Békés Megyei Hírlap, 2003. január (58. évfolyam, 1-26. szám)

2003-01-10 / 8. szám

2003. JANUÁR 10., PÉNTEK - 7. OLDAL mm AKTUÁLIS Vadetetés vadászat helyett, mellett Jelenleg csak a mezei nyúl befogása indokolt Az apró- és nagyvadakat is meg­viseli a tartós hideg és a vastag hótakaró. A mezei nyulakat, a fácánokat és az őzeket a táplá­lékszerzésben is akadályozza az időjárás. A szakemberek most a vadászat helyett, mellett a vadetetést szorgalmazzák. Békés megye- Amennyiben a jelenlegi időjá­rás tartós marad, a meglévő vad­állomány nagymértékben káro­sodhat minőségi és mennyiségi szempontból egyaránt — mondta érdeldődésünkre Páskai Sándor, a megyei földművelésügyi hivatal vadászati és halászati osztályve­zetője. - Éppen ennek elkerülése miatt a megye valamennyi vadá­szatra jogosultjának felhívtuk a fi­gyelmét az aktuális vadgazdálko­dási tevékenység elvégzésére. Az osztályvezető hangsúlyoz­ta, hogy a vadgazdálkodóknak gondot kell fordítani az apróvad- és nagyvadetetők feltöltésére jó minőségű abrak, lédús és szálas takarmányokkal, továbbá alkal­mazzanak szóróetetést is. Az etetőutak, nyiladékok, fontosabb apró- és nagyvadváltók folyama­tos hómentesítését el kell végez­ni. A vadállományt csak a szüksé­ges mértékben lehet zavarni va­dászati tevékenységgel. A jelenle­gi körülmények között egyedül a mezei nyúl befogása indokolt. Fá­cánvadászokat csupán lekötött bérvadásztatás miatt szervezze­nek a vadászatra jogosultak. A fá­cán további hasznosítására a hó­nap hátralévő részében még ele­gendő idő kínálkozik, jobb időjá­rási feltételek mellett. A vadgaz­dálkodók ne feledjék el azt sem, hogy a kialakult hótakaró jó al­kalmat kínál a ragadozó állomány (róka, kóbor kutya, kóbor macs­ka) apasztására is a megengedett eszközökkel és módokon. Páskai Sándor a járművezetők figyelmét arra hívta fel, hogy a mostani időjárási körülmények miatt az úttestek közelében ele- séget kereső nyulakkal, fácánok­kal és őzekkel könnyebben „összefuthatnak” az utakon. Te­hát emiatt is fontos és célszerű óvatosabban vezetni. NY. L. Mindenhová eljutott a kenyér Nem kérték a katasztrófavédelem segítségét A katasztrófavédelem segítsé­gének igénybevétele nélkül is eljutott a meleg étel tegnap Kertészszigetre. A kenyérszál­lításban sem volt jelentősebb fennakadás a Körös-Sárréten. A szeghalmi középiskolában viszont a diákoknak csak 60- 70 százaléka van jelen. Csü­törtökön ismét jelentős hó hullott a térségre, ezért mára súlyosbodhat a helyzet. Szeghalom és térsége- Mivel délig jelentősebb hó nem esett felénk, az önkormányzat kisbuszával át tudtuk szállítani a füzesgyarmati napközis konyhá­ról az ételt, így időben megebé­delhettek az iskolások és az óvo­dások is. Most délután viszont is­mét erősen havazik. Ezért azt, hogy pénteken mi lesz, még nem tudjuk. Ami viszont biztos, újabb tanítási szünetet nem szeretnénk elrendelni - mondta megkeresé­sünkre Kláricz Jánosné, Kertész- sziget polgármestere. A szeghalmi Maxiker Kft. Szeghalom kívül Körösladányba, Köröstarcsára, Mezőberénybe, Békésre, Bélmegyerre, Vésztőre, Töviskesbe, Kertészszigetre, Füzesgyarmatra, valamint több Hajdú-Bihar megyei településre szállít naponta kenyeret, zsem­lét, kiflit és egyéb pékárut.- A havas időjárás miatt jár­műveink már hajnali fél négykor elindulnak úti céljaik felé, hogy 6 órára minden boltban ott lehes­sen a friss kenyér és az egyéb pékáru. Eddig mindenhová elju­tottunk, kisebb késések viszont a havazás miatt előfordultak. A biztonságos közlekedés érdeké­ben autóinkra téli gumikat és hó­láncot szereltünk. A sofőrök is derekasan helytállnak. Jelen pil­lanatban is folyamatosan hava­zik, de mi igyekszünk minden tő­lünk telhetőt megtenni annak ér­dekében, hogy termékeink pén­tek reggel is eljussanak a fogyasz­tókhoz - tájékoztatott Turbucz János, a Maxiker Kft. sütőipari üzemének vezetője. A Szeghalmi Péter András Gimnázium és Szigeti Endre Szakképző Iskolában 730 diák ta­nul, 60 tanár oktat. Ez a közel ezer ember 15 településről jár be az intézménybe. — Ingázó tanáraink közül min­dennap megérkezett mindenki. A diáklétszámnak viszont a nagy hó miatt csak a 60-70 százaléka van jelen a tanórákon. Ezért a most iskolába járóknak nem ad­nak le új anyagot, hanem a koráb­ban átvetteket ismétlik. Az iskola tantestülete úgy látja: nem lenne szerencsés tanítási szünetet el­rendelni. A tömegkommunikáci­ós eszközök ugyanis azt nem em­legetik, hogy ott, ahol most szü­netel a tanítás, a kimaradt időt vagy a tavaszi szünetben vagy a tanév meghosszabbításával pótol­ni kell! Arra viszont felkészül­tünk, hogy ha bejárós diákjaink nem tudnának hazamenni, akkor nekik a kollégiumban biztosítunk szállást - közölte Vaszkó Tamás gimnáziumigazgató. MAGYARI BARNA Hólapát és fejsze a rendőröknél A havazás a tanyákon is rendkívüli helyzetet teremt Amíg a rendőrök el nem hányták a havat, az idős emberek ki sem tudtak jönni a házukból A kövesúttól távoli tanyákon ezekben a na­pokban kivált elkél a segítség. A Szarvasi Rendőrkapitányság munkatársai a veszélyez­tetett tanyákat sűrűn látogatják, havat hány­nak, tüzelőt aprítanak, viszik a szükséges gyógyszert és élelmiszert. Szarvas A Szarvasi Rendőrkapitányság négy éve mérte fel illetékességi területén a veszélyeztetett, elzárt helyen épült tanyákat. Jelenleg huszonnégy kül­területi lakóházhoz látogatnak ki rendszeresen a kapitányság munkatársai. Ezeket a tanyákat jel­lemzően egyedülálló, idős emberek lakják. A ta­nyaprogram keretében a rendőrségi kapcsolat- tartás egész évben folyamatos. A látogatást min­dig ugyanazok, jó kommunikációs készségű rendőrök végzik. A tanyán élők a rendőri figyel­met örömmel veszik - tudtuk meg Paraszt Attila rendőr századostól, a Szarvasi Rendőrkapitány­ság közrendvédelmi osztályvezetőjétől. Az egy hete tartó erőteljes havazás miatt soron kívül, sűrűn látogatják a veszélyeztetett tanyákat. A rendkívüli helyzetre tekintettel az első szemlét január 7-én tartották, amikor Békésszentandrás és Szarvas közigazgatási területén öt tanyát vet­tek sorra. Szerencsére volt, ahol a hozzátartozók már megelőzték őket, elhányták a havat, gondos­kodtak a szükségletekről. A Rózsási külterületen lakó idős testvérpár azonban komoly segítségre szorult. Már csak aznapra volt élelmiszer-tartalé­kuk. A nyolcvanon túli nővérek egyike nagybe­teg. A rendőrök elhányták a havat, tüzelőt aprí­tottak és felmérték az élelmiszer- és gyógyszer- szükségletet. Az élelmiszerellátás dolgában az önkormányzattól kértek segítséget. A kenyeret és a tartós élelmiszereket szerdán vitték ki és a szükséges gyógyszer kiszállításáról is gondos­kodnak. A közrendvédelmi osztályvezető el­mondta: amíg a rendkívüli helyzet indokolja, a rendőrök a megszokottnál jóval sűrűbben láto­gatják a veszélyeztetett tanyákat. CSATH RÓZA Szünetel a tanítás Mezőkovácsházán és körze­tében tegnap, az ismételt hó­esésben a megszokottnál las­sabban folyt az élet, de ellá­tási problémák sehol nem voltak. Mezökovácsháza és térsége Mezőkovácsházán az önkor­mányzat irányításával az erőgé­pek és 30 közmunkás folyamato­san takarítja az utakat. Mivel a Volán délutáni járatszünetet je­lentett be, ezért a Hunyadi János Gimnázium tanulóit hazaküld- ték az iskolából. Almáskamará­son 9 gyermek a busz késése mi­att csak jóval a tanítás megkezdé­se után ért be és egy nappal ké­sőbb érkezett napközis élelmi­szer-szállítmány. Pusztaottlakán tegnap délig tanítottak, ellenben mára gyermekfelügyeletet szer­veztek. Medgyesegyházán Deák Andrásné igazgatóhelyettes el­mondta, hogy a bánkúti gyerme­kek nem tudtak bejutni az iskolá­ba, míg a más településről érke­zőket az első busszal és vonattal hazaküldték. Magyardombegy- házon Rácz Mihályné polgár- mester örömmel számolt be ar­ról, hogy 3 nap után a közútkeze­lő gépei megtisztították a falu egyetlen bekötőútját. Reggel saj­nos a friss kenyeret szállító kocsi csúszott az árokba, menteni kel­lett. A faluban 22 önkéntes lakos vállalta az utak és középületek hómentesítését. Nagykamará­son, Magyarbánhegyesen és Kunágotán szünetel a tanítás. A két utóbbi településen a helyi pékségek is felkészültek a rend­kívüli helyzetre. Kaszaperen a pusztaszőlősi gyerekek hiányoz­tak az iskolából, míg Végegyhá­zán kisbusz szállítja a diákokat. A hivatal a Ménesbirtok Rt.-től kért segítséget az árpádtelepi be­kötőút megtisztítására. A rendőr­ség és a tűzoltóság elsősorban az elakadt járművek mentéséhez és a lakosság közlekedéséhez nyújt segítséget. _____________________hj«. A vesebetegekre is gondolnak Battonyán a mezőgazdasági rt.-k segítenek Megyénkben Battonya térségé­ben kezdődött a tegnapi, újabb havazás. Délután négy óráig szinte folyamatosan esett, válta­kozó erősségben. Bognár Tibor polgári védelmi alezredes, a BM Katasztrófavédelmi Igazgatóság helyi irodavezetője elmondta, hogy a középiskolában hétfőig tanítási szünetet rendeltek el. Battonya A három általános iskola igazga­tója úgy rendelkezett, hogy a vi­déken, illetve a távol lakó tanu­lóknak pénteken nem kell részt venniük a tanításon.- Folyamatos kapcsolatot tar­tunk a határőrséggel, a rendőr­séggel, a tűzoltósággal és a város­ellátó szervezettel. Ez utóbbinak a munkásai reggel óta tisztítják a járdákat, az átjárókat, a kereszte­ződéseket és az autóbuszmegálló környékét. Dolgoznak, illetve ké­szenlétben vannak a két mező- gazdasági részvénytársaságnak, a Május 1. és a Dózsa Rt.-nek az erőgépei. A városban valamennyi fontosabb útvonal járható volt, 16 órától a kevésbé forgalmas utcák tisztítását is megkezdtük. A vas­útállomás környékén egy helykö­zi autóbuszjárat lecsúszott a út­ról, a Május 1. Rt. traktora húzta — mondta a munkákat koordiná­ló irodavezető, akitől azt is meg­tudtuk, hogy a művese-kezelésre szoruló betegek ellátását - egyeztetve a kórházzal - min­denképpen biztosítani kívánják. MÉNESI GYÖRGY Az általános iskolásoknak tegnap meg volt tanítás Battonyán, a vidéken és távolabb lakók ma otthon maradhatnak ___ d-fotó, a szerző felvétele ől ö BANK TISZTELT ÜGYFELEINK! Ezúton tájékoztatjuk, hogy az OTP Bank Rt. Békéscsaba, Szabadság tér 20-22. sz. alatti fiókja 2003- január 10-én 12 órától VÉGLEGESEN BEZÁR. Ügyfeleinket 2003- január 13-ától változatlan szolgáltatásokkal várjuk Andrássy út 4/2. sz. alatti fiókunkban. Az Andrássv út 4/2. sz. alatti fiók nyitva tartása: hétfő 7.45-17.00 óra, kedd-péntek: 7.45-16.00 óra. A fiók telefonszáma: (66) 449-211, a fiók faxszáma: (66) 441-511. Tisztelettel: OTP Bank, Dél-alföldi Régió Fáznak az állatok, elromlanák a gépek A zord időjárás növeli az amúgy sem alacsony termelési költségeket Szinte óramű pontossággal, reggel nyolc óra tájban Békés tér­ségébe is megérkezett a meteorológusok által jósolt hó. A dél­előtt során 3-5 centiméteres hó hullott a vidékre, s az egyre erősödő szél vitte a friss porhavat, s torlaszokat épített belőle. A közlekedők dolgát nehezítette az úton, az itt-ott a hó alatt rejtőzködő jég. A hét elejétől szinte megállás nélkül tart a ter­mészet és az ember küzdelme. Békés és térsége A békési Egyetértés Szarvasmar­ha-tenyésztő Kft. tarhosi sza- badtartásos tehenészeti és rosszerdei növendékmarha-tele- pén valamivel több mint 1300 szarvasmarhát tart a cég. Az ál­lományból 680 a tejtermelő te­hén, s bizony, fáznak az állatok. Szpisják Tibor ügyvezető el­mondta: a kemény hideg miatt a tejtermelés mintegy tíz száza­lékkal csökkent, a szálastakar­mány és az önitatók egy része lefagyott, ami többletfeladato­kat adott a dolgozóknak, mind­ezekkel együtt a kemény hideg­ben a telepeket kiszolgáló gé­peknél gyakoribb a meghibáso­dás, főként a hidraulikákat te­szik próbára a fagyok. A dolgo­zók ki- és hazaszállítása, vala­mint a tej elszállítása sem zök­kenőmentes: egy gép folyamato­san tisztítja a 8-10 kilométeres útszakaszt, ennek ellenére a fel­dolgozó tejeskocsija csúszások­kal érkezik, tegnap délután 17 ezer liter tej várt elszállításra. A tél ellenére a tejet hűteni kell, tárolni viszont könnyebb.- A zord időjárás jelentősen megnöveli az amúgy sem ala­csony termelési költségeket - összegezte Szpisják Tibor. Kamuton tegnap megkezdték a külterületen lévő tanyákhoz veze­tő utak tisztítását — tudtuk meg Laurinyecz Páltól, a település pol­gármesterétől. A munkákba újabb hat munkanélkülit, szociá­lis ellátásban részesülőt vontak be. A lakosság élelmiszerellátása nem akadozott, a faluba délutá­nig az autóbuszjáratok kisebb ké­séssel érkeztek meg. Kétsopronyban a valamennyi belterületi út járható, igaz, a ta­nyasorokra késve jutottak, jut­nak ki a gépek, s ez az ott lakók­nál türelmetlenséget váltott ki. A gépek tegnap is folyamatosan dolgoztak, éjszaka készenlétben lesznek, s amennyiben szüksé­ges, azonnal indulnak is - mondta Surinné Szász Margit jegyző. Muronyban tegnap is három gép dolgozott, s egy készenlét­ben állt a bevetésre, elsősorban az árokba csúszott járművek mentésére — tájékoztatott Sztankovics Béla jegyző. Mint mondta, útjaik - mind a belterü­leten, mind a külterületen, a la­kott tanyavilágban - járhatóak, ellátási gondok nincsenek, s má­tól, péntektől hat-hét közmun­kást rendeltek be a közterületek tisztítására. SZEKERES ANDRÁS

Next

/
Oldalképek
Tartalom