Békés Megyei Népújság, 1972. augusztus (27. évfolyam, 179-205. szám)

1972-08-01 / 179. szám

A hároméves terv első napja 1947. augusztus 1-én a Ganz Hajógyárban gyűlést tartottak, melynek végén jelképes kapa­vágással indították meg a leé­gett hajóüzem újjáépítését. Ez­zel az aktussal, 25 évvel ezelőtt, megkezdődött hazánkban a há­roméves terv végrehajtása. A hároméves terv pontosan egy evvel a forint születése után kezdődött. A tervkészítést a Ma­gyar Kommunista Párt III. kong. resszusa kezdeményezte: „Ipa­runk, közlekedésünk és mező- gazdaságunk újjáépítésére és fejlesztésére hároméves állami tervet kell kidolgozni...” A terv nehéz politikai harcok­ban született, hiszen egyeztetni kellett a kommunista párt el­képzeléseit, céljait a kormány­ban résztvevő koalíciós partne­rekkel, s ne feledjük, akkor még a szélesebbkörű államosítások, a „fordulat éve” előtt voltunk. Idézzük e harc részletéit: Az MKP tervjavaslata készült el elsőnek, a Szociáldemokrata Párttal 1947 februárjában egyeztették a tervet. A Nemze­ti Parasztpárt csak agrártervet készített, hamarosan ezt is egyeztették a két munkáspárt javaslatával. Annál hosszabb volt a huzavona a Kisgazda Párt terve körül: végül is 1947. május 11-én a koalíció pártjai megállapodtak a részletekben, majd ezt követőleg az ország- gyűlés törvénybe iktatta a há­roméves tervet. Mit is irányzott elő az első népgazdasági tervünk? Azt, amit a dolgozók vártak: a háborúban elpusztult gazdaság teljes hely­reállítását, a hóbort előtti ter­melési színvonal eléréséi, a munkanélküliség felszámolását, az ország gyors gazdasági es kul­turális felemelkedését. A tör­vény kimondta, hogy minden magyar állampolgár köteles „a tervet végrehajtani és a rendel­kezésre álló anyagi és szellemi erőket a terv szolgálatába állí­tani”. A célok nagyok voltak. Csak mutatóba: Az 1946—47-es költ­ségvetési évben 14.7 milliárd fo­rint volt a nemzeti jövedelem, az előirányzat pedig az 1949— 50-es esztendőre 27,5 milliárd forintra nőtt. Ennek érdekében az 1947—48-as 1796 millió forint­tal szemben 1949—50-re 6585 millió forintot irányoztak elő a beruházásokra. S ami a leglénye­gesebb, — ismét idézzük —: „A hároméves terv megvalósításá­nak utolsó évében a dolgozók keresete a mainál 80 százalékkal magasabb szintet fog elérni”. A muníkásosztály, a dolgozók a tervet nagy lelkesedéssel fo­gadták. és áldozatkészen dolgoz­tak megvalósításáért. Ezért,1 hogy 1949 végén, — három esz­tendő helyett két év és öt nőnap telt csak el—, az illetékes kor­mányszervek azt jelentették hogy a terv minden fontos elő­írása valóra vált. Nemcsak újjá­építettük az országot, hanem a háború előtti utolsó békeév színvonalánál magasabbra is emelkedett a magyar népgazda­ság teljesítőképessége. Hősi idők voltak. A tervezők­nek és a tervek végrehajtóinak egyaránt. Az azóta eltelt évti­zedekben, népgazdasági terveink teljesítése nyomán, ha nem is zökkenőik nélkül, lelkesítő győ­zelmek és tanulságos kudarcok közepette, leraktuk a szocializ­mus gazdasági alapjait, meg­változott a társadalom és az or­szág arculata, szorgalmas né­pünk a szocializmus teljes felé­pítésén munkálkodik, B. J. Világ proletárjai egyesüljetek í NÉPÚJSÁG a megyei pártbizottság és a megyei tanács lapja 1972. AUGUSZTUS 1., KEDD Ara: 1 forint XXVII. ÉVFOLYAM, 179. SZÁM ^Népünk igaz ügyéhez hű leszek” A tiszthelyettesek nyilvános avatásáról képes tudósításunk lapunk 3. oldalán. Fotó: Demény Egy hónappal tanévnyitás előtt 130 ezer „újonc” oz általános', 55 ezer o középiskolákban —- Az óvónőképző osztályok „stábja” o szakközépiskolákban MR: A KOMMUNISTA ÉS MUNKÁSPÁRTOK VEZETŐINEK BARÁTI TALÁLKOZÓI A «2. oldali HATALMAS TŰZ MEZŐHEGYESEN <3. oldal) • „JAPAN ÜZEM” GYOM AN (4. oldal) • LOTTO TARGYNYERE- MÉNY-JEGYZÉK Hazaérkezett Nemes Dezső Nemes Dezső, a Magyar Szo­cialista Munkáspárt Politikai Bizottságának tagja, aki az MSZMP Központi Bizottsága képviseleteben részt vett az eu­rópai kommunista es munkás­pártok párizsi értekezletén, va­sárnap hazaérkezett. A Ferihe­gyi repülőtéren Gyenes András, az MSZMP Központi Ellenőrző Bizottságának tagja, a Központi Bizottság osztályvezetője fogad­ta. Egy hónap múlva, szeptember; elsején ismét benépesülnek az; iskolák, megkezdődik az 1972— 7S-as oktatási év. Előzetes ada-j tok szerint — az általános isko-; Iák első osztályaiba 130 ezer kisdiák „vonul be’ ősszel A' különböző típusú középiskolák első évfolyamaiba az általános iskolákban most végzettek kö­zül több mint 55 ezren iratkoz­tak be. Gimnáziumokban 26 862, a szakközépiskolákban 28 27©! fiatal folytatja tanulmányait. Aj középiskolákba eddig felvett j tanulók soraiban a fizikai dcl-j gőzök gyermekeinek aránya j 56.3 százalék. A középiskolai kollégiumok- i ba 10 339 diákot vettek fel. A| kollégiumokba kerüld elsőosztá-j lyosok 71,4 százaléka fizikai dol-| gőzök gyermeke. A középiskolákban — a ter­vek szerint — szeptember elsején M69 új; első osztály nyílik, ebből 808 a gimnáziumokban. 861 pedig a szakmai .jellegű középisko­lákban. — A jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján a pedagó­gusképző intézmények nappali tagozatán; idén végzett hallga­tók közül az 1972—73-as tanév­ben 350 óvónő, 500 tanító, csak­nem 750 általánosiskolai tanár és 450 egyetemi végzettségű kö­zépiskolai tanár lép munkába. A Művelődésügyi Minisztéri­um szakoktatási főosztálya — az Országos Pedagógiai Intézet­tel közösen — útmutatót készí­tett a tanulók túlterhelésének csökkentésére, a közismereti tárgyakra vonatkozóan. Ez egy átfogó intézkedés-sorozat első lépése lesz. Az útmutatóban — a tantárgyak jellegétől függően — differenciálfan határozzák meg. a terhelés csökkentésének módját, lehetőségét, egyes tantárgyakból pelda-.il az útmutató előírja a kötele­ző minimumot, más tárgyak­nál viszont anyagrész elha­gyását javasolja. Az útmutatóban található ja­vaslatok másik része a túlterhe­lés enyhítése érdekében, a mód. szertani eszközök kiválasztására, a tankönyv célszerűbb fel hasz,- Hálására tesz konkrét ajánláso­kat a pedagógusoknak. Termé­szetesen szabad kezet kapnak a nevelők, hogy a javasolt megol­dások közül azt alkalmazzák, ami a leghatékonyabbnak lát­szik a maximalizmus leküzdésé­re, ezáltal a túlterhelés csökken­tésére. Ugyanezeknek a célok­nak az elérésére a sojronküvet- kező tanévben a szakközépisko­lák első. és harmadik osztályai­ban matematikából új tanköny­vet vezetnek be. A szakközépis­koláikban ősztől megkezdik mű­ködésüket az óvónőképző osz­tályok, a közgazdasági szakkö­zépiskolákban pedig hozzákez­denek az úi tantervek bevezető, séhez. Széleskörű vita után hama­rosan kialakítják végleges for­mában az új iskolai felügyeleti szabályzatot, melyet a tervek szerint az 1972—73-as oktatási évben be is vezetnek. Az iskolai adminisztráció] csökkentésével kívánják a pe­dagógusok túlterheléséi enyhí-, teni. Az 1972—73-as oktatási ev ta­nulmányi rendje a következő-! képpen alakul: a szorgalmi idő változatlanul két félévre osz­lik. A tanulók első félévi osz­tályzatait — a december 21-i ál­lapotot-'alapul véve — a téli; szünetben az osztályozó érte-j kezleten zárják le, és a szünet] utáni első tanítási napon az el-] lenőrzőkönyv útján hozzák a szülők tudomására. A téli szünidő 1972. december 22-től 1 1973. január 7-ig, a tavaszi szü­net 1973. április 5-től 14-ig] tart. Az érettségi, képesítő írás-j beli vizsgákat valamennyi kö-j zépiskóla nappali tagozatán 1973. május 11 és 19 között tart­ják. A tanévnyitó értekezletet | 1972 augusztus utolsó hetében, a tanévzárót pedig 1973. június 24-ig az iskolai g!az,ga tők által kijelölt napon kell megtartani. A középiskolák elsőosztályos ta­nulóinak beiratási ideje 1973. június 13-a és 14-e. Ülést tartott a SZOT elnöksége A Szakszervezetek Országos Tanácsának elnöksége hétfőn ülést tartott. Többek között foglalkozott a vállalati és üzemi szakszervezetek jog- és hatás­körének érvényesüléséről előter­jesztett jelentéssel. Megtárgyal­ta a kivitelező építőiparban meghonosított szakszervezeti- és üzemi demokratikus módszerek kedvező, és kedvezőtlen tenden­ciáit. Megállapították töb­bek között, hogy az építőipar­ban a szakszervezeti vezető tes­tületek a lehetőségekhez képest éltek a részükre biztosított jo­gokkal, s a demokratikus veze­A miniszterhelyettes Gyulán | # Pénteken a délutáni órákban Gyulára látogatott rir. Polinsz- ky Károly, a művelődésügyi mi­niszter helyettese. A magasran- gu \ endéget elkísérte Bnyedi G. Sándor, az MSZMP Békés me­gyei Bizottságának titkára. A miniszterhelyettes ismerkedett a várossal, megnézett. ; néhány- Kohán-képet. majd este megte­kintette a Várszínházban „A pereskedők című vígjátékot. A színházi est után «ismerő­én nyilatkozott az előadásról, a színészek játékáról es a kör­nyezetről. • tesi módszerek erősítésével fej­lődött az üzemi demokrácia. Gyakoribb és közérthetőbb a dol­gozók tájékoztatása, s elsősor­ban a vállalatok vezetői fontos • politikai kérdésnek teklWsfc 'a munkások véleményének meg­hallgatását, s a közös tanács­kozásokat. Az építőipari válla­latok gazdasági és szervezeti felépítésében azonban a jogok és hatáskörök még nincsenek kellően decentralizálva, s ez a körülmény nehezíti a munka­helyi demokrácia erőteljesebb ki bon takozasát.

Next

/
Oldalképek
Tartalom