Békés Megyei Népújság, 1982. augusztus (37. évfolyam, 179-203. szám)

1982-08-01 / 179. szám

Világ proletárjai, egyesüljetek! NÉPÚJSÁG fl MEGYEI PÚRTBIZOTTSÚG ÉS fl MEGYEI TANÁCS LAPJA 1982. AUGUSZTUS 1., VASÁRNAP Ára: 1.40 forint XXXVII. ÉVFOLYAM, 179. SZÁM BÉKÉS MEGYEI Ma bezárja kapuit a Szegedi Ipari Vásár A tatabányai Delta Ipari Szövetkezet, a békéscsabai AGRO- KER Vállalat és a békéscsabai Lenin Tsz együttműködése alapján jött létre a kisgazdaságokban és nagyüzemekben egyaránt hasznosítható (a képünkön jobb oldalon látható) kitrágyázó gép Fotó: Lónyai László Megnyílt a Buda Penta Hotel Az osztrák kivitelező vál­lalat képviselője szombaton átadta a jelképes kulcsot Farkas Balázs igazgatónak, s ezzel ünnepélyesen megnyílt Budapest új, 399 szobás szál­lodája, a Buda Penta Hotel. A megnyitón részt vett Mar­jai József, a Minisztertanács elnökhelyettese, jelen volt Johann Josef Dengler, Auszt­ria budapesti nagykövete is. Andrikó Miklós, belkeres­kedelmi államtitkár mondott megnyitó beszédet, majd ki­tüntetéseket és jutalmakat adott át a szálló tervezésé­ben, építésében kiváló mun­kát végzőknek. Ifjúsági napok Szegeden A szegedi ifjúsági napok második' napján, szombaton több mint harminc kulturá­lis és szórakoztató program között választhatott a sok ezer Szegedre látogató fiatal. A Széchenyi téren meghívott népművészek részvételével megnyílt a kétnapos népmű­vészeti vásár. Az árusító­sátrak szomszédságában le­vő szabadtéri színpadon a szegedi, a békéscsabai Ba­lassi, a vaskúti német, a szabadszállási, valamint a szabadkai Mladost néptánc­együttes két és fél órás fol­klórműsort adott, majd ugyanitt egész papos tánc­ház kezdődött. A Szegedi Ipari Vásáron csütörtökön köszöntötték a százezredik látogatót. Mára, vasárnapra várhatóan 160— 180 ezerre növekszik az ér­deklődők száma. Békés me­gyéből 20 kiállító mutatko­zott be ezen a seregszemlén, közülük 11-nek a termékei díjat is nyertek. A vásár saj­tótikára, Gazdag István sze­rint meglehetősen nagy volt az érdeklődés nemcsak a vá­sár, hanem a Békés megyei termékek iránt is. Sokakat vonzott a Kner Nyomda be­mutatója. Érdeklődéssel fi­gyelték a Békés megyei ZÖLDÉRT termékskáláját. Nagy figyelem kísérte a Kö­rösi Állami Gazdaság pneu­matikus szerszámrendszerét. Sikert arattak a körösladá- nyi Metakémia Ipari Szövet­kezet textilöblítő szerei. Nemcsak az egyéni gazdál­kodókat, hanem a csirketar­tással foglalkozó gazdaságo­kat is érdekelte a tatabá­Önkiszolgáló raktárba jár a boltvezető A kereskedelmi felügyelő­ségek megvizsgálták a fővá­rosi peremkerületek és a vi­déki, 1000 lakosnál kisebb települések fogyasztásicikk- ellátását, valamint azt, hogy összhangban van-e a termé­kek minősége az árakkal, kulturált-e a kiszolgálás. Tapasztalataik szerint — különösen a kis települése­ken, sőt, a tanyavilágban is — a három évvel- ezelőtti hasonló vizsgálat óta jelen­tősen javult a lakosság' áru­ellátása, a kereskedelem kul­turáltsága. Napi cikkekből az üzletek vezetői általában a helyi igényeknek megfe­lelően alakítják ki a válasz­tékot. Ebben nagy segítsé­ge nyújt, hogy a nagykeres­kedelmi vállalatok számos megyében úgynevezett hát­térraktárakat létesítettek, amelyekből az árut kisebb távolságra kell szállítani. Változatlanul gond, hogy a szállítók nem mindig visz­nek a kis üzletekbe kis mennyiségben rendelt cikke­ket, sőt, azokat a kelendő árukat sem mindig szállít­ják ki, amelyeket a közeli nagyboltok is szívesen át­vesznek. A boltvezetők gyak­rabban keresik fel a közeli városok nagykereskedelmi raktárait, valamint az újon­nan létesült önkiszolgáló rak­tárakat. így a választékot bővíteni tudják ugyan, de gondot jelent, hogy az áru- beszerzés miatt rövidebb- hosszabb időre kénytelenek zárva tartani. „Aki két kalászt termel...” „Aki két kalászt termel ott, ahol eddig csak egy termett, többet tesz népéért, mint az a hadvezér, aki száz csatát nyert.” Az idézet Jonathan Swift-től. a Gulliver ne­ves angol szerzőjétől származik. Megálla­pítása a középkorban született, s nap­jainkban is érvényes. Különösen most, bé­kés időszakban, amikor kombájnosok, be­takarítok hada vívja tiszteletre méltó harcát a mindennapi betevőért. Ismét végére értünk az aratásnak. Ko­rai lenne pontos összegzést készíteni róla, ehhez még nincsenek adataink. Néhány ta­pasztalatot azonban már is leszűrhetünk a nyár legnagyobb munkájáról. Megyénkben tavaly tízezer hektárral növelték a gazdaságok — csatlakozva az országos gabonatermesztési programhoz — a kenyérnekvaló vetésterületét. Főként az északi, kedvezőtlen viszonyok között gazdálkodó üzemek „mozdultak rá” a ga­bonaprémium elnyerésének lehetőségére. Sajnos, a körzetben szokásos belvíz és a téli fagyok sok helyen alaposan megté­pázták a búzavetéseket. Tavaszra 122 ezer hektárra csökkent a betakarítani való te­rület. A mostoha tél után aszályos napok következtek, sokan — és joggal — úgy látták, nem sok jót ígér a növényzet. Az­után az időjárás megkönyörült a termé­sért aggódókon. Napról napra szépültek a táblák, ha nem is rekord-, de a tavalyi­hoz hasonló hozamokat ígérve. Megyénk termelőszövetkezetei. állami gazdaságai mind nagyobb bizakodással foghattak hozzá az aratási előkészületek­hez. Üj kombájnokat, szállító járműveket vásároltak. A kijavított gépeket, berende­zéseket a szokásos, aratás előtti gépszem­léken vizsgáztatták. Az immár 1100-ra bő­vült kombájnpark lehetővé tette volna, hogy 12—14 nap alatt végére érjenek a betakarításnak. Felkészült a megyei gabonaforgalmi és malomipari vállalat, hatalmas összegeket fordított arra, hogy százezer tonnával bő­vítse tárolókapacitását. Növelte .az átvevő­helyek számát, biztosította az éjszakai át­vételt is, ahol ezt kérték. A megyei AG­ROKER beérkezésüktől függően szállította az importból származó, nagy teljesítmé­nyű gépeket. Az AGROTRÖSZT és az ÁFOR illetékesei is mindent megtettek a munkák zavartalan lefolyására. A felkészülés tehát jó volt. Bizonyítja ezt, hogy egyes üzemek — főként a me­gye déli részén — tíz nap elteltével az utolsó kalászt is levágták, biztonságba he­lyezték. Mint ismert, az időjárás megint közbeszólt. Bizonyos körzetekben 9—12 napos kiesést okozott az esőzés, többen ezért lemaradtak az aratásban. Hogy eny­hítsenek az emiatt késő üzemek gondjain, a megyei tsz-szövetség munkatársai gyor­san akcióba léptek. Sorra járták mind a 82 termelőszövetkezetet. Nemcsak kérde­zősködtek az üzemek gondjairól, hanem segítettek is nekik. Felmérték, hol fejezték be a nagy munkát, s ki tudna kombájn­jaival segíteni a hátrányban levőknek. Munkájuk sikerét jelzi, hogy 120 kom­bájn ment a szomszédos, vagy távolabbi üzemekbe. Hogy csak két pe’dát említ­sünk: a sarkadi Lenin Tsz-ben 25, a vésztői Körösmentiben 28 kombájn gyűlt egybe. Az aratásról a legtöbb tapasztalatot személyesen lehet beszerezni. Hogy mit is mondtak az üzemek vezetői? Sokan di­csérték a megyei GíMV-t, amely soha ilyen jól nem szervezte meg az átvételt. Ha­sonló vélemények hangzottak el az ÁFOR-ról, a MEZŐGÉP Tröszt javítószol­gálatáról, az AGROKER-ről és szerelői­ről, az AGROSZER munkatársairól. Töb­ben kiemelték a tsz-szövetség szervező és érdekvédelmi munkáját. A külső segítők egyértelműen jól vizsgáztak. És maguk a kombájnosok, szállítók, munkaszervezők? A látottak alapján min­dent megtettek a veszteségmentes betaka­rításért. Többen elmondták, hogy a kívül­állónak szinte elviselhetetlennek tűnő meleget, port és gépzajt megszokták. Ér­zik, hogy milyen felelősségteljes munkát folytatnak, s ahogy mondani szokás: min­dent beleadtak. Tisztelet jár helytállásu­kért a szántóföldek szerény munkásainak. Akik az idén, ha nem is kétszer többet, de legalább annyi kalászt termeltek, mint tavaly. M. Szabó Zsuzsa BÉKÉS MEGYEI NÉPÚJSÁG Sarkadon Községriportunk a 4. oldalon Fotó: Fazekas László Korszerűsítik az Ipari Minisztérium háttérintézet! rendszerét Tizennyolc háttérintézet, il­letve ilyen jellegű vállalat, iroda tartozott az Ipari Mi­nisztérium három jogelőd­minisztériumának irányítása alá. Munkájuk párhuzamos­ságai, átfedései, s a- megle­vő szellemi kapacitások és eszközök ésszerűbb kihasz­nálása szükségessé tette az intézmények átszervezését. Módosult az irántuk támasz­tott igény is. Olyan szerve­zeteket kellett kialakítani, amelyek alkalmasak arra, hogy kellő mennyiségű, szín­vonalú szakmai és műszaki­tudományos információt szol­gáltassanak az iparvezetés számára, s elvégezzék az iparirányításhoz, a közép- és hosszú távú fejlesztési kon­cepciók kialakításához szük­séges elemzéseket, gazdasági számításokat, döntéselőké­szítő munkálatokat. . Az új szervezetek kialakí­tásakor különválasztották az Ipari Minisztérium háttér- intézményeit, amelyek költ­ségvetési formában működ­nek, s azokat,’ amelyek az iparvállalatok részére vég­zett szolgáltatásokból — vál­lalati formában, vállalkozás­szerűen — biztosítják bevé­teleiket. Ennek megfelelően öt háttérintézetet és négy új kisvállalatot hoztak létre. Hét további háttérintézetet, valamint a jogilag tröszti vaey vállalati keretek között működő, de háttérintézeti feladatot ellátó irodát meg­szüntettek, illetve megszün­tetnek, A termelő vállalatok hát­térintézménye a Prodinform Műszaki Tanácsadó Vállalat, amely műszaki, tudományos, tanácsadó és információs szolgáltatásokat nyújt a vál­lalatok és a szövetkezetek számára. Kisvállalati formá­ban működik az Ipari Rek­lám- és Propaganda Válla­lat, amely kiállításokat, be­mutatókat, konferenciákat, készletbörzéket szervez a vál­lalatok számára, propagan­dakiadványokat szerkeszt és ad ki, s műszaki fotószolgál­tatást Végez. Ugyancsak kis­vállalati formában működik a Műszaki Fordító Vállalat, amely fordítási és egyéb — hozzá kapcsolódó — tevé­kenységet folytat. 1983. ja­nuár 1-től kisvállalati for­mában kezdi meg működé­sét a jelenlegi Központi Szolgáltatásfejlesztési Kuta­tó Intézetből kiváló Szolgál­tatásfejlesztési Tanácsadó Vállalat. A Struktúra Szervezési Vállalat, amely a korábbi Kohó- és Gépipari Szervezé­si és Számítástechnikai In­tézetből jött létre, elsősor­ban gépi adatfeldolgozó rendszerek tervezésével, üze­meltetésével, Software-ellá- tással, számítástechnikai szolgáltatásokkal, üzem- és munkaszervezéssel áll a vál­lalatok rendelkezésére. Te­vékenységi köréhez tartozik még a műszaki szolgáltatás, műszergyártás és -javítás, valamint a kiadói munka is. A System Szervezési Válla­lat, amely a NIM Ipargaz­dasági és Üzemszervezési In­tézetéből alakult meg, gépi adatfeldolgozó-rendszereket tervez, üzemeltet, közremű­ködik a Software-ellátósban, a munka- és üzemszerve­zésben, valamint különféle számítástechnikai szolgálta­tásokat nyújt. A Produktorg Szervezési Vállalat — amely­nek a Könnyűipari Szerve­zési Intézet a jogelődje — fő feladata a munka- és üzemszervezés, de ehhez kap­csolódóan foglalkozik még sajátos gépi adatfeldolgozó rendszerek tervezésével, üzemeltetésével, Söftware- ellátással és számítástechni­kai szolgáltatásokkal. A szervezetkorszerűsítés eredményeként mintegy 680- nal kevesebben dolgoznak az új intézetekben. Az újonnan alakuló kisvállalatokkal együtt megközelítően ezer fővel csökken az átszerve­zett intézetek, vállalatok lét­száma. Az új szervezetek ki­alakítása során gondoskod­tak a korábbi intézmények dolgozóinak elhelyezéséről, segítették személyi, szociális problémáik megoldását. nyai Delta Ipari Szövetkezet, a békéscsabai Lenin Tsz és a békéscsabai AGROKER közös kooperációban gyártott kitrágyázó berendezés. Kis- és nagyüzemi alkalmazásra egyaránt megfelelő, amit az is bizonyít, hogy a vásáron jelenlevő szakemberek sze­rint a magántermelők érdek­lődtek legtöbben. A képün­kön is látható berendezés le­het két- vagy háromszintes, és a megrendelő igénye sze­rinti nagyságú. Konkrét megrendelésről nincsenek in­formációink, annyi azonban bizonyos, hogy több gazda­ságban már sikerrel üze­meltetik, többek között a gyártásban kooperációs fél­ként szereplő Lenin Tsz-ben is. A berendezés gyártásának egyik legfontosabb tényező­je, hogy legyen megrendelő­je a berendezésnek. A gyár­tást nem csupán a megren­delés hiánya hátráltathatja, az is, hogy tőkés piacról kell beszerezni egy elég bonyo­lult alkatrészt. A szakembe­rek véleménye szerint hazai technológiával is gyártható a ma még importból származó alkatrész, s azután nem lesz akadálya az igények kielégí­tésének. Árakról még nem szól a fáma, bár a működő berendezésekből- bizonyára .készült akár utólagos kalku­láció is. Sz. J.

Next

/
Oldalképek
Tartalom