Békés Megyei Népújság, 1964. április (19. évfolyam, 76-100. szám)

1964-04-01 / 76. szám

BÉKÉS MEGTEL A MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA Yilág proletárjai, egyesüljetek! NÉPÚJSÁG 1964. ÁPRILIS 1., SZERDA Ára 60 fillér XIX. ÉVFOLYAM, 76. SZÁM Magyarországra érkezett a szovjet párt- és kormányküldöttség szeretettel fogadta a főváros népe a kedves vendégeket A Magyar Szocialista Munkás­párt Központi Bizottságának és a forradalmi munkás-paraszt kor­mánynak a meghívására kedden reggel hivatalos baráti látogatásra Magyarországra érkezett a Szov­jetunió párt- és kormányküldött­sége. A szovjet, magyar és vörös zászlókkal, orosz és magyar nyel­vű feliratokkal díszített záhonyi határállomásra a Rákóczi induló hangjai mellett fél 7 után néhány perccel gördült be a delegáció kü­lön vonala. A kedves vendégeket, N. Sz. Hruscsovot, a Szovjetunió Kom­munista Pártja Központi Bizottsá­gának első titkárát, a szovjet kor­mány elnökét, a szovjet párt- és kormányküldöttség vezetőjét és a küldöttség tagjait a záhonyi állo­máson ünnepélyesen fogadták. A szovjet delegációt, amellyel együtt érkezett Nyina Petrovna K. Sz. Hruscsov felesége, vala­mint Szipka József hazánk moszk­vai nagykövete — a csapi határ- állomáson Gergely Miklós, a Kül­ügyminisztérium protokoll osztá­lyának vezetője várta. Ugyancsak ott voll G. A. Gyenyiszov. a Szov­jetunió magyarországi nagyköve­te. A szovjet párl- és kormánykül­döttség elé a záhonyi határállo­másra utazott Kállai Gyula, a Minisztertanács elnökhelyettese. Nemes Dezső, az MSZMP Köz­ponti Bizottságának titkára, a Po­litikai Bizottság tagjai, Péter Já­nos külügyminiszter, Gyenes And­rás, az MSZMP Központi Bizott­sága külügyi osztályának helyettes vezetője, Orosz Ferenc, a Szabolcs megyei pártbizottság első titká­ra, dr. P. Szabó Gyula, a megyei tanács végrehajtó bizottságának elnökhelyettese. Ott voltak a fo­gadtatásnál a járási és a záhonyi pártbizottság, a járási, illetve a községi tanács vezetői. A záhonyi állomáson Kállai Gyula mondott üdvözlő beszédet. Kállai Gyula szavaira a szovjet párt- és kormánydelegáció veze­tője, N. Sz. Hruscsov válaszolt. N. Sz. Hruscsov nagy tapssal fogadott beszéde után a vendégek rövid baráti eszmecserét folytat­tak a fogadtatásukra megjeleni megyei, járási és községi vezetők­kel. Ezután az eléjük utazott ma­gyar párt- és állami vezetők tár­saságában felszálltak a külön- vontra, amely továbbindult Bu­dapest felé. Útközben a szovjet vendégelt közvetlen hangú beszél­getést folytattak az eléjük utazott magyar vezetőkkel. Amerre a vonat haladt, a zászlódíszbe öltö­zött állomások előtt mindenütt mosolygó emberek integettek a kedves vendégeknek. A külön vo­nat fél 11-kor érkezeti a szolnoki vasútállomásra, ahol a szovjet párt- és kormányküldöttség né­hány percet időzött. A küiönvonat a szolnoki dolgo­zók ünneplése közben gördült ki a pályaudvarról. Kedden délben Budapestre ér­kezett a Szovjetunió Kommunista Pártja Központi Bizottságának és a Szovjetunió Minisztertanácsá­nak küldöttsége, amely a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága és a forradalmi mun­kás-paraszt kormány meghívá­sára hivatalos baráti látogatást tesz hazánkban. A küldöttség fogadására már jóval 13 óra előtt gyülekeztek a főváros dolgozói a Keleti-pálya­udvar Kerepesi úti oldalánál. A kellemes, tavaszias időben mint­egy tízezren gyűltek össze, s sok ezren várakoztak a pályaudvar­hoz vezető útvonalakon is. A ven­dégek fogad tatására ünnepi díszt öltött a pályaudvar épülete és a környező házak. Szovjet, magyar és vörös zászlók, üdvözlő felira­tok köszöntötték a kedves vendé­geket. A pályaudvar előtt díszőrség sorakozott fel csapatzászlóval. Szovjet vendégeink fogadására megjelent Kádár János, a Ma­gyar Szocialista Munkáspárt Köz­ponti Bizottságának első titkára, a forradalmi munkás-paraszt kor­mány elnöke. Ott volt a fogadta­tásnál az MSZMP Központi Bi­zottságának, a Népköztársaság Elnöki Tanácsának és a kormány­nak számos tagja a politikai, a gazdasági és a kulturális élet sok más vezető személyisége. Jelen volt a budapesti diplomáciai kép­viseletek számos vezetője és tagja Pontosan 12 óra 15 percet muta­tott a pályaudvar órája, amikor begördült a szovjet párt- és kor­mányküldöttség különvonata a Rákóczi induló pattogó hangjai mellett a pályaudvar csarnokába Viharos taps, éljenzés töltötte be a teret, amikor N. Sz. Hruscsov és Kádár János az üdvözlések után a fogadásukra megjelent bu­dapesti dolgozókat köszöntötte. Percekig zúgott a taps, ismét ma­gasra emelkedtek a vörös és nem­zetiszinű zászlók. A munkásőrök sorfala előtt egyszeriben kisebb gyereksereg vette körül a derűsen mosolygó N. Sz. Hruscsovot, aki megsimogatta, megcsókolta az ap­róságokat. Másutt orosz nyelven kiáltották: Béke és barátság! A szovjet delegáció vezetője szívé­lyesen viszonozta az üdvözléseket. Az éljenzés, a taps még fokozó­dott, amikor Kádár János a mik­rofonhoz lépett, hogy üdvözölje a vendégeket. Kádár János beszéde Kedves Hruscsov elvtársi Kedves elvtársaink és barátaink, kedves vendégeink! A Magyar Szocialista Munkás­párt Központi Bizottsága, a Ma­gyar Népköztársaság kormánya, az egész magyar dolgozó nép ne­vében forró szeretettel köszöntőm hazánk fővárosában kedves ven­dégeinket, a testvéri szovjet párt­ós kormányküldöttséget. (Taps) Mély tisztelettel, szeretettel üd­vözlöm Nyikita Szergejevics Hrus­csov elvtársat, a Szovjetunió Kom­munista Pártja Központi Bizott­ságának első titkárát, a Szovjet­unió Minisztertanácsának elnö­két, a küldöttség vezetőjét és kedves feleségét, Nyina Petrovna Hruscsova elvtársnőt (Taps) — mondotta, majd üdvözölte a kül­döttség tagjait. — Az önök személyében forrón köszöntöm a nagy szovjet népet, annak Lenin alapította dicső, forradalmi élcsapatát, a Szovjet­unió Kommunista Pártját (Nagy taps) — mondotta Kádár elvtárs, majd így folytatta beszédét: — Rendkívül örülök, hogy szov­jet barátaink meghívásunkat el­fogadva eljöttek hozzánk. Látoga. (Folytatás a 2. oldalon.) Vetik a cukorrépát Medgyesbodsáson Fejtrágyázzák a lucernát Csorváson — Megyeszerle elkezdődött a tavaszi munka A múlt hét második felében ki­adós esőzés volt. Ennek ellenére a megye egész határában szom­baton és tegnap, kedden megkí­sérelték a tavaszi munkák elkez­dését. CSANÁDAPÁCA A Haladás Tsz-ben tegnap, kedden 60 hold dughagyma ta­laját készítették elő. Ma, szerdán már dugdossák a hagymát. Száz­tíz növénytermesztő brigádtag 6— 7 napi munkája szükséges ahhoz, hogy a hagyma kiültetése mához egy hétre befejeződjön. Ebben a szövetkezetben 70 holdba cukor­répát, 140 holdba pedig tavaszi árpát vetnek. Bár április elején járunk, a szövetkezetben mégis azt mondották, hogy a későn ve­tett tavaszi árpa is jó termést hoz. A múlt év gyakorlata is ezt bizonyította. Ezért is ragaszkod­nak az árpa vetéséhez. MEDGYESEGYHÁZA A Béke Tsz-ben 200 hold répa és 181 hold tavaszi árpa vetését tartják a legsürgősebb feladat­nak. Tegnap, kedden még nem tudtak kár nélkül rámenni a meg­ázott földre, nem is rendelték el a talajelőkészítést. A tegnapi kel­lemes tavaszi idő azonban Med- gyesegv házán is lehetővé tette a fogasolást, a simítózást, s így ma. vetéseket — ha jó lesz az idő — két nap alatt befejezik, ezután kezdik a cukorrépa vetését. CSORVÄS A Vörös Október Tsz-bdn 50 holdba vetnek salátamagot, A tsz könnyebb talajú határrészén ked­den hozzáláttak a vetőágy készí­téséhez. Ugyanakkor 200 holdon a szénahozam növelésére 70 kiló műtrágyát szórtak holdanként a lucernatáblára. A szövetkezeti gazdák jelentős része dolgozik, nyesik a fákat az utak mentén és ritkítják az erdősávot. MEDGYESBODZÁS Az Egyetértés Tsz-ben szomba­ton két hold répát vetettek. Az eső verte ki a íogatosoikat a mun­kából. Tegnap délben a jól előké­szített talajba ismét elkezdték a cukorrépa vetését. Tizenkét foga­ta® géppel dolgoznak. Ugyancsak vetik a petrezselyemmagot öt holdba. Csütörtökre a tavaszi ár­pa vetését tervezik. TELEKGERENDÁS A Felsőnyomási Állami Gazda­ság határában szintén előszedték a lófogatokat, mert az ázott talaj itt sem bírja a traktort. A gazda­A múlt hét második felében benépesült a kötegyáni Vörös Csillag Tas határa. Lánctalpas traktorral foga- aoUák a* őszi szántást, utána nyomban vetették a tavaszi árpát. Tegnap, kedden délelőtt a borsát ve­tették, a « gépeket j Ságban még a félnapok is számi tanak. Összesen 5700 hold vár ta­itt is munkába állítják. KASZAPER A Lenin Tsz tagjai kora reggel kivonultak 30 pár lófogattal. Mag­ágyat készítettek, vetették a bor­sót é* a hagymamagot, A korai vaszi vetésre, s mindössze négy hét áll rendelkezésükre. Kedden délután tizennégy pár lófogattal látnak munkához a gazdaság nagy tábláin.

Next

/
Oldalképek
Tartalom