Békés Megyei Népújság, 1960. október (5. évfolyam, 232-257. szám)

1960-10-01 / 232. szám

BÉKÉS MEGYEI Világ proletariat, egyesüljetek! W60. OKTÓBER 1., SZOMBAT AZ MSZMP MEGYEI BIZOTTSÁGA ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA V. ÉVFOLYAM, 232. SZÁM Hruscsov elvtárs találkosott Macmillannel — A szovjet miniszterelnök beszélgetése újságírókkal — s a repülőgépeknek más országok Jelentések az ENSZ-közgyűlés csütörtöki üléséről Macmillan beszéde az ENSZ-ben „Ha ismét feltámaszthatnánk a New York (MTI) Csütörtökön este Macmillan an­gol miniszterelnök látogatást tett Hruscsov szovjet miniszterelnök­nél a Szovjetunió ENSZ-misszió- jának székhelyén. A megbeszélés több mint két óra hosszat tartott. Az angol külügyminiszter is elkí­sérte a megbeszélésre a miniszter- elnököt. A megbeszélés után kö­rülbelül fél órával az angol kül­döttség szóvivője sajtóértekezletet tartott, amelyen elmondotta, hogy a két kormányfő kicserélte véle­ményét több kérdésről, így a le­szerelésről, a berlini kérdésről és az ENSZ helyzetéről. A tanácsko­zás célja csak véleménycsere volt és elhatározták, hogy ezt a véle­ménycserét folytatni fogják. Szov­jet részről semmiféle hivatalos közleményt a megbeszélésekről nem adtak ki. Az angal dele­gáció köréből származó értesülés szerint úgy tudják, hogy a szovjet miniszterelnök valószínűleg a jö­vő hét elején viszontlátogatást tesz Macmillan-nél s akkor folytatják a megbeszélést. Mielőtt Macmillan megérkezett volna a szovjet ENSZ-misszió Park Avenue 680. szám alatti há­zába, Hruscsov miniszterelnök a székház kapujában beszélgetést folytatott az ott várakozó mintegy 25 újságíróval. A beszélgetés so- án kijelentette, hogy nem akar oeavatkozni az Egyesült Államok belügyeibe, de az a véleménye, hogy a jelenlegi elnök már nem hozhat komoly döntéseket. Hozzá­tette, hogy az, új elnök nyilván sokkal jobb helyzetben lesz. Erő­sen remélem, hogy az új elnök hi­vatalba lépése után országaink vi­szonya határozottan javulni fog — mondotta Hruscsov, majd han­goztatta: biztos benne, hogy az új elnök jobban meg fogja érteni azo­kat a problémákat, amelyeket az U—2 repülőgép ügye vetett fel, s jobban meg fogja érteni a párizsi csú^jk'tekezlet elmaradásának okaircf.az abból származó követ­kezményeket. Ezután azt mondot­A végrehajtó bizottság szarvasi ülésén Arany Tóth Lajos elvtárs, a megyei tanács elnöke ismertet­te az előző határozatok végrehaj­tását. Ezután dr. Árus Tibor elv­társ, a megyei tanács titkára be­számolt a szarvasi járási tanács irányító és ellenőrző munkájáról. A jelentés szerint a járás egész­ségügyi és szociálpolitkai állandó bizottsága széles aktívahálózattal igen jó munkát végez, rendszere­sen ellenőrzi a vállalatokat, tsz- eket, gépállomásokat, üzemi kony­hákat és intézményeket. Kielégítő a többi állandó bizottság működése is, igen sok kérdéssel foglalkoz­ta, hogy Eisenhower és Macmil­lan kijelentéseiben, amelyeket a leszerelésről tettek, nem lát túlsá­gosan sok biztatót. Mind a kettő az ellenőrzést helyezi előtérbe. Mi azonban nem akarjuk ezt, amit mi akarunk, az a leszerelés. Mit érünk az ellenőrzéssel, hogyha még mindig vannak rakéták és az egyik a másik országba küldheti ezeket a rakétákat. Ezután meg­kérdezték Hruscsovot, hogy ha bo­rúlátó, akkor miért folytatja még­is tárgyalásait a különböző állam­férfiakkal. Nem él benne végső soron a remény? Erre Hruscsov azt válaszolta: Reménykedni aka­rok. Egy régi orosz közmondás szerint egy csepp víz is követ moz­díthat. Macmillan csütörtök dél­előtti beszédéről azt mondta, hogy ezt a beszédet nem találta nagyon konstruktívnak. Macmillan beszé­de és magatartása emlékezetet en­gem Chamberlainre. Ezután ar­ról beszélt Hruscsov, hogy az idő­sebb generációhoz tartozik és na­gyon jól emlékszik rá, hogyan tár­gyalt a régi Népszövetség a lesze­relésről, miközben Hitler fegyver­kezett és előkészítette a második világháborút. Hruscsov visszatért a beszélgetés során a párizsi csúcsértekezletre és az U—2 kém­repülőgép ügyére. Azt mondotta, hogy ez megalázó volt a Szovjet­unióra nézve. Mikor megkérdez­ték, hogy előkészült-e az Eisen- howerral való találkozásra, azt válaszolta, „Ha azt mondanám, hogy igen, akkor ez úgy hangzana, mintha könyörögnék ilyen talál­kozóért. De hiszen New Yorkban vagyunk és nem Moszkvában” — tette hozzá. A szovjet kormányfő ezután kijelentette, hogy az Egye­sült Államok az U—2 repülőgépet a Szovjetunió fölé küldte, a re­pülőgépet lelőtték. Ugyanez tör­tént az RB—47-es repülőgéppel, és ha egy harmadik gépet küldené- nek, azt is ugyanígy lelőnék. Hruscsovot ekkor emlékeztették arra, hogy a Szovjétuniónak is vannak hírszerzői. A kémkedés is más dolog — mondta Hruscsov — nak, bírálnak, észrevételeket tesz­nek. Elismerését fejezte ki a tanács­ülés a Hazafias Népfront és a ta­nácstagok kezdeményezéséért, melynek alapján Csabacsüdön, Kondoroson, Örménykúton és Szarvason jelentős társadalmi munkával segíti a lakosság a köz­ség fejlődését. A következő napirendi pontban a megyei tanács mezőgazdasági osztályának jelentését tárgyalta meg a végrehajtó bizottság az őszi betakarítási munkákról és a vetési felkészülésről. Az ülés végén az utolsó negyed­év munkatervét vitatták meg. légiterébe való küldése is más do­log. önök küldenek egy repülőgé­pet mihozzánk, mi válaszolunk, s ez háborút okozhat. Mi nem aka­runk háborút. A szovjet kormány­fő azt mondta, hogy amikor visz- szatért az Egyesült Államokban tett tavalyi látogatásáról, semmi­féle barátságtalan kijelentést nem tett Eisenhower elnökről vagy az amerikai népről. Azt mondta, re­méli, hogy a két ország viszonya javulni fog. S Önök hogyan rea­gáltak erre? A Szovjetunió fölé küldték az U—2-t. Mi pedig be­csületes tárgyalásokat akartunk folytatni az Egyesült Államok el­nökével. A szovjet kormányfő végül azt mondotta, reméli, hogy az ameri­kai nép jobban meg fogja érteni a szovjet álláspontot a nemzetközi kérdésekben. Havana (MTI) AP-jelentés szerint a kubai for­radalmi kormány elutasította an­nak az amerikai jegyzéknek az átvételét, amelyben Washington tiltakozását jelenti be a Kubában lévő amerikai bankok államosí­tása miatt. Az AP közli, hogy az Egyesült Államok csütörtökön bezáratta egy Kubában lévő nikkel gyárát. Elisabethville Az AFP jelentéséből kiderül, hogy mind nagyobb méreteket ölt Katanga lakosságának fel­kelése Csőmbe ellen. A központi kormányhoz hű Baluba-törzs tagjai csütörtökön Katanga központi részében elfoglalták Upemba területét. Az ENSZ szóvivőjének csü­törtöki nyilatkozatából világo­san látszik, hogy az ENSZ-pa- rancsnokság továbbra is akadá­lyozni igyekszik a központi kor­mányhoz hű csapatok előnyo­mulását Katanga felszabadítá­sáért. Mint mondotta, a Csom- be-féle „katangai kormány” tu­Ünnepség Nigériában a függetlenség kikiáltása alkalmából Lagos (TASZSZ) Lagosban ünnepi felvonulásokat ren­deztek a Nigéria-államszövetség füg­getlenségének küszöbönálló kikiáltása alkalmából. Az ünnepségeken több ezer ember, köztük miniszterek, par­lamenti képviselők, külföldi küldöttsé­gek vettek részt. Az ünnepség végén nagy lelkesedés­sel első ízben énekelték el Nigéria nemzeti himnuszát. Csütörtökön délután Macmillan beszédet mondott az ENSZ köz­gyűlésén. Az angol miniszterelnök a lényegbevágó kérdésekben egyetértett Eisenhowemek az ENSZ-ben korábban elhangzott beszédével, s elfogadhatatlannak vélte az ENSZ szervezeti felépíté­sének megváltoztatására irányuló szovjet javaslatot, ugyanakkor azonban bizonyos közeledés érző­dött ki szavaiból'a fontos nemzet­közi problémák tárgyalások útján történő megoldását illetően. Ki­jelentette, „ha új csúcsértekezletre kerül sor, annak nemcsak politikai, hanem gazdasági jellegűnek is kell lennie.” Javasolta, hogy egy katonai és tu­dományos szakértőkből álló bizott­ságnak határidőn belül ki kellene dolgozni a fokozatos és megfelelő­en ellenőrzött leszerelési intézke­déseket; Az amerikai tulajdonban lévő gyár* szombattól kezdve beszün­teti termelőmunkáját. A washing­toni külügyminisztérium közle­ménye ezt azzal indokolja meg, hogy a kubai hatóságok állítólag különleges adókat vetettek ki a gyár jövedelmére. A Reuter-iro- da hozzáfűzi, hogy a gyár 2800 munkást foglalkoztat. domásukra hozta, hogy Sambá- nál, 50 kilométerre Katanga határától, Lumumba kormány­csapatai gyülekeznek, hogy át­lépjenek a határon Katanga te­rületére. A szóvivő bejelentette, hogy ENSZ-egységek sietnek a helyszínre, s „vizsgálatot tarta­nak”. A Belkereskedelmi Minisztéri­um, a Szövetkezetek Országos Szövetsége és a Kereskedelmi, Pénzügyi és Vendéglátóipari Dol­gozók Szakszervezete pénteken rendezte meg az első országos bel­kereskedelmi munkavédelmi ta­nácskozást. A tanácskozáson töb­bek között megjelent Somogyi Miklós, az MSZMP Politikai Bi­zottságának tagja> a SZOT elnö­ke. Az értekezlet megnyitása után Tausz János belkereskedelmi mi­niszter tartotta meg beszámolóját. Ismertette a belkereskedelem mun tavaszi légkört — utalt a csúcs- értekezlet előtti időszakra —, ez biztosítaná a gyümölcsöző tár­gyalásokat.” Az ENSZ-közgyűlésre vonatkozó­an megjegyezte: „Ez a találkozó kezdetét jelentheti az állandó ha­nyatlás korszakának, amely tragé­diával végződhet. De ugyanígy egy jobb korszak kezdetét is elhozhat­ja.” Az angol miniszterelnök cá­folni igyekezett Hruscsovnak a nyugati gyarmatosítással szemben, elhangzott vádjait, majd az atom­kísérletekről szólva a következő­ket mondotta: „Nemcsak az a fontos, hogy megakadályozzuk az atomfegy­ver-kísérletek beszüntetésével foglalkozó genfi értekezlet meg­szakadását, de meg kell mutat­nunk azt is, hogy minden tech­nikai bonyolultságok ellenére az egyezményeket el lehet érni.” Az ENSZ csütörtök esti ülésén Muhiddin Fikini líbiai küldött is felszólalt. Részletesen foglalkozott az afrikai népeket legjobban ér­deklő problémákkal. Ezután Koi- rala nepáli miniszterelnök emel­kedett szólásra. Többek között hangsúlyozta: Az ENSZ mindaddig nem lehet valóban egyetemes szervezet, amíg a Kínai Népköztársaság nem foglalja el benne az őt meg­illető helyet. Koirala határozottan síkraszállt Algéria függetlensége mellett, és rámutatott arra, hogy Franciaor­szág nem tartotta meg De Gaulle tavalyi, Algériára vonatkozó ün­nepélyes ígéretét. A közgyűlés ülésén utoljára Grimes libériái külügyminiszter mondott beszé­det. Kijelentette, hogy a leszerelés kérdéséiben megegyezésre kell jut­ni. A világ — mondotta — nem tekintheti többé a háborút politi­kai eszköznek. kásvédelmének jelenlegi helyzetét is. Elmondotta, hogy sajnos még gyakoriak a kereskedelmi balese­tek. Évente általában 4000 dolgozó szenved kisebb-nagyobb sérülést a nagykereskedelmi vállalatoknál és az üzletekben. A balesetek követ­keztében a munkából kieső dolgo­zók közel 70 000 munkaóra-vesz­teséget jelentenek a kereskede­lemnek. Az állami kereskedelem és a szövetkezeti kereskedelem évente 40 millió forintot költ a ke­reskedelmi dolgozók munkakörül­ményeinek megjavítására. Az el­következő öt évben ezt még to­vább fokozzák. Szarvason ülésezett tegnap a megyei tanács v. b. Kuba / ' ” az amerikai bankok államosítása miatt küldött washingtoni tiltakozó jegyzék átvételét----------------------------------------------------------------------- w Hind nagyobb méreteket ölt a felkelés Katangában Csőmbe ellen Megkezdődött az első országos belkereskedelmi munkavédelmi tanácskozás 0102010124

Next

/
Oldalképek
Tartalom