Békés Megyei Népújság, 1988. december (43. évfolyam, 286-311. szám)

1988-12-31 / 311. szám

NÉPÚJSÁG 1988. december 31-, szombat 0 Óév — újév Részlet a „Jeles napok Békéscsabán és környékén élő szlovákoknál” című könyvből Az év fordulója, az óév búcsúztatása és az újév kö­szöntése a téli szokáskörön belül fontos helyet foglal el, noha sok elemével kapcso­lódik a karácsonyhoz, sőt tá- gabb értelemben az advent­tól vízkeresztig terjedő sza­kasz szerves része, különö­sen azáltal, hogy korábban az év karácsonykor kezdő­dött. Éppen őzért, ami a ka­rácsonyi hidelmekkel és szo- koásokkal rokon, azonos, vagy esetleg is-is módon je­lentkező elem, a fentiekben már bemutattuk. A továb­biakban csak az évfordulóra egyértelműen vonatkozó ada­tokat tárgyaljuk. Minden szilveszteri hiede­lem, szokás (Sylvester, dec. 31.) következménye az új év­re vonatkozik. Általános a réteshúzás, hogy nyúljék az esztendő, hosszú legyen az év. Me-, gyénk magyar helységeiben is gyakori (Orosháza, Csa- nádapáca), szokás a jugoszlá­viai szlovák falvakban is. Sokat sütöttek és különfélét: túrós-, mákos-, lekváros-, al­más-, káposzta,srétest (tvaro- hovie, makovie, lekvárovie. jablkovie, kapustovie rejte- ise). Egyik adatközlőnk sze­rint azért nyújtották a ré­test, mert az emberek szeret­tek élni a földön (lebo ludia lubili zit na zemi), s ha nyúlt, sikerült a rétes, bol­dog'és sikeres " lett az év is. Linder László adata szerint, ha nyúlt a rétes, a gazdagok földjeit nyújtották még na­gyobbra. Ez utóbbi a hidel- men túl szegényparaszti lá­zadó indulatot is hordoz ma­gában. Szilveszter napján — álta­lában alföldi szokásként •— befejeződött a béresek mun­kaéve. Békéscsabán az 1880- as évekig kutyabörből készí­tett dobbal és fűzfasíppal fel­szerelkezve, nagy zeneboná­val jöttek haza. Ilyenkor a rossz gazdát meg is verték. Emiatt — az 1891-es békés­csabai agrárszocialista meg­mozdulásban szomorú szere­pet játszó — Sztraka György főszolgabíró beszün­tette a béresek ilyen jellegű hazavonulását. Békéscsabán a nagyobb távolságokról ér­kezők késő délután, este ér­tek haza. Azokban a hely­ségekben, ahol a gazdának a faluban is volt háza. a bé­resek még reggel idejöttek a tanyáról. Itt kitakarították az istállót, vagy egyéb mun­kát végeztek. Délben meg­ebédeltek, s utána mentek csak haza. Ha a béres visz- szatért a következő évben is, vízkeresztkor állt újra mun­kába: „moji dvaja chlapci za pät rokov sluzili na enom meste, u Kazárov za pät ro­kov bov Bandi.” (Mindkét fiam öt évig szolgált egy he­lyen. Kazáréknál Bandi öt évig volt.) — mondta Szák Andrásné 76 éves adatszol­gáltatónk. A kutyabőrből készült dob (lup) a békéscsabai tanyavi­lágban a 20-as években még szórakoztató szilveszteri já­ték volt. A gerendási tanyá­kon a legények ezért több kutyát is feláldoztak ezek­ben a napokban. A lenyúzott bőrt szitára feszítették fel. Szilveszter estéjén csoporto­san mentek tanyáról tanyá­ra, s folyamatosan csatlakoz­tak egymáshoz. A tanya kö­rül verték a dobot, mely „rettenetesen szólt” (to stras- ne hiásilo). A kutyák a zaj­tól vonítva menekültek, csa­holtak. Ez is az óévbúcsúz­tató része volt. amely benn a szobában pálinkával foly­tatódott. (A gerendási tanyá­kon mindenütt főztek pálin­kát.) Ha megunták az egyik helyen, tovább mentek a kö­vetkező tanyára. Éjfélkor több babonás rítus zajlott le. Békéscsabán a lányok ólom­öntéssel tudakolták jövendő­belijük foglalkozását (koráb­ban ólmot öntöttek Luca nap­ján és karácsonykor is.) A kihűlő ólom különböző for­mákat öltött; ha csizma alak­ja volt, a várható jövendő­beli cipész, ha kabát alakú volt: szabó, ha toll formájú: tisztviselő. Az ólomöntés Bé­késcsabán a ’40-es évek ele­jén is dívott. Érdekes módon elsősorban kispolgári csalá­doknál. Rendszertelenül min­den községben öntöttek ól­mot, de a két világháború között az összegyűlt lányok csak tréfálkoztak vele. Ko­moly hiedelmi tartalma volt azoknak az ólomöntéseknek, melyeknek a feléledése a II. világháború után tapasztal­ható. Az eltűnt férj vagy apa állapotának megtudako- lása céljából tették, legtöbb­ször „értő” asszony (s takov zenov) közreműködésével. Szilveszter éjjelén fent szoktak maradni, hogy elte­messék az óévet és köszönt­sék az újat. Éjfélkor meg­szólalt a harang, hogy az óévtől elverje az újat. (O povnoci zvonili, ze by sa oddrvav stary rok od novy- ho.) Ez mindenütt szokásos volt. Gajdács Pál szerint Tótkomlóson az újévi éjféli harangozás egészen újkeletű, a múlt század ’70-80-as évei­ben terjedt el, a torony er­kélyén való énekléssel együtt, amelyet a régebbi karácsony- esti éjféli, illetve hajnali négyórás harangozás és éneklés nyomán utánoztak. Békéscsabán a városiak nagy számban gyülekeztek a templom körül, hogy mind a harangszót, mind az ének­lést (a két világháború kö­zött dalárd isták énekeltek fent) meghallgassák. A távo­li tanyákon is megvárták az éjféli harangszót, sokszor a 20 km-nél messzebbre eső tanyákon is figyelték és ész­lelték. Utána fogyasztották csak el az éjféli rituális ét­keket. Csanádalbertin éjfél­kor a lányok, legények men­tek énekelni a házakhoz. Az éjféli vacsorát mindenütt megtartották. Tótkomlóson a szilveszteri vacsorán éjfél­kor marokban tartott pénz­zel kellett leugrani az asz­talról — úgy hitték, gazdag lesz, aki ezt megteszi. Ugyan­itt aprópénzt is ráztak a markukban, hogy az új év­ben sok pénzük legyen. A karácsonyhoz hasonlóan szilveszterkor is jártak éne­kelni gyerekek, fiatalok. Ál­talában este énekeltek az ab­lak alatt, s újév napján reg­gel mondtak verses köszön­tőt. Békéscsabán szilveszter­kor csak közvetlen rokonok­hoz mentek, egyébként mind az éneklés, mind a köszöntő­mondás egyszerre, újév reg­gelén , bonyolódott le. Az énekek szintén vallásosak. Leginkább a Rok novy zase k nám pisel kezdetű éneket tanulták meg. Az óév alkal­mából ennek a párját éne­kelték. Dr. Krupa András Századfordulós szlovák ünneplöszoba-belső Fazekas Ferenc reprodukciója Újévi népszokások A Somogy megyei Kapolyon újév reggelén így köszöntek a házakhoz: „Adjon Isten három bé-t, három f-et, három pé-t, bort, búzát, békességet, faint főző feleséget, pipát, puskát, patronázst, meg egy bütykös pálinkát!" A mai „boldog új évet!” — gyakran megszokásból, ud­variasságból mondott — év­kezdő köszöntésünk régen, faluhelyen mulatságokhoz, szerelmi jóslásokhoz, télte­metéshez kapcsolódott. A „boldog új évet!” jókívánsá­gunk csak kezdete volt a szerencsekívánatok hosszú sorának, hiszen a házakhoz szilveszter este és újév haj­nalán bezörgető legények a köszöntést szóval-verssel is megtoldották. Néhol falun ma is lármás csapatokban —• ki-ki mes­tersége szerszámait muto­gatva —, élénk hangulatban köszöntik az új évet. Évszá­zadokkal ezelőtt köszöntő, mesteremberek serege vitt. ajándékot újévkor a király­nak. Jókívánságaikat a ki­rály arannyal viszonozta. Ez a szokás — több régivel együtt — előbb a cselédek és pásztorok, később pedig a gyermekek újévi szórakozá­saként élt és él ma is to­vább. Ilyen a fiúcskák, legé­nyek újévi ostordurrogtatá- sa vagy zabhintése: ilyen­kor faluszerte szórták a zab mellé a jókívánságokat is. A karácsony előtti időszak rövid nappalai és hosszú éj­szakái türelmetlenné tesznek minket, ha tudnánk, kabá­tunkkal együtt a télből is ki­bújnánk. Nemcsak mi érez­zük ezt! A tél kikergetését, ..kiverését’’, a hidegtől-sötét­től szabadulás vágyát őrzik régi téltemető népszokása­ink is. Hazánkban és szom­szédainknál sok helyütt nem vártak a téltemetéssel far­sangig, hanem már szilvesz­ter napján nagy lármával, kolompszóval űzték a telet. A század elején Szegeden öregasszonynak öltöztetett szafmabábot dobtak a Ti­szába. A téltől szabadulni akaró, tavaszt, napot váró szlovák, cseh vagy orosz pa­rasztemberek hasonló mó­don „bosszulták meg", gú­nyolták, kergették a telet: „Odaviszem, odaviszem ezt az átkozott telet, idehozom, idehozom azt a meleg nya­rat.” —■ Észtországban azon­ban megkegyelmeztek az új­évi szalmabábnak, mert azt tartják róla, hogy védi a barmokat, és őrzi a határt. Szilveszter és újév a sze­relmi jóslások ideje. De nemcsak ilyenkor, hanem Luca napjáfi és karácsony­kor is azt kutatták a lá­nyok: férjhez mennek-e, s ha igen. kihez? A sokféle szerelmi jóslás egyik legis­mertebb módja a gombóc­vagy derelyefőzés. Tizenhá­rom gombóc közül tizenket­tőbe férfinevet rejtettek, s amikor éjfélkor megfőzték őket, kíváncsian várták, me­lyiket dobja föl legelőször a víz’, mert az rejtegette a jö­vendőbeli nevét. . A várva várt vőlegény mesterségét ólomöntéssel tudhatták meg. A hűlő ólom alakja szerszá­mokra, tárgyakra hasonlí­tott — és ha nem. akkor is mi mindent lehet belekép­zelni az ólomdarabkákba. Ha szemétdombra álltak és a kutyaugatást fülelték, azt is megtudták, merről jön a vőlegény, s kit merre visz­nek férjhez. A Dunántúlon és Erdély­ben — ma már kicsit ke­gyetlennek tűnő — szilvesz­teri szokás volt a vénlány- csúfolás és a szűzgulyatere- lés. A legények „itt a tör­zsök, húzzad!” — felkiáltás­sal tüsköt húztak el a férj­hez nem ment lány háza előtt. Mulatságuk gyakran hangos, zajos vonulássá vált: az előcsalogatott vén­lányokhoz kötözték a tüsköt, azok pedig húzták-vonszol- ták végig a falun. Előfor­dult. hogy lakodalomparódia keretében gúnyolták a férj­hez nem ment lányokat, akiknek még azt is el kellett viselniük, hogy csúf tárgya­kat dobáltak a kertjükbe. Néha ennél is kegyetlenebb módon bántak el a vénlá­nyokkal: gulyába terelték őket, s ostorpattagtatás köz­ben gúnyolódtak velük. Nem csoda, ha minden lány igye­kezett a következő szilvesz­terig férjhez menni. Az ilyen óévbúcsúztató, újévváró szokások — kö­szöntők. vidámságok—több­sége régi. változatlan for­mában ma már kevés helyen él. Él viszont szilvesztert és újévet ünneplő kedvünk, s ha azt mondjuk egymásnak: „boldog új évet!”, a kapolyi gyerekeknél ugyan rövideb­ben. de semmivel sem „sze­gényebben" köszöntjük egy­mást — ha azt komolyan is gondoljuk. Csók Márta „II hó derék fedele a földnek a fagy ellen” Idézetek Nemes Matejdesz Ódám Diktumos könyvéből A reformkorban nemesük a nagyvárosokban, a kastélyok­ban, kúriákban pezsdült meg a kulturális élet, hanem a falvakban is, ahol a szép ma­gyar s szlovák beszédben és írásban élenjártak az isko­lák és a szószékek. Bámula­tos korabeli requisitumuk ol­vashatók tartalom és külalak tekintetében egyaránt. Megyénk — bár már jól megkopott az idő vasfogától, hiszen egy szarvasi pókhálós padláson találtam rá — kéz­zel írott háromszáz oldalas „Diktumos könyve” néprajzi gyűjteményemnek egyik leg­féltettebb kincse Matejdesz Ádám „pennájából” — az 1833—1846. évek közötti idő­ből — magyarul és tótul. De mit fed a cím? Tollba­mondást, diktálás.t tanköny­vet, iskolai oktatókönyvet az időből. Diktálni annyi, mint tollbamondani, a természet- tudományt, a hittant, a szám­tant. megtanítani a nyelv alapelemeit. Kérdés-felelet formájában, a kérdést alá­húzva. A szerző 1822-ben szüle­tett. Latint és németet Vá­sárhelyen tanult. Aztán Tót­komlóson tevékenykedett, ro­konsága elszármazott Szarvasra. A könyv három részre ta­gozódik. Az első természet- tudományos vonatkozású, a második egészségügyi, a har­madik pedig az emberiség kultúrtörténeti közkincsének, a Bibliának a legszebb idé­zeteit tartalmazza, mind az Ó-, mind az Üj Szövetség­ből. Néhány mondatát szó és betű szerinti idézetben adom vissza, minden kommentár nélkül: ,,A hó derék fedele a földnek a fagy ellen. Mi- tsoda a reggeli hajnal. Mi­kor a nap reggel közelget a felkeléshez, de még fel nem költ egészen, de már a felső levegőt megvilágosítja és fé­nyesíti. Mitsoda az Est haj­nal. Mikor már lement a nap, de még nem mélyre ha­ladott. A felső levegőbe veti sugarait s azt világossá te­szi. Mit jelent a Szőke haj­nal és piros hajnal. Ha nap­keletre és napnyugatra tiszta az ég, akkor a hajnalnak szőkéin fénye van. Ellenben, ha a levegő gőzelgésekkel te­le vagyon és azokban a nap sugarai megtörettnek akkor a hajnal igen piros. Eszerint a szőke hajnal száraz, tiszta időt, a piros ég pedig szelet és esőt jelent.’’ így ír 1836- ban. S a későbbi években? „Van-e valami haszna a Természeti Tudományoknak. Van igen is. Életünknek, egészségünknek a fenntartá­sa. Ez tanít meg arra, hogy mitsoda veszedelmes a há­zakat alatsonyan építeni, azo­kat télen nagyon befűteni és az ablakokat mindenkor be­zárva tartani. Az ád közön­séges regálékat arra, mikép­pen tarthatja fel az ember az egészségét és a betegséget hogyan, kerülheti el." „A. Természeti Tudomány nyugodalmat, tsendességet és megelégedést szerez az em­bernek. És ez megszabadít minket minden haszontalan félelemtől, melytől a tudat­lanok gyötörtetnek. Ez őriz meg minden híjába való ba­bonáktól és bal ítéletektől és teszi az életet tsendessé nyu­godalmassá és kedvessé. Ez­zel ismeretiünk vagyon azok­ra a babonákra amellyeket sok emberek tudatlanságból gyakorolnak." Másutt így ír: „Az eső megnedvesíti, meglágyítja a földet és termékennyé teszi azt. Tisztítja a levegőt, mér­sékli a nagy hőséget és táp­lálja a forrásokat és folyóvi­zeket. A hóvíznek pedig gaz­daságbéli hasznai is vágy­nak.” A 40-ik pontban így foly­tatja: ,,Mitsoda a villámlás. Egy elektromi világosság tsu- pán a legőben, a mennydör­gés pedig annak hangja. Mit értünk a Levegői látszato­kon. K. (kérdés). F. (felelet). Értjük azokat a jelensége­ket, amelyek a levegőből származnak. K. Hogy szok­ták ezeket felosztani. F. Vi­zesekre, Színesekre és Tüze­sekre. K. A vizesekhez mely- ivek tartoznak. F. A Harmat, Köd, Felhő, Eső, Hó, Zúz­mara és a Jégeső. Hát a Szí­nesekhez mellyek tartoznak. Szivárvány, a nap és a hold, Udvarai. K. Tüzesetekhez mellyek számiáltatnak. F. A vilámlás, menydörgés, és más egyéb tüzes Látszatok.” A főnévragozás közé rej­ti életét. Például: M. Á. na- rodila 1822. 11. December. Nősült 1842. December 2. Zsenja Karas Zsuzanne. Ro- ku 17.” S a sorok között decimál latinul és németül. Tehát tanult, hogy taníthas­son — mindent. Olvasni, ír­ni, számolni — magyarul és tótul. Dr. Domán Imre Fotó: Gál Edit

Next

/
Oldalképek
Tartalom