Békés Megyei Népújság, 1964. február (19. évfolyam, 26-50. szám)

1964-02-04 / 28. szám

- A MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ÉS A MEGY EJ TANÁCS LAPJA Miért rendszertelen a déligyümölcs-ellátás ? A megyei tanács kereskedelmi osztályának decemberi—januári tájékoztatásai szerint „a tél fo­lyamán nem lesz fennakadás a déligyümölcs-ellátásban”. (La­punk e közléseket továbbította az olvasókhoz). Ennek ellenére a dé- ligyümölcs-ellátás a citromot és datolyát kivéve rendszertelen, hiányos; narancs, mandarin, fü­ge csak időnként kapható az élel­miszerüzletekben, banánt pedig egyáltalán nem árusítanak. Fel­kerestük a megyei tanács keres­kedelmi osztályát, hogy az ígé­ret ellenére miért tapasztalható hiányosság déligyümölcsben, s a következő feleletet kaptuk: — A legfontosabb déligyü­mölcs, a citrom, változatlanul ál­landóan megtalálható a boltok­ban. A narancs-, mandarin-szál­lítmányok hajóval érkeznek az adriai és a nyugat-európai kikö­tőkbe, s a magyarországi rende­lések megérkezése az ottani ki­rakodási ütemtől függ. Nehe­zíti a folyamatos narancsárusí­tást az idén a hideg időjárás is, példáid jelenleg Békéscsabán visszatartottunk egy vagon be­érkezett narancsot, mivel az árut fagy érte, s a gyümölcsöket ki kell válogatni A beígért íü- geszállítmányt a kereskedelem lemondta, mert az áru nem felelt meg az egészségügyi követelmé­nyeknek. A közeli hetekre nézve tehát: a citromellátás zavartalan lesz, a narancs, mandarin árusí­tása továbbra is szórványos. Fü­gére, banánra a közeljövőben nem számíthatunk. Folytatódik a sikeres technikai előadássorozat Vál tozatos, színes, hasznos és ér. dekes. Februárban is ez jellemzi a békéscsabai Fegyveres Erők Klubjának műsorait. Többek kö­zött politikai előadásokat, KISZ- klubesteket, filmvetítéseket, far­sangi jelmezbált, „Ki, mát tud?”- vetélkedőket, valamint gyermek­foglalkozásokat rendeznek, s foly­tatják a régebben megkezdett is­meretterjesztő technikai előadás- sorozatot is. Február 5-én, szerdán délután 5 óraikor a leggyakoribb, hazánkban beszerezhető személy- gépkocsi- és motorkerékpár-tí puso. ■kát Vándor György autómémök ismerteti, és két héttel később, 19-én ismét technikai előadás lesz, Mi a teendő, ha leáll a- motor? címmel. HÍREK Ahogy ők látják A tanyavilágban mindig várva várt vendég a művelődési autó A művelődési autó mint mozgó könyvtár elviszi a könyvet, s vele együtt a kultúrát olyan helyekre, J M városul, feladata a tudo- esztése. >lftó {i ,ol; amelyek távöl esn községektől. Van dl; is, amely filmek úftj mány, az isi a kölcsönzési retterjesztés, embert hoz kábele ab hoz, aki talán el spm vet kölcsönözni, gondolatira' ltonyvol vatta tás itnesenek-e esönhatásbak egyipással? 1: gyakorlati pe könyv utáni szomjúsága. Nem le­het szavakkal kifejezni azt, hogy milyen szenvedélyesen válogat­nak. Sokan nem is gondolnak ar- mindez az új társadalom művelődés- a az, hogy ,ra hozzáfér- íjrvet még a az egyik csönző-áttomáson' elmaradt a títés, mire a megjelentek kif: iák: ide sem jövünk többet! Persze, igen sokan vannak, akik elsősorban a könyv kedvéért jön­nek a kölcsönző-állomásra. Ezek pedig a legfiatalabb olvasók. Megható a kis tanyasi gyerekek utanajaban politiki minden hetivé ar ______ n em lehet holnapra megszüntetni, ad- pedig a művelődési autónak nagy szerepe van a kultúra terjesztésében. Az emberek a tá­voli tanyákon alig várják, hogy újra megjelenjen a szürke színű mozgőkönyvtár. Mikor jönnek el megint? Ezzel búcsúznak minden alkalommal és szemük kíséri a járművet, míg csak el nem nyeli a nyár pora vagy a tél köde. Salamon György könyvtáros A szokásos téli eleség kétszeresét etették fel a vadakkal a Gyulai Erdőgazdaság vadrezervátumában A Gyulai Erdőgazdaság vadre­zervátumában — ahol évente 50 —60 külföldi vadász tölt felejthe­tetlen napokat — nagy gondot fordítanak a vadvédelemre. A rendkívül tartós, tél nagyon meg­viselte a szőrmés és szárnyas va­dakat egyaránt. Hat hétig egy­folytában átlag mínusz 18 fok volt, egyik héten pedig mínusz 27 fokra süllyedt a hőmérséklet Az erdészek állandóan tisztítot­ták az utakat és a téli etetők környékét. Melegpadlót biztosí­tottak deszkából és pelyvából. Ha. talmas nyárfákat döntöttek ki a favágók, hogy könnyebben jussa­nak csersavtartalmú kéreghez a nyulak. A Gyulai Erdőgazdaság terüle­tén a szokásos téli eleség meny- nyiségének kétszeresét etették fel január végéig. így biztosítottak megfelelő kalóriát, hogy kibírják a tartós hideget. A körültekintő gondosság eredménye: viszonylag kevés veszteséggel vészelték át a hosszan tartó hideget a vadak. Fá­cánokból például egyetlen pusz­tulást nem tapasztaltak. Most, hogy az idő kividult, az erdők mélyéről előjönnek az őzikék, nyulak és fácánok s vígan sütké­reznek a februári napfényben. Az erdészek pedig újabb eleség beszerzéséről gondoskodtak, mert nem szeretnék, ha esetleg a késői kitavaszodás miatt éheznének a nyulak, őzikék, fácánok és egyéb vadak. Kinyílt a tulipán és jácint a hagyományos Mária-napra - Békéscsabán Békéscsabán ősi hagyomány, hogy szeptember helyett február 2-án ünneplik a Mária-napot. Rendszerint nyíló virággal köszön. tik a ünnepeiteket a névnap elő­estéjén. A békéscsabai kertészet Széchenyi-tígetben levő telepén hetek óta nagyon drukkoltak a kertészek, hogy sikerül-e nyíló vi­rágot adni a nagy napra, A kertészek lelkiismeretes műn. kaja, szakértelme leküzdötte a kemény telet, s szombatra a virág, bolt kirakataiban megjelentek a tavasz előhírnökei, a cserepekben nyíló tulipánok és jácintok. A kö­dös, hideg téli napon állandóan nagy csoport áll o kirakat előtt. Gyerekek és felnőttek szívesen gyönyörködnek a nyíló tavaszi vi­rágokban. A piros és csíkos tulipá­nokból 1400 cseréppel áll a vevők rendelkezésére, a dulpa szirmú, hófehér, rózsaszínű és krémszínű jácintokból pedig 800 cseréppel. Londoni eredmény: — POLITECHNIKAI MŰHE­LYEK készítésére 233 ezer forin­tot költöttek 1963-ban Békéscsa­bán a községfej Iesztésd alapból. — HAGYOMÁNYOS TECHNI­KUS-BÁLJUKAT február 8-án este 7 óraikor tartják a békéscsa­bai út-, híd- és vízműépítési tech­nikum végzős diákjai a Balassi Művelődési Otthonban. A DREZDAI GYŐGYSZER- ÁRUGYÁR. az NDK legnagyobb gyógyszerüzeme az idén kétszere­sére növelj a Griseofulvin nevű gyógyszer termelését. A tudósók szerint a Griseofulvin alkalmazá­sa döntő fordulatot hozhat a kü­lönféle gombás megbetegedések gyógyításában. — ÉLMÉNYBESZÁMOLÓT TART szovjetunióbeli útjáról ma rate Bucsán, a megyei nőtanács titkára, Boros Gábomné. , — A KÖZVILÁGÍTÁS KOR­SZERŰSÍTÉSÉRE 1 millió 392 ezer forintot költenek 1964-ben Békéscsabán, s a tervek szerint a közvilágítás áram díja mintegy 1 millió 400 ezer forint lesz. — A TÍZMILLIÓ LAKOSÚ japán fővárosban karácsony és új­év közötti napokban tizenegyszer adták ellő Beethoven IX. szimfó­niáját. Például december 26-án Tokió három legnagyobb koncert­termében összesen hétezren hall­gatták meg Beethoven művét. — A NŐNAP ELŐKÉSZÍTÉ­SÉRE alakult városi bizottság feb­ruár 5-én, szerdán délelőtt 9 óra­kor Békéscsabán a pártbizottsá­gon tárgyalja meg a március 8-i nőnap megrendezését. Bizalom, bizalomért, (Die- Welt-ből) Gyors iramban fejlesztik a keveréktakarmány és a tápok gyártását 1965 végére az évi termelés eléri a 200 000 vagont A korszerű állattenyésztésnek és a takarmánygazdálkodásnak egy­aránt fontos kelléke a tudomá­nyos kísérletek során kialakított, úgynevezett tápszeres takarmá­nyozás. Hazánkban 1963-ban már 132 000 vagomnyi keveréktakar­mányt használtait fel az állami gaztfasági és a termelőszövetkezeti farmok. A különböző állatfajok számára a koruknak, hasznosítá­suknak, illetve a termelés jellegé­nek megfelelően 14 féle tápot ké­szítettek a takarmánygyárak és a keverőüzemek. A Földművelésügyi Miniszté­rium állattenyésztési főigazgatósá­gán közölték, hogy a takarmány­Megközelíti a százezer forintot a tótkomlósi Török család évi keresete Idős Török György több gyerme­kes édesapa négy évvel ezelőtt költözött Tótkomlósra s azóta há­rom fiával a Viharsarok Tsz-ben dolgozik. Az apa és egy fia állat­gondozó, két ifjú Török pedig más területen segíti a kollektív mun­kát. A Török család múlt évi ke­resete a pontos könyvelés alapján — prémiummal együtt — megkö­zelíti a százezer forintot. A Pé­ter gyerek például egymaga 27 ezer forintot keresett. Törökék sa­ját házban, jó körülmények között élnek. keverékek és tápok gyártását az idén legalább 15 000—20 000 va­gonnal bővítik, s 1965 végére az évi termelés éléri a 200 000 vagont. Ez évben kezdik meg egy speciális kocatáp,' valamint egy borjútáp gyártását. Hollandiából különleges zsírdúsító-berendezést importál­tak, amely fölözött tejből és hulla- dékzsírofcból teljes értékű, borjú­nevelésre kiválóan alkalmas tejet készít Ezzel a berendezéssel, illet­ve a módszer és a gépek éttér jesz- tésóvel általánossá lehet tenni az itatásos borjúnevelést, amely egy­ben a tejellátás javítására, a vaj- és sajtgyártás bővítésére ad majd lehetőséget Tessék mondani, doktor úr...! — A MEZŐGAZDASÁGI TER­MELÉS mintegy 220 százalékkal növekszik Békéscsabán a város 20 éves távlati terve szerint az 1960. évihez mérten. A növényter­melés 240 százalékkal lesz több. FURFANGOS FUVAROS Megérkezik János bácsi a megrendelt tüzelőanyaggal a házhoz és elkezdi a lerakodást. A ház asszonya kedveskedni akar a meleg értékes alapanya­gát hozó bácsinak és megkér­dezi előzékenyen: r-i Kedves bátyám, ka meg nem sérteném, mit inna? Pá­linkát, sört vagy talán egy kis forralt bort? János bácsi pillanatig elgon­dolkozva pödörgeti zúzmarás, dús bajuszát majd így felel: Tessék hozni, kezét csóko­lom egy kis jó pálinkát... Az­tán majd elidözgetek a sör mel­lett, amig felforr a bor. És tessék mondani doktor úr, igaz az, hogy a sok cukorfogyasz­tás okozza a cukorbajt? És tessék mondani, az alkohol fokozza a munkaképességet? És megvéd a hideg ellen? Hát az aszpirin ve­szélytelen gyógyszer? Az alszik jól, aki későn- fekszik le? Száz és száz, rendszerint megis­métlődő kérdés adta az ötletet Sándor Róbert doktornak, hogy könyvben válaszoljon a kérdezés, ködőknek. Rendkívül szellemes és igen hasznos művének a legjobban talán az orvosok örülnék, akik ér­deklődő betegeik kezébe adhatják azt az ízléses könyvecskét, ame­lyet „Tévedések egészségről — be­tegségről” címen adott ki a Medi­cina Könyvkiadó. A közéi két és fél száz oldalas könyvben sok-sok hasznos tanács, szellemes magya­rázat található azokra a nap mint nap elhangzó kérdésekre, melyek­re néha nem is olyan egyszerű a felelet. Dr. V, P. — ÚJ BÁBPANTOMIM JÁT mutatta be február 2-án, vasár­nap este Lenkefi Konrád Békés­csabán, a Balassi Művelődési Ott­honban megrendezett ötórai teáin. — KÖLTÖZIK A VAROS. Az észak-csehországi Moszt bányavá­roska lakóinak költözniük kelti mert házaik alatt 100 millió tonna kitűnő minőségű szén rejtőzik. A város lakóit a napokban ismertet­ték meg a költözködési és az új város építkezési terveivel. A mun­kálatokat 1967-ben kezdik meg. — TANÁCSTAGI fogadóórát tart Békéscsabán, február 4-én 16—18 óráig a 100-as számú választókerületben, Könyves u. 58. szám alatt Szabó Lász- lóné; a 94-es számú választókerület­ben, Rózsa Ferenc u. 12. szám alatt Debreczenl Józsefné; február 5-én 16—18 óráig, a 6-os számú választóke­rületben, Dózsa György u. 3. szám alatt Kiss Sándor; a 16-os számú vá­lasztókerületben, Dózsa György u. 3. szám alatt Nagy János; 16—17 óráig a 41-es számú választókerületben, Beré- nyi u. 56. szám alatt Simon Lajosné; február 6-án 16.30—17.30 óráig, az 55-ös számú választókerületben, Földvári u. 11. szám alatt Szűcs Ferenc, 17—19 óráig a 2-es számú választókerületben, Bánszki u. 4. szám alatt özv. Kuliét) Mihálynó tanácstag. Enyhe idő Felhőátvonulások, a szél mérsék­lődik. Várható legalacsonyabb hő­mérséklet 0 fok körül. Legmagasabb nappali hőmérséklet plusz 5—plusz 8 fok között. BÉKÉS MEGYEI NÉPÚJSÁG Az MSZMP megyei bizottsága és a megyei tanács lapja. Főszerkesztő: Cserei Pál. Szerkesztőség: Békéscsaba, Szabadság tér 17., ül. em. Telefon: 21—96, 22—96. Kiadja a Békés megyei Lapkiadó Vállalat. Békéscsaba II.. Tanács- köztársaság útja 5. T.: 10—21, 10—St. Felelős kiadó: Lehoczky Mihály. Békés megyei Nyomdaipari Vállalat. Békéscsaba. Terjeszti a Magyar Posta. Előfizethető a postahivataloknál és a kézbesítőknél. Index: 25 051

Next

/
Oldalképek
Tartalom