Békés Megyei Népújság, 1971. december (26. évfolyam, 283-308. szám)

1971-12-01 / 283. szám

A növekvő jólét terve A Szovjetunió Legfelső Taná­csának most befejeződött ülés­szaka elé terjesztett ötéves nép- gazdasági fejlesztési tervben központi helyet foglal el a tár­sadalom fejlesztésének szociális programja. Az SZKP idei XXIV kongresszusán, amely a progra­mot javasolta abból indultak ki, hogy a fejlett szocializmus feltételei között a Szovjetunió már jóval többet áldozhat az általános népá jólét emelésére, mint korábban. Rendkívül meg­növekedett az ország gazdasági ereje. Ez tette lehetővé a párt­nak, hogy a 9. ötéves tervben a dolgozók anyagi és szellemi szín­vonalának jelentős emelésére fektesse a súlyt. Hogy'fest ez a gyakorlatban? Ügy, hogy tervek készülnek a dolgozók reáljövedelmének jelen­tős növelésére, és tervek — az ehhez szükséges eszközök elő­teremtésére. A jövedelem növe­kedése szükségessé teszi a fo­gyasztási cikkek gyártásának növelését is. A kilencedik ötéves terv időszakában a reáljövede­lem egy lakosra számítva 31 százalékkal növekszik. Ilyen ütem mellett a szovjet lakosság jövedelme tizenkét évenként megkétszereződik. A munkások és alkalmazottak átlagbére az előttünk álló öt évben 22 száza­lékkal, a szövetkezeti parasztok keresete a háztáji jövedelmet leszámítva, 31 százalékkal emel­kedik. Tudvalevő, hogy a Szovjet­unióban a reáljövedelem nem csak a munkabérből ered. Je­lentős jövedelmet jelent minden szovjet családnak a társadalmi fogyasztói alapokból származó sokféle juttatás. Ez a munikás- és alkalmazotti munkabér mint­egy egyharmadát teszi ki. A fo- "Tyi» ’ tervidőszakban az eddigi ütemben növelik a társadalmi fogyasztói alapokat. A fogyasz­tói alapokból eredő juttatások­nak 1975 végére el kell érniük b. 40 százalékot, vagyis minden négytagú szovjet család évi 1400 rubel keresetkiegészítésre számíthat. Itt kell megemlíteni, hogy július 1-től másfélszeresé­re növelték a legalacsonyabb öregségi nyugdíjakat, növelték a szövetkezeti tagok nyugdíja­it. Azoknál a többgyermekes családoknál, ahol egy családtag­ra havi ötven rubelnél kevesebb jövedelem jut bevezetik a csa­ládi pótlékot. 1972. szeptember 1-től 25—30 százalékkal növelik a főiskolai és a középiskolai ösztöndíiakat. Bevezetik az ál­talános középiskolai tankötele­zettséget. A lakáskérdés. A múlt ötéves tervidőszakban félmilliárd négy­zetkilométer lakás épült. 55 mil­lió embernek javult a lakás- helyzete. A folyó ötéves terv­időszakban 580 millió négvzet- méter lakást kell építeni, hogy további 60 millió ember költöz­hessen kényelmesebb otthonba. Fontos kérdés a reáljövedelem és az árutermelés növekedésé­nek pontos összetiangoiása. Ezt a feladatot is a folvó öt évben kell megoldani. Az SZKP Köz­ponti Bizottsága és a szoviet kor­mány nemrég külön rendeletben gondoskodott. a közszükségleti cikkek gyárijának továbhi nö­veléséről. előírva, hogy ezen a téren 1971—75-ben — a válasz­ték bővítése és a minőség javí­tása mellett — 1,9-szeres növe­kedést kell biztosítani. A lakos­ság jövedelme és a fogyasztási cikkek gyártása növekedésének megfelelően a kiskereskedelmi j áruforgalmat öt év alatt 1,4- i saeresóre kell bővíteni I (971. DECEMBER 1., SZERDA Ara 80 finér XXVI. ÉVFOLYAM, 283. SZÁM Világ proletárjai egyesüljetek! NÉPÚJSÁG aa r Ír v c i t a A ME G Mi lP ÁR •TBIZ O.T T.SÁG- ‘ÉS A Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának ülé­sét 1971. december 1-re, szerdára, összehívták. A Politikai Bizottság a nemzetközi helyzet időszerű kérdései­nek, valamint az 1972. évi népgazdasági terv és költségvetés irány­elveinek és a Központi Bizottság 1972. évi munkatervének meg­tárgyalását javasolta az ülés napirendjére. (MTI) Losonczi Pál megkezdte tárgyalásait Algériában Ülést tart a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága ScliccI elutazol! Moszkvából A hivatalos baráti látogatáson! Algériában tartózkodó Losonczi Pál, a Magyar Népköztársaság I Elnöki Tanácsának elnöke ked­den, magyar idő szerint 11.60 órakor az algíri kormánypalotá­ban megkezdte politikai tárgya­lásait Huari Bumeöiennel, az Algériai Demokratikus és Népi Köztársaság Forradalmi Taná­csának elnökével. A megbeszéléseken megvitat­ták a nemzetközi helyzetnek, valamint a két ország kapcso­latainak kérdéseit és a két ál­lamfő tájékoztatta egymást or- szága helyzetéről is. Losonczi Pál hangsúlyozta, hogy a szorialista országok szo­lidárisak Afrika, Ázsia és Latin- Amerika országaival: a Magyar Népköztársaság hiteleket nyújt a fejlődő országoknak és mű­szaki segítségben részesíti azo­kat. Hazánk kezdettől fogva ál­lást foglal Izraeli agressziója el­len. Kapjanak több helyi és országos támogatást a házikert szakkörök Kedden délután a tárgyaláso­kat szakértőd szinten folytatták. A küldöttséghez közelálló kö­rök szerint Losonczi Pál és Huari Bumedien még négyszem- közötti tárgyalást folytat egy­mással Losonczi Pál szerdán reggel, látogatásának harmadik napján vidéki körútra indult Algériá­ban. Oranba utazik, ahol egy mezőgazdasági üzemet, egy kő­olaj finomítót tekint meg. maid az olajkutak körzetét keresi fél, és az éjszakát is Hassi Messa- oudban, a szaharai olajlelőhe- lyeknél tölti. (MTI) Walter Scheel nyugatnémet külügyminiszter, aki ötnapos hi­vatalos látogatást tett a Szovjetunióban, kedden Moszkva-Se- remetyevó repülőtérről visszautazott hazájába. Látogatásáról közleményt adtak ki, melyet a második oldalon kivonatosan ismertetünk. Képünkön Scheel a szovjet külügyminiszterrel, Gromikőval tárgyal. Bumedien érdeklődött a me­zőgazdaság szocialista átszerve­zésének magyarországi tapsszta- i latairól. Méltatta a szocialista országok, elsősorban a Szovjet­unió segítségét, nagyra értékel­te Alekszej Koszigin nemrég ■ Algériában tett láto?a‘ását. Jól tájékozott körök szerint a! két fél hasznomak tariana egy találkozót a két ország kénvise­lői között — külügyminiszteri ' szinten. I A Hazafias Népfront mező- gazdasági bizottsága ás a Me­gyei Művelődési Központ ked­den, november 30-án megbeszé­lésre hívta a házikert szakkör­vezet "két Békéscsabára, a Ba­lassi Művelődési Központba. A házi. és zártkertek időszerű munkáiról, a szakkörök tevé­kenységéről Boross László, a melyei tanács vb mezőgazdasá-. gi és é’elmezésügyi osztályának szakfelügyelője mondott vitain­Á Román Szocialista Egységfront küldöttsége megyénkben A hazánkban tartózkodó Ro­mán Szocialista Egységfront háromtagú küldöttsége no­vember 30-án másfél napos látogatásra Békéscsabára érke­zett. A küldöttség tagjait dr. Valerian Popescut. a Szocia­lista Egységfront végrehajtó bizottságának tagját, az orvos- tudományi szervezet elnökét, Marin Dragant, a Román Kom­munista Párt Központi Bizott­ságának tagját, a Teleorman megyei pártbizottság első tit­kárát, a Szocialista Egység­front megyei elnökét és Flo­rian Popescut, az Arges me­gyei tanács alelnökét, a Szo­cialista Egységfront megyei alelnökét a Hazafias Népfront székházában Nagy József, a Hazafias Népfront megyei bi­zottságának elnöke és Nyári Sándor, a Hazafias Népfront megyei bizottságának titkára fogadta. Jelen volt a fogadá­son dr. Rusznák János, a me­gyei pártbizottság osztályve­zetője. A kora délutáni órákban a két testület tagjai a népfront székházában baráti beszélge­tést folytattak az egymást köl­csönösen érdeklő-« népfront­mozgalmi munkákról. Nyári Sándor, a népfront megyei tö­megpolitikai mozgalmi mun­kájáról, Nagy Imréné a nép­front megyei politikai munka­társa pedig a népfront nőpoli­tikái tevékenységéről tájékoz­tatta a vendégeket. A delegá­ció tagjai hasonlóan képet ad­tak a Román Szocialista Egy­ségfront általuk képviselt te­rületének munkájáról. Ma, december 1-én a dél­előtti órákban a megyei párt- bizottság titkárai fogadják a szomszédos testvéri ország képviselőit. Ezt követően Nyá­ri Sándornak, a népfront me- | gyei titkárának kíséretében j Szarvasra látogatnak, ahol a i mezőgazdasági főiskolát és a Haltenyésztő Kutató Intézetet tekintik meg. dító előadást. Többek között megemlítette, hogy országosan Békés megyében bontakozott ki elsőnek a házikert szakkörmoz­galom. Ékre felfigyeltek Buda­pesten is és más megyékben is. A Békés megyei példán lel­kesülve jól működő szakkörökbe tömörült az ország házikerttel és zártkerttel rendelkezők jelen­tős része. A Békés megyei Népi Ellen­őrzési Bizottság néhány évvel ezelőtt megvizsgálta a Békési megyei házikertek és zártkertek hasznosítását. Akkor olyan kö­vetkeztetést vontak le, hogy a megyében lévő mintegy 33 ezer holdnyi terület intenzívebb ke­zelésbe vétele indokolt lenne. Ezért rendszeresen gondoskodni kellene a faállomány pótlásáról és a zöldségtermelés fejlesztésé­ről Békéscsabán, Gyulán, Oroshá­zán, Békésen és a megye több településén is kedvező eredmé­nyeket értek el a szakkörbe tö­mörült termelők. Sajnos ez a mozgalom nem teried ki az egész megyére, emiatt több köz­ségben és a városok egy részé­ben is bizony e’hanyagolt álla­potba kerültek és kihasználatla­nul maradtak a házikertek, zárt. kertek. A keddi tanácskozáson többek között elhangzott az is, hogy évente 250 ezer gyümölcsfa cse­metére lenne szüksége a lakos- Ságnak, hogy a kipusztult és a kiöregedett fákat rendszeresen pótolja. Ezzel szemben évente mindössze 59 ezer gyümölcsfa­oltvány és facsemete jut a me­gyébe! A 4 millió termő gyü­mölcsfára becsült állomány ez­zel az évi 50 ezres tétellei bi­zony csak nagyon nehezen újít­ható fel. A Megyei Művelődési Központ és a Hazafias Népfront megyei bizottsága ezért is for­dult a lakossághoz, hogy tömö­rüljön szakkörbe, szakszövetke­zetbe, s így próbálja kihasznál­ni a termelés lehetőségét a náz- tájiban. A szakköri munka fel­lendítésének megvannak a le­hetőségei. A nagyüzemekben dolgozó szakemberek szívesen vállalnak részt ebből a munkád­ból. E mozgalom kiterjesztésére ezen az őszön ilyen módon is készülnek. A megyei tanács vb mezőgazdasági és élelmezésügyi osztálya rövidesen intézkedik, hogy a megye gyümölcsfa-olt­vány és facsemete ellátását a működő faiskolák oldják meg, esetleg úlakat is nyissanak, hogy a jövőben a lakossági igé­nyeket kielégíthessék. Megyénkben tetőzik az influenzajárvány A KÖJÁL-tól kapott tájékoz-1 tatás szerint megyénkben most tetőzik az influenzajárvány. Azj ország több megyéjében viszont már csökkenőben van. A leg­utóbbi jelentések szerint me­gyénk lakosságának 3 százaléka betegedett meg a járvány kez­dete óta. Az elmúlt héten nyolc- ! ezerrel többen jelentkeztek a j körzeti orvosoknál, mint az elő- | 2Ő héten. Sajnos, szövődménye-1 két is megáll api tóttal?, összesen 672 betegnél tapasztaltak szö­vődményt az orvosok, s ezek közül 48-at kellett kórházba szállítani. Az influenzajárvány az egész megyére kiterjedt, a legkisebb településektől kezdve a városo­kig. Bár még mindig csak egyes körzetekben, szétszórtan tapaszt, falhatok a megbetegedések.

Next

/
Oldalképek
Tartalom