Békés Megyei Hírlap, 1993. szeptember (48. évfolyam, 203-228. szám)

1993-09-01 / 203. szám

Ma Mezoberény és környékéről olvashatnak tudósításokat a 7. oldalon Kongresszusra készül a MEDOSZ Kondoros „kiszenvedte” az új iskolát Tegnap végre birtokba vehették a diákok és a nevelők Kondoroson az új, 18 tantermes általános iskolát, melynek építése még 1989-ben kezdődött és eddig 130 millió forintba került. Felvételünk a tanévnyitó ünnepségen készült. (Cikkünk az 5. oldalon) fotó: fazekas ferenc Emlékhelyekről tanácskoztak tegnap Gyulán LÉPTÉK 8-10. oldal Nem lesz válság a közoktatásban! Beszélgetés dr. Mádl Ferenc művelődési és közoktatásügyi miniszterrel. (5. oldal) Elhervadt forradalom Bíró Zoltán kötete „Elhervadt forradalom” címmel a közeli napokban jelenik meg a Püski Kiadónál. A bevezető tanul­mányból közlünk egy részle­tet. (11. oldal) Expoismeretek- házi használatra A Világkiállítási Programiroda szeptember 3-án Szegeden, a megyeházán tartja vidéki ren­dezvénysorozatának következő eseményét. A régió — benne Békés megye—vállalkozóinak anyagaiból ötletbörzét rendez­nek, melyet megtekint Barsiné Pataky Etelka, a világkiállítás főbiztosa is. Sőt, a főbizto­sasszony fél tíztől előadás meg­tartására is vállalkozott. Az ezt követő szekcióüléseken a ren­dezvények települési hátteré­nek, feltételeinek biztosításá­ról, az idegenforgalom szerve­zéséről, a kultúra szerepéről is szó esik. A szegedi Expo-nap célja, hogy átfogó információt nyújtson a világkiállítás szerve­zésének helyzetéről, a vidék be­kapcsolódási módjairól, a kísé­rő rendezvények előkészítésé­ről, összehangolásáról. A Mezőgazdasági, Erdészeti, Vízgazdálkodási Dolgozók Szakszervezete Békés megyei titkárai tegnap Békéscsabán a szakszervezetek székházában a szeptember 30-ai munka­kongresszusra készültek. A kongresszuson a tervezett program szerint az új alapsza­bály-tervezetet vitatják meg, valamint döntenek arról, hogy a mezőgazdasági, erdészeti és vízügyi dolgozók egységes ér­dekvédelmét hogyan tudják a korábbinál markánsabban megjeleníteni. A hat ágazatnál jelentkeztek elkülönülési szán­dékok, holott a különböző érde­keltségű körök érdekeit együt­tes fellépés esetén jobban ér­vényre lehetne juttatni — álla­pították meg a résztvevők. Szabó Tamás, a privatizációért felelős miniszter úgy látja, hogy a privatizációról teljesen hamis ismeretek forognak a köztudat­ban, mert az emberek könnyen felejtenek. Ezért tartotta fontos­nak, hogy történelmi áttekintést készítsen, amely most az Álla­mi Vagyonügynökség kiadásá­ban „A magánosítás három éve és előzményei” címen jelent meg. Szabó Tamás szerint az em­bereket a magántulajdonosság erősödése, mások egyéni sike­rei, gazdagodása ingerli. Egy­re kevésbé gondolják azt, hogy a magánosítás hasznos az or­szág számára. Az 1991-ben végzett felméréskor még a la­kosság fele volt azon a néze­ten, hogy a privatizáció inkább hasznos, mint káros, és 13 szá­zalékuk vélekedett ellenkező­leg. A mostani felméréskor már csak 34 százalékuk tartot­ta hasznosnak és már 24 száza­lékuk károsnak. Az állami cégeknél dolgo­zók körében 80 százalék azok­nak az aránya, akik szerint az ő munkahelyük privatizációjára Ehhez természetesen a part­neri viszonyoknak tisztázód­nia kell, amihez viszont — többek között — a kamarai törvény is szükségeltetne. A tegnapi tanácskozáson a titká­rok az alapszabály- és prog­ramtervezetet vitatták meg. Ezt követően a tagság mondja el véleményét az elképzelé­sekről, s a megyei szövetség csak ezután alakítja ki állás­pontját. A tanácskozáson szó volt a mezőgazdasági érdek­egyezető fórum álláspontjairól is. A titkárok megfogalmaz­ták, ha a kormánnyal folytatott tárgyalások nem vezetnek eredményre, támogatni fogják a Mezőgazdasági Országos Szövetség demonstrációját. B.S.E. nincs szükség. Az embereknek csupán 50 százaléka véli úgy, hogy a privatizáció feltétlenül szükséges a rendszerváltás­hoz, vagyis a felnőtt lakosság­nak csaknem fele tud elképzel­ni olyan rendszerváltozást, amikor is minden állami tulaj­donban marad. „Ezek az em­berek úgy gondolják, hogy in­kább legyen sokuknak kicsit rosszabb, mint keveseknek túl jó. Természetesen ezzel nem azt akarom mondani, hogy ne legyen fontos odafigyelni erre az elégedetlenségre, ne lenne fontos keresni a módját, ho­gyan lehet kézzelfoghatóvá tenni azt, hogy például az oszt­rák rendszer jobb, mint az orosz, s ennek az útja: a ma­gántulajdonnak is teret enged­ni, ugyanakkor a köztehervi­selést kiegyenlítettebbé tenni. Csakhogy ez nem olyan könnyű, mint ahogy az MSZOSZ vagy a szocialisták vagy Csurka gondolja, helye­sebben: mondja” — jegyezte meg a miniszter. (Folytatás a 3. oldalon) Kezdődik a hibrid kukorica betakarítása A Hidasháti Mezőgazdasági Rt. csárdaszállási kerületében az idén 1350 hektáron termeszte­nek különféle vetőmagvakat, ebből hibrid kukoricát 503 hek­táron. Összesen tíz fajtát vetet­tek, néhányat csupán 3—4 hek­táron, nyugati partnereiknek kí­sérletijelleggel. Az idei termés­sel sem lesznek gondok: a nö­vény címerezése jól sikerült, s ez annak a 340 diáknak is kö­szönhető, akik két turnusban szervezett címerezőtáborban dol­goztak. A termés az országos átlag körül várható, ami viszont a csárdaszállási kerületben gyen­gének számít. A betakarítás ez évben 8—10 nappal korábban, már a napokban megkezdődik. —sz— A postáról szóló törvénynek a zárt postai küldemény kivéte­les felbonthatóságára vonat­kozó rendelkezései nem alkotmánysértők — állapítot­A polgármesteri hivatal kez­deményezésére tegnap dél­után Gyulán egyeztető megbe­szélést tartottak a városban lé­vő vagy létesítendő köztéri al­kotásokról, emlékhelyekről és kiemelt sírhelyekről. A Kálvá­ria kapcsán egy-egy stáció megépítésébe a magánerő be­vonását is fontosnak tartották. A tervek szerint a Kálvária húsvétig elkészül. A XX. szá­zadi hősök és áldozatok em­lékhelye körüli vitában két tá­borra szakadtak a jelenlévők. Egyesek azt javasolták, hogy az emlékműre kerüljön fel az elhunytak neve, mások — mi­vel ezt költségesnek találják ta meg az Alkotmánybíróság határozatában. Indoklásában rámutatott: a postáról szóló törvény szerint a szolgáltató a postai szolgáltatási szerződés — egy emlékfüzet kiadását in­dítványozták. Ezt az emlék­művet a belvárosi katolikus templommal szembeni téren látnák szívesen. Az 1848/49- es honvédtiszti emlékhellyel kapcsolatban felvetődött: jó volna, ha angol és német nyel­vű felirattal is ellátnák. A je­lenlévők tárgyaltak továbbá az Ajtósfalván létesítendő Dürer- emlékhelyről, a Göndöcs Bene- dek-szobor ismételt felállításá­ról, a szabadságszoborról, ame­lyet Dénes-majorba terveznek, a Szél Imre-emléktábla elhelye­zéséről, valamint a jelentős sír­emlékek gondozásáról. (Magyari) teljesítése során vagy azzal összefüggésben tudomására jutott levéltitkot, magántit­kot, üzleti és üzemi titkot köteles megtartani, valamint a személyes adatok titok­ban maradásáról gondos­kodni. Magánosítás vagy önsorsrontás Nem alkotmánysértő ...és újra szeptember Egy iskolatáska, egy tolltartó, az első igazi töltőtoll, az egyensapka, a „Demartsik” papírbolt semmi máshoz sem hasonlítható illata, a Táncsics-induló, és persze tanárok, sok nagyszerű ember: szeptember-idézte visszatérő emlé­keim. Azt a kis bőr aktatáskát édesapám kerítette, amikor elsőbe bandukoltam, aztán a húgom nyűtte. A töltőtoll bordó volt — a nagy őszi bevásárlás után nehezen, de jószívvel kapirgálták össze a rávalót. Jószívvel, sok áldo­zattal — mert tanulni kell, mert a tudás az érték, amit nem vehet el soha senki — sulykolták belénk otthon. Szeptemberek múlnak és jönnek, tanévnyitók dörge­delmei intik a diákot hol erre, hol arra, iskolarendszereket toldoznak-foldoznak vagy váltanak, a dédi ámulva kerül­geti az unoka számítógépét. Móra Ferenc „Szeptemberi emlék”-ében, mint kisgyerek, lopva, az iskolafolyosóról hallgatja a tanító urat, mert nem futja a tanulásra; koronként másoknak a kiváltsága a tudás megszerzése. A tudásé, amely mindig érték marad — legfeljebb az a kor, az a társadalom értékeli le önmagát, amelyben ez devalválódik. Tóth Ibolya A Fidesz módosítaná az oktatási törvényt A Fidesz Tanévnyitó 93/94 ke­retében egy időpontban az or­szág több nagyvárosában is ok­tatással kapcsolatos kérdések­ről tartottaik tegnap sajtótájé­koztatót. Békéscsabán először Fodor József, a városi kulturális bizottság tagja a parlament által júniusban elfogadott oktatási törvényről fejtette ki pártja vé­leményét. Elöljáróban leszö­gezte, ha a választások után a parlamenti erőviszonyok lehe­tővé teszik, a Fidesz a törvény módosítását kezdeményezi. Addig viszont a kármentés poli­tikáját folytatják azokban az ön- kormányzatokban, ahol befo­lyással bírnak. Vonatkozik ez elsősorban a jelenlegi 8 osztá­lyos általános iskolai szerkezet megtartására, amíg erre a tör­vény lehetőséget ad. A korai szelekciót ugyanis károsnak tartják és az általa kialakuló is­kolaszerkezetet — főként a kis­településeken — bonyolultnak, áttekinthetetlennek. Domokos Fászló békéscsabai alpolgármester az oktatás finan­szírozásról kifejtette: az isko­lákba juttatott állami normatíva kevés, és például a napköziott­honi ellátást illetően nincs is tisztázva, mit kell, hogy fedez­zen. Mindenesetre az önkor­mányzatnak iskolát még nem kellett bezárnia, s remélhetően a jövőben sem kerül erre sor. Ny. L. VÉGE A NYÁRNAK, GONDOLJON A TÉLRE! TÜZELŐAJÁNLATUNK: — Biobrikett 418,50 Ft/zsák — Dorogi brikett 740 Ft/q — Berentei mosott dió akciós áron (4000 kai) 599 Ft/q — Jäger brikett 815 Ft/q, német brikett Magyarországon gyártva — Tatai brikett 820 Ft/q — Orosz dió 820 Ft/q (7200 kai) — Fűrészelt tűzifa 440 Ft/q — 30 q felett a megyében díjtalan házhoz szállítás. Megrendelést telefonon is elfogadunk. Áraink az áfát is tartalmazzák. Új padlómegoldás! Import melaminpadló divatos színekben megrendelhető 1500 Ft/m2 áron. Legolcsóbb cementvásár! — Hejőcsabai cement 350-es, 630 Ft/q. A megyében 30 q felett díjtalan házhoz szállítás. — Fenyő fűrészáru 18 900—22 500 Ft/m3 — Rúdfa 12 000 Ft/m3 — Faforgácslap, natúr és laminált: 10—19 mm-ig — A—AD jelű áthidalók és E jelű gerendák — Olasz padlólap 15% engedménnyel — Orosz pala 300 Ft/db. A Jamina Téglagyár termékei megrendelhetők gyári áron. Nikecel és üveggyapot szigetelők kaphatók. Ajánlunk még oltott meszet, kisméretű téglát, pillértéglát. Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 7—17 óráig, szombaton 7—13 óráig. Telefon: (66) 450-198. Borbély Tüzép, Békéscsaba, Berényi út 140.

Next

/
Oldalképek
Tartalom