Békés Megyei Népújság, 1973. december (28. évfolyam, 281-305. szám)

1973-12-01 / 281. szám

Az ?. kerületi Népfront életéből Hétfőn eatm Társadalmi Szemle-est Népesedés és gazdasági fejlődés Előadások, kirándulás. Fórum A Békéscsabai városi Tanács jaminai kirendeltségén — mun­kahelyén — beszélgetünk az V„ kerületi Hazafias Népfront el­nökével, Szabó Andrással, aki Zádori Lajos titkárral együtt irányítja as itteni népfront­munkát. Szabó András ebben a kerü­letben született, itt is éh dol­gozik, természetes tehát a ja- minaiakhoz fűződő közvetlen kapcsolata. Tizenöt éves múlt­ja van a népfrontnál s ez a közismertség munkájának min­dig megbízható segítője volt. örvendetes tényként említi, hogy egyre több fiatal kapcso­lódik be munkájukba. Sokan laknak az V. kerületben, hosz- szúak a távolságok is, ezért a Népfront rendezvényeit két he­lyen szokták tartani; a párt- bizottság épületében, s a Xl-es iskolában. Így elérik, hogy azok is elmennek az előadások­ra, akiktől az egyik helyszín esetleg nagyon messze esne. Rendezvényeiket az emberek érdeklődésének megfelelően ál­lítják össze. TIT-előadássorozat hangzott el külpolitikai, egész­ségügyi témákról és a lakás- kultúráról, Igen sikeres volt a Fórum, melyen a kerület prob­lémáit beszélhették meg a vá­ros vezetőivel. Többek között a járda, a víz és egyéb, a kom­munális ellátással kapcsolatos kérdések kerültek szóba. Az ér­deklődést jól mutatta a felszó­lalók nagy száma, ami azt is bizonyítja, hogy az emberek szívesen beleszólnak az őket érintő nehézségek megoldásá­ba, ha van rá lehetőségük. Az ensébethelyi iskolákkal is kap­csolatot tartanak. A tanévzáró ünnepélyeken a társadalmi munkában élen járó diákokat könyvekkel jutalmazzák. Ezen­kívül a népfrontaktívák nagy részt vállaltak a fásítási prog­ram megvalósításából is. Együttműködünk a tanács­tagokkal is — mondja Szabó András mivel ők jó ismerő­sei e terület lakosságának, gondjainak. Tanácsülések előtt a tanácstagokkal közösen meg­beszéljük a soron következő ülés napirendjét. —- Évenként három-négy­napos kirándulásra megyünk aktíváinkkal, melynek költségé­hez hozzájárulunk. Az idén Miskolc környékére mentünk él, autóbusszal, Ezek a tűrák segí­tik, hogy az emberek megis­merjék egymást, barátságokat kössenek, és a hangulatos uta­zások szép élményt is jelente­nek. — Milyen programokat ter­veznek az év hátralevő szaká­ra, illetve jövőre? — Még az idén szeretnénk megtekinteni a Szlovák Tájhá­zat. 74-ben is rendezünk poli- kai előadásokat, melyekre a témakör egy-egy jó ismerőjét hívjuk meg. Természetesen folytatni kívánjuk a TIT-elő- adásokat és az igen népszerű fórumokat. Szilveszteri vacso­ránkra a meghívottak család­tagjaikkal együtt jöhetnek el, mint ahogy minden rendezvé­nyünkön szívesen látunk isme­rősöket, barátokat és érdek­lődőket egyaránt. Így szélesedik a munkánkba bevont emberek köre. Az V. kerületi Népfront tevé­kenysége nem korlátozódik az ünnepélyes alkalmakra. Aktí­váink révén ismerik az embe­rek gondolkodását, igényeit. Ezért tudnak napról napra ér­dekfeszítő, a lakosságot meg­mozgató programokat biztosíta­ni. Erőss Gy. A Népszabadság és a Békés megyei Népújság estjét köve­tően december 3-án este 6 óra­kor a Társadalmi Szemle estje lesz a Megyei Művelődési Köz­pont békéscsabai Politikai Fó­rumának eseménye, amelyen dr, Pozsgay Imre kandidátus, főszerkesztő-helyettes tájékoz­tatja az érdeklődőket a folyó­irat elméleti és politikai szere­péről, társadalmunk időszerű problémáiról s ad feleletet a résztvevők kérdéseire. Az est házigazdája dr. Be­csei József, az MSZMP Békés­csabai városi Bizottságának tit­kára. Ókori sakkfigurák Sakkfigurákra bukkantak a régészek az egykori óbolgár fő­város: Veliki Preszláv közelé­ben. A modem sákkfigurák- hoz a stilizált lovak és henger alakú alsó részen igen keskeny, fent pedig körrel végződő bás­tyák hasonlítanak a legjobban. Az ókori készlet egyik amfora alakú darabja valószínűleg a mai parasztnak felelt meg an­nak idején. A régészeti kutatások egyéb­ként az bizonyítják, hogy a sakkjátékot már az ifjú bolgár birodalom első éveiben ismer­ték; keleti kalmárok hozták magukkal, nem pedig — mint eddig hitték — Bizánc révén honosodott meg. Orvos a tanyavilágban ízt mondták: „Mit akar egy I nő itt, a távoli tanyavilágban, ahol a férfiak sem maradtak meg sokáig. Ez is el fog menni hamar”. Ennek már küepc éve. A jós­lat nem vált be. Dr. Sárkány Angyal Kardos ,körzeti orvosa maradt és most sem vágyik el. Annyira nem, hogy a megyed tanács egyik vb-ülésén, ahol az egészségügy helyzetéről volt szó, példaképpen említették jó munr kaját, Kardos és környékén élő lakosság jó egészségügyi ellátá­sát. Azt a kapcsolatot, ami a helyi tanács, a termelőszövetke­zet és a körzeti orvos között ki­alakult a betegek gyógyítása ér­dekében. Különösen kiemelték az Egyetértés Térmelöszövetke- zet segítőkészségét. A megyében kevés ilyen példát találunk. Mi történik? Nem nagy dolog, csupán annyi, hogy a szövetke­zet odafigyel az egyes ember gondjára, bajára is és egészsé­ges. dolgozó tagságot akar. Mivel Kardos lakossága közel kétezer ember, s ezek zöme ta­nyákon, a központtól több kilo­méteres távolságban él, rendkí­vül nehéz a betegek ellátása. Nem minden ok nélkül mene­kültek tehát innen azok az orvo­sok, akik eleinte vállalták e munkát. Sokszor úttalan utakon, sárban, szélben, hófúvásban kel­lett és kell ma Is e’jutni a be­tegekhez. Igen, ma is el keli jut­ni, de mennyivel más ez, mint évekkel ezelőtt. fi szövet eret vezetősége ugyanis — látva a nehéz hely­izedet — az orvos segítségére sietett. Megszervezte az ügyele­tes fogatos rendszert, mely a betegek és az orvős rendelke­zésére áll. Ha például valame­lyik tsz-tag be akar menni ren­delésire, szól vagy üzen a brigád­vezetőnek, aki jelzi az ügyeletes, nek, mikor kihez, hová kell men­ni és a fogat, behozza az orvos­hoz. Ha pedig a körzeti orvos indul beteglátogatásra olyan idő­ben, amikor másképp nem lehet kijutni, akkor szól a usz-nek és perceken belül indulhat. Rendkívül nagy segítség ez be­tegnek, orvosnak egyaránt. Szin­te naponta van szükség a foga­tokra, s a három ügyeletes csak­nem mindig úton van. Magam is meggyőződtem er­ről, amikor Kardoson jártam. Rendelési nap volt. Két fogat is ott állt az épület előtt. Az egyik egy idős bácsit hozott, mintegy hat kilométer távolságról, a má­sik éppen akkor készült haza­vinni egyszerre több beteget. Az orvos természetesen nyugodtan >, vizsgálhatott ez idő alatt. Még­pedig megfelelő körülmények között, a rendelőben, .ahol kéz­nél vannak a műszerek, a gyógy­szerek és más segédeszköz. Megkérdeztem, gyakorlatilag mit jelent ez a segítség? —■ Nagyon sokat. — Lényege­sen több Idő jut egy-egy beteg­re és azt tapasztalom, hogy töb­ben is jönnek olyan kicsinek lát­szó bajokkal, ami tulajdonkép­pen fontos,' mert megelőzünk súlyosabb eseteket. Naponta át­lag 40—50 beteg keresi fel a ren­delőt. Nagy szó ez. Különösen akkor, ha arra gondolunk hogy a kétezer lakosból 1600 távol, a tanyákon él. A körzetem Csaba- csűd határában végződik. Ha a szövetkezet nem segítene, bizony nagyon kevés beteghez tudnék eljutni. Amióta ez a fogatos rendszer van, jóval több időt takarítok meg, s jobban tudok foglalkozni a betegekkel. Egyéb­ként nem tudnék hozzájuk el­jutni, mert olyan helyeket járok be, melyekre gépkocsival nem lehet eljutni. A hívása^ száma Is csökkent, mert mivel jármű áll a betegek rendelkezésére, in* kább bejönnek, s indokolatlanul sohasem hívnak ki. Mindenképpen jó tehát ez az együttműködés. Az orvos megnyerte a betegek bizalmát, szeretik. Ezt tapasztaltam, s amikor megkérdeztem, vajon mit szólnának, ha máshová men­ne, meglepődve válaszoltak: „Ez lehetetlen, hiszen mi nagyon megszoktuk”, — mondták. De a körzeti orvos maga is szeret itt lenni, annak ellenére, hogy van. nak még nehézségek. És mint édesanya, négy gyermek felne­velése mellett Is vállalta ezt a nehéz feladatot Amíg beszélgettünk, megfi­gyeltem, hogy azért még sincs minden rendben. A kézmosás­nál a mosdókagyló felett például egy parányi tartály csapját nyi­totta ki. Van vízvezeték tehát, de nincs víz! (?) Amikor a ren­delőből a lakásba akart átmenni, az ajtót egy éppen kéznél levő fogóval nyitotta ki. Hónapok óta törött a kilincs, nincs, aki meg­csinálja. A rendelő és a lakás mennyezetén hatalmas foltok éktelenkednek. Kérdésemre a válasz: Még áprilisban beázott a tető, s azóta nem volt, aki rendbe hozassa... Az épület a tanácsé. Gprósáü? Igen. De ha a jót észrevesszük, ezt is látni keli. Változtatni kell rajta, hiszen velejárója az orvos jobb munka­helyi közérzetének. Azt pedig, ügy gondolom, nem kell különö­sebben magyarázni, hogyan hat az ember munkájára még, ha éppen egy körzeti orvosi rende­lőről van is szó. Ebben az eset­ben pedig a tanyavilág lakóinak még jobb egészségügyi ellátása a tét Kasnyik Judit 2. Egy kérdőjel gór »a Tavaly Magyarországon az egy főre jutó nemzeti jövede­lem átszámítva elért© az 1000 doVárt. A fejlettségi szintek kö­zötti ugrásra nincs lehetőség. Folyamatos, kiegyensúlyozott növekedés: ez a járható út. Ah­hoz azonban, hogy járhassuk, a többi között a népesség megfe­lelő utánpótlása is elengedhe­tetlen. 1960-ban as ország la­kosságának 25,4 százaléka tarto­zott a 0—14 évesek korcsoport­jába; idén csupán 20 százalék. Ugyanakkor a hatvan évnél idő* sebbek aránya 11,6 százalék volt 1949-ben,' ma 18. Közel kétmilliós sereg a hatvan éven felülieké, s mintegy félmillióan tapossák 55—59. éviiket 1973- ban„. Ezzel pedig a gazdasági «5* vekedés tervezett mértéke mellé kerü’het a kérdőjel. Ugyanis; törvényszerű, hogy meghatáro­zott fejlődési szakaszban a né­pesség gyorsabban növekszik, mint benne a munkaképes ko* rúak száma. A gazdasági növe­kedés együttjár az oktatási, képzési követelmények gyors emelkedésével, ez viszont ké­sőbbre tolja a fiatalok munká­ba lépésének idejét. Ugyanakkor egyre több idős ember, bár munkaképes, nem vállalja a nyugdíj elhalasztását, mért nyu­godt pihenése így is biztosított A keresők táborának esetleges létszámcsökkenése a népgazda­ság egész frontját befolyásolja, e front gyengülése pedig az életszínvonalat... Olyan törvény- szerűség ez, amelyet nem tu­dunk áthágni. Büros kor Angliában az ötvenes évek elején erőteljesen csökkent a születések száma. Ezért ma a gazdaság sok területén hiányzik § 18—22 éves fiúk, lányok cso­portja, például 50 000 titkárnői állás betöltetlen, 12 helyet kí­nálnak egyetlen jelentkezőnek... Hazánkban most még viszony­lag népes korosztályok lépnek munkába, de számuk fokozato­san apad, s a nyolcvanas évek elejére — amikor a hatvanas évek közepén születettek vá­lasztanak először munkahelyet —- a mainál több tízezerrel ke­vesebben kezdenek dolgozni. Az egyszerű népességreprodukció­hoz — tehát ahhoz, hogy az or­szág lakosságának lélekszáma majdan ne csökkenjen — leg­kevesebb 16 ezrelékes él vesz ü- letés kellene. Ezt hosszú ideje nem értük eh Ener lány A kérdés nem egyszerűen az, hogy a születettek száma meg­haladja-e az elhunytakét. A net­tó reprodukciós együttható for­mulája aminek alapján a népességutánpótlás ténylegesen jelezhető — így hangzik: ezer élve született iány élete folyamán (az adott halandóság figyelem- bevételével) hány gyermeket fog szülni (az adott termé­kenységi mutató szerint)? E bo­nyolultnak tűnő számítás újra meg újra azt igazolja, hogy je­lenleg a szükségesnél keveseb­bet. Sokféle mérleg Születéskor a fiúk vannak számszerű fölényben, ám az életkor előrehaladtával egyre inkább nőtöbblet mutatkozik (tavaly ezer férfire 1062 nő ju­tott), ezer leányszülöttből száz­zal több éri meg a 80. életévét, mint fiúból. Ez egy mérleg a Sok közül. A másikon azt lát­hatjuk, hogy míg 1930-ban a legtöbb gyermek a 30—39 éves apák és a 30—39 éves anyák házasságából származott, ma a 25—29 éves apák és a 20—24 éves anyák állnak az élen. A harmadik mérlegről azt olvas­hatjuk le, hogy a gyermekes háztartások 54 százalékában kettő, s csupán 12 százalékában vó't három vagy több utód. s ma alig százezerén kapnak há­rom vagy több gyermek után családi pótlékot, holott 1960-ban majdnem kétszázezren érvénye., sítették e jogukat,.. Tavaly az ország 10 416 000 fő* nyi népességéből együttesen 6 348 000-re rúgott a 14—59 éves férfiak és a 14—54 éves nők szá­ma. Az aktív keresőké 5 061 000 volt, tehát a népességnek a fele sem. S az alacsony természetes szaporodás miatt különösebb javulásra ma niég nines lehető­ség. Meredek lépcső Három fő számsor tükrözi gondjainkat. Különösebb kom­mentár nélkül is megláthatjuk, milyen meredek ez a lépcső, amelyen a népesedési mutatók elhelyezkednek. Meredek a lép­cső, sajnos, lefelé! Év Elve születések Halálozások Természetes szaporodás ezer lakosra jutó száma 1923 29,4 19,9 9,5 1938 19,9 14,2 57 1950 20,9 11,4 9,5 1960 14,7 10.2 4,5 1965 13,1 10,7 2.4 1)972 14.7 11.4 3.3 A hatvanas évek mélyponttá" hoz képest valamelyes javulást észlelhettünk a legutóbbi esz­tendőkben, de mée mindig távol vagyunk attól, hogy a jövőért érzett felelősségünk miatt ne nyugtalankodjunk. Hiszen i960 és 1973 között 440 ezerrel csök­kent a 15 éven aluliak, s 460 ezerrel bővült a 60 éven felü­liek csoportja. Mennyi mindent akarunk ten_ ni; építeni, szebbé, könnyebbé formálni napjainkat, utódaink örökségét. A társadalom arcu­latán évtizedekre nyomot hagy a népesedés egy-egy csúcsa, völ­gye. A túl gyakori váltakozások nehezen leküzdhető feszültsége­ket keltenek, viszont az egyen­letes népességszaporulat a ki­egyensúlyozott jövendő fontos alapköve. Negyedszázad alatt (1950— 1975) az eev lakosra jutó beru­házások 313 százalékai növe­kednek a jobb holnaphoz az anyagi gyarapodás, a műszaki korszerűsítés sokban hozzájárul, de lesz-e elegendő ifjú, aki beül az iskolába, az egyetemek pad­jaiba, odaáll a gépekhez, a pult. hoz, vezé«- a szállítóeszközöket, kezeli a hírközlő berendezése­ket? E kérdőjel sorsa, eltörlése vagy fennmaradása mindannyí- unk ügye. Mert ma még csak azt mondhatjuk, hogy az emlí­tett negyedszázadban az ország lakossága mindössze 13 száza­lékkal gyarapodik. Mészáros Ottó (Következik: Jövőnket for4 máié következtetések). V

Next

/
Oldalképek
Tartalom