Békés Megyei Népújság, 1961. január (16. évfolyam, 1-26. szám)

1961-01-31 / 26. szám

4 Hépúj sä a 1961. január 31., kedd „Pontosan ilyennek képzeltem" — „Tamás bátya kunyhója** Békéscsabán — Egyik nap, úgy alkonyat tájban, pedagógusok vezetésével mintegy ötven jól öltözött bánkúti gyerek igyekezett Békéscsabán a vasút­állomásról a Balassi Bálint műve­lődési otthonba. A dermesztő hi­deg pirosra csípte arcukat, de a jókedvű fiatalok mit sem törőd­tek az időjárással, sem azzal, hogy éjfél lesz, mire hazaérnek: ők lát­ni akarták a „Tamás bátya kunyhója” című előadást. Mire felgördült a függöny, zsú­folásig megtelt a nézőtér. Körü­löttem főleg középiskolások ültek. Arról beszélgettek, hogy többsé­gük már olvasta a híres regényt. Kíváncsian várták, hogy a három- felvonásos színmű mit képes visz- szaadni a nagyszerű regényből. Lélegzetvisszafojtva hallgatták az első jelenetet, amikor az el' adósodott földbirtokos-féleséggel alkudozott a pökhendi rabszolga­kereskedő. Szinte felszisszentek a fájdalomtól, amikor cinikusan megismételte a sárgacsizmás fe­hér ember, hogy a niggerek azok nem emberek, nem is érdemes őket sajnálni. Amikor kívánsá­gára behívták a szorgalmas, alá­zatos néger rabszolgát, Tamás bátyát, félhangosan megjegyezte szomszédom: „Pontosan ilyennek képzeltem el, egyem meg a szívét”. Hamar megszerették és szívük* be zárták a víg kedélyű néger gye­reket, Jimmyt is. A nézők többsé­ge könnyes szemmel, szívszorong­va várta a fejleményeket: mi lesz a kisfiú és Tamás bátya sorsa, sikerül-e a mindenre vállalkozó *** Szmeim. Látott luitidhj. "Nemrégiben kedves vendég járt megyénkben: Nyikoláj lvanovics Zabelkin, a Szovjet Tájékoztatási Hivatal helyettes vezetője hazánk- beli tanulmányútja során a csá­bos zabadi Béke Tsz-ben felkereste Tóth Mihályt, a Nagy Októberi Szocialista Forradalom egyik rész­vevőjét, és személyesen adta át az egykori harcostársak levelét, A szovjet vendég megismerkedett a termelőszövetkezet többi tagjával, s megtekintette a, szövetkezetét is. Tiszteletére a békéscsabai vá­rosi tanácsházán baráti eszmecse­rét tartottak a pártbizottság, ta­nács, a városi Hazafias Népfront elnökség, a nőtanács, a KISZ, a megyei sajtó vezetőinek, képvise­lőinek a részvételével. A város vezetői között, A termelőszövetkezet látogatása után Zabelkin elvtárs budapesti újságíró kísérőivel és Békéscsaba vezető személyiségeivel együtt f el­itére ste a Magyar Távirati Iroda megyei szerkesztőségét is. Első felvételünkön ennek egyik jelene­te látható: Zabelkin élvtárs, Ko­vács Pál városi tanácselnök, Such János, a városi pártbizottság tit­kára, Palyik György tanácselnök­helyettes elvtársakkal és a fővá­rosi szerkesztőkkel, kis pihenő közbem Ny. I. Zabelkin elvtárs a békéscsabai asszonyok körében. A városi nőtanács is meghívta szovjet vendégünket. Az esti mun­kaértekezlet ünnepélyességét fo­kozta, hogy a nőtanács asszonyai először fogadtak körükben férfi­vendéget, most pedig a Szovjet­unió egyik hősét látták vendégül. A nőtanács aznap este emlékezett meg Kulich Gyula születésének 47. évfordulójáról, s koszorút he­lyezett az ifjúmunkás-mozgalom vértanújának szobrára. A koszo­rúzásnál részt vett Zabelkin etv- társ is, együttérezve az emlékező édesanyával, özv. Kulich Mihály- néval. Vendégünk rövid itt tartózkodá­sa alatt igen megszerette Békés­csabát, kitűnően érezte magát a városban. Mint búcsúzáskor mon­dotta, sok igaz barátot talált ot­tan, s tapasztalatai maradandóan kísérik munkájában, élményei te- rebélyesitik a magyar—szovjet ba rútságot. édesanyának megmenteni egyet­len gyermekét? Együttéreztek a beteg gyermekkel, az aggódó édes­anyával, a rabszolgaságból szaba­dulni vágyó édesapával. Akik nem ismerték a regényt, az utolsó fel­vonásban szerették meg igazán Tamás bátyát, aki nagyon alázatos és hűséges szolga volt, békésen tűrt, szenvedett, mert azt hitte, hogy az isten rendelése, ami kö­rülötte történik. A sok-sok meg­aláztatás és igazságtalanság azon­ban kinyitja szemét, bátran szem­beszáll gazdájával, s a fájdalmas botozás után is határozottan kije­lenti, hogy soha nem fogja meg­verni Jimmyt. Dicséret illeti az Országos Ren­dező Iroda művészegyüttesét: 83. előadásukat tartották Békéscsa­bán. Szíwel-lélekkel igyekeztek tolmácsolni a nagyszerű regény tartalmát, s nemes érzelmeket éb­resztettek a jelenlévőkben a faji egyenlőség iránt. Nagyszerűt, ma­radandót alkottak. Az ifjúság ma már újságból, rádióból sokat ol­vas és hall a négerüldözésről, a faji megkülönböztetésről. Ez az előadás sokat segít abban, hogy aki megnézte, még jobban lássa, érezze, hogy minden ember egy­forma, akár fehér a bőre, akár színes. Kár, hogy a délutáni elő­adáson nagyon foghíjas volt a né­zőtér Békéscsabán. Megérdemelte volna ez a nagyszerű előadás, hogy az általános és középiskolák­ban nagyobb gondot fordítsanak a szervezésre, s minél több tanuló láthatta volna a Tamás bátya kunyhóját. Ary Róza A szocialista erkölcs nevében Még a múlt esztendő végén ír­ta egyik levelezőnk, H. M., hogy tud olyan esetről, mikoris több- gyermekes szülőknek mondtak fel munkahelyükön. Az ilyen el­járás társadalomszemléletünkkel nem egyeztethető össze, közölte véleményét, és kérte, világíta­nánk rá a lapban a cselekedet erkölcsi oldalára. Másik levél­írónk arról adott hírt, hogy egy évtizede ugyanazon a helyen dolgozó, a munkáját kifogástala­nul ellátó egyedüli családfenn­tartót küldtek el, akinek két is­kolás gyermeke van, és beteg a felesége. Ha erre szükség volt, miért nem olyanra kerítettek sort, akinek esetében annyi a háznál a kereső, hogy ő már csupán mulatozásra keres — fűzte levele végéhez bírálatát annak küldője. Tegnap ismét H. M. írt, és meglepetésünkre közölte, hogy vele is megesett a baj, fél hónappal ezelőtt a fele­ségét, most pedig őt bocsátották el állásából. „Földem egyáltalán nincs, ötödmagammal élek, va­jon nekem nincs jogom áhhoz, hogy dolgozhassak?...” — írja. Esetére a felszabadulás előtt azt mondták volna: a „sors iróniá­ja”. A valóságban persze sem akkor, és még inkább ma nincs semmi köze az efféle eljárásnak a „sors iróniájához”, de annál inkább némely ügyintézők érzé­ketlenségéhez, vagy legjobb eset­ben papirosintézkedéshez. Ha­zánkban a szocialista termelési módból következik, hogy — ál­talános értelemben — a munka- lehetőség szakadatlanul növek­szik. Akkor hát tulajdonképpen mi is történt atekintetben, ami­re nézve a felsorolt példák is fel­hívják a figyelmet? „Egyszerű­en” az. hogy a termelés néhány területén nem a termelékenység tudományos, módszeres fokozá­sával; nem önköltségcsökkentés­sel és egyéb bevált módon, ha­nem a könnyebbik végét ragad­va meg a dolognak, a munkás- létszám nyakló nélküli emelésé­vel vélték teljesíteni a tervet. Eme helytelen, a társadalom ro­vására menő gyakorlatot ter­mészetesen fel kell számolni. Né. melyütt ezt elbocsátással vélik megoldani, holott a hiba orvos­lása egy-egy üzemen, munkahe­lyen belül további munkalehető­ségek teremtése, országosan pe­dig a különféle munkaterületek, termelési ágak egybehangolt munkaerő-gazdálkodása. Csakis ez vág egybe pártunk termelési politikájával. Levélírónk és a hozzájuk ha­sonló helyzetben lévők legége­tőbb problémája, hogy mi lesz velük, ki segít bajukban? Ilyen esetekben, de egyéb, a dolgozót érintő problémában minden üzemben, intézménynél ott a dolgozók helyi érdekvédelmi szerve, a szakszervezet, az egyez­tető bizottság, a szövetkezetben a közgyűlés s a párttitkár ajta­ja is mindig nyitva kell, hogy álljon bármelyik becsületes em­ber előtt, s ha valaki mégis úgy érzi, hogy igazára nem lelt pe­csétet, további fórumok segíthe­tik kérelme orvoslásához. Huszár Reeső Tavaszi új kulturális seregszemlére készülnek a Viharsarokban A Békés megyei öntevékeny művészeti csoportok és a KISZ- fiatalok már a tavaszi új művelő­dési seregszemlére készülnek, amelyet Kulich Gyuláról, az ifjú­munkás-mozgalom vértanújáról neveznek az idén. Orosházán má­jus második felének két szom­batján és két vasárnapján há­rom megye: Szabolcs, Hajdú-Bi- har és Békés m6gye főleg fa­lusi és termelőszövetkezeti szín­játszói találkoznak és szerepel­nek. A helyi bemutatók már meg­kezdődtek; ezeket januárban és februárban tartják, a járási szín­játszó versenyek pedig március­ban és áprilisban lesznek, s a me­gyék közötti találkozót megelőző­en, május első felében Békésen rendezik meg a Békés megyei leg­jobb színjátszó együttesek szem­léjét. A Körösvidék legszebb-városá­ban, Gyulán tartják meg a Békés megyei KISZ-ifjúság hagyomá­nyos nagy találkozóját június Il­on. Ebből az alkalomból a legki­válóbb zenekarok és népitánc­együttesek seregszemléi lesznek a színpadokon. A tavaszi kulturális seregszemle a nyár kezdetével zá­rul: június végén a SZŐ VOSZ és a KPVDSZ tizenöt kórusa „méri össze” hangját a megye leghíre­sebb énekkaraival Békéscsabán, mintegy ezer dalos részvételével. A mozgalmasnak és nagyszabá­súnak ígérkező kulturális szem­lékre a benevezéseket még nem zárták le, s eddig 53 megyei szín­játszó, csaknem húsz tánccsoport, 13 énekkar, köztük a békéscsabai szimfonikus zenekar, a mezőbe- rényi és a gyulai vegyeskar, a szarvasi Erkel Vegyeskar, az orosházi Petőfi s a békéscsabai Balassi művelődési ház színját­szó együttese jelentette be szerep­lését és szorgalmasan készül a ta­lálkozókra. Termelőszövetkezeti zárszámadásokon műsort ad békéscsabai Balassi művelődési ház a A békéscsabai Balassi Bálint művelődési ház falu- és tanyajá­ró művészeti Színpadot alakított. Az öntevékeny színjátszó és tán­cos fiatalok Gazsy Endre pedagó­gus, művalődésiház-igazgató ve­zetésével zenekarukkal együtt a megyei színház által nem látoga­tott kisebb falvakban és a ta- nyavilágban, tanyai iskolákban, tsz-központokban szerepelnek. Hangulatos műsort adnak a ter­melőszövetkezetek zárszámadó közgyűlésén, s külön „brigádmű­I Békés megyei Jókai Színház vendégszereplése a Petőfi Színházban A békéscsabai Jókai Színház társulata január 30-án Budapes­ten vendégszerepeit, A színház művészei a Petőfi Színházban Kárpáti Aurél Kőmíves Kelemen című háromfelvonásos balladáját játszották a fővárosi közönség előtt. A darab ősbemutatóját 1917. január i2-én tartották a Nemzeti Színháziján, Odry Árpáddal a címszerepben. A több mint 40 esz­tendővel ezelőtti előadáson olyan neves színészek szerepeltek még, mint Márkus Emília, Jászai Mari és Pethes Imre. A darabot Hevesi Sándor rendezte. A békéscsabai Jókai Színház január 30-i előadásán a főbb sze­repeket Solti Bertalan, Szende Bessy, Pintér Éva, Perényi László, Déry Mária és Szendlay Ilona ala­kította. Rendező: Csajági János. sorral” keresik fel a távoli kis üzemegységeket, tehenészeteket, termelőszövetkezeti és állami gaz­dasági brigádszállásokat is, tervük szerint. Ötletesen gosdoskodnak a ta­nyai alkalmi színpadok megvilá­gításáról is: autófényszórókat és gázlámpás diavetítőt használnak „tanyai színházi reflektorként”. A megyei művelődési ház szín­játszói Mikszáth Tavaszi rügyek, Rácz György Csókot kérek, Csiz- marek Érdekházasság, Seribe Egy pohár víz című színmüvét. Tesárova A jégeső sem akadály című zenés vígjátékát tűzték mű­sorukra. Először a gerlai termelő- szövetkezet művelődési termében mutattak be zenés vígjátékot nagy sikerrel, legközelebb pedig a bé­késcsabai Kossuth Tsz zárszám­adási gyűlésén lépnek fel. Terve­ik között az is szerepel, hogy színpadi ismeretterjesztő irodal­mi előadásokat rendeznek a fal­vakban és tanyákon. így pl. rö­vid jeleneteket mutatnak be a vi­lágirodalom nagyjainak alkotásai­ból Shakespearetől napjainkig.

Next

/
Oldalképek
Tartalom