Békés Megyei Hírlap, 2003. január (58. évfolyam, 1-26. szám)

2003-01-02 / 1. szám

ALAPÍTVA: 1945-BEN A HAZA MINDEN ELŐTT BF.KF.S MEGYEI HÍRL AP KÖZÉLETI NAPILAP A. 2003. JANUAR 2., CSÜTÖRTÖK ARA: 72 FORINT LVIIL ÉVFOLYAM 1. SZÁM Lapunk tartalmából www.bmhirlap.hu E mail: szerk.bekes@axels.hu Megyei körkép Virág Lajos, 83 éves, sarkadi nyugdíjasnak fi­atal korában meg se kottyant volna a mostani hideg. (4. oldal) VÉLEMÉNY □ Nyemcsok László jegyzeté­ben írt történetei­ből kiderül, ami rosszul kezdő­dik, jól is végződ­het. (5. oldal) Sport A szilveszteri futógálán a nevezési díjak harmincöt százalékát fel­ajánlották a megyeszékhelyi Réthy Pál kórház gyermekosztá­lyának, játékvásárlásra. (14. oldal) Eva-eredmények Országosan 62 ezren, Békés megyében 1237-en döntöttek úgy, hogy 2003-ban az egy­szerűsített vállalkozói adó, azaz az eva szerint kívánnak adózni. Békés megye — Igazgatóságunkon összesen 1237-en jelentkeztek be az evára, közülük 914 egyéni vállal­kozó, s 323 társaság — tájékoz­tatta lapunkat kedden Zaho- ránné Csillag Mária, az APEH Békés Megyei Igazgatósága adó­alany-nyilvántartó osztályának vezetője. Kiemelte, a feldolgo­zottsági arány 95 százalékos, mintegy 60 vitatott tétel an még. Ezekben az esetekben olyan kérdésekről van szó, hogy például a rendelkezésre álló adatok szerint valakinek a folyó­számláján tartozása van, de el­képzelhető, hogy azt menetköz­ben már rendezte. Azt, hogy elfogadták-e a beje­lentkezést, arról a következő na­pokban megkapják -ázok is az' értesítést, akikhez eddig nem juttatta el azt az-adóhatóság. Ügye elbírálásáról legkésőbb a beadást követő harmincadik na­pig, azaz január 20-áig minden­kinek értesülnie kell. p. r. Örömmel tájékoztatjuk Önöket, hogy a MÉTÁKÉ;! Kisáruhá/. NYITJA 'ZLSTÉT, ahol nagy választékban kínálunk ❖ padló- és perzsaszőnyegeket ❖ PVC-burkolót- függönyöket, egyéb lakástextíliákat HIHETETLENÜL KEDVEZŐ ÁRON! NYJJLÁ&i 9.00 órakor ll Orosháza, Táncsics u. 34. szám alatt. Sugár Attila (képünkön balra) és Budai László vehette át az év rendőre díjat Steiner Lászlótól Díjátadás a kereszteződésben Még az utolsó napon is megdolgoztak a címért László főtörzszászlós, a Békés­csabai Rendőrkapitányság bal­eseti helyszínelője és vizsgálója Sugár Attilának, a Szeghalmi Rendőrkapitányság munkatársá­nak, amikor a szitáló eső elől zárt helyre húzódnak be. Az összhang ugyan nem volt töké­letes, de most nem számít. A két egyenruhás az év rendőre. Ked­den vették át a díjat Steiner Lászlótól, a Magyar Autóklub Békés Megyei Szervezetének el­nökétől. A kitüntetést több mint tíz esztendeje az egész éves tel­jesítmény figyelembevételével adományozzák a kiválasztottak­nak. D-FOTÓs KOVÁCS ERZSÉBET Az óév utolsó napján adták át Békéscsabán az év rendőre díjat. Budai László és Sugár Attila, mielőtt átvehette volna a kisebb ajándékkal járó cí­met, a rendőrség előtti ke­reszteződésben karjelzéssel irányította a kígyózó kocsi­sort. Békéscsaba Áll a forgalom. A kereszteződés közepén a jelzőlámpák helyett két rendőr irányít. Körülöttük ka­merások, fotósok nyüzsögnek. Az autósok nem tülkölnek, min­denki nyugodtan vár.- Ezt gyakorolnunk kellett volna — mondja nevetve Budai A határőrség kész a csatlakozásra A schengeni felkészülésre két-három évre van szükség Az Orosházi Határőr Igazgatóságon nem múlik Magyarország európai uniós csatlakozása. Az igazgatóság­hoz tartozó mintegy 300 kilométeres határszakasz őrzése megíelel az uni­ós normáknak. Az elmúlt években közel tizenkétezer új eszközt kaptak a határőrök, akik a megfelelő techni­kai háttér birtokában 90 sz( caiék fe­letti eredményességgel dolgoznak. A határőr igazgatóság tehát már megfelel az unió elvárásainak, a belépés utáni 2-3 évben pedig a schengeni csatlakozásra készülnek. A két idő­pont ugyanis nem esik egybe. Orosháza- Határszakaszunkon 1988-ban robbanásszerű változást okozott a román menekültek megjele­nése. 1988 előtt éves szinten 100 alatti volt a kö­zel 300 kilométeres határszakaszunkon a jogel­lenes cselekményt elkövetők száma. 1988-ban azonban 3600 román menekült került a látókö­rünkbe, egy évvel később pedig megduplázódott a számuk. 1990-től azt vártuk, hogy normalizá­lódik a helyzet, ekkor azonban megjelent a nem­zetközi embercsempészet is. Tulajdonképpen e jelenségek motiválták a változásokat, illetve az európai uniós csatlakozás reménye, amely akkor még nagyon távolinak tűnt, de tudtuk, hogy a felkészüléshez sok időre lesz szükség. A '90-es évek elején elavult technikai háttérrel kellett fel­vennünk a harcot a migrációval, valamint a szer­vezett bűnözéssel szemben. Már ekkor látszott, hogy a keleti határon soha nem tér vissza a ko­rábbi nyugalom - mondta bevezetőjében Dávid Károly dandártábornok, az Orosházi Határőr Igazgatóság vezetője (képünkön).- Mivel kezdődött a határszakasz fejlesztése?- A '90-es évek közepétől kezdő­dött meg a határátkelők felújítása. Eb­ben az időszakban épült meg a méhke­réki és a battonyai határátkelő, ame­lyek tehermentesítették a nagyobb át­kelőinket. A többlépcsős fejlesztés ha- 1,'S j ír ott fariunk ,hoev átkelő­ink Iv ylettlneu az unió elvárásainak. 1996 is fontos évszám számunkra. A korábbi rá­diórendszerünket, melyek csak 1-2 kilométeres összeköttetést biztosítottak járőreinknek, új, mo­dern berendezésekre cserélhettük le. Új fegyvert kapott a kezébe tehát a határőrség. 2000-től már szinte minden lépésünk az európai uniós csatla­kozás jegyében zajlott. • yk PHARE- és a COP- programok forrásai segítségével 2000-2001-ben átkelőhelyeink korszerű'! mikroszkópokkal, ok­mányvizsgáló berendezésekkel, kézi és vasúti okmányvizsgáló készletekkel, ipari endoszkó­pokkal, szén-monoxid- >h sugármérőkkel, digitá­lis fényképezőgépekkel, kamerákkal, fémdetek­torokkal gazdagodtak, hogy néhány eszközt em­lítsek, a teljesség igénye nélkül. Valamennyi nagy értékű eszköz, például légy okmányvizsgáló, 3 millió forintba kerül. A Zöldhatárőrizet fejleszté­se 2001:2002-ben kezdődött. Az állomárjy új fel­szerelést kapott, például taktikai övét a hozzáva­ló tartozékokkal, fém- és műanyag bilincseket, gázspray-ket. Útzárakkal is javult lehetőségünk tárháza. Megjelentek a korszerű éjjellátó beren­dezések. A „szemükkel’ —szemben a régiekkel, melyeké csak 1-200 méterre látott - 1000 méter­re is lehet látni. Az 5 bőkamerás berendezés - ezek tíz kilométer távolságban is érzékelik a mozgást - egyenként 8<§ millió forintba kerültek. i ■ ' (Folytatás oz 5. oldalon) Jogosítvány az okmányirodáktól Az orvos nem hosszabbíthatja meg a vezetői engedélyt Az új esztendő beköszöntével már csak az okmányirodák újít­hatják meg a vezetői engedélyeket, az orvosok nem. Ezzel tu­lajdonképpen megtörténik a régi típusú jogosítványok cseré­je: az okmányirodákon már mindenki az új, plasztikkártya vezetői engedélyt kapja meg. Az általános érvényességi idő tíz év marad, a csere illetékköltsége négyezer forint. letékbélyegben lerovandó költsége négyezer forint, érvényességi ideje általában tíz esztendőre szó! de azt nagymértékben meghatározza a kérelmező egészségügyi állapo­ta. Megtudtuk, mivel az új típusú jogosítványt is a Belügyminisztéri­um központi hivatala állítja ki, az körülbelül két-három hét alatt ké­Békéscsaba- Az új típusú jogosítványokat már 2001. január 1-jétől mi állítjuk ki, a változás most annyi, hogy a régi típusú vezetői engedélyeket az orvos nem érvényesítheti - nyilat­kozta lapunknak dr. Szombathyné dr. Nagy Margit, a békéscsabai ok­mányiroda vezetője. AÍdnek lejár a jogosítványa, an­nak az alkalmasság miatt a jövő­ben is értelemszerűen elsőként az orvosát kell felkeresnie, majd az ott kapott papírral mehet az ok­mányirodába. Az új jogosítvány il­flZ ALTALANOS EBVENYESSEGI100 40 éves korig 10 év 40-töl 60 éves korig 5 év 60 év felett 2-3 év (A fentiek minden esetben függnek az egészségügyi állapottól.) szül el. Ha a régi jogosítványa még érvényes az okmányirodához for­dulónak. akkor azt használhatja ez alatt az idő alatt, ha viszont nem, akkoi addig nem vezethet. - Ezért célszerű a lejárat előtt legalább két héttel megkeresni minket - fogal­mazott Szombathyné, aki ezzel egyúttal cáfolta azokat a híreket, hogy erre a pár hétre kiállítanak egy igazolást a kérelmezőnek, aki azzal közlekedhet. A csabai okmányiroda vezető­je kérdésünkre válaszolva kitért arra, hogy a jövőben is megma­rad a kezdők vezetői engedélye, ami továbbra is két évre szól. Az új típusú jogosítvány a lak­címigazolvánnyal együtt alkalmas a személyazonosság igazolására, erre a célra egyébként az utóbbival • együtt az. útlevél és az új típusú sze- mélyigazojvány is megfelel. p. r. Siker és kudarc is volt 2002-ben Az új év átmenet az élet minden területén Az orosházi Agro-M Rt. kemény évet hagy maga mögött. Az új esztendő felé azonban bizakodó­an tekintenek, s remélik, rende­ződnek a sertésárak is.- Nehéz év volt a 2002-es esz­tendő, halmozottan értek ben­nünket a bajok. Mint ismeretes, 1999-ben fertőző sertésbetegség miét*.írj kellet* számplniipk az állományúikat, 20u0-oen pedig az aszály okozott tetemes veszte­séget részvénytársaságunknak. 2002-ben jött minden: újabb fer­tőző sertésbetegség, amelyből 2 milliárd forintos kárunk szárma­zott és ehhez még hozzájött az újabb aszály, s további 150 millió forintos veszteséget jelentett - tudtuk meg Rozsnyai Sándortól, az Agro-M Rt. elnök-vezérigazga­tójától. - Ami 2002-ben pozití­vum volt, hogy a talpra álláshoz kaptunk kormányzati segítséget. A nehézségek ellenére optimis­tán nézek a jövőbe. 2003-ban ki­emelt feladat az európai uniós felkészülés elméleti és gyakorlati síkon egyaránt. A kormány — is­mereteink szerint - szektorsem­legességet hirdetett a mezőgaz­daságban, vagyis nemcsak a 300 hektár alatti földterület után jár földalapú támogatás. Ez szintén pozitívan érint bennünket. Ami viszont <*!w.>ncj1tó, az a sertés­árak alakulása' Újratelepítettük a sertésállományunkat. Leghama­rabb a nyár elején adjuk el az el­ső hízóinkat. Reméljük, addig ezen a területen is változás követ­kezik be — mondta az elnök-ve­zérigazgató. * A praktikus és mutatós elektro­mos konyhafelszerelé3Í tárgyak és a szép lámpák iránt karácsony táján mindig megnő a kereslet, bár a szarvasi Vas-fémipari Rész­vénytársaságnak az év többi ré­szére sem lehet panasza. (Folytatás az 5. oldalon) Minden szombaton SZÍNES TV MŰSOR i (

Next

/
Oldalképek
Tartalom