Békés Megyei Népújság, 1964. április (19. évfolyam, 76-100. szám)

1964-04-03 / 78. szám

1964. április 3. 5 Péntek Jövő a jelenben; Együtt nevel az iskola és a gyár... Óriási lendülettel fejlődik a dás történjék. A Szovjetunióban, Mezőberényí színjátszók sikere Dombóváron Lelkesedésből, kitartásból, he­lyesen alkalmazott műsorpolitiká. ból kitűnőre vizsgázott a Mező- berényi Fmsz színjátszó csoport­ja az 1963/64. évadban. A Disz­nótor, Nyiss ajtót, ha kopogtat­nak című művek bemutatása után most Tóth Miklós: Ez a falu el­adó című háromfelvonásos szín­művével járják a megye kis köz- .ségeit, tanyaközpontjait, ahová a színház nem jut el. Méltán érde­melték ki a bizalmat ahhoz, hogy tagjai lehetnek a megye műked­velő színjátszó hagyományait ápoló Justh Színpadnak. Egy év alatt 25 előadást tartottak. Az együttes minden tagja dicséretet érdemel, de különösen Papp Zol­tán. A Dombóvári Fmsz színját­szói a Feleség, férj nélkül című zenés vígjáték bemutatásával Me- zőberényben, míg a Mezőbe- rényi Fmsz színjátszói Nyiss aj­tót, ha kopogtatnak című előadás­sal Dombóváron arattak sikert. Kovács István Két Békés megyei általános iskolás a rádió „így írunk mi” című országos pályázatának győztesei között A Magyar Rádió és Televízió múlt évben rendezett így írunk mi című országos irodalmi pályá­zatán 1250 pályázó közül az általá­nos iskolai korcsoportban Békés megyei kislány lett a második, Huszár Gabriella, a békéscsabai V. számú általános iskola tanuló­ja, versekkel. A pályázat, amelyet a rádió ifjú­sági osztálya a Magyar Úttörők Országos Elnökségével egyetértés, ben az idén ismét megrendezett, a megye részére újább, még nagyobb sikert hozott. Az 1100 pályázó kö­zül az általános iskolás korcso­portban a prózai első díjat, a kül­földi utazást, Szécsi János, a gá- dorosi általános iskola VIII. osz­tályos tanulója, tanyasi szülők gyermeke nyerte kisregényével, melynek témáját az úttörőéletből merítette. A prózai második díjat (csillebérci táborozás), pedig Hu­szár Gabriella, a csabai V. számú általános iskola VIII. osztályos ta­nulója kapta, novelláiért. A rádió a felszabadulás ünne­pén, április 4-én, reggel 8.40-es Így írunk mi című műsorában, hangfelvételről sugározza a már­cius 21-én történt díjkiosztó ün­nepség lefolyását. szovjet vegyészeti ipar, hogy minden eddiginél bővebben ellát­hassa a szovjet mezőgazdaságot műtrágyával s a kemizált mező- gazdasági termelés egyéb anyaga­ival. De a modern kémia az új meg új műanyagokkal hathatós segítője a termelés minden ága­zatának. Sok műanyag ma már hasznosabb, minőségileg jobb és olcsóbb, mint a természetes anyag. Egymás után jönnek hát létre a Szovjetunióban a gigászi vegyészeti kombinátok, amelyekben a kivá­lóan képzett vegyészek egész kis hadserege működik. De a fejlő­dés hem ismer határokat, az útja végtelen. Előre látható, hogy a ma megcsodált méretek holnap túlhaladottak lesznek, s úgy te­kintünk rájuk, mint a mai em­ber a tegnap „csodáira”. Fejlődésünk hatalmas irama szükségessé teszi, hogy a szak­képzett munkaerőről minden vo­natkozásban jó előre gondosko­például, külön iskolákban képe­zik a jövendő vegyészeit. De en­nek az iskolának az a sajátossá­ga, hogy az elméletet a kezdet kezdetétől a lehető legszorosab­ban kapcsolja a gyakorlathoz. A moszkvai 10-es számú közép­iskola növendékei remek, világos és virágos tantermekben tanul­nak (első képünk), szakadatlanul kísérletezve. Ezt követően kijár­nak Klin-be, egy műrostgyárba, ahol Galina Szmolszkaja, fiatal laboránsnő képezi őket tovább. (Második képünk). Egy gyári gyakorlatok eredmé­nyeképpen sok fiatal vegyészje­lölt már iskolás korában komoly teljesítményekre válik képessé, mint Vera' Szjomina (harmadik képünk), aki a nyári szabadságok idején kezdő mérnököket helyet­tesített. , A szovjef ipar, technika, tudo­mány és iskola csodálatos együtt­működése az egyik „titka” a kommunizmust építő Szovjetunió példátlan sikereinek. A békésszentandrásiak„hobby”-ja Az 5800 lakosú Békésszentand- rás felett is olyan az ég, mint bár­hol a megyében, ott is most pat­tannak a rügyek az ágakon. Min­dennapi életében látszólag sem­mi rendkívüli sem tapasztalható. Mégis kiderült róla, hogy van az itt élőknek egy kedvtelésük, di­vatos kiszol ássál „hobby”-juk; na­gyon szeretnek napilapokat, fo­lyóiratokat olvasni. Más téma kedvéért utaztunk oda. de ezt, a tolira kívánkozó érdekességet ta­láltuk. Hogy a hallomás valódiságáról megbizonyosodhassunk, első útunk a helybeli sajtónyilvántartóhoz és irányítóhoz, a postamesterhez, korszerű címén: a postahivatal vezetőhöz, Bencsik Imréhez vitt ö elsősorban a számok, adatok embere. Közölte, hogy községük­ben 1752 sajtóelőfizető van, vagy­is a lakosság 30 százaléka! Azon­kívül számtalan azok száma, akik naponta zsebből fizetnek, vagyis közvetlenül az árusítóktól vásá­rolják a Népújságot, a Népsza­badságot, az Ország-Világot, a Lobogót, a divatlapokat, a Ma­gyar’ Ifjúságot meg a többit. Miért van ez így? Elsősorban igen jó a sajtőkul- túrát szósz érint is házhoz szál­lító kollektíva, a községi postahi­vatal kézbesítő gárdája. Egyik legeredményesebb közöttük Han­gya Imre. aki a munkakörével járó minden célfeladatot példa­mutatóan teljesít, de nem kevés­bé helytálló Vasadi Lajos, Győri Lajos, Nemes Vince, a mind közt legidősebb, de ötven évét megha­zudtoló frisseséggel mozgó és szorgoskodó Kálmán Imre, úgy­szintén a csoport benjáminja, a munkakörében aránylag még új Fazekas István is. Az előző öt­nek már kivétel nélkül Kiváló Dolgozó oklevele van s köztudott, hogy az ilyesmit nem osztogatják érdemtelenül. Egyébként is a Sze­gedi Postaigazgatóság már három alkalommal találta a békésszent- andrási postahivatalt méltónak a Kiváló Hivatal címre és továbbra is úgy igyekeznek, hogy negyed­szer is kiérdemelhessék! íme, a községbeliek sajt ószeret etének egyik nyitja; S ez a kézbesítő gárdának nagy erkölcsi érdeme, hiszen több előfizető esetén több­felé, nagyobb távolságokra, súlyo­sabb levélhordótáskát kell cipel­ni, amivel az anyagi elismerés nincs növekvő arányban ma még. De a bókésszentandrási postások­nak nincs szívük elveszíteni egyetlen előfizetőt sem. Képtele­nek olyasmit elkövetni, mint egyik községben történt, ahol a kézbesítő, hogy utat, fáradtságot takarítson, azt jelentette valaki­ről, aki pedig járatta volna a la­pot, hogy lemondja azt. Az olvasók közül talán legré­gibb újságelőfizető Kozák Már­ton bácsi, a törpevízmű társulat elnöke, az öntözőmű vezetője, ta­nácstag és ezermester. Aki ilyen sokoldalú, azt minden érdekli, tá­jékozódni igyekszik a napi ese­ményekről. 1946 óta hat-hétféle lapnak, folyóiratnak rendszeres előfizetője. De sajtókedvelő az egész Kozák család. Hasonlókép­pen régi előfizető Juszti Jánosné óvodai dolgozó és Nagy Pál egész­ségőr is. A sok előfizetésnek a posta jó munkáján kívül van még egy, mondhatnánk alapvető oka: a község párt- és tanácsvezetői ma­guk járnak elöl jó példával. Lacz- kó József községi párttitkár amel­lett, hogy maga is rendszeresen járat lapokat, az olvasásra való biztatásban, a türelmes, okos meggyőzésben is példamutató. Eb­ben lelkes társa Bagi Imre tsz- párttitkár, aki miközben sajtó­előfizetővé vált, egyben 20 terme­lőszövetkezeti tagot nyert meg a Népújság előfizetőjének. Az ő indítványa volt az, hogy ne lát­szatújságolvasók megszerzésére törekedjenek, hanem olyanokéra, akik valóban úgy érzik, nemcsak stelázsipapímak jó az újság, ha­nem napi eligazodásuk nélkülöz­hetetlen eszköze. Csupa olyan embert nyert meg türelmes, okos, és főként nem kampányjellegű és fajsúlyú agitációjával, akik nyomban egy egész esztendőre rendelték meg a lapot! Még a tá­voli tanyákon élők is előfizetőkké váltak, mint a Rákóczi Tsz-beli ifjú Csipái Frigyes brigádvezető, aztán Herczeg Mátyás, Csabai Pál, Nagy Imre, Varga József. Ambrus Imre, Lénárd Dezső vagy az Ifjú Gárda Tsz-ből Szedlák László traktoros, Koppányi Pál agronómus, a Zalka Tsz-ből Házi Pál, a November 7. Tsz-ből Far­kas Imre és így tovább. Az a tapasztalat errefelé, hogy azokban a bókésszentandrási üzemekben, ktsz-ekben, intézmé­nyekben, gazdaságokban sok az előfizetők száma, ahol a felelős beosztásúak, vagyis a vezetés is szereti a sajtót. Huszár Rezső Ne lepje korom a lakásokat Békéscsaba bérházaiban lakók kö­zül már többen beszéltek nekem egy érdekes jelenségről. Reggel gyanút­lanul távoznak otthonukból és mi­kor munka után hazatérnek és be­lépnek lakásukba, a konyhát, a szobát és minden helyiséget, ahol kályha és kályhalyuk található, bársonyosan finom koromfátyol takar. Honnan e kellemetlen meglepetés? A megfejtése senki előtt sem titok. Nyilván, amikor minden ember mű­helyben, üzemben, irodában és má­sutt végzi napi munkáját, a kémény­seprők is dolgoznak. Zutty le a gombócseprő végű dróttal a kémé­nyek torkán és már tiszták is a lég­utak. Szegény korom ilyenkor ho­vá meneküljön? A kályhákba és rajtuk át a lakásokba. Innen szár­mazik a padlón és bútorokon a gyászlepel. Mit lehetne ez ellen tenni? Nem lehet feladatunk a kémény- tisztítás szervezőinek és szakembe­reinek szaktanácsot adni az ügy­ben. Ez az ő dolguk. Magánvéle­ményünk azonban lehet és ez az, hogy jó volna valamilyen úton-mó- don egy-egy bérház vagy lakótömb kéményseprési idejét előre közöl­ni, mondjuk a házfelügyelővel, ő tolmácsolná a lakóknak, akik meg­felelő óvintézkedéseket tennének a korom beözönlésének meggátlására.

Next

/
Oldalképek
Tartalom