Békés Megyei Népújság, 1982. június (37. évfolyam, 126-151. szám)

1982-06-17 / 140. szám

NÉPÚJSÁG r 1982. június 17., csütörtök O Nem intézkedtek időben Sok méh elpusztult A nagykopáncsi posta- hivatal kézbesítője Szokolai Zoltán. Naponta mintegy 50 családhoz juttatja el a leve­leket, az újságokat, a pénzt. Nyáron kerékpáron, télen sokszor gyalog. Ha sár van vagy nagy a hó, olyankor szinte ő az egyetlen össze­kötő kapocs a távoli tanyá­kon élő' emberekkel. Miku- lai Lajosné, a postahivatal vezetője elismeréssel mond­ja, hogy Szokolai Zoltán im­már 10 éve derekasan lát­ja el a rábízott feladatot, emellett jó hírű méhész is. s Szinte végeláthatatlanok a virágba borult repce- és mustártáblák. Nagykopáncs határában. Szokolai Zoltán, aki szabad idejének nagy ré­szét 25 éve méhészkedéssel tölti, számított erre, és az idén nem is vándoroltatta a méheit távolabbi vidékekre. Most azonban bosszanko­dik: — A helyi Kossuth Tsz ma Wofatoxszal permetezte a mustárt, és pusztulnak a mé­hek. — Nem közölték előre, hcjgy permetezni fognak? — érdeklődöm. — Reggel szóltak, amikor már késő volt. A méhek ad­dig kirepültek. Ilyen meleg­ben különben sem lehet a kaptárban bezárva tartani a méheket. — Tehát hogyan lehetett volna megelőzni a bajt? — Ha az egész méhest (90 családot) innen legalább 3—4 kilométerrel távolabbra szállítjuk. Azt azonban csak akkor lehet, ha a méhek a kaptárakban vannak, tehát este vagy hajnal előtt. $ Egy fiatalember érkezik motorkerékpáron. Szokolai Zoltánnak mondja: — Hívjon szakértőt, aki mérje fel a kárt. Ahhoz, hogy fizetni tudjunk, doku­mentum kell. A méhész érti, hogy miről van szó. — Szabad a nevét? —for­dulok a fiatalemberhez. — Baranyai György, a tsz agronómusa vagyok — mu­tatkozik be, majd megkérdi: — És maga? Válaszolok. Nem tetszik neki, hogy ma reggel kez­dődött a méhpusztulás és még dél sincs, amikor meg­jelenik az újságíró. Szabad­kozik is Szokolai Zoltán, hogy ez csak véletlenül jött így össze. Nem akar haragot. Elköszön Baranyai György, de kis idő múlva visszajön. Szeretné, ha az újság nem foglalkozna az esettel, ami­be én már csak azért sem megyek “bele, mert úgy vé­lem, érdemes néhány tanul­ságot is levonni belőle. Baranyai György meg mentegetőzik: — A permetezés sürgős volt. Egy-két óra késés sok­kal több kárral járt volna, mint amennyibe a méh­pusztulás kerül. Az a helyes, hogy a tsz agronómusa felkeresi Szoko­lai Zoltánt és a tudtára ad­ja, hogy hajlandók a kárt megtéríteni. De annak az el­bírálásé, hogy ki okozta a kárt, még hátra van. Mert ha már az előző nap el­dőlt, hogy másnap permetez­ni kell (mégpedig sürgősen), és a felelős nem intézkedett arra, hogy a méhész kaptá­rait még pirkadat előtt szál­lítsák el, akkor a felelősség kérdése nem vitás. A kár szemmel láthatóan nagy. Egy-egy kaptár előtt az elpusztult méhek százai láthatók. De sok elpusztul a fiatalok közül is, amelyek a wofatoxos mézből esznek. Hasonló kár érte Jaskó Já­nost is, aki Debrecenből 50 család méhhel érkezett ide. — Előfordult már ilyen, vagy hasonló eset? — kér­dezem tőlük. — Még nem. — Mit csinálnak ezután? — Bejelentést teszünk a községi tanácsnak, az állat­orvosnak és a Tótkomlós és Vidéke ÁFÉSZ-hez tartozó méhészszakcsoport elnöké­nek. A folytatás tehát követke­zik. Pásztor Béla MTESZ-javaslat a technikusképzés megoldására A nappali technikusképzés újbóli bevezetését javasolja a MTESZ oktatási bizottsá­ga, ebben látja ugyanis az immár nyomasztó technikus­hiány megoldását. Az ipar­ban változatlanul nagy szük­ség van technikusokra, mert ma mérnökök vagy éppen ellenkezőleg, nem eléggé kép­zett szakemberek végzik a műszaki középirányítói fel­adatokat. A technikumok — mintegy másfél évtizeddel ezelőtti — megszüntetése óta hazánkban iskolai rendszer­ben nem képeznek műszaki középkádereket. A krónikussá vált techni­kushiány megszüntetésére a MTESZ oktatási bizottsága több megoldást javasol. Egyik lehetőségként azt ajánlják, hogy a jelenlegi szakközépiskolai rendszerbe illesszék a technikusképzést, oly módon, hogy a hallga­tók — speciális tanterv alap­ján — az első négy év után érettségi bizonyítványt, s az alapszakmára szakmunkás­bizonyítványt kapjanak, az ötödik év után pedig tech­nikusi oklevelet. Rlképzelhe- tőnek tartják azt is, hogy az első két két évben a leendő technikusok is a szakközép- iskolásokkal azonos tanterv szerint végezzék tanulmá­nyaikat. A MTESZ oktatási bizottsága másik megoldás­ként külön technikusképző iskolarendszer létrehozását ajánlja. Itt is megvalósítha­tónak tartják, hogy négy­éves tanulmányi idő után érettségi bizonyítványt, s emellett alapszakmára szak­munkás-bizonyítványt kap-, jón a tanuló, technikusi ok­levelet pedig az ötödik év végén képesítő vizsgával sze­rezzen. Az érettségi utáni ötödik év koncentráltan a gyakorlati — bizonyos fokú specializációt is magában foglaló — képzés időszaka lenne. A javaslat hangsúlyozza, hogy a korszerűsített tech­nikusképzés megoldása rend­kívül sürgős feladat, mert a termelő vállalatoknál a mű­szaki és irányítói feladato­kat csak olyan kollektívák tudják hatékonyan ellátni, amelyekben egy okleveles mérnökkel két-három üzem- méi/iök és legalább három— hat technikus működik együtt. A Művelődési Minisztéri­um más társadalmi szerve­zetek, továbbá a tárcák és a vállalatok véleményét is ki­kéri, s ezek egybevetésével készíti el javaslatát a tech­nikusképzés megoldására a kormányzati szervek részére. Megállapodás az építőanyagok egységrakományáról További három évre, 1985- ig meghosszabbította és kor­szerűsítette együttműködési megállapodását a Volán, va­lamint a Tégla- és Cserép­ipari Tröszt. A két vállalatnak elsősor­ban a tégla- és cserépgyárt­mányokból Jíépzett — a köz­úti fuvarozás és a gépi ra­kodás igényeinek megfelelő — egységrakományok elter­jesztésében, valamint a szál­lítási technológiák fejleszté­sében vannak közös érdeke­ik és feladataik. Az együttműködési megál­lapodás kedvező a Tégla- és Cserépipari Trösztnek, hi­szen ezzel a módszerrel lé­nyegesen kevesebb lesz szál­lításrakodás közben a káro­sodás, ugyanakkor rendsze­ressé válik termékeinek a fu­varozása. A Volán pedig gyorsabban juttathatja cél­hoz az árut, s így jobban ki tudja használni a jármű­parkját. A lakosságnak is haszna van a trösztök közöt­ti megállapodásból, ugyanis lehetőség van arra, hogy a TÜZÉP-nél megrendelt tég­lát és tetőcserepet a Volán­teherautók — a TÜZÉP-te- lep érintése nélkül — a gyár­ból közvetlenül a megren­delőhöz fuvarozzák. Budapesten, a Kacsóh Pongrác úti felüljárón keresztül csatlakozik majd az M3-as autó­pálya a Hungária kőrúthoz. Az ötszázharminchat millió forintos beruházás fontos állomá­sához érkezett: befejeződtek a hídszerkezeti munkák. A tervek szerint az új felüljárórend­szert szeptember végén adják át a közúti forgalomnak. Lassan kialakul a felüljáró végle­ges képe (MTI-fotó — Varga László felvétele — KS) Vihar után, csendesen FfTT í T 1 ÉBfc i f i % J HL T i IH * il i i sti f/ii Lidii ü llHEjl i/j mTi Sg; \[i | Sarkad fekete-éri része felé közeledve ügyes gépe­ket látunk. A tábla széli tus- kókat, bokrokat rángatják ki a masinák. Hogy miért, ar­ról Borgulya Mihály, a Szarvasi Állami Tangazda­ság Körös—Maros-vidéki Meliorációs Főmérnökségé­nek vezetője világosít fel: — Ez a tuskószedés is ré­sze a meliorációnak. Jelen­tős termőterületet nyer vele a sarkadi Lenin Tsz, amely­nek földjein dolgozunk. * * * Az alagcsövezés helyszíné­re csak UAZ-zal juthatunk ki. Miközben a búzatáblán zötykölődünk, Tímár Vince drénezőgépcsoport-vezető és Halászi István üzemelő gé­pész kommentálja a látni­valókat. Nem kell megüt­közni azon — mondják —, hogy virágzó búzában dol­goznak. Akkora belvízkár ér­te az állományt, hogy — a biztosító felmérése után — a szövetkezet könnyen le­mondott arról a termésről, amit a gép letapos. így job­ban haladnak a drénezők, s jövőre már jöhet a belvíz, el tudják vezetni a csövek. Ahogy kiszállunk a terep­járóból azonnal látni: iga­zuk volt, akik a gyors drén­cső-lefektetés mellett döntöt­tek. A vadQnat új Hoes-Gi- gant álagcsövező csak lépég­ben halad az inkább vízi vi­lágra, mint búzára emlékez­tető növényzetben. Lábunk alatt süpped a talaj. A ha­talmas lánctalpas maradandó nyomokat hagy maga után, valósággal lehengerli a gyen­gén fejlett búzát. Mint Halászi István ma­gyarázza, a 230 lóerős gép teljesítményének kétharma­dát fordítja az árok ásására, a csőfektetésre. Megnézzük az árkot, amelyet a gép hasí­tott a földbe. Teljes — 1,2 méteres — mélységben vi­zes, szalonnás a talaj. Látni, hogy nagyon kell itt a mes­terséges vízelvezetés. A gép kezelője, Szász Pál már ismerősünk. Egy éve az orosházi Űj Élet Tsz föld­jén dolgozott, amikor elő­ször találkoztunk. Most fül­védőt visel: — Ügy három hete kap­tam. Meleg ebben az időben, de hordom, mert hatalmas a zaj. Késő ősszel még rosz- szabb. Akkor felrakjuk a fülkét a Hoes-ra, olyan, mintha egy zajládában ül­nék. Hogy .mennyivel má- sabb ez a föld, mint az orosházi ? Sokkal nehezebb errefelé dolgozni, mert na­gyon kötött .a talaj. Rizsföld volt itt régebben, mélyen le- iszaposodott, annak a hatá­sát érezni. Fele annyit se tudok megcsinálni itt, mint Orosházán. Sajnos, Békésben a földek nagy része ilyen, mint ahol most dolgozunk. De ezt is rendbe kell hozni, nincs mese! Megyünk a csatornaásók felé. Azaz: csak mennénk. Mert az UAZ elakad a hepe­hupás terepen. A gépkocsi- vezető egy vasrúddal próbál­ja kikaparni a földet, amin megfeneklett a jármű. Hiába, a föld nem enged. Szeren­csénkre egy másik UAZ jön, azzal mehetünk tovább. Üt- közben sást, kákát, sirályo­kat látunk — a búzában. A tábla túlsó végén jókora földhányások jelzik, hogy itt már jártak a csatornások. Távolabb világos színű buc­kák sorakoznak. A Sarkadi Cukorgyárból szállították oda a cukorgyári mésziszapot. Ez nyáron kiszárad, a bú2a ara­tása után szétterítik a földe­ken, s majd a tsz gépeivel bedolgozzák. Nagy szükség van rá, hiszen erősen sava- nyúak a sarkadi talajok, és szerkezetükön is sokat javít a mésztartalmú anyag. * * * Simkó János, a kotrógép- • csoport vezetője a készülő csatorna mellett magyaráz­za: * — Ez egy EO—4121-es szovjet csatornakotró. Most két méter húsz centiméter mélységben dolgozik. Egy óra alatt 50—60 köbméter földet képes kitermelni. A markoló része egy úgyneve­zett profilkanál, amely olyan formájú, amilyenre a csa­tornát akarjuk kotorni. Egy kanálba* hattized köbméter föld fér. A gépmonstrumon ülő fia­talember, Fodor Mihály a földbe mélyíti a kanalat. Ki­mar egy adagot, kilencven fokos fordulatot tesz a lánc­talpas felépítményével, és a csatorna melletti földhá­nyásra ejti a kanál tartalmát. Simkó Jánossal kiszámít­juk, hogy óránként százszor kell így megfordulnia, a legnagyobb teljesítmény el­éréséhez. Kívülről nézve is szédítő tempó. És belül irá­nyítani, forogni a géppel? Er­re mondják, hogy kemény, férfias munka. És kezelője már hat éve dolgozik itt. — De olyan is akad, aki huszonkét éve ezt csinálja — jegyzi meg a csoportvezető. Elmondja azt is, hogy már 110 ezer köbméter föl­det termeltek ki. Ebből majd utakat építenek a táblák kö­zött. És hogy tulajdonképpen már a jövő évi tervet telje­sítik. A hátralevő 80 ezer köbmétert két hónap alatt kimarja a két kotró. A nehéz terep ellenére jól haladnak. * * * Szemlénk végén összeta­lálkozunk a szövetkezet szak­vezetőivel. Besztercei László úgy tudja, hogy a megye meliorációs szakemberei kö­zül egyedül ő kapott főága- zat-vezetői beosztást! Hogy miért volt szükséges a fő­ágazat létrehozása, arról könnyen meggyőz: — Kilencezer hektáron gazdálkodunk. Az egész te­rületünkön el kell végezni a komplex meliorációt, amely 1976-ban kezdődött. A bé­kési Körös—Berettyói Víz­gazdálkodási Társulat két­ezerkétszáz hektáron fejezte be a munkát. A közben fel­merült viták, nézeteltérések után a SZÁT főmérnöksége vette át a fővállalkozói fel­adatot. Tavaly nyár óta a szarvasiak több mint ezer hektárt hoztak rendbe. Az idén 24 millió forint érték­ben dolgoznak nálunk. Sze­retnénk, ha minden évben legalább húszmillió forintot fordíthatnánk a földek rend­behozására. Éppen a héten egyeztető tárgyalást tartot­tunk a felügyeleti szervek­kel és a lebonyolító AGRO- BER-rel. Megállapítottuk, hogy minden jól halad. Szósz András, a Lenin Tsz meliorációs művezetője a kivitelezés minőségét figyeli: — Most még minden nyers állapotban van. Tudjuk, hogy mint a mezőgazdaság, úgy a melioráció is idényjellegű. A lényeg, hogy a most le­fektetett csövek jövő tavasz- szal már működjenek, az alagcsövezett területen za­vartalanul termelhessen a növénytermesztés. A főágazatvezető még el­mondja, hogy szakmailag is felkészült a szövetkezet a ta­lajok termékenységét visz- szaállító, fokozó műszaki be­avatkozások fogadására. Megvásárolták a csatorna­karbantartáshoz szükséges rézsűkaszát. Vesznek újabb gépeket, de csak annyit fej­leszthetnek, amennyit anya­gi lehetőségeik megenged­nek. Máris látják annak ha­tását, hogy területük felén végrehajtották a vízrende­zést. A valóban látványos eredmények majd csak évek múlva, a melioráció minden műveletének elvégzése után jelentkeznek. * * * Éppen egy éve, hogy cikk jelent meg lapunkban „Vi­har egy csatorna vízben?” címmel. Az írás a sarkadi Lenin Tsz és a korábbi kivi­telező, a békési társulat vi­táját hozta nyilvánosságra. Azóta eltelt egy esztendő. Sok minden megváltozott, el- üft a vihar Sarkadon. Nem szabad elhallgatni, hogy az ügy azóta is bíróság előtt van. Hogy milyen döntés születik benne, az a bírák dolga. A lényeg, hogy a munka menjen, hogy szűnjenek meg végre a Sarkad fekete-éri határ gondjai. A látottak, hallottak alapján úgy tű­nik, a vihar helyét a csen­des, de időben és biztosan elkészülő munka vette át. M. Szabó Zsuzsa Fotó: Veress Erzsi

Next

/
Oldalképek
Tartalom