Békés Megyei Népújság, 1982. június (37. évfolyam, 126-151. szám)

1982-06-01 / 126. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! N É PÚJSÁG fl MEGYEI PÁRTBIZOTTSÁG ÉS fl MEGYEI TANÁCS LAPJA 1982. JÚNIUS 1., KEDD Ára: 1,40 forint XXXVII. ÉVFOLYAM, 126. SZÁM BÉKÉS MEGYEI Havasi Ferenc fogadta- Leonyid Szmirnovot Lázár György tárgyalt Rudolf Rohlicekkel Havasi Ferenc, az MSZMP Politikai Bizottságának tag­ja. a KB titkára hétfőn a KB székházában fogadta Leonyid Szmirnovot, a Szov­jetunió Minisztertanácsának elnökhelyettesét, és szívé­lyes, elvtársi légkörű esz­mecserét folytatott vele az országaink együttműködését érintő időszerű kérdésekről. A találkozón jelen volt Vla­gyimir Bazovszkij, a Szov­jetunió magyarországi nagy­követe. Leonyid Szmirnov magyar- országi tartózkodása során megbeszélést folytatott Mar­jai József miniszterelnök­helyettessel, a magyar— szovjet gazdasági és műsza­ki-tudományos együttműkö­dési bizottság magyar társ­elnökével és Méhes Lajos ipari miniszterrel. A szovjet miniszterelnök­helyettes meglátogatott több ipari és mezőgazdasági üze­met is. Rudolf Rohliceket, a cseh­szlovák kormány elnök- helyettesét hétfőn fogadta Lázár György, a Miniszter- tanács elnöke. Jelen volt Marjai József miniszterel- nökhelyettes, valamint Ko­vács Béla, hazánk prágai és Andrej Barcák, Csehszlo­vákia budapesti nagykövete, A magyar—csehszlovák gaz­dasági és műszaki-tudomá­nyos együttműködési bizott­ság megtartotta az ülésszak első plenáris ülését. Parlamenti tisztségviselők tanácskozása Békéscsabán az áprilisban megnyílt Korzó étterem a közét­keztetési igényeket is kielégíti. Elfogadható áron naponta 1100 adag ebédet fogyasztanak el kulturált körülmények kö­zött az előfizetők Fotó: Fazekas László Magyarországon tartja ülését az ICPS vezető Június 1-én és 2-án Ma­gyarországon tartja soron következő vezetőségi ülését a Vegyipari, a Kőolajipari és Rokon Szakmák Szakszerve­zeteinek Nemzetközi Szövet­sége (ICPS). Alain Covet, a szövetség főtitkára hétfőn a Vegyipari Dolgozók Szak- szervezetének székházában megrendezett sajtótájékoz­tatóján elmondta: a nemzet­közi szövetség 1950-ben Bu­dapesten alakult meg. Akkor még 13 ország 18 szerveze­tét képviselte. Ma már 49 ország 84 szervezetéből tíz­millió dolgozó érdekében munkálkodik a szövetség. Legfontosabb feladata a vegyipar különböző ágaza­taiban dolgozó tömegek ál­talános érdekeinek védelme, a különböző nemzeti szak- szervezetek közötti összhang és együttműködés feltételei­nek megteremtése, valamint a dolgozók gazdasági, szo­ciális és kulturális követelé­sei kielégítéséért vívott harc segítése. A vezetőség ezúttal első­sorban szakmai és politikai kérdéseket vitat meg. Egye­bek között arról tárgyalnak, testületé milyen tennivalók szüksége­sek a szakmai tevékenység fejlesztése, a vegyiparban dolgozók élet- és munka- körülményeinek javítása ér­dekében. Az utóbbival kap­csolatban Alain Covet hang­súlyozta: jelenleg a vegy­iparban a munkaidő rövidí­tése az egyik legfontosabb cél. Számos országban ugyan­is még mindig több mint 40 órát dolgoznak az egészség­re káros vegyipari üzemek­ben. Ugyancsak égető prob­léma a munkakörülmények javítása: a mérgezés-és rob­banásveszély, az egyéb ár­talmak megszüntetése, illet­ve minimálisra csökkentése. Az ülésen foglalkoznak majd az ártalmas anyagok hasz­nálatának korlátozásával, a környezet védelmével, vala­mint a munkahelyi légszeny- nyeződés megengedhető mér­tékével. Amint azt a főtitkár beje­lentette, az ülés egyik fő feladata lesz a jövőre Prá­gában megrendezendő 9. nemzetközi szakmai konfe­rencia előkészítése, fonto­sabb témaköreinek megha­tározása is. Kitüntetés az orosházi pártbizottságon Tegnap, hétfőn délelőtt bensőséges keretek között köszöntötték Orosházán, a városi pártbizottságon Ja- novits Imre nyugdíjast ab­ból az alkalomból, hogy_ 80. születésnapja és 60 éves párttagsága alkalmából az Elnöki Tanács elnökének megbízásából Frank Ferenc, az MSZMP KB tagja, a megyei pártbizottság első­titkára átnyújtotta a Szo­cialista Magyarországért ki­tüntetést és a megyei párt- bizottság emléklapját. A veterán kommunista hat évtizeden ót volt a párt ak­tív társadalmi munkása, je­lenleg is a városi pártbizott­ság tagja. A kitüntetés át­adásakor jelen volt dr. Gonda József, az orosházi városi pártbizottság első titkára és Sándor Antal, a városi pártbizottság titkára. Fotó: Szekeres András Tanácskozott a gazdaságpolitikai munkabizottság Hétfőn a Parlamentben tanácskozást tartottak az országgyűlés tisztségviselői: az állandó bizottságok el­nökei, a mégyei képviselő- csoportok vezetői. Az esz­mecserén — amelyen részt vett Sarlós István, az MSZMP Politikai Bizottsá­gának tagja, a Hazafias Nép­front Országos Tanácsának főtitkára — Apró Antal, az országgyűlés elnöke adott tájékoztatást a soron követ­kező, nyári ülésszak elő­készületeivel kapcsolatos teendőkről. A tanácskozáson Madarasi Attila pénzügy­minisztériumi államtitkár a Magyar Népköztársaság 1981. évi költségvetésének végre­hajtásáról tájékoztatta a résztvevőket. Juhár Zoltán belkereskedelmi miniszter a belkereskedelem és az ide­genforgalom helyzetéről szá­molt be. Tegnap, hétfőn Csatári Bélának, a megyei pártbi­zottság titkárának az elnök­letével ülést tartott a megyei pártbizottság gazdasági és szövetkezetpolitikai munka­bizottsága. A bizottság tagjai megtárgyalták a kisvállalko­zások eddigi tapasztalatai­ból előterjesztett beszámolót. Ezután jelentést hallgattak meg az energiaracionalizá­lási beruházásokról. KISZ-aktívaértekezlet az oktatásról Vendégek a békéscsabai földrajzkutatóban Az MTA Földrajztudomá­nyi Kutatóintézete Alföldi csoportja Békéscsabán több neves kutatót is vendégül látott az elmúlt héten. A. Stasiakot, a Lengyel Tudo­mányos Akadémia Földrajz­tudományi Intézetének osz­tályvezetőjét május 27—28- án látták vendégül. A neves földrajztudós a terület- és településfejlesztés problémáit vizsgálta a békéscsabai ku­tatók segítségével. Ittjárta- kor fogadta A. Stasiakot Dr. Takács János, a megyei ta­nács ÉKV osztályának ve­zetője is, aki a megyei ta­pasztalatokról tájékoztatta a lengyel vendéget. Az MTA Dunántúli Kuta­tóintézetek héttagú mun­kacsoportja pedig május 28—29-én látogatott el Bé­késcsabára, a földrajzkutató­ba. A kutatócsoport a két nap során a három város — Békéscsaba, Gyula, Békés — együttműködésének tapaszta­lataival ismerkedett. E té­mában megbeszélést foly­tattak Dr. Becsei Józseffel, a megyei tanács elnökhelyet­tesével is. (bse) Úttörőtábor-avatás Úttörőtábor ünnepélyes átadására került sor vasár­nap délelőtt Nagykamará­son. A Boda tónál levő munkásmozgalmi emlék­helyen társadalmi összefo­gással megépített negyven­személyes úttörőtábor meg­nyitásával egy időben kis­diákokat avattak kisdobossá és úttörővé. Dr. Becsei Jó­zsefnek, a megyei tanács el­nökhelyettesének ünnepi be­szédét követően emlékpla­kettet adtak át a 2203-as szá­mú Ságvári Endre úttörő- csapatnak. A Magyar Úttörő Szövetség Országos Elnöksé­gének emlékplakettjét Varga Sándor, a megyei úttörő­szövetség titkára nyújtotta át. Ezután gyermeknapi mu­latságok, majális követke­zett. Tegnap, május 31-én egész napos aktívaértekezletet ren­dezett a KISZ Békés megyei bizottsága Békéscsabán, az MSZMP Oktatási Igazgató­ságának épületében. A megjelent oktatási in­tézmények párt-, állami és KfSZ-vezetőit Pataki István, a KISZ megyei bizottságá­nak első titkára üdvözölte. Az elnökségben foglalt he­lyet többek között Hüttner Vilmos és Szeles Ferenc, a megyei pártbizottság munka­társai és Vámos László, a megyei tanács művelődésügyi osztályánák vezetője. A bevezető előadást Kővári Tibor, az MSZMP KB mun­katársa tartotta, az MSZMP Központi Bizottságának 1982. április 7-i ‘ oktatáspolitikai irányelveiről. Többek között hangsúlyozta: A KB 1972. június 15-én hozott határoza­tot az állami oktatásról. Az azóta eltelt tíz év során mélyreható változások men­tek végbe a társadalmi-gaz­dasági viszonyokban, ezért került sor az 1972-es hatá­rozat áttekintésére, és a to­vábbi munka fő irányainak meghatározására. Az állás- foglalás megszületését szám­talan vita és felmérés előz­te meé- A KB irányelvei többek között megállapítják: ,,A közoktatás fejlődésének legjelentősebb eredménye az elmúlt évtizedben az iskolá­zás további nagy arányú ki- terjesztése volt. E folyamat mélyreható tartalmi és mi­nőségi változásokat . idézett elő az ország lakosságának általános és szakmai művelt­ségében”. Az előadó ezután arról szólt, ma hazánkban kétmil­lió ember tanul különböző szinten, és az oktatásügyben is csaknem háromszázezren dolgoznak, így minden ötö­dik állampolgárt konkrétan is érintenek a közoktatás fej­lesztése érdekében hozott döntések. A KB állásfoglalása leszö­gezi : „Meg kell őrizni a kö­telező alapiskolázás jelenlegi rendszerét. Ennek kerete a jövőben is a nyolc osztályos általános iskola legyen. Min­den tanuló számára biztosí­tani kell a társadalmunk­ban kívánatos és az egyén szempontjából nélkülözhe­tetlen alapműveltséget. Hosszabb távon is megkü­lönböztetett figyelmet kell fordítani az általános iskola fejlesztésére, az oktató-neve­lő munka feltételeinek lé­nyeges javítására.” Ezután dr. Szivi József, ■ a KISZ KB osztályvezetője „Feladataink a tizenéves diákifjúság körében” cím­mel tartott előadást. Többek között elemezte a középisko­lások és a szakmunkásképző iskolák tanulóinak érdeké­ben hozott társadalompoliti­kai határozatokat. A felsőfokú tanintézetek­ben folyó KISZ-munka ta­pasztalatairól, feladatairól Szandtner Iván, a KISZ KB osztályvezetője beszélt. Pataki József megyei úttö­rőelnök a mozgalmi életre nevelés fontosságáról szólt. Hangsúlyozta: az úttörőszö­vetség és a KISZ együttes feladata a fiatalok nevelése. Arról is beszélt, hogy a KISZ-szervezetekben folyó programok szerves folytatá­sai legyenek az úttörőmoz­galomban jól bevált progra­moknak. Arra kell törekedni — mondotta —, hogy a kü­lönböző ifjúsági szervezetek jól használják ki a fiatalok önállósodási törekvéseit. Az elhangzott előadások után az egész napos tanácskozás szekcióülésekkel zárult. Verasztó Lajos

Next

/
Oldalképek
Tartalom