Békés Megyei Hírlap, 1998. március (53. évfolyam, 51-76. szám)

1998-03-02 / 51. szám

Megkérdeztük olvasóinkat Mennyire túlzó a tévé-képernyőn meg­jelenő erőszak? Kérdésünkre a tarhosi Csirkés Ferencné is válaszolt. (9. oldal) melléklet 5-8. oldal Iíjú tehetségek versenyeztek Megyénk zeneiskoláinak hallgatói Csabán mérték össze tehetségüket, köztük Justyák Anikó is. (10. oldal) 1998. MÁRCIUS 2., HÉTFŐ ÁRA: 39 FORINT Lili. ÉVFOLYAM 51. SZÁM AIKOIAS Gépgyártó és Szolgáltató Kft. 5630 Békés, Szent Pál sor 1. TelJfax: (66) 341-447,341-798,06 (30) 685437. GUMIKÖPENYEK, PANGUS gumijavító anyagok, magtisztító gépek, rostalemezek. HÍREK Arany-napok, (m) A gesz­ti általános iskolában ma három­napos rendezvénysorozat kez­dődik. Az Arany János-napok mai első eseménye a hagyomá- nyQs Arany körzeti szavalóver­seny, amelyet a sarkadi önkor­mányzat, a Bartók Béla Műve­lődési Központ és Könyvtár, valamint a geszti iskola szerve­zett. Holnap délelőtt az iskola hivatalosan is felveszi az Arany János nevet, szerdán délelőtt pedig lapunk ajándékműsorán szórakozhatnak a geszti diákok. Kiállítás, (ö) Gyulán, a Tourinform kisgalériában (Kos­suth u. 7.) Szabó Julianna festő­művész alkotásaiból nyit meg kiállítást Gyarmati Gabriella, a Kohán Képtár művészettörténé­sze ma 16 órakor. Közreműköd­nek a Körös Főiskola hallgatói. A tárlat március 27-ig látható. Falugyűlés. (1) Kunágotán az állampolgárok és társadalmi szervezetek közérdekű felveté­seiről, valamint az önkormány­zat aktuális feladatairól és idei terveiről tartanak falugyűlést ma 14 órakor a művelődési házban. Városiasodé Vésztő, (i) A városi cím elnyerése jelentős fellendülést jelenthetne Vésztő számára — vélekedett a falu­gyűlésen Kaszai János polgár- mester. Matuska Sándor, a ré­gió országgyűlési képviselője szintén kijelentette: támogatja a sárréti nagyközség várossá vá­lási törekvéseit. Az idei jelentős út- és csatornaépítési beruházá­sokra alapozva Vésztő vezetése bízik abban, hogy a közeljövő­ben elnyerik a városi címet; Közmeghallgatás. (1) Med- gyesegyháza önkormányzata március 3-án 17 órától közmeg­hallgatással egybekötött testüle­ti ülést tart a művelődési ház­ban. Napirenden az önkormány­zat idei költségvetése, a 2000-ig várható bevételek és kiadások, a hétvégi orvosi ügyelet működé­se, a helyi sporttevékenység, il­letve a település környezetvé­delmi helyzete szerepel. Michel Carlier belga nagykövet (balról) feladatának tartja, hogy kinyissa térségünket a befektetők előtt. Felvételünkön Sinka Józseffel, Békésszentandrás polgármesterével FOTÓ: SUCH TAMÁS Diplomaták hálóztak Szarvason A belga nagykövet üzletemberekkel érkezett térségünkbe Kétszáz vendég vett részt a hét végén Szarvas Város Barátainak Köre Árpád Szállóban rendezett hagyományos bálján. A társasági eseményt idén több diplomata, köztük Michel Carlier belga nagy­követ is megtisztelte. Ä vendégek sorában a formálódó Körös Völ­gye Településszövetség polgármesterei is feltűntek. A rendezvény fontos üzenete: megvalósulóban a tavalyi térségi Európa-nap ki­emelt célja, a regionális együttműködés. A tavaly októberi térségi Eu­rópa-nap eszmeiségének foly­tatása volt a célja a baráti kör vezetőségének, amikor úgy határozott, fehér asztal mel­lett igyekszik összehozni a diplomatákat és a társaságuk­ban lévő üzletembereket a környék polgármestereivel és vállalkozóival. Dr. Misur György szarvasi származású nagykövetnek gondja volt rá, hogy a vendégek a környék gazdaságával is megismer­kedjenek. Utuk Békésszent- andrásra vezetett, ahol egye­bek mellett két belga érde­keltségű cég működik, de hí­res a helyi vadásztársaság is. Ez utóbbi különösen dr. Hellmuth Strassert, a Duna Bizottság vezérigazgatóját, a diplomata vadászklub elnökét érdekelte. Lapunknak úgy nyilatko­zott, klubja szívesen részt ven­ne az őszi szentandrási vadá­szatokon. Mint mondta, a va­dászatokra több kereskedelmi attasé is velük tart, így sokszor kereskedelmi, gazdasági kap­csolatok köttetnek az adott vi­dék vállalkozóival. Michel Carlier belga nagy­követ két és fél éve teljesít szolgálatot Magyarországon. A szarvasi és a békés- szentandrási programra több üzlet-, illetve honfitársa társa­ságában érkezett. Vezetői szinten képviseltette magát többek között a Borsodi Sör- gyár-Interbrew, a Hungrana- Amylum, a Fibecon és az Euro-Info Center. Jelen volt továbbá Michel Vanden Avont, az Európai Unió dele­gációjának első titkára. — Szívesen jöttem immár másodszor Szarvasra. Nagykö­vetként az a feladatom, hogy minél jobban megismertessem a honfitársaimmal Magyaror­szágot, hogy kinyissam ezt a régiót a befektetők előtt — nyi­latkozta lapunknak a belga nagykövet, aki nagyra értékeli, hogy a régióban az önkormány­zatok és a civil szervezetek egyaránt fontosnak tartják a térségben való gondolkodást és igyekeznek népszerűsíteni az uniós csatlakozás jelentőségét. — Áldozatokat kell hozni, megváltoztatni a gazdasági struktúrát, sőt, a fejekben is változtatni kell. Mindennek vi­lágosnak, átláthatónak kell lennie. Az Európai Unió a múlt összes reflexének elha­gyását, a teljes demokráciát je­lenti — fogalmazott Michel Carher. Csath R()za Hagyott búcsúlevelet az alezredes A főkapitány cáfolja, hogy rendőrök nevét említené Az RTL Klub Televízió tegna­pi híradásaiban többször is foglalkozott Kuzma Mihály alezredesnek, a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság szerve­zett bűnözés elleni osztálya ve­zetőjének pénteki öngyilkos­ságával. Mint arról már be­számoltunk, az alezredes saját lőfegyverével lőtte főbe magát a rendőrség egyik irodájában. Az RTL Klub híradásaiban el­hangzott: Kuzma Mihály ha­gyott hátra búcsúlevelet, mely­ben leírta, hogy nem bírta to­vább nézni a körülötte zajló rendőrségi korrupciót. A búcsú­levélben állítólag az osztályve­zető neveket is említett, hogy kik azok, akik részesei bűncse­lekményeknek, illetve azok el- tusolásának. Az RTL Klub in­formációi szerint az országos rendőrfőkapitány különleges nyomozókból álló csoportot küldött Békéscsabára, az ügy kivizsgálására. Dr. Gál László dandártábornokot, Békés me­gyei rendőrfőkapitányt az el­hangzottakról kérdeztük. — Valóban volt búcsúlevél, melyet az alezredes saját kezűleg írt — kezdte. — Ezt az eljárás so­rán többedmagammal olvastam. (Folytatás a 3. oldalon) A Nemzetiségi Fórum beindult Békésben is „Elég a politikai rabszolgaságból” A napokban jegyezték be a Nemzetiségi Fórum elnevezé­sű választási pártot, melyet három magyarországi kisebb­ség képviselői — németek, szlovákok, horvátok — hoz­tak létre. Dr. Zielbauer György, a fórum nyugat-magyarországi csoport­jának elnöke szombaton Bé­késcsabán elmondta: kénysze­rű, de tovább nem halasztható döntés volt ez, ha nem akarnak politikai rabszolgák maradni. Hangsúlyozta: sokáig hiteget­ték a nemzetiségeket, hogy parlamenti képviseletüket megoldják, lehetővé teszik. Rá kellett azonban döbbeniük, hogy csak politikai játszmákra használják fel őket, így önálló­an léptek. Arra a kérdésre,hogy miért csupán három nemzetisé­get tömörít a párt, Zielbauer György azt válaszolta: a kapu mindenki előtt nyitott, de a ki­sebbségek maguk határoznak, miként próbálják érdekeiket képviselni. A békéscsabai tanácskozáson részt vevő Békés megyei ki­sebbségi önkormányzatok ve­zetői kezdetben fenntartásokkal fogadták a pártosodást. Aztán azonban többségük — magán- személyként és nem a szerveze­tük nevében — belépett a fó­rumba. Vozár Márton, a békés­csabai szlovák kisebbségi ön- kormányzat elnöke ezt azzal in­dokolta: az érvek meggyőzték őket. Eddigi bizonytalanságu­kat éppen az okozta, hogy or­szágos szervezeteiktől nem kaptak tájékoztatást, miként le­hetne a leghatásosabban hangot adni elképzeléseiknek. Az ülésen eldőlt az is, hogy megyénkben — a szeghalmi körzet kivételével — minden­hol állítanak egyéni országgyű­lési képviselőjelöltet. Öt válasz­tókerületben a szlovákság, a gyulaiban a németség képvise­lőjét indítják. Remélik, hogy a pártnak sikerül megyei és or­szágos listát is állítania. Úgy gondolják, reális cél, hogy a Nemzetiségi Fórum legalább 15 képviselője bekerüljön a parla­mentbe. A tanácskozáson megválasz­tották a fórum dél-alföldi régió­jának elnökét is, Vozár Márton személyében. Ny. L. NÉMET PARKETTPANEL ✓ Lakossági 2100 Ft + áfa ✓ Intézményi 2800 Ft + áfa >- Kiegészítők: szegők, profilok, ragasztó, alátétfóliák. >-Kivitelezés: akár napi 100 m2 burkolása. SZÍNEINK: juhar, tölgy, bükk, cseresznye éger (lazac, kék, zöld, szürke árnyalatban). Grósz és Társai Kft., 5600 Békéscsaba, Kétegyházi út 3. TelJfax: (66) 442-742. f G&CtT Kettős létra, harmadik út A gondolkodó magyar előtt két út áll: az egyik az alko­holizmus, a másik viszont járhatatlan — ez a hetvenes­nyolcvanas évekbeli mondás jutott eszembe tegnap gyü­mölcsfametszés közben. Egész délelőtt sikeresen egyensúlyoztam a hol jobb­ra, hol balra megsüllyedő kettős létrán. Miközben rit­kítottam a fák koronáját, zsebemben szólt a rádió. A fel-felvisító villanyfűrész olykor elnyomta a hangját, viszont a létra áthelyezése, a gallyak elhordása közben egészen élvezhető volt az adás. A Déli krónikát éteri ma­gasságban hallgattam. Az MDF országos gyűléséről szóló tudósításban hangzott el: „Két kormányképes párt van Magyarországon. A má­sik a Magyar Demokrata Fó­rum.” Nos, ekkor jutott eszembe a fenti aranyköpés; a félreértések elkerülése vé­gett hadd hangsúlyozzam: kizárólag a nyelvi megfor­málás hasonlósága miatt „ugrott be”, botorság lenne bármiféle tartalmi összefüg­gést keresni a két kinyilat­koztatás között. Éppen egy moníliás fertő­zés okozta múmiagócot távo­lítottam el, amikor megütötte a fülemet, hogy „Kísértet jár­ja be az országot, a szocialis­ta diktatúra kísértete.” Lám- lám, nem vész el a marxi gon­dolat, legfeljebb átalakul. Mindenesetre ilyet csak az mondhat, aki alapos ismerete­ket szerzett abból a bizonyos alapműből. Az sem árt per­sze, ha azok, akiknek mondja, szintén rendelkeznek némi előképzettséggel. És csaknem valamennyien ilyenek va­gyunk. Egyébként pedig ál­lampolgárok, szavazók, eset­leg leendő (párt)képviselők. Nyolcszázezren(?) közülünk tagjai voltak az állampártnak, egyesek tisztséget viseltek, mások munkásőrök lettek. Sebaj: a tegnap előterjesztett javaslat szerint úgy módosít­ják az MDF alapszabályát, hogy kivételes esetben egy­kori munkásőr, volt MSZMP- tisztségviselő is országgyűlé­si képviselője lehessen a párt­nak. Úgy látszik, ez a harma­dik út... Ménesi György ^mi=i A LISTAVEZETŐK MOST MÉO OLCSÓBBAN! Ha most vásárol MAZDA E szériás zárt, platós vagy ALU VAN kistehergépkolsit HITELRE, ipi E-2200 ALU VAN rintot takarít meg. Az Alu Van típus hőszigetelt, hűtős és fagyasztás kivitelben is rendelhető. Megkezdtük a használt autók beszámítását és értékesítését is! MAZDA Autószalon és Márkaszerviz, Szervizünk rövid határidőre vállal Autó-Expanzió Kft., autóvillamossági riasztó, központi­Békéscsaba, Dobozi út 108. zár-szerelést, karosszériamunkákat Telefon: (66) 430-585. és motordiagnosztikát.

Next

/
Oldalképek
Tartalom