Békés Megyei Népújság, 1990. július (45. évfolyam, 153-178. szám)

1990-07-02 / 153. szám

V asárnap korán kelt Csorvás lakossága: iz­galommal készültek a ' hagyományos aratónapra. A főtérről már reggel hétkor elindultak hintókon, lovas­kocsikon a népviseletbe öl­tözött kézi aratók, libasor­ban vonultak a kombájnok, aztán megindult az ember­áradat busszal, kocsival, ke­rékpáron vagy gyalogosan, családostul a búzatáblához. BratAnap Csorváson Sarlóval szedték a markot, keresztbe rakták a kévét válszereplése, valamint az esti klubelőadások a műfaj széles skáláját vonultatták fel. Hangsúlyozták, hogy napjainkban egyre inkább tért hódít a bábszínpadokon az élő színészet, s ez nem minden szakember szerint kívánatos jelenség. A korábbi évekhez ha­sonló volt a fesztivál szín­vonala. — hangzott a meg­állapítás. Szó esett még a zenei válogatások milyensé­géről, a színpadkép, a ren­dezés felelősségéről, a gye­rekközönség és a művészet kapcsolatáról. A záróünnepség végén Mázán Mátyás, Békéscsaba tanácselnöke diplomákat' és emlékplaketteket adott át a résztvevőknek. Dr. Szilágyi Dezső, az UNIMA magyar központjának elnöke, a Bu­dapesti Bábszínház igazga­tója, a zsűri elnöke UNI- MA-diplomákkal jutalmazta a legjobbakat. Kisdiplomát vehettek át Adela Moldovan és Aurelia Spirck aradi bábművészek, nagydiplomát a Marosvásárhelyi Bábszín­ház, a lengyel Arlekin Színház és Lenkefi Konrád négy évtizedes tevékenysé­géért kapott. Sz. M. (Folytatás a 3. oldalon) volt, melyet a közönség és a szakma vastapssal jutalma­zott. Az előadás után az érté­kelőbizottság külföldi és ha­zai tagjai rövid hozzászólá­sokban jellemezték a feszti­vál előadásait. Imre István bábfilmrendező, dr. Arany Erzsébet, a Debreceni Taní­tóképző Főiskola adjunktu­sa, Nina Maliková, a Prágai Bábművészeti Főiskola taná­ra, Kovács Ildikó kolozsvá­ri rendező, Koós Iván, a Bu-. dapesti Állami Bábszínház tervezője, Mona Wiig (Nor­végia), az UNIMA Európa Bizottság tagja és Dieter Brunner (NSZK), az UNI­MA Európa Bizottság elnöke szólt tapasztalatairól. Példá­ul arról, hogy a magyar és a külföldi együttesek feszti­Szombaton befejeződött a IX. Békéscsabai Nemzetkö­zi Bábfesztivál. A résztve­vők tiszteletére a békéscsa­bai Napsugár bábegyüttes Prokofjev: Hamupipőke ze­neművére írt bábjátékát mutatta be a Jókai Szín­házban. . „Hamupipőkeként várjuk ezt az előadást” — mond­ták a megelőző napon a szakmabeliek, mert hallot­tak róla, hogy Lenkefi Kon­rád bábui, rendezése, az együttes felkészülése évekig tartott. És azért is nagy vá­rakozással tekintettek az előadás elé, mert a költői szépségű bábukat a Mese- ház kiállításán már megis­merhették. A Napsugár Ha­mupipőkéje megfelelt a re­ményeknek, igazi előadás BÉKÉS MEGYEI fl HAZA MINDEN ELŐTT NÉPÚJSÁG 1990. JULIUS (2., HÉTFŐ POLITIKAI NAPILAP Ára: 4,30 forint XLV. ÉVFOLYAM 153. SZÁM A nyár heves, a kasza...? Ennél melegebb talán már nem is lehetne, ám a csor- vásiak a kasza vasát meg­hagyták búzavágó őse álla­potában, a tegnapi aratónap Rudolf-majori rendezvényén. Amíg az inas kezek mél­tósággal suhintották rendre a megadóan aláomló gabo­nát, s a marokszedők seré­nyen erős kévékbe kötötték a külön-külön. esendő, ka- lászsipkás szalmaszálakat, reccsent a hangosbemondó. Ezernyi más mellett eljutott fülünkbe az a tudnivaló isi, amire felettébb büszkék a csorvási emberek: ahogy az Arany János megénekelte Péter és Pál — tudjuk, nyár­ban — összeférnek a nap­tárban, úgy a nagyközség különféle politikai erői (a kisgazdák, az MDF, az MSZMP és az MSZP) más szervezetekkel együtt teljes harmóniában szervezték és valósították meg a helybeli­ek, a magyar, a csehszlovák és a lengyel idelátogatók számára kitalált aratónapot. Ügy látszik, ahol ugyanazt — valóban a nép boldogu­lását — akarják, a politikai élet más és más szereplői, ha különböző utakon is, de valamennyien a közösség ér­dekeinek azonos színterére jutnak el. Ringlispil Szenteczki Sándor autóbusz-veze­tővel ballagunk a kaszálóverseny színhelyére. Éppen megemlíti, hogy maga is az előbb tette le odahaza a kaszát — amellyel herét vágott —, amikor az óriási búzatábla egv széldúlta csücskéhez érünk. — Ezt a lefeküdt búzát kellett volna lekaszáltatni a versenyzőkéi — mondja hamiskásan. — Keringhettek volna, mint a ringlispil. Semmi kétség, szakember szólalt meg Szenteczki Sán­dor személyében. Ha el is pártolt fiatal kora két ütem­ben dübögő traktoraitól, a csípős port verő cséplőgépek­től, azért «z remek csorvási föld sohasem engedte iga­zán elszakadni magától az őt verejtékével öntözőt. A látvány lenyűgöző volt. E sorok írója — aki a negy­venes években minden nyá­ron aratólány volt, aztán cséplőmunkás olykor szep­tember végéig — nem szé- gyellte elsírni magát az ün­nepség színhelyén. Ott látta az Aratás és cséplés törté­nete címmel a szabadtérre kirakott szerszámokat, gé­peket, a lóvontatású marok- nakó és kévekötő gépeket, az öreg cséplőgépet, a csép- hadarókat, a favillákat, ge- reblyéket, munka közben a lóvontatású járgányos csép­lőgépet, az évszázad első éveiből származó kettős ekét, az öreg, de jól karban­tartott kombájnokat. A kézi aratás versenyzői szalonnasütésisel kezdték a napot, mint régen, csak most házi kolbász is jutott mellé, nemcsak vöröshagyma. A kosarak tele rengeteg fi­nomsággal : csőröge, görhe és más sütemény, finom há­zikenyér, amit maguk sü­töttek búboskemencében. A nagy hőségben mindenkiről szakadt a víz, megsült és el­fogyott a szalonna. Egy idős bácsi — aki 18 éves korában már 47-tagú bandában aratott — ízes ma­gyarsággal mesélte, hogyan telt el régen az aratók nap­ja. Hajnali négykor kelés, kötélikészítés a harmatos ga­bonából, Reggelire haza­mentek a gazdához, aztán kimenteik ismét a búzaföld­re, a férfiak megkal apátiák, megfenték a kaszákat, az asszonyok vízről gondoskod­tak, és elkezdődött az ara­tás. Egy kaszás után egy marokszedő és egy kötöző volt. Ebédig folyt a szorgos munka, délután uzsonnáig szintén, azután a kévék ke­resztbe rakása. Egy kereszt­ben 18 kéve, majd felgereb­lyézték a tarlót, még akkor nagy becsülete volt a búzá­nak, nem volt szabad ka­lászt hagyni a tarlón. A szépen öltözött, elegáns fiatal lányok ámulva hall­gatták, hogy egyik idős néni már 9 éves korában szedte a markot, a mamája kaszált, mert az édesapja hadifog­ságban volt. A másik 11 évesen lett aratólány. Ke­gyetlen nehéz, de az év leg­szebb munkája volt az ara­tás, az új élet betakarítása, az évi kenyémekvaló meg­keresése. Aztán kezdődött a ver­seny. Hat brigád állt rajt­hoz, három magyar, ^ egy csehszlovák, egy román és egy lengyel. 1500-an nézték a nehéz küzdelmet a tűző napon, pedig ott volt a bú­zatábla mellett egy kis hű­vös, árnyat adó erdőcske. Aki ért a kézi aratáshoz, ámulva látta, hogy nagy szakértelemmel kaszálnak az idős' emberek. Mindent úgy csináltak, mint régen, az (Folytatás a 3. oldalon) Hamupipőke zárta a IX. bábfesztivált UNIMB-diploma Lenkefi Konrád negyvenéves tevékenységéért Vele(m) vagy nélküle(m)? Gyomaendrőd nem válik szét! 1982. január l-jével hivatalosan is kimondatott: Gyoma és Endrőd egyesült. A neve ezentúl Gyomaendrőd. A lakos­ság vegyes érzésekkel fogadta a lépést: voltak, akik kezdet­től fogva ellenezték, mások — ugyanolyan hévvel — patro­nálták. S ha a pártatlan logikát hívjuk segítségül, mit lá­tunk? A <két település majdhogynem összeépült. Magától. Az emberek közül sokan a másik helységben dolgoz­nak, oda költöznek, a szom­szédba házasodnak. Bizonyos közös érdek, bizonyos közös­ség van és fejlődik közöt­tük. Csak a hivatalos, admi­nisztratív lépést sokan sé­relmezték. A házasságot kez­dettől viták jellemezték. Mi­ért épül Gyomán tornacsar­nok? Miért kerül Endrődre az orvosi ügyelet? Miért nincs rendes közlekedés kö­zöttük? Legutóbb pedig: mi­ért akarják az Endrődi Ta­karékszövetkezet központját áthozni a szomszédos Gyo­mára? Ügy néz ki tehát, hogy a kisebbségben lévők számára hátrányos ez az ■együttlét. (Nem jelenti ez azt, hogy Gyomán ne lenné­nek váláspártiak.) — A számok azt mutatják, nincs hátrányuk az endrődi- eknek — mondta erről Je­néi Bálint tanácselnök. — Az egyesülés előtt költség- vetési hiányuk is volt... A számadatok mellett ott vannak persze az érzelmek, amelyeket nem lehet figyel­men kívül hagyni, ugyanúgy, mint a vélt és valós sérel­meket. Nézzük sorban, kik, hogyan akarták helyrehozni, vagy végleg befejezni ezt a házasságot. Ez év május 10- én a helyi MDF-szervezet gyűlést hívott össze, ahol" is meg szerették volna vitatni, milyen problémáik is van­nak. A végén azonban egy­re inkább úgy csúcsosodott ki a hangulat, hogy csak a „váljunk, ne váljunk” alter­natíva maradt meg az em­berek előtt. A falugyűlés után a helyi SZDSZ javaslatot nyújtott be a tanácsi testületnek, hogy az írjon ki népszava­zást a kérdésben. A tanács­ülésre kevesen jöttek el, nem lett határozatképes. Rá egy hétre újat hívtak össze, amelyik már szavazatképes volt, viszont a szükséges 30 helyett csak 29-en voksoltak a népszavazás mellett. Ezzel le is zárulhatott volna az ügy, de két párt helyi szer­(Folytatás a 3. oldalon) Hamupipőke a szombati díszelőadáson Fotó: Fazekas Ferenc

Next

/
Oldalképek
Tartalom