Békés Megyei Népújság, 1969. január (24. évfolyam, 1-25. szám)

1969-01-03 / 1. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! A MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ÉS A MEGYEÍ- JANÁC6 LAPJA 1969. JANUÁR 3., PÉNTEK Ara 80 fillér XXIV. ÉVFOLYAM, 1. SZÁM Fock Jenő rádió- és tv-beszélgetése KÖLCSÖNÖS A BIZALOM Az erősödő demokráciáról, a lakásépítkezésről, az árak alakulásáról, a nagy létszámú korosztályokról nyilatkozott a miniszterelnök Fock Jenő, a Minisztertanács elnöke, az MSZMP PB tagja, az új év estéjén a televízió kamerái és a rádió mikrofonjai, az ország nagy nyilvánossága előtt vála­szolt Megyeri Károly és Szepesi György kérdéseire. A tavalyi eredményekről szól­va hangsúlyozta, hogy az aszály ellenére sikeres gazdasági esz­tendőt zártunk, politikailag pedig az eljövendő sikerek alapjának tekinti, hogy tovább erősödött a közélet demokratizmusa s a népi-nemzeti egység. — Természetesen, amikor népi-nemzeti egységről beszé­lünk, soha nem szabad azt hin­nünk, hogy ez azt jelenti: 10 miliő magyar szíve együtt dob­ban. Arra azonban vigyáznunk kell, hogy ne túlozzuk el azok számát és jelentőségét, akik ma és talán még hosszabb időn át nem teljesen és nem minden­ben értenek velünk egyet — mondotta, majd hagsúlyozta, hogy ezekkel s a politikailag közömbösekkel kapcsolatban tü­relmes nevelőmunkára van szükség, a közösséget megkáro­sítókkal, valamint a tudatos el­lenséggel, a törvénytelen esz- ^„Jipjsökßt alkalmazókkal szemben azpltbah keményen, szükség ese­tén a törvény teljes szigorával kell fellépni. A lakosság túlnyomó többsége bízik a rendszerben, a párt és a kormány vezetőiben, s a ve­zetők is az emberekben. Kijelentette: „Csak addig érde­meljük meg, hogy a helyünkön legyünk, míg valóban szolgál­juk á népet, és nem élünk visz- sza azzal a beosztással, amely­be a nép bizalma emelt ben­nünket. Egyébként, ha egy kor­mányzat okos, jelentősen meg­könnyíti munlcáját... ha minden jelentős kérdést megtanácsko­zik a nép széles rétegeivel, mi­előtt határozna." Fock Jenő megállapította, hogy az elmúlt 12 évben az ország vezetői ilyen szellemben igyekeztek dolgozni, noha nem minden kérdést tár­gyalhattak meg előzetesen a széles nyilvánosság előtt. Ta­valy ilyenek voltak a csehszlo­vák eseményekkel összefüggő intézkedések. „Bíztunk azonban abban — mondotta —, hogy a dolgozók meg fogják érteni, mi­ért kellett ezt tennünk, meg fogják érteni, hogy ez inter­nacionalista kötelezettségünk volt.” Szovjet delegáció utazott Párizsba Vlagyimir Kirillinnel, a szov­jet Minisztertanács elnökhelyet­tesével az élen, csütörtökön szovjet küldöttség utazott Pá­rizsba, hogy részt vegyen az ál­landó szovjet—francia vegyes bizottság harmadik ülésszakán. A delegáció tagjai: Jevgenyij Loginov, Borisz Petrovszkij és Viktor Fjodorov miniszterek és Msztyiszlav Keldis akadémikus, a Szovjet Tudományos Akadé­mia elnöke, Andranyik Petrosz- janc, az Állami Atomenergia bizottság elnöke is. Fock Jenő ezután a kormány­zati munkáról, a Minisztertanács tevékenységéről, az abban meg­nyilvánuló demokratizmusról adott tájékoztatást Például a lakáshelyzettel több íz|>en fog­lalkoztak a Minisztertanácsban, januárban pedig arról tárgyal­nak majd, hogyan lehetne a ter­vezett 62 ezer lakásnál néhány ezerrel többet építeni. Itt hangsúlyozta a miniszterel­nök: három-négyezer lakással többet jelentene, ha az összes üze­mek élnének lehetőségükkel, s részt vállalnának a lakások szá­mának szaporításából. A munkaidő csökkentésével kapcsolatban kiemelte: három év alatt — 1969 végéig — két­millió dolgozó tér át a 44 órás munkaidőre, s most elég nagy a türelmetlenség azok közt, akik nem hamarosan jutnak el idáig. Ezektől türelmet kér, hi­szen az áttérés feltételeit előbb meg kell teremteni. A kormány és a szakszerveze­tek gyakori párbeszédéről, gyü­mölcsöző együttműködéséről, majd a gazdaságirányítási re­form első esztendejének ered­ményeiről szólt -ezjitán A továbbiakban az árak 1969- es alakulásáról folyt a beszél­getés. Fock Jenő kijelentette, hogy a kormányzat 1969-ben egy-két százalékos árszínvonal- növekedéssel számol, de ebben minden árucikk, sőt a szolgál­tatások ára is benne van. Fel­hívta azonban a figyelmet arra, hogy tavaly is egy-két százalékos ár­emelkedést terveztek, de csak fél százalékkal nőtt az árszín­vonal. Ha nem lesz aszály és jól mennek a dolgok, az árak szín­vonala az idén is csak fél szá­zalékkal emelkedik. A munkaerőhelyzetről is szó esett az interjúban, s Fock Jenő rámutatott: a vállalatok munka­erőigénye túlzott, hisz belső tar­A békéscsabai szlovák kollé­giumban — mintegy 100 járási és községi népfront-elnök, illetve titkár részvételével — háromna­pos tanácskozás kezdődött me­gyénk népfrontvezetői számára. Az aktívaülést — melyre első íz­ben került sor a Hazafias Nép­front IV. kongresszusa óta — teg­nap délelőtt Nagy József, a HNF megyei elnöke nyitotta meg. Az első előadást Zalai György, a párt megyei bizottságának titkára tar­totta: A társadalmi struktúra és a hazafiság címmel. Az élőadó utalt arra, hogy a népfront múlt év áprilisában le­zajlott IV. kongresszusa alapvető feladatiként jelölte meg a szocia­lista nemzeti egység fejlesztését, erősítését. Elemezte azokat a tár­sadalmi változásokat hazánkban, melyek megteremtették az elő­talékaikat még korántsem hasz­nálták fel. Például Budapesten teljesen indokoltalannak tartja a „munkaerőéhséget". Szerinte a fővárosban egész sor intézkedést kellene tenni, hogy még keve­sebb munkaerőt kelljen foglal­koztatni. A sokat emlegetett»és Fock Jenő szerint túlzottan borúlá­tóan felfogott „demográfiai hul­lám” kérdései is szóba kerül­tek. „Szerintem örömmel kell üdvözölni ennek a korosztály­nak a tagjait... A kormányzat nem jótéteményt gyakorol, ha­nem kötelességének tesz eleget, amikor megkülönböztetett gond­dal foglalkozik az őket érintő kérdésekkel — mondotta. Ez­után hangsúlyozta, hogy ezeknek a korosztályoknak a perspektíváira is jótékonyan hat majd a gyermekgondozási segély időtartamának feleme­lése, hiszen ha 120—140 ezer asszony ezt igénybe veszi, helyüket többnyire fiatal nők foglalják majd el. Segít egyebek közt az is, hogy például 1969-ben 25 ezerrel több tanulót vesznek föl a szakmunkásképző iskolók- Jha, mintáz elrpúlt. években. Po­zitívum, hogy a tsz-ekben ta­valy 20 százalékkal többen je­lentkeztek, mint az előző év­ben. Végül az új esztendő kilátá­saival kapcsolatban hangsúlyoz­ta a miniszterelnök, hogy ő nagyon optimista, és vélemé­nye szerint a közvéleménynek is minden oka megvan arra, hogy az ország fejlődését illető­en optimista legyen, hiszen az egyetértés, a bizalom légköre erősödik, s már eddig is sok mindent meg tudtunk oldani. Felhívta azonban a figyelmet arra, hogy feszültségektől terhes világban élünk, ezért mindent el kell kö­vetnünk a szocialista országok közösségével együtt, hogy na­gyobb legyen az egyetértés, a világ összes haladó erőivel feltételeit egy ilyen nemzeti egy­ség kialakulásának. Rámutatott azokra az átmenetű ellentmondá­sokra, belső feszültségekre, me­lyek mai társadalmi viszonyaink között is — az eltérő csoportérde_ kék, a város és a falu között fennálló különbségek, stb. miatt — fennállnak. A hazaszeretet, a hazafiság ér­zése, az ember érzelemvilágában igen mélyen gyökeredzik. Nem ugyanazt jelentette azonban a ha­za fogalma a múlt rendszer dol­gozó embereinek és a hatalom ak_ kori birtokosainak. Az egyiknek a szülőföld szeretetét, a másaknak a kiváltságok forrását. Ki ma a jó hazafi? Az, aki a mindennapok pátoszmentes, de tevékeny mun­kájával előbbre viszi a társadalmi szót tudjunk érteni, s közös ne­vezőre jussunk a hidegháborúk­tól, a véres helyi háborúktól — például a vietnamitól — vissza r.em riadó imperialista agresszív körökkel szemben. Fock Jenő végül boldog új esztendőt kívánt az egész dol­gozó magyar népnek. •PRÁGA. 1969. január elseje óta jogilag életbe lépett a külön cseh és szlovák nemzeti egysé­gekből álló csehszlovák föderá­ció. A cseh és szlovák nemzet ezentúl párhuzamos életet ól, mindegyikük külön-külön ura sorsának bizonyos területeken. Mindkét nemzet közös érdekből szuverenitása és hatásköre egy részét közös szövetségi államra ruházza át A szövetségi állam, amelynek elén közös államfő áll, továbbra is igen erős marad és számos lé­nyeges szektor hozzátartozik tel­jes egészében (külügy, hadügy), mások pedig, mint például a belügy, a tervezés, a pénzügyek, a külkereskedelem és a munka­ügyek részlegesen tartoznak a szövetségi állam hatáskörébe. Ludvik Svoboda, a Csehszlo­vák Szocialista Köztársaság el­nöke 1969. január 1-én, a cseh­szlovák föderációról szóló első alkotmányos törvénynek megfe­lelően, kinevezte a Csehszlovák Szocialista Köztársaság új kor­mányát A kormány összetétele a következő: O. Cernik, a kormány elnöke, P. Colotka, a kormány elnökhe­haladást, szolgálja az ország dol­gozó népének érdekeit. S a szocia­lista hazafiság elválaszthatatlan része a proletárnemzetköziség gondolata — fejezte be előadását a megvei titkár. Tegnap délután időszerű bel- és külpolitikai kérdésekről tartott tájékoztatót a népfrontvezetők ta­nácskozásán Klaukó Mátyás, az MSZMP Központi Bizottságának tagja, a megyei tanács elnöke. Ma Az új gazdálkodási rendszer tár­sadalmi, politikai tapasztalatai Békés megyében címmel dr. Sza­bó Sándor, a párt megyei bizott­ságának titkára tart előadást. Hol­nap pedig a szocialista demokra­tizmusról beszél dr. Dallos Ferenc, a Minisztertanács Tanácsszervek Osztályának nyugalmazott veze­tője. Hatvan vagon cukor készült megyénkben az év első munkanapján A mezőhegyesi és a Sarkadi Cukorgyárban szilveszter és új­év napján sem szünetelt a mun­ka. A két üzemben eddig 61 ezer vagon répát dolgoztak fél. Az új év első munkanapján a hi­deg idő ellenére jól startoltak a gyárak: a napi tervet mindkét helyen túlteljesítették s ötszáz vagonnyi répából 60 vagon ki­váló minőségű cukrot gyártot­tak. Egyébként január 20-a körül várják a répafeldolgozási idény zárását. A rekord répatermésből még több ezer vagon vár feldol­gozásra. Jól bevált a műanyag alatt való tárolás, nemcsak a mennyiségi veszteség kevesebb a korábi éveknél, de Mezőhegye­sen például nőtt a répa cukor­foka is a korábbi hónapokhoz képest. Más években ilyenkor már csökkent a répa cukortar­talma. lyettese, S. Faltian, a kormány elnökhelyettese, F. Hamouz, a kormány elnökhelyettese, V. Va­les, a kormány elnökhelyettese, M. Dzur vezérezredes, honvédel­mi miniszter, J. Marko külügy­miniszter, J. Pelnar belügymi­niszter, F. Vlasak tervezési mi­niszter, B. Suharda pénzügymi­niszter, J. Tabacek külkereske­delmi miniszter, M. Stancel munka- és szociális ügyi •minise-• P'1 ter, J. Typolt miniszter, az ár­ügyi bizottság elnöke, M. Grus- kovic miniszter, a műszaki és általános fejlesztési bizottság el­nöke, J. Krejci miniszter, az ipari bizottság elnöke, K. Bodia miniszter, a Csehszlovák Tudo­mányos Akadémia levelező tag­ja, a mezőgazdasági és élelme­zésügyi bizottság elnöke, F. Ré­pák miniszter, a közlekedési bi­zottság elnöke, M. Smolka mi­niszter, a posta- és távközlési bizottság elnöke, J. Havelka mi­niszter, a sajtó- és tájékoztatási bizottság elnöke, B. Kucera mi­niszter, J. Pauly miniszter, V. Pleskot külügyi államtitkár. J. Ma jer belügyi államtitkár, J. Kraus tervezési államtitkár, J. Gajdosik pénzügyi államtitkár, L. Ubl külkereskedelmi állam­titkár, V. Brablcova munka- és szociális ügyi államtitkár. A hadügyi államtitkárt későb­bi időpontban nevezik ki. (MTI) Magyar árani?érf-ak üdvözlete CermMiez ,:s lan Markéhoz Fock Jenő, a Magyar Forra­dalmi Munkás—Paraszt Kor­mány elnöke táviratban üdvö­zölte Oldrich Cerniket a Cseh­szlovák Szocialista Köztársaság szövetségi kormánya megalaku­lása és annak miniszterelnökévé történt kinevezése alkalmából. Péter János, a Magyar Nép- köztársaság külügyminisztere ugyancsak táviratban köszöntöt­te Jan Markot, a Csehszlovák Szocialista Köztársaság külügy­miniszterévé történt kinevezése alkalmából. (MTI) A szocialista nemzeti egységért munkálkodnak Népfrontvezetők megyei tanácskozása Életbe lépett a csehszlovák föderáció Ludvik Svoboda kinevezte a CSSZK új kormányát

Next

/
Oldalképek
Tartalom