Békés Megyei Népújság, 1963. október (18. évfolyam, 230-256. szám)

1963-10-01 / 230. szám

BÉKÉS A MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA 1963. OKTÓBER 1., KEDD Ara 60 fillér XVin. ÉVFOLYAM, 230. SZÁM Világ proletárjai, egyesüljetek í NÉPÚJSÁG A megyei tanács vb-elnökének felhívása a' gazdáihoz | Lottó tárgy nyeremény-sor aolá» | Sport | Felhős idő Lelkiismeretesebben Rohamosan közeledik október 20-a, amikorra az agrotechnikai követelmények és a hosszú évek tapasztalatai szerint a jó termés biztosításáért földbe kellene ke­rüljön a búza vetőmagja. Az igye­kezet erre is irányul szövetkezete­ink zömében. A szeghalmi járás tsz-ei a tervezett 32, a békési já­rás szövetkezetei pedig 29 szá­zalékánál tartanak; Az igyekezet, hogy mielőbb el legyen vetve, azonban miég nem jelenti azt, hogy a jó termés biz­tosítva is lesz. Nem, mert helyen­ként nemcsak az agrotechnikai követelményeket hagyják figyel­men kívül, hanem a búzatermelés eddigi tapasztalatait is. Egyik kö­vetelmény ugyanis, hogy a vető­ágy egyenletes legyen és a kom­bájnok törés-, hibásodásmentesen tudjanak aratni, de főként azért követelmény az egyenletes, por- hanyós talaj, hogy a vetőmag a kí­vánt mélységre, 7—8 centiméterre kerüljön, idejében kikeljen, s megerősödve, bokrosán találja a tél. A békési Október 6 Tsz-ben lát­hatólag kevés gondot fordítottak eddig a búzavetésre. Legalábbis erről tanúskodik a törökszigeti iskolával szembeni táblájuk. A ta­laj csupa göröngyös, egyenetlen, vakbarázdákkal tarkított. A búza­vetőmag a kívánt mélységnek a felére seim kerülhetett az ilyen talajban, s nem is csoda, hogy foltosán, imitt-amott kelt ki. Követelmény a búzavetés mi­előbbi befejezése, de nem akárho­gyan. Nem az a lényeg, hogy így vagy úgy, rossz minőségben is földbe kerüljön a mag, s aztán, ha kedvezőtlen idő, kevésbé ke­mény tél jön rá, akkor terem, ha nem, akkor legfeljebb kiszántják. Az Október 6 Tsz említett búzave­tésének vizsgálatakor az egyik fe­lelős megyei vezető megjegyezte: ezért „barackolást” érdemel a tsz főagronómusa. Ehhez hozzátesz- szük, anélkül, hogy a főagronó- mus felelősségét csökkentenénk: „barackolást” érdemel a szövetke­zet elnöke, a brigádvezetők és mindazok, akiknek feladatuk lett volna a magágykészítés ellenőrzé­se, s az, hogy a vetőgépet gyakor­lattal rendelkező, lelkiismeretes traktorosra és gépfarosra bízzák. Megyénkben az idő előrehala­dásához képest alaposan le van maradva a búzavetés, alig 16 szá­zalékánál tartunk a tervezettnek. A lemaradás azonban nem indo­kolja a kapkodást, a felületessé­get. Az elmúlt évi tapasztalat is *— az, hogy a nem megfelelően előkészített talajba, s a nem kellő mélységbe vetett gabonát nagyon megritkítja a téli fagy —, azt kö­veteli, hogy az idén a lehető leglelkiismeretesebben, az agro­technikai kívánalmaknak megfe lelően történjen a vetés. K. I. Október húszadikára befejezi 4500 hold búzavetését Füzesgyarmat két termelőszövetkezete Csatlakozás a tiszaföldvári Lenin Tsz felhívásához A megyében elsőnek a füzes­gyarmati Vörös Csillag és Arany­kalász Tsz egyszerre csatlakozott a tiszaföldvári Lenin Tsz felhívá­sához. A Vörös Csillag Tsz például a megye legjobb gabonaértékesítő szövetkezete. 1963-ban 130 vagon szabad gabonát adott az államnak. Ebből 90 vagon fémzárolt vetőmag volt. 1964-ben még többet akarnak eladni: csupán a vetőmag-búzát harminc vagonnal növelik. Ezért a Füzesgyarmaton jól bevált mód. szer szerint október húszra földbe teszik 2300 holdon a búza magját. Jelenleg 7 saját lánctalpas trak­tor készíti éjjel-nappal a vető­ágyat. Huszonöt centi mélyen for­gatják a talajt s holdanként 2 má­zsa alapműtrágyát szórnak el. Éj­iel-nappal, hétköznap-vasárnap dolgoznak a gépek. Vetésre a leg­gyakorlottabb traktorosokat ültet­ték gépre, a váltásra pontos ütem­tervet készítettek s a \jpzetőség ál. landóan ellenőrzi a munkát. Va­sárnap es tig 1800 hold búzavetésre szánt területen készítették el a magágyat. Kapcsolt géppel szőr- iák a magot: egy DT, három vető­gépet vontat A szomszédos Aranykalász Tsz- ben — ahol a biztonsági tartalék­kal együtt 2200 holdon vetnek bú­zát — nyolc lánctalpas készíti a magágyat és három gép veti a ma­got. Eddig az őszi kalászosok 60 százalékát elvetették. Vállalták, bogy október 18-ra befejezik a Niza vetését Ök holdan­ként bárom mázsa alapműtrágyát Vasárnap az AKÖV összes gépkocsija fuvarozott A szegedi igazgatóság területén egyedül a békéscsabai góc teljesítette túl a ki- és berakodási tervet A pénteken Békéscsabán meg­tartott szállítási áktívaértekezlet máris érezteti hatását a MÁV, az AKÖV, valamint a szállíttató vál­lalatok munkájában. Vasárnap a járműkapacitás 100 százalékos ki­használásával haladt a ki- és be­rakodás és a szállítás a megye te­rületén. Az AKÖV valamennyi tehergépkocsija fuvarozott. Mint­egy 141 vagon árut rakodtak ki, szállítottak rendeltetési helyére. A nagykereskedelmi vállalatok is átvették a küldeményeket. Egye­dül a Békési Nyomda idegen ko­csikon, Franciaországból és Né^ metországból még pénteken érke­ző papírárujának átvétele kése- delmeskedik. Vasárnap két va­gont kellett volna kirakni s a nyomda nem fogadta, A lendületes munka mellett azért előfordult késedelmes kira­kás is, a vagonok nem szabadul­hattak fel a kívánt időre. Békés­csabán három, Gyomán három, Orosházán hat, Gyulán pedig hét vasúti kocsi kirakásában voltak zökkenők. Az AKÖV gépkocsijai egyéb­ként a kora hajnali óráktól késő estig járták a közutakat. Nagy mennyiségű terményt szállítottak a tsz-ekből, állami gazdaságokból az átvevőhelyekre, billenős kocsi­jaik pedig — szám szerint 58 — őldet, téglát, s egyéb építőanya­got fuvarozott. Országos szinten 12 570 vagont aktok be, ki pedig 1440 kocsit a vasútállomásokon, A békéscsabai csomópont terve 600 volt, ezt 633- ra teljesítették. A szegedi igazga­tóság területén egyedül a békés­csabai állomás hajtotta végre a tervezett ki- és berakodást. Az érkező áruk kirakása mellett mintegy 81 tele vagont továbbított Békéscsabáról a MÁV. Ebből 37- et a téglagyár munkásai raktak meg, 9 vagon az István-malom őrleménye volt, s mintegy 19 va- gonnyi az a cukorrépamennyiség, amelyet Csabán adtak fel vagy pedig a kisvasúiról való átrakás után került innen tovább. A vasárnapi lendületes munka ütemét helyes lenne megtartani. Sajnos a hétfői helyzet már nem ilyen kedvező. Hétfőn ugyanis a délelőtti órákban az AKÖV-nek csak egy rakodógépe és 14 gépko­csija, és 22 lovaskocsija szállította az árut a csabai állomásról. A rakodást 63 ember végezte. Ugyan­akkor 17 vagon áru reggel óta várt az állomáson kirakásra. Ehhez dé­li egy óráig nem nyúlt hozzá sen­ki. A pénteki szállítási értekezlet felhívta a figyelmet amr, hogy te­gyék egyenletessé szállító és szállíttató szerveink az árutováb­bítást, ne forduljon elő, hogy a hét elején üres gépkocsik vagy te­le vagonok vesztegeljenek kihasz­nálatlanul, s ez hozzájáruljon a hét végi torlódáshoz. Szükséges te­hát úgy megszervezni a szállítást, hogy ne legyen fél-, esetleg egynapos kiesés a kocsifuidulók ban. szórnak. A vetés minősége egyéb­ként mindkét termelőszövetkezet­ben kifogástalan. A két termelőszövetkezet hatá­rában 1300-an törik a kukoricát, szedik a cukorrépát, 66 gépi és százharminc lófogatos jármű szállítja a terményt. Éjjel-nappal dolgoznák mindenütt a gépek. El­sőnek a búzavetésre szánt területet takarítják le. Minden lehetőség megvan arra, hogy Füzesgyarmat két termelőszövetkezete október 20-ra befejezi a 4500 hold búza ve. tésót. Utána segítenek a környék­beli kollektív gazdaságoknak. Kétnapos ülésre hívták össze a Szakszervezetek Országos Tanácsát Csütörtökre és péntekre össze- tv'vták a Szakszervezetek Orszá­gos Tanácsának ülését. A tanácsülés első napján meg­tárgyalják az 1963. évi népgaz­dasági terv teljesítésének, vala­mint a télre való felkészülésnek a feladatait. A második napon a szakszervezetek nevelő munkája szerepel a tanácsülés naipirend- jér>i Az elnökség beszámolóit BecW Sándor és Bugár Jánosné, a SZOT titkárai terjesztik elő. (MTI) A jövő kenyere Vetik a búzát a Gyulai Állami Gazdaságban A vasárnapi munkák hírei Az őszi munkák nagy dandárjá­ban sok helyen vasárnap sem pi­hentek megyénk mezőgazdasági dolgozói. Az állami gazdaságok és termelőszövetkezetek nagytábláin tejles lendülettel törték a kukori­cát, sok helyen szedték a cukor­répát, szántottak, vetettek a trak­torok. Eleken a Lenin TSz tagjai ház­táji betakarítási napot rendeztek vasárnap. A családtagok és az ipáiban dolgozók is segítettek. A háztáji górékba száz pár lófogat és 18 gépi jármű hordta napesti5 az érett kukoricacsöveket. A Mezőhegyesi Állami Gazda­ság határában 140 erőgép dolgo­zott vasárnap. Ezen a napon csak­nem kettőszáz holddal gyarapo­dott az őszi búza vetésterülete. A Félsőnyomási Állami Gazda­ságban kukoricaszállítási nap volt vasárnap. Negyvenhárom saját és 10 Tefu-kocsi szállította a kukori­cát. A felszabadult kukoricaföldön azóta készül a magágy az őszi bú­za számára. 3102010131380101

Next

/
Oldalképek
Tartalom