Békés Megyei Népújság, 1989. december (44. évfolyam, 285-308. szám)

1989-12-23 / 304. szám

1989. december 23., szombat yen is van Állj a tükör elé olykor. Egymagádban, otthon, egye­dül. Amikor senki sem zavar. És mondd el, amit el kell mondanod önmagadnak. Szólítsd meg magad, kérdezd meg magadtól, mit miért tettél? Jól tetted-e? Szemben önmagaddal, a tükör előtt, nem hazudhatod azt, amit ha­zudhatsz napközben. Szemen is köpheted magad, vagy azt mondhatod: büszke vagyok rád! De csak önmagadnak mondd, nem hallhatja senki más. Mert félremagyaráz­nák. önteltnek képzelnének, és az ilyen képzelgések már sokak tragédiáját okozták. Állj a tükör elé például most, karácsony valamelyik napján, amikor sokan szónokolnak a szeretetről. Ne azo­kat hallgasd, akik fennhangon mondják a szép szöveget. Azokat inkább, akik ugyancsak a Szeretetről beszélnek, de nem úgy, mintha hordón állnának közben, hanem in­kább úgy, mintha templomi szószéken, és az a szószék lehet ám benned is, mélyen a lelked mélyén, tárgyta- lanul. Különben ezt az egészet száz évek óta ajánlják azok, akik az emberi lélek dolgait vizsgálják. Mondják, kitűnő lehetőség aura, hogy valaki mássá legyen, mint volt, mert ha odaállsz a tükör elé, és őszinte vagy a tükörké­pedhez, ha beszélni tudsz önmagaddal, más emberré le­szel, amikor ellépsz a tükör elől. A karácsony nagy lehetőség. A karácsony a változás lehetősége, ha gondolataid felszínéről telkednek mélysé­geibe hatol a szeretet lényege. Mert ha hazug vagy, öntelt és számító, és csak tetsze­legsz a pózban, hogy másokért élsz és nem másokból, ak­kor szeretet nem lehet benned. Állj a tükör elé és nyíljon meg a szíved. Senki nem látja. no félj. VYYXXXYYXYXXYYYYYYYYYYY XXX Csodálom, hogy még ott van (remélem!) a csabai vá­rosháza előtt a „mindenki karácsonyfája”. Igaz, nincs ró­la sok lopnivaló, az égők mindenesetre megérnek pár száz forintot, meg a fenyő is, de hát nehéz tenne — és főleg észrevétlenül — elfuvarozni. A dobozok pedig üre­sek, ehhez kétség nem fér, szegény a városi tanács, mert mitől tegyen gazdag? Fanyar és szomorú ez a humor, élcelődni közállapo­tunkkal: de hát ha egy valaki akad, aki bebizonyítja az ellenkezőjét, ő tesz az év embere. Mert mi van a kira­katokkal? Betörik őket. Mi van az iskolákkal? Betörnek hozzájuk. Mi van a mozikkal? Oda is. És ugrik a fellel­hető pénz, netán örökre. És mi van a szobrainkkal? Ledöntögetik őket, lespré- zik, elcsúfítják. Mi. ' az Európához igazodó kultúrnemzet. No, csak egy kicsi részünk, de amit művelnek, az jól lát­ható. Ledől nálunk József Attila, és hanyatt esik a ke­nyeret tartó lány. Letördelik a kobzos nő húrokat pen­gető ujjait, és távoznak a jól végzett munka örömével. Persze, ma tegyünk elbizakodottak, hogy csak itt, mi- nálunk. Olvasom a Csongrád Megyei Hírlapban, hogy Szegeden, a múzeum tér antik bölcseinek ujjait fűrészel­te le a napjainkra jellemző esztétikai igény, Erzsébet ki­rályné szobrát pedig zárt helyre tették, nehogy a szobor által teljesíthetetlen obszcén felhívásokkal mázolják tele. „Túl sok a barbár, s túl sok a drukker, a felelősség vál­lalására pedig alig-alig akad jelentkező” — írja a lapban Trogmayer Ottó múzeumigazgató. Értem én, hogy sok a barbár. De kik a drukkerek? És miért drukkolnak? Örö­müket telik a pusztítás látványában. Azért? Elsétáltam a csabai Kossuth-szoborhoz, és megnézem még a héten az orosházit is. Remélem, ők még megkö- zelíthetetlonek. lYYYXYXXXXXXXYXXXYYYXXYYYY Van egy régi „Magyar irodalmi olvasókönyvem”, kiad­ták 1954-ben a középiskolák I. osztálya számára. Kere­sem benne József Attilát, hogy pontosan idézhessek itt, a karácsonyi Ilyen is van! végén a Betlehemi királyok című versből. Mert ennyi mindenféle rossz után, mégis­csak reményteli, hóillatú, tiszta csengésű lenne itt a vé­gén: „Adjonisten Jézusunk, Jézusunk! Három király mi vagyunk, mi vagyunk ...” Mit mondjak? Nem az 1954-es „Magyar Irodalmi olva­sókönyvből írtam ki, mely a középiskolások I. osztálya számára jelent meg, az „oktatásügyi miniszter rendele­tére”. Mert ebben a tankönyvben híre-hamva sincs en­nek a József Attila-versnek. De másféle Attila-verseknek sem, ebben csak négy költemény szerepel, a „vonala­sabb” vagy „vonalasíthatóbb” Nincsen apám, se anyám, az Anyám, az Aki szegény, az a legszegényebb és a Le­bukott. És ilyen szöveg, körítésül: „Pártossága... nem­csak azt jelentette, hogy felismerte, hol van a helye a társadalmi erők harcában, hanem azt is tudta — és erre a marxizmus—leninizmus tanította meg —, hogy ez a harc mivel fog végződni. Ezért előremutató sok versének optimizmusa...” A tankönyvet írták: Julow Viktor, Kosaras István és Margócsy József. Lektorálta: Makay Gusztáv. Megjelent 49 000 példányban. Hozzáteszem: nagyrészt tömény diák­butításként. Tankönyv, amelyben nincs benne ez a két sor: „Irul-pirul Mária, Mária, boldogságos kis mama. / Hulló könnye záporán át, alig látja Jézuskáját” — még az Oktatásügyi miniszter rendeletére is merénylet a köl­tő elten, aki Szárszón ... De hát miért éppen karácsony­kor írjam végig ezt a mondatot? vYYYYYVXVYYXXXYYXYVYYXYYX1 Azt mondják, hogy aki emlékezik, megcsalja önmagát. Hogy úgy emlékezik elmúlt dolgokra, ahogy azokra em­lékezni szeretne. Így válnak rossz napokból szépek, ke­servesekből örömösek. Aztán olyan is van, aki azt mond­ja: emlékek nélkül üressé válik az ember, elveszíti ön­magát, eltűnnek értékei, oda tesz a tiszteletet parancsoló tapasztalat. Én ez utóbbiban hiszek, és nem a „megszépítő” emlé­kezésben, habár adódhat úgy az életben, hogy a megszé­pítés a remény egyetlen kútfeje. De azért csak emlékezzünk úgy, hogy igaz legyen az emlék. Ahogyan kedves, elmúlt, öreg barátom, Csizmadia Imre bátyám tette Pirkadattól delelőig című könyvében, az 1915-ös karácsonyról. „A két karácsony csendesen elmúlt. Sokat gondoltunk távollevő jóapámra, emlegettük nótás, tréfás, viccelődő modorát. Mamám nem bírta ki sírás nélkül." Pedig karácsony este hallgattak a fegyverek. Sass Ervin NÉPÜJSÁG Ünnep előtt a battonyai nevelőotthonban „Én soha nem megyek haza...” m Az új szobában új játékokat fedeznek fel a gyerekek (A szerző felvétele) A tágas társalgóban pa­tyolattisztaság van. Még ér­ződik a friss festés, s a va­donatúj bútorok illata. Sí­pos Péter, a battonyai neve­lőotthon igazgatója felsó­hajt: — A legnagyobb karácso­nyi ajándék az idén ez az épület maga. Rögtön hozzáteszi, az előz­ményekről nem szívesen be­szél. Ami tény, hogy nyolc évvel ezelőtt leégett az épü­let, s a napokban adták át a helyreállított intézményt. A karácsonynál mara­dunk. Vajon mit jelent ez a családi ünnep az itt la­kóknak? Vannak-e kialg; kult szokásaik, készülnek-e rá egyáltalán? A válasz rö­vid: — Nem készülünk. A magyarázat már részle­tezőbb : — Illetve csak annyira, amennyire egy átlagos csa­lád is készülődik. A gyer­mekfelügyelőket már szep­temberben arra kérjük, fi­gyeljék a gyerekeket, azok érdeklődését. E szerint kap­nak ugyanis személyre szó­ló ajándékokat az egységps csomagok mellér Karácsony este általában kocsonya, vagy mákos guba az ünnepi vacsora, amit rövid együít- éneklés, és a várva várt ajándékosztás követ. Nem­igen múlt el még karácsony, hogy az ajándékcsomagokat bontogató gyerekeket vala­melyikünk meg ne könnyez­ze. Volt olyan növendékünk, aki nálunk evett életében először narancsot... Az em­bernek mindig az jut ilyen­kor eszébe: miért muszáj itt és így .. . Miért nem vállal­ja őket a család? A nevelőotthon hatvan fé­rőhelyes, ám egyelőre csak 37 fiú lakója van. (Jövőre szeretnék felemelni a lét­számot, főleg az itteniek lánytestvéreit idehozva.) A 37-ből 18-20 gyermeket még erre az ünnepre sem viszi haza senki. * * * Az 1966 óta itt dolgozó Szabó Lajosné gyermekfel­ügyelő által öt ilyen kisfhit ismerhettem meg. Évek óta az intézetben töltik a kará­csonyt, s az idén sem várja őket sehol senki. Bár a má­sodikos F. Lacika még re­ménykedik : — Nékem most biztos si­kerülni fog ... Ügy tudom, engem kikértek . .. Messzerévedő szemei azon­ban arról árulkodnak, mon­datai közelebb állnak az álmokhoz, mint a valóság­hoz. Évfolyamtársa, F. Jancsi a fejét rázza: — Én soha nem megyek haza. Úgyis tudom. Soha. A negyedikes K. Gyuri hallgatagon ül az új szobá­juk szőnyegén. Ö is itt fog lakni Lacival és Jancsival, a két másodikos kisfiúval. Igazgató bácsi azt mondta, karácsonyra beköltözhet­nek .. . Most éppen a vála­szon gondolkodik. — Melyik volt a legszebb karácsonyom? — visszhan­gozza elmerengve a kérdése­met. Először Sörös néni jut eszébe, a hajdani szomszéd néni, aki az intézet előtt ne­velte, Aztán mégis a tavaly- előtti intézeti karácsonyt említi. Együtt díszítették a fenyőfát Bárány tanár né­nivel, s nagyon örült az ajándéknak is, ami egy fal­ra akasztható céltábla volt. Laci nézéséből érzem, mondani akar valamit. Arca is kipirul, úgy hadarja: — Nekem az volt a leg­szebb, amikor otthon az apu­tól matchboxot kaptam! Ha sok pénzem lenne, én is vennék neki valamit.. . Egy nadrágot. Anyunak meg egy inget.. — Én soha nem megyek haza. Űgyis tudom ... — is­mételgeti Jancsika. Próbá­lom elterelni a figyelmét. — Ha most én lennék a sofőröd és te választhatnál egy karácsonyi utat, hova vitetnéd magad? — teszek fel egy fantáziamozgató kér­dést. — Makóra! — vágja rá szinte azonnal. — Vagy Medgyesegyházára — bi­zonytalanodik el aztán. — Szóval, ahol anyuék vannak. És megkérdezném tőlük, hogy miért vicceltek ve­lem . .. A gyermekfelügyelő ma­gyarázza el később, hogy ta­valy, amikor Jancsikát meg­látogatták a szülők, azt ígér­ték, a jövő héten újra jön­nek. Jancsika azóta is vár­ja őket valamennyi hétvé­gén. R. Gyuri és A. Balázs ha­todikosak. A szomszéd szo­bában fognak lakni. A ka­rácsonyt ők is itt töltik. Gyuri két és fél éve él Bat­tonyán, azóta nem látta édesapját. (Édesanyja már régen meghalt.) — Apunak nincs háza, a testvérénél lakik — meséli. — Először rossz volt, hogy még ünnepeken se találko­zunk, de már nem nagyon hiányzik ... vagyis ez nem igaz — rázza később meg- bánóan a fejét. — Hiány­zik. Balázs halk szavú gyerek, de szívesen beszél magáról. Édesapja Székesfehérváron dolgozik. Munkásszálláson lakik, ezért nem tudja őt, és a szintén intézetben élő testvérét, Lacit magához venni. Anyának rendes há­za van ugyan Füzesgyarma­ton, de ő csak leánytest- vérüknek, Ágotának a ne­velését vállalta. Apával sű­rűbben találkozik, ezért hallgat rá. Apa pedig azt mondja, anyáéknak felesle­ges írnia még karácsonyra is, úgyse válaszolnának ... És ez biztos így van, mert anya még egyszer sem volt itt . . . A jövő kerül szóba. Min­denki a maga sorsának ko­vácsa — e mondásnak az igazát egyikük sem vitatja. Erre építem utolsó kérdé­sem: Hogyan képzelik el ti­zenöt-húsz év múlva a ka­rácsonyukat? A válaszok hi­hetetlenül komolyak, Gyuri: — Senkit se hagynék szét­széledni. Együtt tenne a csa­lád. Olyan ajándékokat ven­nék, amit kérne a felesé­gem, vagy a gyerekeim. Ti­tokban feldíszíteném nekik a fenyőfát. . . Balázs : — Apám kőműves. Én is az szeretnék lenni. Luxus­házat építenék, abban lak­nék a családommal. Ha ez megvan, ettől kezdve min­den karácsony csodálatos tenne! Csak azt nem tudom, lesz-e elég kitartásom hoz­zá ... Karácsonykor mit is kí­vánhatnánk mást, mint hogy e gyerekek (s az ország) ki­tartása ne csak légvárakra fussa ... Magyar Mária A képek, amelyeken keresztül be szeretném mutatni /A Vásárhely tanyavilágában élő családunk ötven év- "*■ vei ezelőtti karácsonyának hangulatát, mit sem halványuló, sőt egyre élesedő kontúrokkal rajzolódnak ki emlékezetem fényérzékeny lemezén. Lehetséges, hogy ennek az én régi karácsonyomnak szívmelengető képei, a múló idő megszépítő varázslata folytán egy kicsit túlszínezettre sikerednek, egy hang azonban azt súgja, úgy vállaljam és írjam le őket, aho­gyan ma emlékezetemben élnek. Hinni szeretnék abban, hogy talán éppen ily módon sikerül bemutatni — főként az erkölcsi, lelki kiürültség állapotában reményt vesztett ifjabb nemzedék számára —, hogy milyen egyszerű és bárki által fellelhető ösvény vezet la lelki béke, a kará­csonyi szeretet örömélményének forrásához. Erről az én hajdani, tanyai karácsonyomról nem is annyira a közelgő fél évszázados évforduló, mint inkább a kortörténeti analógia okán támadt kedvem a közlé­kenykedésre. Az 1939-es évi társadalmi viszonyaink ugyanis $ok tekintetben hasonlóak voltak a mostaniak­hoz. Krónikus feszültség, társadalmi, gazdasági és eg­zisztenciális létbizonytalanság, elszegényedés, látványo­san romló közbiztonság. A szeretetet jelképező betlehe­mi csillag, a boldogság — sokak által hasztalanul ker­getett — kék madara az idő tájt is legalább olyan elér­hetetlen magasságban szálldogált felettünk, mint nap­jainkban. A háború rémképe miatt a reménység tüze még talán ö jelenleginél is gyérebben pislákolt az em­berek szívében. Egy valamiben azonban lényegesen kedvezőbbnek volt ítélhető az akkori helyzet. Sziklaszilárd támpontot, szin­te valamennyi nehézségen átsegítő biztonságot jelentett számunkra a család. Különösen érvényes volt ez a ta­nyákon élő családokra, amelyeknek belső melegsége, a nemzedéki hagyományokban gyökerező erkölcsi rendje és tisztasága, a társadalom valós pilléreivé avatták eze­ket a parányi közösségeket. A tanyákon élő emberek létkörülményei egyébként is egy külön világnak voltak tekinthetők. A rónák szabad, sík vidékén másként sütött a Nap, másként lengedezett a szél és másként tomboltak a viharok. Esők után teljes ívét láttuk a szivárványnak, és csodálatos illata volt a földnek. Tavasztól őszig az élő világ halk zsongásától volt kedves a vidék, télen viszont a kutyák ugatásától, egy távoli vonatfüttytől, vagy a városból déltájban ki- szüremlő harangzúgástól eltekintve, tökéletes volt a csend. 1939 karácsonyának szombatján is valami ilyesféle csend honolt a Vásárhely környéki, bodzásparti tanya­világ levegőjében. Délután már érezni lehetett a hava­zás közeledtét, mert enyhült a ihideg, és csapatostól Dél felé húztak a vadlibák. Édesanyánk kora hajnaltól sü­tötte a kenyeret, fonta a kalácsot, készítette a szerény, de számunkra mégis kedves ünnepi étkeket. Mi sem volt természetesebb, hogy az ünnepvárás nagy előkészületei­be, mi gyerekek is illő módon bekapcsolódjunk. Volt, aki a friss ártézi vizet hordta a jó kilométerre levő iskolá­tól, az erők zömét viszont arra a nagytakarításra és ta­karmány-előkészítésre összpontosítottuk, ami legalább olyan fontos mozzanata volt az ünnepvárásnak mint a fenyőág, a gyertyák és a csillagszórók előkészítése, öcsémmel, bátyámmal — édesapánk útmutatása szerint — olyan példás rendet varázsoltunk az udvaron, a szé- rűskertben és a háziállatok szálláshelyein, hogy ott még egy gombostűt is meg lehetett volna találni. A karácsonyvárás hangulata csakis ily módon volt teljes, és csakis így érezhettük magunkat méltónak a közelgő szenteste örömeire. ,Késő délután volt, mire az utolsó szalmaszál is a helyére került, mire elláttuk ked­venc jószágainkat és megálltunk a tanya előtt, hogy egy büszke pillantást vessünk napi munkánkra, takaros kis tanyánk ünnepi rendjére. Ekkor mintegy varázsszóra, hatalmas pelyhekben hullani kezdett az első hó. Per­cek alatt fehér lett körülöttünk a világ, és valami kü­lönös, máig sem felejthető boldogság jáfta át a szívün­ket. önfeledt hócsatába kezdtünk, és bizony nem polt könnyű dolga drága édesanyánknak, míg bennünket — a napi munkától*és a hógolyózástól fülig maszatos lur­kókat — végre be tudott parancsolni. Ami ezután következett, az már rutinszerű velejárója volt a hagyományos karácsonyesti ceremóniának. Szoba közepére került, az alaposabb tisztálkodás céljára is al­kalmatos öreg mosóteknő, aminek vizébe — emlékeze-

Next

/
Oldalképek
Tartalom