Békés Megyei Népújság, 1974. január (29. évfolyam, 1-25. szám)

1974-01-03 / 1. szám

MA A MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ÉS A MEGYEI TANÁCS LAPJA 1974. JANUAR St, CSÜTÖRTÖK Ära, m fiilés XXIX ÉVFOLYAM, 1. SZÁM AZ ŰJ FALU ÜJ IFJÚSÁGA (4. oldal) 80© SZILVESZTER UTÁNI INTERPELLÁCIÓ (5. oldal) 88« N YEREMÉN YBETÉT- KÖNYV-SORSOLÁS (7. oldal) SZÁMVETÉS MUNKÁNKRÓL Január 3—5: •"■■■ ■ ■■ ■■■— i KISZ-vezetőképző tanfolyamok a megyében Losonci» Fal ujevs köszöntője Tiszte® honfitár­saim! A hagyomá­nyokhoz illően elbú­csúztattuk az óévet, és köszöntöttük az újat. Az óesztendónek búcsút mondva, visz- szaemlékeztünk az el­telt háromszázhat­vanöt napra, és él­gondolkodtunk, Tiogy mit is hoz számunkra ez az újabb tizenkét hónap! Mérleget ké­szítettünk végzett munkánkról, hogy felkészültebben lát­hassunk idei teendő­inkhez. Az országos szám­vetést elkészítette és az új feladatokat ki­munkálta pártunk Központi Bizottságá­nak novemberi ta­nácskozása, valamint országgyűlésünk de­cemberi ülésszaka. A jól végzett munka tu­datával nézhetünk Vissza-1873-ra. amely, nek során népünk a fizikai és szellemi munka minden területén be­csülettel helytállt. Jó ered­ménnyel zártuk ötéves tervünk­nek harmadik évét. A nemzeti jövedelem, az ipari és a mező- gazdasági termelés szintje, a munka termelékenységének ala­kulása meghaladja a tervezettet, es felülmúlja várakozásainkat, G-azdasági eredményeink lehető­vé tették az életszínvonal — el­sősorban a nagyüzemi munkás­ság életszínvonala — gyorsabb ütemű emelését, a lakásviszo­nyok javulását, az egészségügyi, szociális és kulturális ellátás bővülését © Népünk teljesítményei kiáll­ják az összehasonlítást a fejlet­tebb országokéval is. A szocia­lista országokból érkező bará­taink és a világ minden tájáról ide látogatók is tanúsítják ezt. Ez persze nem azt jelenti, hogy gondtalan az életünk. Az elmúlt évben is az ipar korszerűsítésé­nek problémáival, az utóbbi évek legnagyobb aszályával, nagyarányú száj- és körömfájás által okozott kárral kellett meg- küzdanünk. Társadalmunk éle­tét mégis a kiegyensúlyozottság és a biztonságérzet jellemzi. Nincsenek politikai kitérők, és nem fenyeget bennünket a tő­kés világgazdaság egészét meg­rázó pénzügyi és energiaválság, az utol nem érhető áremelkedés és a nyomukban járó munka- nélküliség mind ijesztőbb réme. Számunkra nem volt „kiemel­kedő”, „különleges” esztendő. Munkás hétköznapok váltották egymást, a munka éve volt. Munkánknak köszönhetjük, hogy kedvezőek a feltételei r*emzetünR felemelkedését szol­gáló terveink megvalósításához Elmondhatjuk, hogy sikeresen munkálkodunk pártunk X, kongresszusa határozatának vég­rehajtásán: a szocializmus ma­gasabb szinten történő építésén Lelkesítő, alkotó program ez munkásosztályunk, parasztsá­gunk, értelmiségünk, egész né­pünk számára. A nagyobb fel­adatokhoz nagyobb erővel kell hozzálátnunk. Mindannyiunk közös erőfeszítésével elégi thét­ájuk ki az egyén, a család, a kis és a nagy közösség igényeit. To­vábbra is csak szorgalmas mun­kával érhetjük el, hogy az ed­diginél több család juthasson lakáshoz, hogy könnyebb legyen a nagycsaládosok sorsa és a dol­gozó nők helyzete, hogy gyer­mekeink élete mind tartalma­sabb legyen. Azért, hogy jobban boldoguljunk, gyümölcsöztet- nünk kell a szocialista demok­ráciában, milliók tevékeny rész­vételében, társadalmunk egyre erősödő szocialista jellegében rejlő lehetőségeket © az óesztendőt búcsúztatva el­mondhatjuk: 1973-ban is adva volt számunkra a legfontosabb, a teremtő, az alkotó munkához szükséges béke. Megvalósul az a nagyszabású, világméretű bé­keprogram, amelyet a Szovjet­unió Kommunista Pártjának XXIV. kongresszusa dolgozott ki: előbbre jutottunk a két vi­lágrendszer kapcsolatainak ren­dezésében, a nemzet­közi helyzet alapve­tő normalizálásában. A Szovjetunió és a testvéri szocialista országok együttes erőfeszítései nyomán — a békés egymás mellett élés elve alapján — kezdenek kibontakozni az európai biztonsági rendszer körvonalai. Az elmúlt esztendőt úgy fogja számon tartani az emberiség, mint a békéért küz­dő erők nagy győzel­meinek évét. Oly hosszú szenvedés, hő­si küzdelem és pusz­títás után a vietnami nép győzelmével, az amerikai csapatok ki­vonásával véget ért I Délkelet-Azsiában a jelen történelem hosz- szú és véres háború­ja. fis úgy tűnik, hogy egy újabb, na­gyon súlyos, az egész világ békéjét fenyegető válság után a Közel-Keleten is lehetőség nyílt a békés rendezés előkészítésére. © Szánjanak most gondolataink a világ azon tájaira, ahol a né­peknek még tovább kell folytat^ niuk küzdelmüket szabadságu­kért, függetlenségükért. Köszönt­jük az elriyomcá ellen harcoló chilei népet. Köszöntjük a gyar­mati elnyomás ellen harcoló szabadságharcosokat, köszöntjük az öt világrészben küzdő haladó erőket. Nemcsak hisszük, ha­nem meg is vagyunk győződve, hogy a társadalmi haladás tör- { vényszerű folyamatát feltartóz­tatni csak ideig-óráig lehet, megállítani pedig sohasem. Hazánk mindenkor cselekvő­én kivette részét a szocialista közösség külpolitikai tevékeny­ségéből, a bókéért folyó harcból. Lehetőségeinkhez mérten, a jö­vőben is mindent megteszünk a béke zálogának, a szocializmus erőinek tömörítéséért, egységé­nek megszilárdításáért. Kedves barátaim! Hagyo­mány, hogy az új év első napja a jókívánságoké. Magam is csatlakozom ehhez a jó szokás­hoz. Szívből kívánom, hogy kí­sérje siker és szerencse népünk minden jószándékú törekvését. Kívánom, hogy boldoguljon és szeretettel gondoljon a szülőha­zára minden becsületes, a ha­ladást támogató magyar, bárho­va vetette is a sors. Külön sze­retettel és megbecsüléssel kö­szöntőm testvéreinket, a szocia­lizmust építő népeket. Boldog és békés új esztendőt kívánok önöknek, egész népünknek, minden barátunknak! A megye tizenegy középfokú tanintézetében kezdődik KISZ_ vezetőképző tanfolyam a mai napon A tanfolyamokat az elő­ző évekhez képest az iskolai KISZ-szervezetek a megyei bi­zottság támogatásával szervezik meg — figyelembe véve a helyi adottságokat. Több iskola közö­sen oldja meg a káderképzés és utánpótlás e fontos feladatát. A békéscsabai Rózsa Ferenc Gim­názium és Nyomdaipari Szakkö­zépiskola az orosházi Táncsics Mihály Gimnáziummal és a me­zőgazdasági szakközépiskolával fogott össze, a háromnapos to­vábbképzést Orosházán tartják- meg. A gyulai Román Tannyel­vű Gimnázium és a Kertészeti Szakközépiskola KISZ_aktivistái szintén közösen bővítik tovább vezetői, szervezői, politikai is­mereteiket. Többek között a békéscsabai Kemény Gábor Szakközépiskola, valamint a csabai Sebes György Kereskedelmi és Közgazdasági Felépült az ország legnagyobb gyűjtő- és tranzitraktára Csepe­len. Az új létesítmény import gyűjtőraktárát a hozzá tartozó egységekkel az 1974-es év első munkanapján, szerdán adták át. A MASPED Szállítmányozási Vállalat első saját, mintegy 20 ezer négyzetméteres alapterüle­tű raktárában az átadást köve­tően nyomban megindult a munka, s már a déli óráktól várták az első kamionszállít­mányokat Az UVATERV tervei alapján a 31. számú Építőipari Vállalat építette fel a 15 000 négyzetmé­ternyi fedett és 5 000 négyzet- méternyi nyitott rakodóállo­mást és a hozzá tartozó iroda­épületeket. Jelenleg mintegy 40—50-en dolgoznak a csepeli MASPED- í raktárban, de az őszre tervezett I teljes átadás és a nagyobb iro­daházak felépülése után több 1 Az óévtől megyeszerte vidá­man búcsúztak. Különösen sok vendég volt a különböző szóra­kozóhelyeken. A Békés megyei Vendéglátóipari Vállalat tájé­koztatója szerint csupán a vál­lalat egységeiben körülbelül 10-11 ezer szórakozni vágyó búcsú­zott az óévtől vidám hangulat­ban. Ez idő alatt összesen 15— 20 hektoliter sör, bor és egyéb • ital fogyott él, nem szólva a pezsgőről, amelyből 6—6 500 üveget bontottak a vendéglátó­ipari vállalat szórakozóhelyein. A hagyományokhoz híven minden nagyobb étteremben, így Békéscsabán a Körösben és a Csabában, Orosházán a Béke étteremben. Gyulán a Komlóban és a Park szállóban egy-egy élő malacot sorsoltak Szakiközépiskola KlSZ-fiataljai. nak egy része is háromnapos továbbképzésen vesz részt Száz Békés megyei diák ré­szére a csabai 611. számú Ipa­ri Szakmunkásképző Intézetben tartják meg a már tegnap meg­kezdődött vezetőképző tanfolya- mot, amelyen a szakmunkáskép­ző intézetek első évfolyamos alapszervezeteinek, a vertikális szervezeti rendszerbe most be. kapcsolódó alapszervezetek tit­kárai, valamint az iskolai alap­szervezetek érdeklődési köreinek titkárai vesznék részt. Az ismeretszerzés mellett a bentlakásos továbbképzéseken alkalom nyílik arra is, hogy a fiatalok egymást megismerhes­sék, tapasztalatokat gyűjtsenek a már bevált és az itt közre- I adott módszerekből, élmények. 1 vei gazdagodva kezdjék majd el í iskoláikban mozgalmi munká- I jukat, önmaguk és társaik poli- I tikai. ideológiai nevelését. mint 200-an dolgoznak majd a telepen. Ugyancsak az idén meg­indul a munka a 350 méter hosszú rakodócsarnokban, amelybe két sínpáron érkezhet­nek a vasúti vagonok, s ahon­nan egyszerre 50—60 teherautót indíthatnak. A vagonokhoz, te­hergépkocsikhoz több mint 30 új típusú elektromos targonca szál­lítja az árut. A délutáni órákban megér­kezett az év első két kamion- szállítmánya is az új csepeli raktárba. A Frankfurtból és Münchenből érkezett kamionok NSZK gyártmányú gépeket, al­katrészeket, különböző fogyasz­tási cikkeket hoztak. A MASPED csaknem 170 mil­lió forintos nagyberuházását már régóta igényli külkereske­delmünk, hiszen az export- és importszállítások növekedésén kívül évről évre fokozódik a Magyarországon átmenő tranzit­forgalom is. (MTI) A nyertesek nem mindenütt fedték fel ihkognitójukat, any- nyit azonban megtudtunk, hogy Gyulán a Park étteremben Bu­rai Ernő zenész nyerte az újévi malacot Békéscsabán a Körös étteremben pedig Lengyel Já­nos és asztaltársasága. Az óévtől búcsúzva hangula­tos műsor is szórakoztatta a vendégeket, népszerű tánc- és népdalénekesek léptek fel. Me. gyénkbe látogattak külföldiek is. Békéscsabán a Körös étte­remben például jugoszláv ven­dégek szórakoztak, búcsúztak az óév+ől. Gyulán zömében ro­mán vendégek voltak, de érkez­tek látogatók Olaszországból is. A Békés megyeiek közül jó né. hányán külföldön köszöntötték az új évet Felépült az ország legnagyobb gyűjti- és tranzitraktára Vidám búcsú az óévtől

Next

/
Oldalképek
Tartalom