Békés Megyei Népújság, 1958. október (3. évfolyam, 231-257. szám)

1958-10-01 / 231. szám

fií:KÉS MEGYEI Világ proletárjai MSZMP BÉKÉS MEGYE! BIZOTTSÁGÁNAK LAPJA . Ara 5# fillér III. ÉVFOLYAM, 231. SZÁM 19f>8. OKTÓBER 1., SZERDA Mai számunkból: Ködös napok (Folytatásos riportsorozat) * 2-3, oldal Újra a nagy családban 4. oldal Az Egyesült Államok- kihívási politikája nem akadályozhatja a magyar népet alkotó munkájában Ah ENSZ közgyűlése saep(ember 29-én, hétfőn folytatta a nemzetközi kérdések megvitatását. A közgyűlés ülésén többek között Magyar Népköztársaság külügyminisztere, a magyar ENSZ-küldöttség vezetője. felszólalt dr. Sík Endre, Or. Sík Endre beszéde az ENSZ-közgyűlés hétfőt általános vitájában , Elnök Űr! [ ntkai segítséget, majd 1 ráírni 1 szó­A nemzetközi helyzet mindazon szerint a következőket mondja: kérdései, amelyek közgyűlésünket' Irak is aktívan közreműködik a foglalkoztatják, szoros kapcsolat- ; bagdadi paktumban. Nekibátorí- ban vannak az Amerikai Egyesült j toltuk írakot, hogy folytassa ezt a Államok külpolitikájával. A hely- magatartást, egyéb intézkedések zet és egyes égető kérdések reális mellett azzal is, hogy katonai se- megértésének előfeltétele tehát az gítsóget biztosítottunk számára, amerikai külpolitika jó és helyes A távol-keleti USA-programm- megórtése. Azt hiszem, mindenki j ról szóló beszámoló összegezi a számára világos, hogy az amerikai State Department külpoliíikájá- kiripolitikát legjobban azok értik, 1 nak az ottani térségben az elmúlt akik csinálják. Világos tehát, hogy tíz év alatt elért eredményeit, fel- ’magyarázni is ők tudják a leg-| vázolja perspektíváit. A fő ered- meggyőzóbben. Ha engedjük, hogy , ményét és a leglényegesebb kllá- a State Department saját magát ■ tást ebben a meglepő mondatban -magyarázza, akkor mi is jobban I foglalja össze: megértjük a State Department külpolitikáját és a kritikus hely­zeteket, amelyek háborús veszély­ével árnyékolják be a világot, az ENSZ-t pedig zsákutcába juttat­ták. Beszéljen tehát a State Depart­ment, A hivatalos amerikai do­kumentumokból idézek, a State Departmentnek az amerikai kül­politika hivatalos okmányaként kiadott bulletinjéből. Az ez év július 2-án megjelent bulletin két beszámoló szövegét is­merteti. Mindkét beszámoló a sze­nátus külügyi bizottságaiban hang­zott el. Az egyiket az Egyesült Al- jlamok közelkeleti, afrikai és dél­ázsiai politikájáról... az egyiket Mr. William M. Rountree, a Sta­te Department közép-keleti, dél­ázsiai és afrikai ügyekkel foglal­kozó helyettes államtitkára tar­totta az Egyesült Államok közép­keleti, afrikai és dél-ázsiai politi­kájáról — a dátum is fontos — ez év május 8-án. A másikat vi­szont — ugyancsak a szenátus kül­ügyi bizottságában május 2-án — Mr. Walter S. Robertscn tar­totta, aki a State Department tá­vol-keleti politikájával foglalko­zik és címe: Az USA politikája és programja a Távol-Keleten. Ebből a két dokumentumból a napnál is világosabban kitűnik, hogy a veszélyes helyzet előbb a Közép-Keleten, majd a Távol-Ke­leten megfelel a State Department előzetes elképzeléseinek és hogy a veszélyes helyzeteket a State De­partment külpolitikája szándéko­san idézte elő. Miből látjuk ezt? A Közép-Keletről szóló beszá­moló akkor hangzott el, ami­kor az iraki fordulat még nem ♦öriént meg, de a 6. flotta már mozgásban volt a Földközi- ingeren és a libanoni párt­állás esélyeivel fenyege­tőzött. éttel előbb hallgatta meg jíusi bizottság a távol-kele- j zetről szóló beszámolót. Ott már nagy arányokban ' péW < csangkajsekista haderők '^ysziaSÍnadának összpontosítása Kímoj szigetére. A középkeleti beszámoló ki­emeli, a Libanonnak, Jordániának és Iraknak adott katonai ég tech­A Kínai Köztársaság továbbra is szilárd és hatékony szö­vetséges és állandó kihívás a kommunista Kínának a kínai nép feletti uralom tartós megerősítésére Irányuló kísér­leteivel szemben. Ismerteti ugyan a beszámoló az USA kapcsolatait az összes távol­keleti országgal, de egyedül Csang Kaj-sekre vonatkozóan állapítja meg, hogy szilárd és hatékony szö­vetséges. Mindezt éppen abban az időben, amikor Csang Kaj-sek haderőinek: nagyobb egységei te­lepültek át a szárazföldi Kína tő- szomszédságába, a partmenti szi­getekre, Kimojra és Mac ura. A State Department dokumen­tumai alapján a következő tények világosak: 1. A State Department szó- használatával élve, az Egye­süli Államok kíilpoltikai alap­elvét a kihívás politikájának lehet nevezni. Szövetségesei­nek, szilárd és hatékony szö­vetségeseknek azokat tekinti, akik ntagúk Is a kihívás poli­tikáját alkalmazzák. Szövet­ségeseit általában abból a szempontból értékeli, hogy mennyire alkalmasak helyze­tüknél és érdekeiknél fogva a kihívás politikájának érvé­nyesítésére. Ezt a politikát joggal lehetne ugyan provo­katív és agresszív jelzővel il­letni, mivel azonban a State Department jobban szereti a „kihívás" kifejezést, azért megmaradok annak használa­ta mellett. 2. A háborús veszély a Kö­zép-Keleten nem az iraki nép forradalma következtében állt elő, hanem ezt a veszélyt a politikája fokozatosan építette ki az arab népek nacionalista mozgalmai ellen a jordáulai, libanoni és iraki szövetsége­seinek adott katonai segéllyel és az amerikai—angol beavat­kozás ígéretével. S. A távol-keleti háborús veszély nem augusztus 23-ával alakult ki, hanem fokozatosan halmozódott fel a Csati* Kaj- seknek adott katonai és poli­tikai segítségben, amely a kl* hfvó politika alkalmazására bátorította Csang Kaj-seket. 4 A Közép-Keleten és Tá­vol-Keleten kialakult helyzet szoros kapcsolatban áll egy­mássái. A kapcsolatot a Sta­te Department kihívási poli­tikája adja. A két területen egymással párhuzamosan In­dult el a kihívás előkészítése. Miután a katonai beavatkozás a Közép-Keleten megtörtént, a kihívási politikát robbaná­sig fokozták a Távol-Keleten, hogy a közvélemény figyel­mét eltereljék a Közép-Kele­ten, Libanonban és Jordániá­ban tartózkodó amerikai és angol csapatokról. 5. Ez a kihívási politika jel­lemzi a State Department külpolitikáját nemcsak a Kö­zép- és Távol-Keleten, hanem általában minden nemzetközi vonathozásban. A magyar kormánynak erről egészen friss tapasztalatai vannak. Az USA budapesti követsége saj­tóattaséjának jelenlétében rendezett sajtókonferencián beszervezett amerikai kém mondotta el, hogy milyen ak­namunkára készítették fel őket az USA hivatalos és il­legális szervei Magyarország államrendje ellen. Annak el­lenére. hogy a budapesti ame­rikai követség diplomatája is jelen volt az adatok feltárá­sánál, az amerikai szerveik még csak kísérletet sem tud­tak te mii az Ismertetett ada­tok cáfolására. 6. Ez a kihívási politika vi­szi sok tekintetben zsákutcá­ba az ENSZ jelenlegi közgyű­lését is és idéz fel nagyon súlyos veszélyt az ENSZ ér­telme és léte ellen. Miután az amerikai küldöttség megaka. dályozta kedvező határozat- hozatalát Kína képviseletének megvitatását illetően, a State Department most azzal fe­nyegetőzik, hogy a varsói tár­gyalások sikertelensége esetén az ENSZ állásfoglalását fogja igényelni a távol-keleti hely­zet kérdésében. Amilyen mér­tékig folytatja a State De­partment kísérletezéseit, hogy »z ENSZ-et kihívási poltlká- jának eszközévé tegye, olyan mértékig sodorja magát az egész szervezet egzisztenciális válságába. Gondolom, senki sem téte­lezi fel, hogy a Kínai Népköz- társaság képviselete ellen ki­erőszakolt közgyűlési határo­zat után, amíg azt az ENSZ jóvá nem teszi, bármilyen il­letékes véleményt is tudna nyilvánítani az ENSZ bár­mely szerve a távol-keleti helyzetről. Kihívási politika, mi ellen? Mi ellen irányul a kihívást po­litika? A mai nemzedék átala* mely' területén van egy reakciós hatalmi csoport,amely szeretné u­kuló világban él. A világ külön- ralmát a feltörekvő néptömegek böző pontjain a haladás és a re- ellen megvédeni, az biztosan az akció erői mérkőznek - egymással. DéMcelet-Ázsia és Afrika széles te­rületein nagy néptömegek most jutottak el a nemzeti öntudatra ébredés fokára. Amin Európa és Amerika népei a múlt században átmentek, a nemzeti Öntudatra ébredés élményeit, életük új kor­szakát most élük át Afrika és Ázsia nagy lakosságú országai. A kizsákmányolt népek végleg le akarják rázni a gyarmatosítás minden formáját. Nemcsak poli­tikailag akarnak függetlenek len­ni, hanem földjük kincseit, mun­kájuk gyümölcseit is maguk a- karják élvezni. A State Depart­ment aszerint mozgatja a 6. flot­tát, a 7. flottát, aszerint irányítja katonai segélynyújtását és asze­rint ígéri gazdasági segítségét, hogy hol mozdul meg erőteljeseb­ben a néptömegeknek ez a haladó mozgalma, de korántsem azért, hogy a haladásnak segítsen. A kizsákmányolás és gyar­mati elnyomás ellen küzdő népek nem Amerikától vár­nak segítséget, az Ilyen népek, hogy a haladás legfrissebb re­ménységeivel kezdjem a fel­sorolást, Ghánára, Tuniszra, Marokkóra, Ceylonra, Irak­ra, az Egyesült Arab Köztár­saságra, Indiára, a Kínai Nép- köztársaságra, a Szovjetunió, ra tekintenek. Viszont, ha a földkereksér bár­Amerikai Egyesült Államok kor­mányára tekint, attól vár segítsé­get és általában nem is hiába. A segítség-listán ilyenek vannak, mint: Libanon elszökött minisz­terelnöke, Irak volt királyi csa­ládja, Jordánia jelenlegi királya, Csang Kaj-sek, Li Szín-man és so­rolhatnám a világ más tájairól megszökött politikai szélhámosok neveit is, akik mivel alkalmasak a kihívás politikájának érvényesí­tésére, számíthatnak a State De­partment támogatására is. Ha Nagy Imre, vagy Maiéter Pál megszökhetett volna Ma- gyaroszágról, vagy ha börtön­ben is, de élne, akkor a State Department a magyar nép nyugodt élete és a közép-eu­rópai béke ellen Irányuló ki­hívást politikájának ezek len­nének a fő eszközei. A magyar bíróság ítélete nemcsak az igazságszolgáltatás érdekeinek tett eleget, hanem a nemzetközi békének is szolgálatot tett. amikor a kihívás politikájának ezeket a veszedelmes eszközeit végérvé­nyesen eltávolította a State De­partment fegyvertárából. A kihívás politikájának szótára A kihívás politikájáról a Sta­te Department ilyen nyíltan ter­mészetesen csak a szenátusi bi­zottság előtt beszél. A nagy nyil­vánosságnak szóló megnyilatkozá­sokban ezt a politikát olyan jel­szavakba öltözteti, amelyek hódí- tóan habnak a tömegek értelmére. Ezért a kihívás politikájnak meg­van a maga szótára és annak szó- használatát jól meg kell érteni, hogy reálisan lássuk a helyzetet. Az egyik jelszó a béke védelme. Arról vagyunk informálva, hogy az USA nagykövete Varsóban a Kínai Népköztársaság nagyköve­tével azért tárgyal, hogy meg­mentse a békét. Itt a közgyűlésen az angol és a francia külpolitika képviselői támogatásukról biztosí­tották az Egyesült Államok kor­mányát a békés megoldásra irá­nyuló erőfeszítéseiben. Hogyan kell ezt érteni a kihívás politikájának fényében? Mit mon­danak a tények? Először is arra a következetlenségre szeretném fel­hívni a figyelmet, hogy valahányszor a Szovjetunió, vagy bármwyik szocialista or­szág részéről javaslat érkezeti az. Egyesült Államok kormá­nyához árra, hogy a vitás nemzetközi kérdéseket békés tárgyalások útján rendezzék, a valasz mindig az volt, hogy az Egyesült Államok csak bi­zonyos feltételek mellett a- karja a békét. Most a távol-keleti helyzettel kapcsolatban, számítva a tömegek becsvágyára, az Egyesült Államok önmagával szembeni köivetkezet- lenségében a feltétel nélküli tűz­szünet jelszavával lép fel. De ez a képmutatás enyhébb oldala. A sú­lyosabb az, hogy aki előbb rá­gyújtotta a házat a benne lakókra, az utána a lakókat nevezi gy új tó­gátoknak és velük akarja eloltat- ni a tüzet. Vagyis e felfogás sze­rint az nem békebontás, hogy Csang Kaj-sek kilenc év óta sza­kadatlanul támadja a kínai anya­országot, hogy hadserege jelentő« részét az anyaország tőszomszéd­ságában összpontosítja a partra­szállási kísérlet nyilvánvaló szán­dékával, hogy Tajvan állandó ki­hívást jelent a Kínai Népköztár­saság ellen Csang Kaj-sekkel é* az ott összpontosított amerikai ten­geri, légi és szárazföldi haderőivel együtt. Mindez a State Depart­ment szerint nem békebontás. Da az, hogy a Kínai Népköztársaság megvédi magát és végérvényesen megszünteti a támadás veszélyét saját területén, — békebontás. Ilyen jogon a betörő is érvelhetne a szabadság és a békés élet jel­szavával, ha tettenérik és le akar­ják tartóztatni. A másik jelszó a biztonság. A kihívás politikája a biz­tonság szép jelszava alatt nem a néptömegek biztonsá­gát, hanem a gyarmatosító ha* t álmák gy&Tmatu ralmána k és az ezzel szövetkező reakciós klikknek a biztonságát érti. Mit mutatnak ismét a tények? A kihívás politikája szerint at (Folytatása a 2. oldalon.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom