdekvédelmi munkában nagymértékben lehet támaszkodni a fiatal tanácstagokra is. Szóvá tet­te, hogy a községi tanácsta­gok kevésbé tájékozottak a település, a megye dolgai­ban, nincsenek tudatában megbízatásuk fontosságának. Saját munkahelyén szerzett tapasztalatait mondta el Kiss Ildikó, a megyei KISZ- bizottság tagja, a Gyulai Húskombinát dolgozója. El­beszélgetett a húskombinát­ban dolgozó fiatal tanácsta­gokkal, s e beszélgetések szerint a megtisztelő megbí­zatás annak a fiatal mun­kásnőnek okozott sok prob­lémát, aki korábban a köz­életben járatlan volt, így olykor azt sem tudta, körze­tének gondjaival kihez for­duljon. Hozzászólt a témá­hoz Budácsik Lajos, a KISZ Központi Bizottságának osz­tályvezető-helyettese, aki többek között az új választá­si törvényből adódó felada­gyei Tanácsi Tervező Válla­lat kollektívája tervezte. Az épület összeszerelését a Csongrád megyei Építőipari Vállalat, a szakipari munká­kat a tanács költségvetési üzeme végezte el jó minő­ségben, rövid határidő alatt. Az új állomás tegnaptól 110 négyzetnm'erés alapterü­letű váróteremmel, büfével, kis kereskedelmi pavilonnal, kulturált szociális létesítmé­nyekkel várja az utasokat. A forgalom szervezését és irá­nyítását, az utasok tájékoz­tatását számítógép segíti. Az utasok és a forgalomirányí­tók tévéképernyőről olvas­hatják le a legfontosabb in­formációkat. A létesítményt szerdán délután Mihály András, az orosházi Városi Tanács elnöke adta át ren­deltetésének. Fotó: Lónyai László tanácskozás munkájáról köz­leményt fogadtak el, amelyet később hoznak nyilvánosság­ra. A tanácsülés után a ku­bai fővárosban a KGST vég­rehajtó bizottsága is megtar­totta élését, ^melyi'ől szin­tén közlemény jelenik meg. tokkal foglalkozott. Hang­súlyozta, hogy megnöveke­dett a feladata és a felelős­sége e téren a KISZ-nek is. Dr. Lúczi József, aki a Bé­kés megyei Tanácsot képvi­selte az együttes ülésen, hangsúlyozta, hogy a meg­választott tanácstagot nem szabad magára hagyni, kü­lönösen, ha fiatalról van szó. Szólt a tanácstagok és a szakigazgatási szervek kap­csolatáról. Albel Andor, a megyei pártbizottság ifjúsági referense egyebek között az irányító KISZ-bizottságok és a fiatal tanácstagok kapcso­latával, valamint a fiatalok közéletiségre nevelésével foglalkozott. Hevesi József, a megyei cigányügyi koordiná­ciós bizottság titkára arra hívta fel a figyelmet, hogy a becsületesen dolgozó fiatal, iskolázott cigány munkásem­berek között is vannak, akik élvezik a közösség bizalmát és méltók tanácstagi megbí­zásra. Pataki István, a KISZ megyei bizottságának első titkára hozzászólásában elmondta többek között azt, hogy a KISZ-nek feladata olyan légkör kialakítása, amelyben minél több fiatal kap ösztönzést bekapcsolód­ni a közéletbe, foglalkozni a közösség ügyeivel. Hangsú­lyozta, hogy az elmúlt idő­szakban a fiatal tanácstagok már megalapozták az irán­tuk való bizalmat. Szikszai Ferenc összefog­lalója után a két testület a beszámolót az elhangzottak­kal együtt elfogadta. Az együttes ülés után a KISZ megyei bizottsága még to­vábbi előterjesztéseket tár­gyalt, egyebek között intéz­kedési tervet hagyott jóvá a XII. VIT megyei előkészüle­teire. T. I. Ünnepség a takarékossági világnapon Befejeződött a KGST 39. ülésszaka Napirenden a fiatal tanácstagok tevékenysége

Next

/
Oldalképek
Tartalom