Békés Megyei Népújság, 1960. október (5. évfolyam, 232-257. szám)

1960-10-22 / 250. szám

4 népújság I960, október 23., szombat iGYIEII FESTŐIK grafikai kiállítása „Tiszta iskola, egészséges ifjúság" Erkel géniuszának hódoló ország gyulai ünnepségeiből a Békés megyei képzőművészek is részt kértek maguknak. Grafikai kiállítást rendeztek, amelyen- a katalógus szavai szerint ^bemu­tatták legújabb munkáikat, ame­lyek lényegükben vázlatszerű feljegyzések a körülöttünk levő emberekről, tájról és mindarról, ami a képzőművészet nyelvén színnel, vonallal, folttal elmond­ható”. Engedje meg a kedves olvasó, hogy a kiállításról szóló beszá­molómat egy szubjektív élmény­nyel kezdjem. Örvendetesen szépszámú közönség előtt Vidó István v. b.-titkár mondott meg­nyitó szavakat Szépen megfor­mált, a művészet megbecsülésé­ről tanúskodó, tartalmas beszédét hallgatva eszembe jutott Tornyai Jánosnak egy 1922-ben, Hódmező­vásárhely főjegyzőjéhez intézett levele, amelyben többek között a következőket írta: „Nem válnék szégyenére a Tanácsnak, ha... évtizedeken át megtanult volna legalább annyit, hogy „a művé­szet mégsem pöcegödörtisztítás”. A levélnek ez a keserűség diktál­ta, drámai hangú passzusa a múlt és a jelen közötti ellentétet ref- lektorszerűen villantotta elém. Milyen örvendetes a különbség a múlt és a jelen, a művészet istá- polására hivatott múltbeli és je­lenkori tényezők között, a múlt értetlenséggel küzdő, nyomorgó művészeinek sorsa és a ma élő művészek sorsa között. Hiszen abban az időben még az örege­dő, díjnyertes művészek is kraj- cáros kenyér-gondokkal küzdöt­Új műsorban dolgozzák fel a 100 év előtti szlovák népszokásokat Szarvason Űj műsort állít össze a szarvasi nőtanács szlovák népi együttese. A műsor betanulásához már hoz­zákezdtek. Egyes részletekhez a 100 év előtti népszokásokat dol­gozzák fel. Többek között „Ve- csevkia” címen visznek színpadra népszokásokat. Az együttes idős tagjai Janurik Mátyásné vezetésé­vel a távoli tanyákon is felkeresik a 80—90 éves öregeket, akiktől összegyűjtik a régi hagyományo­kat. tek. Begyen szabad megint csak Tornyait idéznem. Lyka Károly- nak írt levelében Tornyai arról panaszkodik, hogy őrjítő gondola­tok gyötrik álmatlan éjszakáin. „Miből fizetjük ki az egy hónapi lakbért, rámákat, miből ruházko- dunk, mit eszünk holnap s leg­főképpen, hogy festhetünk-e még holnapután? így volt akkor! És ma? Képző­művészeinket ma intézményesen gyámolítják, nem nyomorognak, hanem, amint arról a kiállítás képei is tanúskodnak, kedvvel, zavartalan elmélyüléssel dolgoz­nak, készítvén korunkat jellemző „feljegyzéseiket” a színek és1 vo­nalak mindenki által érthető nyelvén, kortársaiknak és az utókornak. Nem volt nagy a képanyag, mindössze 40 darabból állott, de szerencsés kézzel és hozzáértéssel lett összeválogatva. A tíz kiállító művész képességeit és törekvéseit reálisan tükrözte s örömmel kel­lett megállapítanunk, hogy a képzőművészet reményekben szé­pen fejlődő és haladó irányú s nyoma sincs benne sem kvalitás, sem szemlélet tekintetében pro­vinciális lemaradót tságnak. Bíró György szép és hangulatos akvarelljeit több évi távolmara­dás után nagy örömmel láttuk ismét a falakon. Képeinek főté­mája a számára örök élményt je­lentő nagy-nagy szerelem: az al­földi táj. Nagy, tágas égboltjai, apró tanyaházai Petőfi tájkölté­szetének megejtő hangulatára emlékeztetnek. Ezüst György finom hatású kar­tonjai közül & Lovak a vízparton és Lovak a faluban című képeket kell reprezentatív darabokként megemlítenünk, bár Éva című monotipiája is igen figyelemre­méltó alkotás. Hajdik Antal művei közül kü­lönösen az Arckép-vázlat és Em­ber lóval című képe érdemelt figyelmet, melyek arra mutatnak, hogy tehetsége a vonalak és for­mák problémáinak határozottabb és egyben nyugodtabb megoldása irányába fejlődik. Jenei István a Falu a Bakony alján című akvarelljén az objek­tív elemeinek mértéktartó keve­résével ad ízelítőt táj ábrázoló készségéből. A megye képzőművészeinek doyenje, József Dezső Bíró bácsi­ról készített kitűnő arcképtanul­mányát, Erkel szülőházának té­mája aktualitásával is figyelmet keltő, jó térhatású ceruzarajzát, egy hangulatos városrészletét és egy szerény eszközeivel is ariszti- kusan ható csendéletét állította ki. Koszta Rozália művészetét ha­tározott ecsetvonásokkal felra­kott, a szín és formaélményt fris­sen visszaadó, négy akvarell és egy olajportré képviseli. Akva­relljeit a magabiztosság merész lendületével, nagyvonalúan al­kotja meg, a téma lényegének, a jellemző elemeknek erőteljes, de nem disszonáns hangsúlyozásá­val. S. G.-né portréja igen érde­kes, finom alkotás. A képein a művész a vizuális elemek mögé hatolva, lélekbelátó erővel jele­níti meg modellje különös, elmé­lyült, művészi munkát igénylő karakterét. Lipták Pál változatos esz­közökkel megalkotott képeit az érett festői látás, a biztoskezű felrajzolás és a találó színválasz­tás jellemzi. Tájkép tehénnel cí­mű gouache-festménye finoman összehangolt színeivel, a kiállítás legjobb képei közé tartozik. A szűkszavú szénkréta azonban mintha nem biztosítana elég köz­lési lehetőséget festői mondani­valói számára. Miklós István kartonjai közül különösen az akvarellek finom hatásúak. A tiszta, friss színeik­kel, jól megoldott formáikkal a festői téma és a kép artisztikus egyensúlyát sejttetik. Mokos József képei közül a Csabai táj című pasztellt kell megemlítenünk, amely érdekes tónusával, külön színfoltot jelent a tárlat anyagában. Cs. Pataj Mihály akvarelljeit a téma megválasztásában és a tá­jak formáinak és színeinek szinte dinamikus lendületű felrakásában a megoldás biztossága és az erős festőiség jellemzi. Különösen ér­dekes a Thüringiai táj című képe jól összefogott formáival, a rálá­tás jól megoldott perspektívájá­val. * (A kiállítás képei ez idő szerint Szarvason láthatók.) NAGY GUSZTÁV (Gyula) Már évek óta látjuk, hogy is­koláinkban a diákok egyre töb­bet tesznek azért, hogy a szülői munkaközösséggel karöltve még szebbek legyenek az osztályok. Az iskolai vöröskeresztes szerve­zetek több éves jó munkájának eredménye az is, hogy már eb­ben az évben országosan mint­egy 175 ezer ifjú egészségőr te­vékenykedik iskoláinkban. Eb­ben az évben az ország összes általános iskoláiban „Tiszta is­kola, egészséges ifjúság” jelszó­val mozgalom indul. A mozgalom célja a tanulóif­júság egészségügyi szemléleté­nek fejlesztése, a helyes egész­ségügyi szokások kialakítása, s az iskolák egészségügyi viszo­nyainak javítása. Akármelyik iskolánkat is láto­gatjuk meg, azt látjuk, hogy a tantermek tiszták, a falakon vi­rágok, ezzel nemcsak hogy szebb lett az iskola, hanem otthonossá is vált. Minden diák felelősséget érez azért, hogy ne piszkálják be a falakat, segítenek a rendbeho­zatalán. így tettek a békéscsabai Rózsa Ferenc Gimnázium diák­jai is, tornatermüket saját ma­guk festették ki, a fürdő rend­behozatalánál pedig még most is segédkeznek. De nemcsak a tisz­taságra vigyáznak a mozgalom­ban részt vevők, hanem részt vesznek az egészségügyi kikép­( T u d ős í t ó n k t ót ) A körösladányi KlSZ-fiata- lok a községi pártbizottság dísz­termében összevont ünnepélyes KISZ-taggyűlést tartottak. Kiss Gyula, járási KISZ-titkár rövi­den ismertette az összevont KISZ-taggyülés célját, majd Szatmári Gábor titkár számolt be a KISZ munkájáról. A beszámolót vita követte. Kozák Sándor, a Magyar—Viet­nami Barátság Termelőszövet­kezet titkára a politikai oktatás, zésben is. Már az elmúlt évben országosan több mint százezer diák sajátította el az elsősegély­nyújtás és a házi betegápolás alapvető ismereteit. Ez évben ezeket a tanfolyamokat újra megrendezik. Az egészségügyi kiképzés útján a Vöröskereszt több tízezer újabb ifjú aktivis­ta részvételére számít, akik segít- keznek majd az iskolák környé­kének tisztántartásában, fásítá­sában, támogatják a napközi otthon vezetőjét az egészségügyi rend fenntartásában. Az osztá­lyok, illetve iskolák tisztaságát a különböző társadalmi szervek képviselőiből alakult értékelő bi­zottságok ellenőrzik. Ha az egész tanintézet megfelel a feltételek­nek, akkor az iskola érdemes lesz arra a címre, hogy homlok­zatán elhelyezheti a „tiszta isko­la” feliratú táblát. Érdemes iskoláinknak ebben a mozgalomban részt venniük azért is, mert a Magyar Vöröske­reszt Országos Központja a leg­kiválóbb eredményt elért megyé­ket 20—15—10 ezer forint pénz­jutalomban részesíti. Ezt az ősz- szeget a mozgalmat legjobban se­gítő pedagógusok és vöröskeresz­tes aktivisták között osztják szét. Reméljük, megyénk iskolái ki­tesznek magukért e mozgalom­ban is! próba és az ifjúság fegyelmi te­rén észlelt hiányosságokról be­szélt hozzászólásában. Többen mondták el véleményüket, ész­revételeiket a KISZ munkájá­ról. Ezután megválasztották a csúcsbizottság tagjait. A csúcsbizottságban Szitás Jánost titkárnak, helyettesnek Szatmári Gábort választották meg. A mezőgazadsági csoport vezetője Simon Mihály lett. •• Ünnepélyes KISZ-taggyűlést tartattok Körösladányban az ifjúság a szocializmusért K ülönös szeretettel volt éni rán­tani édesanyám. Minden ha- rang&zóra megtánco-ltatta rajtam a ma­lachajtó ostort, de a'zé.rt szeretett. Ezt onnan tudom, hogy amikor édesapám vett elő valami rosszaság miatt, két­ségbeesetten szedett ki a kezéből. Elé- bem áBt, mint a gyöngék oltalmazó angyala és én kushadva fúrtam az ar­com földszag'ú szoknyája ráncaiba. Félkézzel hátranyúlva simogatta vál­jam közé húzott fejem, amíg édes­apámnak le nem lohadt a haragja, de aztán ellökött magától és rámripako- dott: i — Rossz vagy, büdös kölke. Ha még egyszer ilyet csinálsz, én csaplak agyon. A verés — kivéve a ritka, emlékeze­tes veréseiket — az ő monopóliuma volt, de nem féltem tőle. Az ő kezétől még az ütések is jólestek, talán azért, mert utána, ha sokáig szipogtam, duz. zogó arccal a falnak fordulva, igen­csak megsajnált. Odajött egy darab vastagra vágott kenyérrel és azt mond­ta lekucorogva: — Itt a kenyér, ne bőgj! A szívem szrkad meg, ha rád ütök, kisfiam, de olyan vagy, mint á tűzláng, muszáj, hogy fékezzelek. Na, gyere ide hoz­zám, te disznófülű. A végén már szinte könyörgő voj|t a hangja és amikor szemem erősen ösz- szehúzva, szájam laposan előrebigy- gyesztve, nagy kegyesen odabaktattam. hevesen karjaiba kapott és csókjai özö nőtől levegőt is alig érkeztem szed­ői) S okszor úgy tett; mintha sajnálta volna tőlem az ennivalót, más­kor meg belém tömött volna mindent. Aszerint váltakozott ez nála, hogy volt-e a háznál harapnivaló, vagy sem. Ha nem tudott mosást vállalni és az urasághoz sem kellett a napszámos, akkor hosszan elnézte nagyfokú ét- kességem, majd így szóit hozzám: — Rette,nitő nagybélü vagy te, kis­fiam. ivfaholnaip megeszel engem is. Es én valamilyen óiknál fogva min­dig a teljes nincstelenség időszakában voltaim a legétkesebb. Ügy estem neki a kenyeres szakajtónak, mint a sáska, mit sem törődve azzal, hogy holnap esetleg megint eprészni küld édes­anyám. Mert ő végeredményben soha nem. ijedt meg az élettől, hiába volt hoz­zánk olyan kegyetlen. Különösen ta­vasszal és nyár elején fogyott M a hé­jából a kenyér, ilyenkor az volt a sza- vajárása: — Amíg eper van a fán, addig nem lehet éheohainl. Es mutatta is vidáman a jól példát. Volt az udvarunkon két gazdag lombű eperfa, azokon rengeteg sok feketére érett gyümölcs. Édesanyám elövette a horgot, lehúzott vele egy nagyobbacs­ka ágat, és jóízűen kezdett csemegéz­ni. Közben szünet nélkül mondogatta: — Ez aztán a fajin ennivaló. Jobb, mint a szeresanye, Hű, de édes, ezt kapd be kisfiam, tátsd el a szád. A király sem eszik ilyen jót; M indenáron el akarta velem hitet­ni, hogy a világ legelőkelőbb étkét van szerencsénk fogyasztani, de hiába. Pár napig eszegettem én; de mi­vel az ízét a legnagyobb igyekezettel sem tudtam cseresznyéiéként elfo­gadni, egy-kettőre kereket oldottam a fa alól. A nyelvem olyan lett, mintha tintába mártottam volna, és undorral dörgöltem le kabátom ujjával. Azóta ■ ■ Önérzet Nagy István novellája egy istenért nem voltam hajlandó meg­kóstolni a gyümölcsök gyümölcsévé felmagasztalt közönséges epret. Hanem, amikor kinézett valahonnan egy kis kereset, csakugyan fejedel­mivé vált minálunk a kosát. Néha egész köcsög savót, szép darab sülttö­köt, avasszalomnát, meg ehhez hasonló dolgokat hozott haza édesanyám a ta­nyáról, ahol nagyon szerettek. Arany­keze volt, patyolat tisztára tudta mosni a hegynek is beillő szennyest, azért halmozták el a gazdáék hazafelé jövet. Az urak bizonyosan elpusztultak vol­na ettől a kutyáé lédéitől, nálunk vi­szont a boldogság eljövetelét jelentette. Degeszre töltöttem a hasam, hogy meg lehetett volna ölni rajta a bolhát, mu­tattam is édesanyámnak. Jót kacagott ezen és azt mondta: — Egyél még, kisfiam, Addig egyél, még van, mert holnapután megint néz­hetjük az eget; Egyszer a hátsó szomszédaszony ne­kem is a markomba nyomott egy karéj korpáskenyeret, amikor saját gyereke­inek szeletelt. Az osztás úgy alkonyat tájt, az utcán történt, kint a kapu előtt. Javában majszoltam a morz&álódó szá­raz ajándékot, amikor dologból haza­felé jövet, ott termett édesanyám. Kur­ta n-f üreséin köszönt a szomszédasz- szonynak, nekem meg intett a fejével, hogy menjek utána. Alig léptem át a köszöböt, már kaptam is. Édesanyám leakasztott az eresz alól egy kötéldara­bot és azzal vert, ahol ért. Közben azt lihegte: — Szégyenbe hozol; te diiszn ókutya? Hát nem adok én neked enni? Hát nem beléd tömök mindent, amit csak tudok? Azoknak sincs mit enni, any- nyi a gyerek, mint a nyű, te mégis elfogadtad? Nesze, nesze, amiért így szégyenbe hoztál. Most kisülhet a sze­mem miattad. K ésőbb, amint elpárolgott indula­tának a föle, kézenfogva vitt a konyhába, ahol már vár egy takaros kisoipó. — Itt van, egyél, te éhenkórász — mondta szemrehányóan. — De meg ne tudjam, hogy még egyszer elfogadod a más kenyerét, mert kitaposom belő­led. Ez a rettentő önérzet még akkor gyö­keresedett meg benne, amikor édes­apámmal összekerültek. Nem volt a háznál egy rántásra való liszt, a mun­kát is csak nagy hízelgések árán adták a földesgazdák és bizony, nemegyszer azzal csapták be a hasukat, hogy vizet ittak, úgy feküdtek le este. Édesapám nem az a természet volt, aki elment volna felikínálkoznd olcsó napszámos­nak, és ha akadt is hébe-hóba egy kis kereset, megesett, hogy annak bánatá­ban a nyakára hágott a kocsmában, így történt, hogy édesanyám magára gombolta jobbacska kötényét és kérni ment a falu másik végén lakó testvé­réhez. Annak mindene megvolt, mivel nagygazda-családba nősült, bizalommal volt hát iránta édesanyám. — Ferencünk, bajban vagyok, csak te tudnál segíteni — kezdte és alázato­san búgiott a hangja. — Ha adnál köl­csönbe 25 kiló búzát, soha nem felejte­ném el neked. Üjkor megadnám .. . Türelmetlenül vágott a szavába Fe­renc: — Ide hiába jöttél, Tecánk. Búzánk kevés van. Meg aztán, ha volna is. Ugyan, . miből tudnátok visszaadni? Spóroljatok. Az urad kevesebbet igyon, akkor nem szorultok senkire. Menj, menj, Tecánk, isten hírével. É desanyám el is jött, de már az úton erős fogadalmat tett ma­gában. ,.Törjön el a lábam, ha én még egyszer kérni megyek valahová, vagy elfogadok valakitől valamit.’4 A mai napig sem szegte meg önma­gának adott szavát. Még telem, a ked­ves kisfiától sem fogad el semmit, pe­dig maholnap leesik a lábáról. Ö kül­dözgeti a csomagokat olyan levelek kí­séretében. hogy „most már tehetem, azért küldöm, kicsi korodban úgy sem tudtalak jóütartam”,

Next

/
Oldalképek
Tartalom