Békés Megyei Hírlap, 2006. június (61. évfolyam, 127-151. szám)

2006-06-01 / 127. szám

2006. JÚNIUS 1., CSÜTÖRTÖK - BÉKÉS MEGYEI HÍRLAP MEGYEI KORKÉP Ügyvéd a vádlottak padján szerződések Ötven ügyfelet egymilliárd forinthoz segített hozzá A szakszervezet emlékérmet adott több viharsarki pedagógusnak A Pedagógusok Szakszerve­zetének Békés megyében négyezernél több tagja van, közülük negyvenhármán ré­szesültek elismerésben a pe­dagógusnap alkalmából. Az ünnepségnek szerdán a me­gyeszékhelyen a Fiume Hotel adott otthont. Az Eötvös Jó- zsef-emlékérem vas fokozatát kapta Kalászné Gelencsér Ilo­na (Békéscsaba). Az emlék­érem arany fokozatát vehette át Takács Istvánná (Békés), Buday György (Újkígyós), Dányi-Tóth Katalin (Békéscsa­ba), Kovács Mihály (Gyula), Szereocsiné Szabó Anna (Tarhos), Verba Attiláné (Oros­háza), Vrbovszki János (Me- zőberény), Uhrin Jánosné (Bé­késcsaba), Wéber Károly (Me- zőberény). Tíz szakembernek ítélték oda az emlékérem ezüst, tizennyolcnak a bronz fokozatát, öten pedig elismerő oklevelet kaptak. ■ P. R. Új terepjáró a tanyagondnoki szolgálatnak Gyulán a tanyagondnoki szol­gálat új terepjáróval, egy Ford Rangerrel gazdagodott. A szaktárca korábban pályáza­tot írt ki az önkormányzati alapellátás gépkocsijainak cseréjére. A tanyagondnoki szolgálatot ellátó családsegítő központ 3 millió 767 ezer fo­rint támogatást nyert, ehhez az önkormányzat 942 ezer fo­rinttal járult hozzá. A terepjá­rót dr. Perjési Klára polgár- mester, országgyűlési képvi­selő adta át Ferenczi Istvánnénak, a családsegítő központ vezetőjének. Dr. Perjési Klára felvetette, hogy dénesmajori székhellyel is működhetne tanyagondnoki szolgálat. A központ nemrégi­ben mobiltelefonokat adott át a távoli tanyákon élőknek, akik tíz számon kezdemé­nyezhetnek segélyhívást díj­talanul. Gyula egyik településré­szén, Dénesmajorban 250-en élnek, többségük kapcsolatot tart az önkormányzat intéz­ményével. ■ Sz. M. Jogosulatlan pénzügyi te­vékenységgel, zsarolás kísérletével és jelentős értékre elkövetett csalás­sal vádol az ügyészség egy megyénkbeli ügyvé­det. A vádiratot a minap benyújtották a Békéscsa­bai Városi Bíróságra. Munkatársainktól Több mint 50 ügyfelet, 400 ügy­lettel, 1 milliárd forintnál maga­sabb összegű hitelhez segített hozzá banki óvadéklehelyezés- sel a megvádolt ügyvéd Békés­ben és az ország számos pont­ján. Ez még nem lett volna prob­léma, de dr. P. S. a vádirat szerint ezért pénzt kért a kuncsaftoktól. Ha úgy vesszük, mindenki jól járt, hiszen az ügyfél hitelhez ju­tott, a bank biztos fedezetet ka­pott, és az ügyvéd is megtalálta a hasznát. (Bár a haszonszerzést dr. P. S. tagadja. Állította, baráti szívességből segített az ügyfelek­nek a kölcsönhöz jutásban.) Talán nincs is ügy, ha néhá- nyan nem tudják fizetni a banki törlesztőrészletet. így azonban a pénzintézetek leemelték az óva­dékot, és a tanúk szerint emiatt dr. P. S. életveszélyesen fenyeget­ni kezdte őket. Ezért tettek felje­lentést a sértettek a rendőrségen.- Szakvéleményt kértünk a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletétől. Azt a választ kap­tuk, a gyanú szerint haszonszer­zési céllal végzett pénzügyi szol­gáltatást a gyanúsított engedély nélkül végezte - mondta dr. Kis Péter, a megyei főkapitányság bűnügyi osztályvezetője. A nyomozás szerint a vádlott, illetve hozzá köthető ismeretle­A vádlott mindaddig nem ügyvédkedhet, amíg a büntetőeljárás jogerősen be nem fejeződik. Kamarai felfüggesztés a jogerős befejezésig Jónáné dr. Pocsai Edit, a Haj- dú-Bihar Megyei Főügyészség helyettes vezetője kiemelte, a Békés Megyei Főügyészség el­fogultságot jelentett be, ezért került a Debreceni Városi Ügyészségre az ügy. Dr. Ju­hász István, a Békés Megyei Ügyvédi Kamara elnöke el­mondta: a fegyelmi tanács az érintett ügyvédet felfüggesztet­te az ügyvédi tevékenység gya­korlása alól, a büntetőeljárás jogerős befejezéséig. nek fenyegették a sértetteket, hogy fizessenek. Törleszteni a kölcsönkérők nem tudtak, így nem zsarolás, hanem zsarolás kí­sérletének vádjával áll a bíróság elé P. S. A csalás vádpontja szin­tén kölcsönszerződéshez kötő­dik. A vád szerint az ügyvéd egy ingatlan-adásvételi szerződést úgy változtatott meg, hogy azzal megtévesztette a sértettet. Országszerte ellenőrzik az építőipari cégeket Június 1-jétől országszerte átfo­gó munkabiztonsági ellenőrzé­sekre számíthatnak az építő­ipari cégek. Vavrek Andrástól, a Dél-alföldi Munkabiztonsági Felügyelőség igazgatóhelyette­sétől megtudtuk, a június 1-jé- től november végéig tartó vizs­gálat célja, hogy országos képet rajzoljanak az építőipar mun­kabiztonsági helyzetéről, to­vábbá kivegyék a részüket a ve­szélyhelyzetek és szabálytalan­ságok feltárásában, megszün­tetésében. A féléves akcióban területi felügyelőségenként a felügyelőknek legalább ötven százaléka részt vesz. ■ Cs. R. Humuszolás után láthatók munkagépek az elkerülőn Nagy tömegű földmunkákra hi­ába vártak az orosháziak, a 47. számú főközlekedési út elkerülő szakaszának építése, a harma­dik és a negyedik ütem kivitele­zése ettől függetlenül zajlik. Góg László főmérnök érdeklődé­sünkre elmondta, Kakasszék határában végzik a humuszo­lást (40 centiméter vastagon el­távolítják a termőréteget, ami nem alkalmas töltésalapozásra), övárkokat készítenek az esővíz elvezetésére. A próbacölöpözés után a próbaterhelést hamaro­san elkezdik. A régészeti feltá­rás területének visszatöltése fo­lyamatban van. ■ Cs. I. JEGYZET CSATH RÓZA Közel a bajhoz\ távol a céltól EZT IS KIPIPÁLTÁK? - Az epés megjegyzéssel egy jogvédő illette az a tör­vényalkotói „igyekezetét”, amely a távol tartás intéz­ménye megalkotását jelle­mezte. Az biztos, a civil szervezetekre nem foghat­juk rá, hogy utólag okosak. Az érdekvédők a törvény- javaslat előkészítésétől kezdve demonstráltak a szabályozás hiányosságai ellen, minden alkalmat megragadtak, hogy el­mondják aggályaikat. MEGLEHET, a törvény példát­lanul sok sebből vérzik, azt senki nem mondhatja, hogy nem volt minta előttünk. Ott van mindjárt az osztrá­koké, amely kipróbált is, ki­lenc éve létezik. Ausztriá­ban akár a szomszéd beje­lentése is elég ahhoz, hogy a rendőr azonnal elrendelje a bántalmazó távol tartását. A távoltartottat mentálhigié­nés segítséget nyújtó krízis­szálló fogadja be, ugyanak­kor a tette súlya szerint eljá­rás is indul ellene. A bántalmazott kártérítés­re és a családsegítő gyámo- lítására számíthat. Kérheti továbbá a távol tartás meg­hosszabbítását, amely váló­per esetén, akár a peres el­járás befejezéséig is eltart­hat. A honi szabályozás fé­nyében ez nagyon szigorú­nak tűnik, ám tény, az oszt­rákoknál a távol tartásra kötelezettek több mint fele jó útra tért. MIBEN BÍZHAT itthon az a becslések szerint százezer gyermek és felnőtt, akinek erőszakos hozzátartozó ke­seríti az életét? Számukra a törvényhozás okos lány módjára hozott is ajándékot, meg nem is. CSAKHOGY A MESE itt véget ér. A jogszabálynak nagyon is valóságos helyzetekben kell igazságot tenni: a gyen­gét felemelni, a vétkest bün­tetni. Félő, hogy ezek a törté­netek a mesebeli véggel adó­sak maradnak. Szeghalmon gyártják az Ikarus buszok vázszerkezetét fejlesztések Munkát biztosítanak csaknem ötszáz embernek, és további létszámnövelést is terveznek a Csaba Métáinál Kétnaponta elkészülnek egy Enterprise autóbusz vázszerkezetével a Csaba Metál Rt. szeghalmi üzemé­ben. A megrendelők szeren­csére már sorban állnak. híre gyorsan terjed a világban, és Majoros Béla vezérigazgató szerint ez a siker egyik titka. — Miután a Videoton Holding megszerezte az Ikarus buszok gyártási jogát, újra indulhat a Kisebb motor és gumik, olcsóbb üzemeltetés Ikarus buszok gyártása Üj? automata öntőgépsorokat állítottak üzembe Nyemcsok László Tavaly vásárolta meg a békés­csabai székhelyű Csaba Metál Rt. az Ikarus-Főnix Kft. szeghal­mi gyárát. Akkor kevesen gon­dolták, hogy régi fényében tün­dökölhet ebben az üzemben a buszok vázszerkezetének gyár­tása. Nos, ma már jelentős ang­liai és törökországi megrendelé­sekkel is rendelkezik a cég. Jó FENYVESI LÁSZLÓ, a szeghalmi gyár igazgatója elmondta: je­lenleg az Enterprise buszok vázszerkezetének gyártását végzik legnagyobb ütemben. Ezek a 12 helyett 7 méter hosz- szú járművek 50 személyesek, kisebb motorral és gumikkal futnak a nálunk használatos buszokhoz képest, így olcsóbb gyártás, mégpedig Kínában, egy kínai-magyar vegyesvállalat ré­vén - ecsetelte Majoros Béla. - Úgy tűnik, hogy az első száz Ika­rus busz komplett vázszerkeze­tét cégünk készítheti el. az üzemeltetésük. Márjász- Nagykun-Szolnok megyében is vásároltak ilyen buszt. Az üzem korábbi profilját is megőrizték, vagyis haszongép­járművekhez, traktorokhoz és NABI buszokhoz is gyártanak alkatrészeket. Létszámemelést is terveznek. 1995: (darab) »IIM8400 1996: « 800 1997: ■r • t » MM« ir'ttamnuii. 2000 1998: 1200 2000:* mstm -g 791 2001: m. 638 2002: «280 2003: 3 * 2000-től Irisbus-tulajdonban. A Szeghalmon gyártott busz­vázakat kamionnal szállítják bel-, illetve külföldi üzemekbe, ahol többek között motorral, fu­tóművel, kormányberendezés­sel és ülésekkel látják el a jár­majoros Béla hangsúlyozta, komoly fejlesztések zajlanak a Csaba Metál békéscsabai szék­helyén is. Tavaly három új, au­tomata öntőgépsort állítottak üzembe. A gyárban nyomásos alumíniumöntési eljárással gyártanak alkatrészeket, és 250-en dolgoznak itt. Az álta­luk előállított alkatrészek meg­műveket. Az Angliában hasz­nálatos Enterprise buszok ér­dekessége, hogy ezen jármű­vek vázszerkezetét a jobb oldali kormányelhelyezésnek megfe­lelően kell kialakítaniuk. találhatók a Mercedes, a BMW, az Audi, a Nissan és a Toyota gépkocsikban.

Next

/
Oldalképek
Tartalom