Békés Megyei Népújság, 1974. január (29. évfolyam, 1-25. szám)

1974-01-15 / 11. szám

OMFB-tanulmány a gyenge teherbírású útpályaszerkezetek megerősítésére Békés megye útjai várják a legsürgősebb orvoslást Az ország 30 000 kilométeres úthálózatának állóeszközértéke mintegy 70 milliárd forint. A növekvő forgalom fokozott megterhelést jelent az utakra, ezért az Országos Műszaki Fej­lesztési Bizottság tanulmányt dolgozott ki a gyenge teherbírá­sú útpályaszerkezetek megerő­sítésére. A tanulmányban feldolgozott felmérés szerint a hatodik öt­éves tervidőszak végéig az ösz~ szes fő- és alsóbbrendű útháló­zat 57 százaléka szorul előre­láthatólag erősítésre. Különösen a kötött, agyagos talajú vidé­keken húzódó utak mennek tönk­re rövid időn belül, ezért Bé­kés, Borsod, Hajdú és Zala út­jai várják legsürgősebben az' orvoslást. A homokos talajon elleniben jól fekszenek az utak, például Bács-Kiskum megye út­hálózata viszonylag jól bírja a terhelést. Többnyire megfelelő minőségű a Nyírséget átszövő úthálózat is, de jó részük kes­keny, ezért szélesítésre szorul­nak. Évente általában 300—400 ki­lométernyi út felújítását vég­zik szerte az országban. Az OMFB tanulmánya jő szolgála­tot tehet a további munka szervezettebb lebonyolításához. A Közlekedés- és Postaügyi Minisztérium útügyi főosztálya ugyanis úterősítési program ki­dolgozására készül/ amelyhez a tanulmányt is felhasználják. Húsz forinton vesztek össze Tizenkét évre ítélték a feleséggyilkost Susánszki András, a Bánkűti Állami Gazdaság takarmányosa, medgyesegyházi lakos, 1973. ok­tóber 10-én délután összeszólal­kozott a feleségével, majd egy vasvillával megölte. A cselek­mény elkövetését a nyomozás során beismerte. Az 57 éves férfi ellen a Békés megyei Fő­ügyészség emberölés büntette miatt emelt vádat. / 0 Susánszki András bűnügyet tegnap, január 14-én tárgyalta a Gyulai Megyed Bíróság. A vádlott hét gyermek édesapja. Megtörtén, zavartan számolt be szörnyű tettéről. Vádlott!) Néhanapján elmen­tem Kétegyházára, a Medgyes­egyházi. úti kocsmába. Ott kár­tyáztam. Volt olyan hónap, ami­kor 800 forintot vesztettem. Ezért gyakran vettem. fel kölcsönt, illetve munkadíj­előleget a gazdaságtól. Bíró; Volt emiatt veszekedés ön és a felesége között? Vádlott: Nem veszekedtünk, csak összeszólalkoztunk. A kár­tyázás miatt is, meg a gyerek nevelése miatt is. Bíró: Mi történt október 10- én? Vádlott: Délután fél 5-kor mentem haza a munkahelyem­ről. Otthon megetettem a jó­szágot. A lányom hatkor elment hazulról. A feleségem kijött a gangra. Rátettem a kezemet a vállára és húsz forintot kértem tőle. Bíró: Mire kellett a pénz? Vádlott: El akartam menni biliardozni. Ö felháborodott, szidalmazott. En is felindultam. Közelemben volt a vasvilla. Felkaptam és a fejére sújtottam vele. Bíró: A gangon volt a vas- villa7 Vádlott: Igen. A gazdaságból hoztam haza. A feleségem a kút felé szaladt. Mikor utol­értem, újra ütöttem. Elesett. Már csak annyi ereje volt, hogy ma­ga elé' emelje a kezét. Aztán a baltáért mentem. Bíró: A felesége kiabált? Vádlott: Nem. Semmit se mondott. A balta lapjával ütöt­tem a fejét. Bíró: Az orvosszakértő szerint a feleségén 22 sérülés volt. Ho­gyan keletkeztek ezek a sérülé­sek? Vádlott: Nem tudom. Nem emlékszem rá. Melléje térdeltem és sírtam. Bírd; Tehát végeredményben. tettét 20 forint miatt kővette el. Vádlotti Nagyon fölindul* voltam. Tanú: 1973 szeptemberében ismertem meg Susánszki And­rást, a kétegyházi Béke Terme­lőszövetkezet kultúrtermében. Két társaság kártyázott ott. A vádlott kissé ittas volt. Azt hi­szem másfél óra alatt 500 fo­rintot vesztett Orvosszakértő: A sértett ideg­bénulás, s a bal halánték táján okozott ütés következtében halt meg. Az ügyész rámutatott arra, hogy az emberöles elkövetését jelentéktelen vita előzte meg. Éppen ezért az erős felindult­ságot a büntetés kiszabásánál nem lehet figyelembe venni. A vádlott cselekményének társa­dalmi veszélyessége igen nagy. A védő arra kérte a bíróságot, hogy enyhítő körülményként értékelje a vádlott beismerő és megbánó magatartását, valamint a büntetlen előéletét. A megyei bíróság dr. Keme- csei Lajosné büntető taná­csa Susánszki András bűnös­ségét emberölés bűntettében állapította meg és 12 év sza­badságvesztésre ítélte. Súlyos­bító körülményként értékelte a cselekmény brutális módon va­ló elkövetését, enyhítőként a büntetlen előéletet és azt, hogy a vádlottnak egy kiskorú gyer­mek eltartásáról kell gondos­kodnia. A szabadságvesztést szigorított börtönben kell le­töltenie. Mellékbüntetésként a bíróság hat évre eltiltotta a közügyek gyakorlásától. Az ügyész az ítéletet tudomásul vette. A vádlott és védője eny­hítésért jelentett be fellebbe­zést. A bíróság az előzetes le­tartóztatást a másodfokú ítélet kihirdetéséig fenntartotta. (Serédi) Továbbtanulás ­A pécsi Művészeti Szakközép- iskola az 1974—75-ös tanévben tánctagozatot indít, amelyre az általános iskolák most nyol­cadikos tanulói jelentkezhetnek. A jelentkezők felvételi vizsgán vesznek részt, ahol alkalmassá­gukról győződnek meg, így a felvételhez előképzettség nem szükséges. A négyéves tagozat hallgatói az általános tantárgyak mel- t lett balettet, nép- és színpadi táncot, akrobatikát, előadás­Munkásnők Dobozon Kaik zümmögéssel zugnak a modem gépek. Pirosbabos fej­kendős lányok, asszonyok ha­jolnak előre, kezük alatt gyor­san futnak az összevarrt haris­nyák. Munkásnők. Pedig néhány évvel ezelőtt itt, Dobozon nemigen lehetett elhelyezkedni máshová, csak a termelőszövetkezetbe. Igaz, vol­tak már akkor is olyanok, aki­ket magához vonzott a közeli városok ipara. Eljártak innen Békéscsabára, Gyulára mind­azok, akik vagy nem tudtak, vagy nem akartak a mezőgaz­daságból élni. Aztán, amikor a Gyutei Ha­risnyagyár üzemet alakított ki Dobozon, egyre többen jelent­keztek munkára. Olyan lányok és asszonyok, akik addig csak a ház körül dolgoztak vagy a termelőszövetkezetben. Nem könnyű a munkássá vá­lás folyamata. Kohóhoz hasonlít ez is, amelyben az anyag las­san formálódik át, nemesedik. Nagy volt a fluktuáció. Sokan megpróbálkoztak beilleszkedni az ipar szigorúan meghatározott munkarendjébe, munkatempó­jába. Ez bizony nem mindig sikerült. A munkássá formálódás is­koláját itt kezdte többek között jiCorcsok Mária is. A nyolc általános iskola el­végzése után előtte is csak egy út volt: a termelőszövetkezet. Édesanyja is ott dolgozott és akkoriban természetesnek tűnt, hogy a lány ott kezdi az éle­tet A lehetőség 1969-ben nyílott meg akkor, amikor az üzem megkezdte munkáját. Marika sem gondolkozott sokáig. — Ügy gondoltam, hogy jobb lesz Itt dolgozni. A tsz-ben a, növénytermelésben kaptam | Korcsok Mária; „Sokat vál­tott az életem”. munkát, s ott bizony nincs tető a fejünk felett. Ha fújt, ha esett, ha tűzött a nap, ha meggémbe- redett az ujjunk, csinálni kel­lett Amikor felvettek az üzembe, mintha menyországba csöppen­tem volna. Szép nagy terem, fénylő neoncsövek és fehér ha­risnyák. Először alig mertem hozzányúlni. Most már — így visszagondolva azokra az idők­re — különösen az elején, bi­zony nem volt olyan könnyű, mint amilyennek képzeltem. Mert ide pontosan kellett jön­ni, s amíg véget nem ért a munkaidő, itt kellet lenni. S aztán, ha az ember keresni is akar — és ki nem alkar —; bi­zony irtat is „hajtani” kellett. Szerencsésebb voltam. Kicsi ko­romban is szerettem kézimun­kázni, s így volt némi érzékem ehhez a munkához. Varrónő lettem, betanított munkás. Tel­jesítményben dolgozunk, s az átlagom 11Ó százalék körül mo­zog. Ezzel 1700—1800 forintot keresek havonta. Ha túlórá­zunk, 2000 forinton felül is­Az elmúlt évben sok bánat ért. Meghalt az édesapám és a vőlegényem is. Most egyedül élek édesanyámmal, ö sem fia­tal már, beteges, s így a házi­munkából is többet kell, hogy vállaljak, mint más hasonló ko­rúnak. Sokait Változott az életem, amikor három évvel ezelőtt be­léptem a KISZ-be. Szeretek dolgozni a közösségért. Hamaro­san bizalmi lettem, most nem­rég pedig KISZ-csopartvezető. Hogy mit csinálok munka után? Ha jut idő, sokat olvasok. Itt, Dobozon kevés a szórako­zási lehetőség, mindössze egy presszó. Van egy klubunk, ahol kéthetenként tartunk foglalko­zást Két műszakban dolgozunk. Hogy melyik jobb? Teljesen mindegy. Ha délelőttös vagyok, szabad az estém, ha pedig délutá- nos vagyok, többet tudok segí­teni anyukának, és olyankor egy kicsit tovább is lustálkodhatom. • * • Vége a munkaidőnek. Leállít­ják a gépeket, lassan kialszanak a fények a teremben, a műszak „termése” a raktárba kerül, A kapun kiözönlő nők jól öltözöttek. Semmiben sem kü­lönböznek azoktól, akik Csabán, Gyulán vagy akár Budapesten levő gyárakból indulnak haza­felé műszak után. Munkásnők. A Vöröskereszt sokoldalúan segíti a népesedéspolitikai intézkedések végrehajtását Az országos elnökség határozata a megvalósulás útjáo A Magyar VöröSkereszí * on-1 szagos elnöksége még múlt j év őszén megtárgyalta a népe- j sedéspolitikára vonatkozó kor­mányhatározatból adódó felada­tokat és állást foglalt az intéz­kedések Végrehajtásának haté­kony, sokoldalú támogatása mellett. Dr. Vidosfalvy Magda, a Vöröskereszt főtitkárhelyette­se tájékoztatta az MTI munka­társát arról, 'mit tettek eddig és mik a további tervek. — Mindenekelőtt a felvilágosítás­ban, az egészségügyi nevelő­munkában, a közvélemény he­lyes irányú formálásában kí­vánunk a rendelkezésünkre ál­ló eszközökkel közreműködni. — A Vöröskereszt-szervezetek tevékenysége — folytatta a fő­titkár hely ttes —, a több­gyermekes család társadalmi megbecsülésének fokozását hi­vatott szolgálni. Részt veszünk a tanulóifjúság családi életre nevelésében. Lehetőségeinkhez mérten hozzájárulunk ahhoz, hogy minden fiatal nő és férfi megfelelő ismeretekkel, egész­ségügyi és gyermekgondözási, nevelési kultúrával rendelkezzék, mire családot alapít. Ehhez nyújtanak segítséget az 1974- ben megjelenő különféle kiad­ványaink is: kézikönyvek, tan­könyvek, az aktivistaképzés té­mái. az ismeretterjesztő anya­gok, ilyen például az „Anyák iskolája” című könyv I—II—III. kötete, amelyek a terhes nő, a családtervezés, a terhesgondo­zás, valamint a kisgyermek- gondozás (3 éves korig) téma­körét dolgozzák ki. Mindegyik Községfejlesztés társadalmi munkábai* Megyénkben az utóbbi évek­ben megnőtt a társadalmi mun­ka rangja. Gyomán lassan ha­pályaválasztás művészetet is tanulnak. Részük­re szociális kedvezményeket biztosítanak, A végzett hallga­tók közismereti és szakmai érettségi vizsgát tesznek, szín­házakban táncosként helyez­kedhetnek el. A pécsi tagozatra január 15- ig lehet jelentkezni, de emel­lett más középiskolába is be­nyújthatja az érdeklődő fiatal jelentkezését. A felvételi vizs­gát februárban tartják meg Pécsett. gyománnyá válik, hogy a ta­nácstól kapott anyaggal egy irányító szakember segítségével a lakosság végzi el az utcák betonozását, gondozzák a fákat, sőt a vízelvezető csatornákat is rendben tartják. Ez a magyará­zata annak, hogy a nagyközség­ben évente megduplázódik a betonjárdák hossza. Az elmúlt évben a gyomaiak csaknem 600 ezer forint értékű társadalmi munkát végeztek. Természetesen a gazdasági szervek is kiyették a részüket. A sportpályák és a földutak rendszeres karbantar­tásán kívül, különösen a gyer­mekintézményeknek nyújtottak sok segítséget Az .általuk vég­zett munka értéke mintegy 188 ezer forint volt az elmúlt év- bért 50—50 ezer példányban készül a tanfolyamok hallgatói részére. A középiskolás lányoknak és fiúknak szól a „Nagylányok is­kolája” és a „A csiggdi élet isi- kolája” című kiadvány. Ezekből 25—25 ezer készül. Az Egészség- ügyi Minisztérium kiadásában és a Vöröskereszt gondozásá­ban már megjelent „Az én gyermekem kívánt gyermek” című könyvecske, amely a csa­ládvédelmi tanácsadóknál, az anyakönyvvezetőknel szerezhe­tő meg. — Ismeretes, hogy igen fon­tos szerepet töltenek be a tá­voli tanyákon élő, gyermeket váró nők látogatásában, a ne­kik szóló tanácsadásban a vé­dőnők. Az ő munkájukat köny- nyíti, segíti a „Levél a tanyasi anyáknak” című, módszertani jellegű kiadvány, amely 30 ezer példányban lát napvilágot, szin­tén ez évben. Ugyancsak még az idén megkezdődik a bölcső- dés gyerekek szülei számára a szervezett tanácsadás, szülői ér­tekezlet keretében. Az üzemi Vöröskereszt-szervezetek meg­különböztetett figyelemmel kí­sérik a leendő anyák munka­helyi foglalkoztatását, életmód­ját, testedzését, higiéniáját. A korábbinál jobban törődnek akti­vistáink a gyermekgondozási segélyt igénybe vevő anyákkal. Kezdeményezik majd a munka­helyi vezetéssel közösen a kis­mamák időnkénti összehívását. — Idei munkatervünkben he­lyet kapott családvédelmi akti­visták képzése is. Gondosko­dunk arról, hogy a már jól be­vált, hagyományos tanfolyámok programjában megfelelő, súllyal szerepeljenek a népesedés- politikai határozattal kapcsola­tos tudnivalók — fejezte be nyi­latkozatát a főtitkárhelyettes.

Next

/
Oldalképek
Tartalom