Békés Megyei Népújság, 1963. október (18. évfolyam, 230-256. szám)

1963-10-17 / 244. szám

1963. október 17. 3 Csütörtök Kisdombegyház az elsők között Százhúszezer kacsát értékesít az idén a szarvasi HAKI A Szarvasi Halkísérleti Intézetben ez évben 120 ezer kacsát értékesítenek nyugati exportra. Az év utolsó negyedében 30 ezer kacsa exportálásával teljesítik éves tervüket. Képünk a HAKI horvátpusztai üzemegységében készült, ahol éppen etetik a kacsákat. Az évi exportterv 85 százalékát innen szál­lítják. ■ ■ Ünnepi versenyhónapot kezdtek a békéscsabai forgácsolóban Ä mezőkovácsházi járás terme­lőszövetkezetei közül még október 15-ig nem volt olyan, amelyik je­lentette volna, hogy befejezte a búza vetését. A járási tanács me­zőgazdasági osztálya a kiadott ver­senyhíradóban kimutatást közölt a tsz-ek eredményeiről és elma­rasztalja azokat, akik lemaradtak az őszi szántás-vetési és betaka­rítási munkában. A bírálat hasz­nált, s az eredmény nem maradt el. A járásban eddig az elvetendő terület 76 százalékán, összesen 18 321 holdon fejezték be a bú­za vetését. Csupán egy napon, ok­tóber 15-én 1394 holdon vetették Megyénk termelőszövetkezeti városaiban és falvaiban megnőtt az érdeklődés a szakmunkáskép­zés iránt. Kétszázhuszonöt szak­munkásképző-tanfolyamon 5600 termelőszövetkezeti tag sajátítja el az állattenyésztés, növényter­mesztés és a kertészet sokoldalú feladatát. A felnőttoktatásra jel­lemző, hogy a szakképzettséget még mindig férfifoglalkozásnak tekintik. Különösen a tanyavilág­ban élők vallják azt az ősi szem­léletet, hogy kapálni, kukoricát tömi, szártvágni, sertést etetni ta­nulás nélkül is lehet, az asszony­nak pedig másra ne legyen gond­ja. Igaz, hogy örménykúton a Pe­tőfi Tsz-ben lemorzsolódás nélkül beiratkoztak a másodévre a női állattenyésztési szakmunkásképző­tanfolyam hallgatói, de megye- szerte kevés asszonyt látni a ta­nulók között. A mezei munkába már jól beilleszkedtek, az asz- szonybrigádok javára írható, hogy nem volt még olyan tiszta a kollektív gazdaságok határa, mint éppen most. A tanulásra már sokkal nehezebben szánják rá magukat. Egészen más a helyzet a fiata­lok körében. Megyénkben 996 fia­tal szerződött hároméves mező- gazdasági tanulónak s ebből 556 leány. Többségük baromfitenyész­tést, zöldség- és gyümölcsterme­lést tanul. Füzesgyarmaton, Tót­Nem elhagyatott tanyavilág Kiscsákó, bár igencsak messze van Orosházától, ahova tartozik. Jó néhány kilométert kell utaz­niuk az embereknek, ha ügyes­bajos dolgaikat intézni akarják. Sokkal rövidebb úton jutnak él Nagyszénásra vagy Kondorosra, de hát mit tegyenek, ha a magas közigazgatás úgy döntött, hogy Orosházához tartozzanak. A hovatartozással nem is so­kat vesződnék az emberek. Bele­törődtek. Ha messze is esik a vá­ros, azért ismerik őket Oroshá­zán, s még inkább a Törekvés Termelőszövetkezet tagjait. Ép­pen a dolgosságuk, a munka sze- retete és a szorgalmuk az, ami­ről a városban ismerik a kiscsá- kóiakat. A Törekvés Tsz tagjai méltók nevükre. Igyekvő embe­rek, s már nemegyszer szerez­tek hírnevet jó munkájukkal. A legutóbb is arról számolt be az újság, hogy az őszi á#j>a vetésé­ben ez a termelőszövetkezet az első az orosházi tsz-ek között. A búza vetését is a Törekvés Tsz tagjai kezdték meg elsőnek, és nem maradnak le az őszi betaka­rításban sem. Méltán emlegetik hát a város vezetői, hogy ez a legszorgalmasabb szövetkezet. A munkában példát mutatnak a KISZ-fiatalok is. Tavaly szor­galmukért egy lemezjátszót kap­tak a tsz vezetőségétől. Az idén kezetei. A községék közül eddig is az első helyen állt Kisdombegy­ház, s október 16-án jelentették a tsz vezetői, hogy a felemelt öt szá­zalékkal együtt 193 holdon elve­tették az őszi búzát. A községben az ősziek betakarí­tása is gyors ütemben halad Már befejezték a 489 hold kukorica tö­rését, a szárvágást és a behordást. Naponta 180—200 termelőszövet­kezeti tag dolgozik a földeken még most is. Jelenleg a 140 hold cirok­termés maglehúzását végzik és a cukorrépát szedik. A maglehúzást ezen a héten befejezik. A szántás-vetési munkában igen jól dolgozott és minden dicséretet komlóson, Eleken, Dobozon, Me- zőkovácsházán és másutt — ahol legtöbb lány jelentkezett szakta­nulásra — már nem akarnak nagyanyáik módján élni. Szakmát tanulnak, önállósítják magukat a lányok s ők gyűjtik össze a kelen- gyérevalót is. Az oktatók általános véleménye, hogy — különösen az aprólékos gondosságot, nagy tü­relmet igénylő munkában — az elméleti és gyakorlati oktatásban egyaránt ügyesebbek, szorgalma­sabbak a lányok. Az orosházi Szabadság Terme­lőszövetkezet gazdái arról ismer­tek, hogy mindennapi munkáju­kat okos előrelátással, szakszerű­en és szorgalmasan végzik. E jó tulajdonság ellenére azonban va­lahogy most elvétették a lépést. Bár igyekezték a lehető legjob­ban megszervezni a kenyérgabo­na elvetésének munkálatait, ki­használni minden napot, minden percet és így vasárnap is dolgoz­tak — az október 13-i eredmény felmérésénél rádöbbentek, hogy 43 százalékkal a város szövetkezetei Messze a várostól... is ott vannak, ahol a legnagyobb szükség van az erőre, az ügyes­ségre. Sürget az idő, s ők vállal­ták, hogy vasárnap is dolgoznák. A 21 tagú ifjúsági szervezet min­den fiatalja helytáll a munká­ban. Ráérnek pihenni a télen. Bár akkor is megtalálják elfog­laltságukat Olvasnak, tanulnak, szórakoznak. Mert ne higyje sen­ki, hogy a kiscsákói tanyavilág lakói elmaradnak a fejlődésben. A kiszeseknek a színjátszás a kedvenc időtöltésük a téli esté­ken. Mások a tsz-könyvtár köny­veit cserélgetik sűrűn. A kétszáz kötetes könyvtár sokszor kevés­nek bizonyul. De van az iskolá­nak is könyvtára, így aztán sű­rűn vándorolnak a kis tanyasi otthonokba Jókai, Mikszáth, Tolsztoj, Verne és még sok más nagy író művei. A szakkönyvek is olvasottak. Mert nemcsak szó­rakozni, de tanulni is szeretnek az emberek. A traktorosok pél­dául az ívhegesztésről szóló szak­könyv beszerzését kérték tavaly a tsz vezetőségétől. A környék egyetlen postása ar­ról számol be, hogy 153 újság és 92 folyóirat jár ide. A 210 ház közül 172-ben van rádió, s ahova megérdemel Denucz György gé­pesített brigádja, melynek 27 tagja éjjel-nappal, felváltva dolgozott a földeken. A szövetkezetben ösz- szesen tizenegy erőgéppel végez­ték a munkát. A kukorica törését siettették a legjobban, mert erre a területre vetették el a kenyérga­bonát. Igen jól dolgoztak a fogatosok is, akik munkájukkal példát mutattak a tsz többi tagjainak. Állandóan hordták a szárat, a kukoricát és az egyéb termést, s Horváth István brigád vezető jól irányította a 27 fogatot, soha nem volt fennaka­dás a szállításban. A jó szervező munka eredménye volt az, hogy a szövetkezet vezetői elsőnek je­lenthették a járásban, hogy a ke- nyémekvaló mag a földbe került. K. I. Tanyáról a faluba Kamuion az idén nyolc kétszo- ba-összkomfortps családi házat épített a Béke Termelőszövetke­zet építőbrigádja a tanyákról a faluba beköltöző tagok részére, OTP-hitel segítségével. A tanyákon élő szövetkezeti ta­gok közül egyre többen igénylik a kulturáltabb életmódot, hogy le­gyen villanyuk, közelebb lehesse­nek a szórakozási lehetőségekhez. Így jövő tavasszal újabb tíz csa­ládi ház építését kezdi meg a szövetkezet építőbrigádja. között az utolsó helyen tartanak. Amikor mindezt megtudták, ve­zetője és egyszerű tagok egyhan­gúlag elhatározták: meggyorsít­ják a kenyérgabona elvetését, s az utolsó helyről „elmozdulnak”. Az elhatározás nemcsak sza­vakból állt, hanem hasznos tettek is következtek, s a mai napig mintegy 340—350 hold gabona földbe került az előirányzott 610 holdból. A lemaradás természete­sen a szállítókapacitás hiányos­sága miatt következett be jórészt, de előidézte az itt-ott mutatkozó már a villany eljutott, ott van televízió is. A termelőszövetke­zet két tv-t vásárolt az elmúlt években. Ennek révén eljut a színház is a tanyavilágba. De a kiscsákóiak még ennyivel sem elégednek meg. A kultúrszomj, a művelődési vágy hajtja őket. Kondoros nincs messze tőlük, s a vonatközlekedés is jó, ezért min­den évben bérletet váltanak a Békés megyei Jókai Színház kon­doros! előadásaira. Tavaly ötven bérletük volt, s a tsz vezetősége a jegyeket jutalmul adta a legszorgalmasab* baknak. Hetenként kétszer filmet is ve­títenek. Ilyenkor aztán megtelik a „Népház” — ahogyan maguk között mondják az egyik üzem­egység kultúrtermét. Régebben ez olvasókör volt. A téli estéken ebben vannak a különböző elő­adások, szakkörök, tanfolyamok is, melyeknek mindig szép számú résztvevői vannak. Nem unalma­sak így hát a téli esték. Idős és fiatal megtalálja a tanulás és szórakozás lehetőségeit, ki-ki ér­deklődése szerint. Messze vannak a várostól a kiscsákóiak és mégis közel. Kö­zelhozza őket az újság, a rádió, a televízió és főleg a tudásvágy, mely bennük él: megismerni a szépet, a jót, többet tudni a vi­lágról, még a távoli tanyákon is. Kasnyik Judit A Szerszám- és Gépelem Gyára vezérigazgatósága az éves terme­lési terv sikeres teljesítése érdeké­ben, s november 7 tiszteletére ün­apróbb szervezetlenség is, amely­ből az iram csökkenése eredt, A helyzet az elmúlt napokban jó értelemben változott. A szár le- takaritását meggyorsította a szov­jet silókombájn, a kévés szárat két nagy teljesítményű kocsi szál­lítja látástól sötétedésig, két Maulwurf szórja a műtrágyát. És most már gyorsabban halad a vetőágy elkészítése, mert; mint a szövetkezet vezetői elmondották, összpontosították a gépeiket és így egy helyen „egész" munkát végez­hetnek, nem aprózódik szét az erő, könnyebb az irányítás. A közbejött gondok, problémák, objektív nehézségek — többek közt pótkocsihiány — miatt októ­ber 20-ra a Szabadság Tsz már nem tudja elvetni a kenyérgabo­nát. Igaz viszont az és ezt veze­tők, egyszerű szövetkezeti gazdák is egyetértésben vallják, hogy a néhány napos késés azzal az előnnyel jár, hogy nem kapkod­ják el a vetést, vagyis megfelelő szakszerűséggel, jó minőségben készíthetik el a talajt. Tudják, hogy csak így valósulhat meg a tervük: a külföldi fajtákból 14, a hazaiból pedig 13 mázsás átlag­termést érjenek el jövőre. És azt akarják a Szabadság Tsz gazdái, hogy az őszi termények betakarí­tását is időben, jó minőségben végezzék el, hogy a tél beállta előtt elmondhassák: megtettük a magunkét. Nincs kuikoricaszár a határban, s felszántottuk az elő­irányzott területet. Az idén rendezte meg harmad- ízben az országos erdészeti tűzol­tóversenyt Budapesten, a hűvös­völgyi nagyréten az Országos Er­dészeti Főigazgatóság. Ezen a ver- (senyen Békés megyei tűzoltók is népi versenyhónapot kezdemé­nyezett az ország öt szerszám- és gépelem gyára munkáskollektívá­jának. A kezdeményezést a négy budapesti és a békéscsabai gyár­egység dolgozói jónak tartották és október 10-én megkezdték a ver­senyhónapot, amely november 10- ig tart. A gyáregységekben első­sorban az idei terv teljesítését, az ütemes termelést, az exporiköte- lezettségek teljesítését és a jó mi­nőségi munkát szorgalmazzák. A békéscsabai gyáregység dol­gozói sikeresen akarnak dolgozni az ünnepi versenyhónap alatt és az ezt követő hónapokban is. A tervteljesítés biztosítottnak lát­szik. Az év kilenc hónapjában a tervezett 23,5 millió forint értékű késztermék helyett 23,7 millió fo­rint értékű terméket készí­tettek. Ha a szerszámacél- ellátás az év végéig hát­ralévő hónapokban javulna, több százezer forinttal tudnák túltelje­síteni éves tervüket. Vasárnap is dolgoztak a szállítdbrigádok a gyomai tsz-ekben Az öt gyomai tsz-ben vasár­napig a 3700 hold kukoricából 2200 holdat törtek le, a 370 hold- nyi cukorrépából 180 holdat szed­tek ki. A 156 hold rizsből száz holdon végeztek a betakarítással. Kétszázötvenhat holdon termeltek burgonyát a gyomai tsz-ek, amely­nek betakarításával már végeztek. A betakarítási és szállítási mun­kák meggyorsítása érdekében az öt termelőszövetkezetben szállító­brigádokat szerveztek. Ök szom­baton délután és vasárnap egész nap szállítottak és szállítják a további munkaszünetes napokon is a betakarításra kerülő termé­nyeket. részt vettek, s közülük Pervanov József, a Békési Kosárfonó Válla­lat önkéntes tűzoltója első helye­zést ért el. Jutalmul jó szereplésé­ért 500 forintot kapott. el a búzát a járás termelőszövet­5600 termelőszövetkezeti tag megyénk szakmunkásképző-tanfolyamain Összpontosították a gépeket, meggyorsult a gabonavetés a Szabadságban Első helyezést ért el egy békési tűzoltó az országos erdészeti tűzoltóversenyen

Next

/
Oldalképek
Tartalom