Békés Megyei Népújság, 1984. február (39. évfolyam, 26-50. szám)

1984-02-11 / 35. szám

1984. február 11.. szombat o Várkonyi János: Akit kizsüriztek Gál Farkas: Kérged mutasd Magad bűnösnek tudhatod akár a szenvedésig a szétindázó képzelet hegynek fölfélé ragad mégis. A koronához mi közöd? Vér és sors köt a törzshöz. Kérged mutasd hát. Nincs jogod hogy cifra palástokba öltözz. Arcodon sebhely-kráterek kihűlt láváját hordod, stigmád lüktető próbajel — korán megjártad már a poklot. Nem érdem es nem különös szerencse ez. vagy végzet — mások sebhelye még nagyobb talán megjárt pokluk is mélyebb. Spiráljaival az idő legyőz majd. vagy kiválaszt. Mezítláb, ikrás. partokon, gondtalanul már sohse járhatsz. SerédiJános: A lovak Innen, a tanyákról csak en járok gimnáziumba. A ta­nyasorról jár még három lány. Az ő esetük viszont más, mint az enyém. Szüle­ik lemondtak a földről, és a városban kerestek maguknak munkát. Itt, a tanyákon azonban makacsul várják a pillanatot, mikor bomlik szét a termelőszövetkezet. — Csak túl kell élni — mondja keresztapám. És ezen nem magát, nem is a családját érti, hanem egyes-egyedül a három lo­vát. Ló nélkül a paraszt nem paraszt. Az uraság két hatalmas is­tállójában mintegy 120 lovat zsúfoltak össze. Egyíkük-ma- sikuk alig áll a lábán. Ne­hány hevederrel van felköt­ve a mennyezethez, ősszel alakult a termelőszövetkezet, de még január végére sem értünk, és már nincs mit ad­ni a lovaknak. A szénatar­tókban csak szalma és kóró van, abból sem sok. Annál több a patkány. Éjszaka el­lepik az istállókat, belemar­nak a lovak húsába. Ame­lyik már olyan gyenge, hogy nem bír talpra állni, csak nyerít fájdalmában, és csap­kod a farkával, de a patká­nyokat nem tudja elzavarni. Az éjjeliőr sem bír velük. Csakhogy már nappal is tá­madnak. A párttitkár beszólt a városba. Segítsenek! Az­óta vasárnaponként a sza­badságharcos szövetségből kijön néhány fiatal, és pat­kányokra vadászik. Csak ri­asztják őket. Ma kisüt a nap, kiülnek a tetőre. Kitűnő cél­pontok ilyenkor. Ám, nem minden vasárnap süt a nap. Ez a bökkenő. Nekem az a feladatom, hogy gimnáziumból has^jö- vet cukrot vásároljak. Tele a táskám — a füzeteim, a könyveim — por- és kris­tályszemcsékkel. Nem min­dig és nem mindenhol lehet kapni. Néha egész délutáno­mat azzal töltöm, hogy cu­kor után szaladgálok a vá­rosban. Amikor hazaérek, nem a tanulás az első. Vi­szem a cukrot a szövetkezet­be. Apám lógondozó. Kinn áll az istálló ajtajában, és figyel. Én bemegyek a já­szolba, és tenyeremből ete­tem a két lovunkat. Mások is ezt teszik. A mi lovaink mellett van Sazsó Pál mu­rája. ©azsó az elnök. Rátuk­málták. Nem tud szót érteni az emberekkel, vagy nem is akar. Ki tudja? Januárban belebetegedett az elnökségbe. A nagy termetű, barna Mó­kájával senki se törődik az­óta. Csont és bőr. Kétheten­ként elpatkol egy ló. Kereszt­apám vállalkozott a sintér- ségre. Egy nyúzásért egy munkaegységet kap. A mi lovaink jó érőben vannak- Naponta 2 kiló cuk­rot esznek meg. Eddig min­den simán ment, de most apám bekiált az istállóba. — Bújj el! Jön Csató József, a párt­titkár. Ha ő nem lenne, szét­hullana a termelőszövetke­zet. Félnek tőle. Talán azért, mert nem ismerik. Pedig so­kat beszél, de semmit sem mond magáról, legfeljebb annyit: mi, kommunisták különleges anyagból va­gyunk gyúrva. A tarajosiak elképedve hallgatják. Azt se tudják, honnan jött, de ha jött, miért nem költözött ide az uraság nyári villájába. Abba az öt szobába, ahol most a tsz székel. Ott lakik a tanyasoron a legszegé­nyebb házban. Folyton a szo­cializmusról beszél. Azt mondja, el fog jönni az idő, amikor a parasztnak nem kell éjjel-nappal verejtékez­nie, mert gépek végzik he­lyette a munkát. És hogy a tarajosiak autóval fognak járni színházba. És ha meg­öregszenek, nyugdíjat kap­nak. Ezen mosolyogni kell! Egyetlen egy szavát sem hi­szik el. Még ha szlovákul mondaná. Mert itt a tanyá­kon szlovákul beszélnek egy­más közt az emberek. Csató azonban csak magyarul tud. Syulai, híresztelik róla. Csak ott' teremnek ilyen megszál­lott emberek. Lehasalok a jászolba. Még a lélegzetemet is visszafoj­tom, mert eszembe jut, amit a keresztapámtól hallottam. A párttitkár pisztolyt hord. Az ám. de a patkányok nyomban felfedeznek. Jön­nek a mozdulatlan, élő hús­ra. Az egyik a derekamra mászik, s apró cincogással halad felfelé. A nyakamnál megáll. Érzem, ahogy a fű­ltem felé nyújtózkodik, s bő­römhöz ér a bajuszával. Irtózatos üvöltéssel felpat­tanok. A párttitkár az istálló kö­zepén megtorpan. Nagy ter­metű, csontos ember. Orosz katonaköpenyt visel. Fején csúcsos, fekete süveg. — Ki vagy? — közeledik felém. — A fiam — mondja apám. Szeme elsötétül. — Azért küldtünk a gim­náziumba, hogy itt egyen a fene, ebben az istállóban? Miért nem tanulsz?! Olyan a hangja, mint a mennydörgés, betölti az is­tállót. Riadtan menekülnék ki az ajtón, de elébem áll. Végigmér tetőtől talpig. Most mi lesz? Szája szögle­tében alig észrevehető mo­soly jelenik meg. Vállamra teszi a kezét. A többiek felé fordul. Sokan vannak az is­tállóban. — Eljön az az idő. ami­kor a szocializmusnak ta­nult emberekre lesz szüksé­ge. Hót senki se vonja el a gyerekét az iskolától, hogy titokban cukorral etesse a saját lovát. Ez közösség, töb­bé nincs enyém, tied, övé. Hangja nyugodt, de annál félelmetesebben sistereg. Mint a tűz, mely a gyújtó­zsinóron rohan. Az emberek mozdulatlanul állnak. Várnak, hogy tovább fog beszélni, hogy szóba hoz­za a szénát, meg az abrakot. És akkor egymásnak esné­nek, hogy ki, mennyit vitt a közösbe. Egyik sem akar többet adni, mint a másik. Tudja Csató József, mire várnak. Szeme szikrázik, ahogy kivonul az istállóból. Mindenkinek, egytől egyig mélyen a szemébe néz. ©ú- nyol is, meg vádol is. Hát elviselitek, hogy szemetek láttára pusztulnak el a lo­vaitok? Van nektek lelke- tek? Sejti, rejtegetik odaha­za a takarmányt, de nem biztos benne. Január vége. A szalma el­fogyott, a kóróból is csak néhány napra való maradt. Cukrot többé senki sem mer vinni a lovaknak. Csató na­ponta látogatja az istállókat. A mi két lovunk is lerom­lott. A keresztapám szép ter­metű nóniusza pedig nem bír a lábára állni. Szomorú­an felnyerít, amikor gazdája megáll mellette. anélkül, hogy megmozdítaná a fejét. Végsőkig feszül tehát a húr. Keresztapám folyton az is­tállóbeli esetet emlegeti, amikor a párttitkár vállam­ra tette a kezét. Állítja, szót tudnék érteni vele. Éppen disznót vágunk. Apám dönt. Kóstolót csomagol, útnak in­dít. Puhatolódzam ki, hogy mi lesz. Haza szeretné hoz­ni a két lovát. De legyek óvatos. Nehogy ostobaságot kövessek el. Borongás az este. Olvad. A küldetésemre büszkén capla- tok a sárban a tanyasor előtt, de szívem a torkomban dobog, mikor megállók a kis ház előtt, ahol a párttitkár lakik. Tenyérnyi az ablaka, világosság szűrődik ki rajta. Teleszívom a tüdőmet, és ko­pogok az ajtón. Csató az asztalnál ül, alig van haja. Orrán szemüveg, olvas. Asztalon könyvek, Le­nin' és Sztálin. Mást nem lá­tok, mert a lámpa gyér fé­nyét sötétség övezi. — ©yere be, gimnazista — emeli rám a tekintetét, mint­ha várt volna. Leültet a szé­kére. — Olvass hangosan! — tolja elém a könyvet. — Nekem könnyezik a sze­mem. Megköszörülöm a torko­mat. Hangom természetelle­nesen megfeszül és idegesen vibrál. Alig érek a lap aljá­ra, mikor felsír egy gyerek, aztán egy másik, egy harma­dik. Körbenézek. A fal mel­lett ágyak sorakoznak. — Tovább, hadd szívják magukba az eszmét. Egy kéz nyúl a lámpa fénykörébe. Asszonykéz. Ki­tépi kezemből a könyvet. — A gyerekeknek enni­való kell, nem eszme. Beesett arcú, parázsló te­kintetű asszony a párttitkár felesége. Csípőre tett kézzel tornyosodik az asztal fölé. Csató szája széliben újra megjelenik az az apró mo­soly. Most veszem észre, nem mosoly az, inkább a meg nem értett emberek szo­morúsága. Olyan mozdulattal fogja meg a vállamat, mint­ha a felesége megjegyzését ki akarná törölni az emlé­kezetéből. — Mi szél hozott? Asztalra teszem a pakkot. — Kóstolót hoztam. Apám küldte. Az asszony kibontja az új­ságpapírból a kolbászt, meg a hurkát. — Köszönjük. — Nono! — dörmögi Csa­tó. — Mi ütött beléd? —csat­tan fel az asszony. — Az ő apja semmit sem ad ingyen. Mit akar apád? Erősen a szemembe néz, én is az övébe. Nyílt és őszinte a tekintete. Megérzem benne a férfi gyengeségét, aki tart asszonyától, és most nagyon akarja, hogy neki legyen iga­za. Még szánom is, hogy az előbb legyűrte a felesége. Pedig azt hittem, a párttit­kárt senki sem gyűrheti le. Hát legyen. Kimondorp az igazat, kertelés nélkül. — Hogy meddig tart ez? — Micsoda? — A szövetkezet. Haza akarja vinni a két lovát. Felkacag. De úgy, hogy be­lereng az épület. A felesége csak nézi, nézi. es ingatja a fejét. — Hát baj az, hogy élni akarnak? Mi is élni akarunk. Te bezzeg nem törődsz a családdal! Beköltözhettünk volna a sváb tanyájába, meg bármelyik tanyába. Most már Csatót, is torkon ragadja az indulat. — Nem azért lettem kom­munista, nem azért vállal­tam a börtönt, hogy hatalom­mal a kezemben olyan tel­hetetlen, kapzsi legyek, mint a régi rend urai. Majd, ha mindenkinek jut, akkor ne­künk is jut, hányszor ma­gyarázzam!? És te, gimna­zista, mondd meg apádnak, hogy a szövetkezet sohasem fog szétoszlani, mert a fejlő­dés kerekét nem lehet meg­állítani. És aki ezt a kere­ket meg akarja állítani, azt sárba tapossa a kerék. Az asszony .-a pártomat fogja. Szava csak olaj a tűz­re. A gyerekek sírnak. Az egyiket ölébe kapja, úgy vi­tatkozik a férjével. Rohanok az éjszakába. Ku­darcot vallottam. Hogyan áll­jak apám elé? Bajt hozok a fejére. Csató nyíltan ki­mondta, hogy a kerék sárba tapossa. Lépteket hallok. Valaki kö­vet. Rohanok, ahogy erőm­ből telik. — Állj meg! Utolér. — Ne mondjál semmit apádnak arról a kerékről. Elfogott az indulat. Értemén a tarajosiakat, hogy ragasz­kodnak a sajátjukhoz. De most egy új világ kezdődik. Nem könnyű a kezdet. Nem bizony, gimnazista. Sok az értetlenség. A félelmem egyszeriben el­párolog. Hiszen ez az ember egyedül van! Mindenki szem­be fordult vele, még a fele­sége is. Csak a hatalom áll mellette, mely lecsap min­denkire, aki ellenszegül. De kire sújtson le itt, Tarajo­son, amikor mindenki hall­gat? Csair-’a párttitkár fele­sége mennydörög, de mások hallgatnak. És ebben az ir­tózatos némaságban egyedül áll Csató József, hogy egy hihetetlenül távoli jövő alap­jait vesse meg, melyben sen­ki sem hisz. És viaskodnia kell a csenddel. És viaskod­nia kell a tekintetekkel. Mindenkivel, aki kétkedést támaszt eltökéltségével szem­ben. még önmagával is. — így van — mondom. — Mert pusztulnak a lovak. — Persze hogy így van. Az értetlenség miatt van így. — Nincs széna — vágom rá merészen. — Előttem is ezt hajtogat­ják, hogy már mindent be­hoztak a közösbe. — Pedig van — tör ki be­lőlem az őszinteség, immár másodszor, ahogy vele be­szélek. Meg kell tennem. Lesz, ami lesz. Lehet, hogy ostobaság, lehet, hogy vétek, és következménye lesz. Ak­kor is! A lovak miatt. És 5 hallgat. Hosszan, mintha meg se akarna szó­lalni. Vagy kitör belőle az indulat '.' Mert förgeteges em­ber. De nem. Hangja azon­ban kemény. Sokkal kemé­nyebb, mint az előbb. — Márpedig most. január­ban, itt. Tarajoson a szocia­lizmus fejlődésének legfőbb kérdése a széna. Eljön az idő, amikor más feladatok kerülnek előtérbe, de most a szénán van a hangsúly. Meg­értesz, gimnazista? Férfiasán megrázza a ke­zemet. — Csak annyit mondjál apádnak: hozza be a szénát. Meg a többiek is. Otthon töviről hegyire min­denről beszámolok, amit lát­tam és hallottam. Arról is. amiről nem lett volna sza­bad szólnom, hogy a tanyá­kon rejtegetik a szénát. Apám hallgatott. A többiek is hallgattak, akik akkor es­te eljöttek hozzánk. így csak a némák tudnak hallgatni. De úgy hallgattak, mintha egy nehéz kő esne le a szí­vükről. Nem vétkeztem. Dön­töttem helyettük. Most már nincs visszakoz. Másnap vit­ték a szénát. A lovak meg­menekültek. 1952-ben korán tavaszodon. Most is látom magam előtt a. sovány, cson­tos gebéket, melyek az is­tállók körül legelésznek, és lassan erőre kapnak. Csató Józseffel többé nem beszéltem. Még abban az év­ben újabb pártmegbízatást kapott, és Dunántúlra költö­zött. Ha egyszer találkoznék vele, megkérdezném tőle, honnan merítette akkor a hi­tét, amikor csonttá sová- nyodtak Tarajoson a lovak, és éjszakánként patkányok martak bele a húsukba?... Arcok közelről Gál Farkas Gyulán született:. Gyomán volt gyermek, az apja nap­számból tartotta el a csalá­dot, édesanyja Knerékné! dolgozott. Negyvenötben a Baja melletti Csátaljára köl­tözött a család, húsz év múl­va újra csak Gyoma, az iga­zibb otthon. Gál Sándor (írói neve: Farkas) Baján végzi a középiskolát, Sze­geden a jogtudományi egye­temet. mégis könyvtáros lesz. Aztán ügyészségi fo­galmazó Gyulán, majd a kecskeméti Petőfi Népéhez hívják újságírónak. Megy: azóta itt dolgozik, most a lap főszerkesztő-helyettese. Költő. Első versei a Dél- magyarországban jelentek meg, majd 1957-től állandó poétája a Tiszatájnak, pub­likált az Élet és Irodalom­ban is. 1974-ben Kardom, keresztem címmel verses­kötete került a boltokba. Mi következik? — Ügy mondom inkább: következett az, hogy mindin­kább elgondolkoztam: írni óriási felelősség! Későn érő embertípus vagyok, ezért is jelenek meg ritkán, habár ez" korántsem azt jelenti, hogy elapadt volna dalaim forrása. Most olyan váltás előtt állok, ami azt hiszem, meghatározza további köl­tészetemet. Eddig ugyanis a zárt formákat kedveltem, most már nagyon .vonz az, hogy oldottabb kereteket keressek annak, amit el­mondani szeretnék. Igen, a szabad versforma izgat, mert úgy érzem, ez még több le­hetőséget ad arra, hogy ki­fejezzem azokat az érvényes, és emberhez méltó gondola­tokat. melyek nem hagynak nyugodni, melyek itt vám­nak bennem. — Az első kötet elismerő fogadtatása után mikor jön el a második ideje? — Második kötetem ké­szen áll. Egyelőre a fiókban várja sorsát. Mondják: sok a költő manapság. Azt is, hogy a vers már nincs ott az irodalom meghatározó élvo­nalában. A jó vers, szerin­tem. ott van és ott is marad. Inkább a megjelenés, a kö­tet. Itt szólnak bele a dol­gokba az esztétikáin túl a másféle kategóriák. Például a pénz. A megjelentetést anyagi fedezete. — Más? Mint novellista is ismert Gál Farkas. — Ezekből is összejött egy kötetre való. Van köz­tük olyan, ami már megje­lent a Tiszatájban. vagy a Forrásbán. a moszkvai ..Kor- társ"-ban is az egyik. A Móra Kiadónál van a kéz­irat. Egyelőre ennyit mond­hatok. Esetleg annyit még, hogy írtam egy regényt Is közben, folytatásokban kö­zölte a Petőfi Népe. Egy parasztgyerek életét kuta­tom, aki 1955-ben egyetem­re kerül. Mondhatnám úgy is, hogy a regény az elmélet és a gyakorlat próbája. — Egészen friss hírek? — Ez. évben megjelenik a Móránál egy jogtörténeti könyvem, Űriszék előtt cím­mel. — És a Körösök vidéke? — Hazajárok. Ott él az öcsém és a bátyám. És ott a helyszíne az emléknek, hogy az anyám szerettette meg velem a verseket. En- gemet verssel ringatott, Pe­tőfi-versekkel . . . Hát ez az, ami felejthetetlen. Sass Ervin

Next

/
Oldalképek
Tartalom