272 találat (0,246 másodperc)

Találatok

1. 1921-04-11 [0010]
[...] adókkal foglalkozott iádig osak a kerese tet illetve a jövedelmet adóztatták [...] a határozati javaslatokat elfogadta Morváin István az OMKÍ főtitkára a gazdasági [...]
2. 1921-09-05 [0019]
[...] téliesen fezükbe ragadj ápk Friedrich István is még miní o igen [...] népszövetségbe való felvé télre irányuló kérése is szer pel A lup [...]
3. 1921-09-19 [0020]
[...] népszövetségre is amennyiben Maabar­ország felvételi kérése bár már biztosítottnak látszott heves [...] léten tárgyalta a Hal ler István a eszet gyűlése képviselő át [...]
4. 1921-10-03 [0021]
[...] a sikTósi kerületbe Kovács 3 István nyug állami ük ár és [...] s l ők Pécs r Kerese György a sárdi kerülni képvis [...]
5. 1921-10-21 [0022]
[...] Magyar Távirati Iroda jelenti Bethlön István gróf miniszterelnök ma reggel Pécsre [...] Sallay Já­nos Káiiay András Haller István Lukovioh Aladár Sebandi Károl y Grffy Imre Rubinek István Iklódy Szabó János Benkő Gábor [...] Usetty w r l Ferenc Kerese György Már előző­leg Pécsen tartózkodtak [...]
6. 1921-10-24 [0022]
[...] bíró kormánya a eiialt BeíLlen István gróf koi a anyára ií [...] t pro doao Arsdi SZabŐ István hírlapíró kéri a tisztáit az [...] azonsa ki beszüntetésére A főfcaönagy Kérése ezután e 3­ tarostak gy [...]
7. 1922-08-19 [0042]
[...] szakaszá­nak módQSitáaáról ö Magyarország felvételi kérése 9 Az eszperantó mint a [...] érdekében augusztus 20 án Szent István napján az Angolpurkban a Városligetben [...]
8. 1922-09-11 [0043]
[...] bőveftb adatokat közöljóm Ez a kérése válasz víiílkül ma­radt úgyszintén minden [...] A két letartóztatott neve Thuróazy István debreczeni nyu­galmazott máv titkár és [...]
9. 1923-01-12 [0051]
[...] Pálffy Dániel ve tésével Bethlen István gróf miniszterelnöknél és Kállay Tibor [...] foglal ma álban Aüj gyík kérése a kisiparosságnak aZ hogy mentesitsék [...] célra hasz­nálják fej r Bethlen István gróf miniszterei nők válaszában ki­jelentette [...]
10. 1923-04-11 [0057]
[...] s Kubicsekí képviselő kiadására vonatkozó kérése Ku­bicseknek a Bohémia Bank csalási [...] 11 ülés tart ame­lyen Weis István miniszteri osztálytanácsos A gaz­daságosság elve [...]
11. 1923-06-21 [0062]
[...] nagy at áá i Szabő István föld mi veié sügyi ministtar ele A küldött­ség kérésé az volt hogy Szekszárdon kisgazdaképző iskolát állítsanak fel Nagyatádi Szabő István kijelentette hogy kés zséggel fog [...] pariimén tben mgya tádi Szabó István főid mivel é sügyi minisztert [...]
12. 1923-09-04 [0067]
[...] 0 Magyar Távirati Iroda Bethlen István gróf miniszterelnök Daruvá ry Séza [...] görög kormánynak a népszövetséghez intézett kérése ügyes bűvész­fogás t amely titokban [...]
13. 1924-09-15 [0091]
[...] vigye Amikor aposa r megtagadta kérése teljesitését revolverrel lövöldözni kezdett A [...] bizottságai ülést tartott amelyen Bezerédj István nyugai­ mázott főispánnak és Weöress István kormányfőtanácsosnak indítványára elhatá ózták hogy üdvözlik Bethlen István gr ü f miniszterelnököt es [...]
14. 1924-10-25 [0094]
[...] mulatságok rendezősége a rendőri engedély kérése alkalmával köteles be­mutatni Az állandó [...] és Kisterenye községekre Dvoreczi Konosek István László Budapesten oktéber 26 án [...]
15. 1924-10-25 [0094]
[...] a munkások között egy napi kerese tűket amely aktussal aZ ünnepély [...] vezetésével megbízott államtitkár dr Kósző István belügyi államtitkár Tóth Jenó Mayer [...]
16. 1924-12-03 [0097]
[...] és Bittner János vezetésével Beth­len István gróf miniszterelnököt aki a képviselőház [...] a községi üzemek révén Másoaik kérése a küldöttségnek a községi üzemek leépít sére vonatkozott Bethlen István gróf miniszterelnök a következőkben válaszolt [...] terjesztettek elő Az egyik speoiális kérése a mé­száros iparnak a tengerentúli [...]
17. 1925-06-22 [0110]
[...] A ja­vaslatot elfogadja Sokorópátkai Szabó István az állatforgalmi adónak 2 ra [...] a forgalmi adónál történik További kérése az hogy a forgalmi adó [...]
18. 1925-12-31 [0121]
[...] tartalmazó csomagjának le­pccsételését kérte amely kérése teljesítésének megtagadására nem volt ok [...] A belügyminiszter a nagyatádi Szabó István Emlékbizottság gvüjtési engedélyét 1926 december [...]
19. 1926-01-22 [0123]
[...] is haladéktalanul kezdjenek bele Bethlen István gróf miniszterelnök jóakarattal fogadta a [...] Európában A küldöttségnek most olőtcrjesztett kérése arra irányul hogy c z [...]
20. 1926-06-05 [0132]
[...] A Journal ezeket irja Bethlen István grófnál az a kérése hogy a üépszövetségi ellenőrzést függesszék [...]
21. 1927-08-17 [0160]
[...] 10 óráig tarthatók nyitva Szent István napján a borbély és fodrászipar [...] Ipolyi Árpád dr és kereseszegi Kerese Tibár dr miniszteri osztálytanácsosoknak a [...]
22. 1927-11-17 [0167]
[...] főispán Csergő Károly alispán Tóth István Csongád város polgármestere és Szed­laaefc [...] plébános A küldöttség nevében Tóth István polgármester elő­ször hálás köszönetét fejezte [...] válaszában kijelen­tette hogy a devecseriek kérése nála a legmelegebb megértésre talál [...]
23. 1928-11-15 [0190]
[...] felvilágosításkorést nem tudja elfogadni Bethlen István gróf miniszterelnök ttem tart attól hogy a felvilágq tás kérése visszaélésekre vezethetne Ma is az [...]
24. 1929-02-19 [0197]
[...] én délelőtt Sásdon l Iuszti István országgyűlési kép­viselő vármegyei pártelnök elnöklete [...] összes tagjai A gyűlést dr Ké­rése György járási pártelnök nyitotta meg [...] országgyűlési képviselő elhunytáról Utána Muszti István vette át az elnökséget Patacsi [...] hatalmas programmbeszádet mondott amelyben Bethlen István gróf miniszterelnök politika iá feltétlen [...]
25. 1929-05-17 [0203]
[...] szerint a belgrádi törvényszék Radics István özvegyéhez kérdést in­tézett hogy férje [...] vitel kérdését tárgyalták Az érdekeltségek kérése az volt hogy azok a [...]
26. 1929-09-16 [0211]
[...] szintén a létszám emelésének külön kérése nélkül Mindezek számára a miniszter [...] lévő Rafai Jóx sef KoiOuipcr Istvánnak a fia Kolompár ezt is [...]
27. 1930-08-30 [0233]
[...] szónokainak Pripper Sándort és Udvaros István párttitkárt jelentették be A rend­őrség [...] közönsége mint Győrött A munkásság kérése eddig nála sohasem talált zárt [...]
28. 1931-04-10 [0248]
[...] átvételét tiszte­lettel ken dr Gajary István az Újság belső munkatársa G [...] akivel Maniu Temesváron találkozott Maniu kérésé ellenére nem volt hajlandó a [...]
29. 1931-06-01 [0252]
[...] Festetiqr Sándor dégi földesúr Bethlen István gróf miniszterelnökre Szűcs Zoltán nyugalmazott [...] majd a Beszámoló elhangzása után Kerese György dr mondott a a [...]
30. 1932-01-21 [0267]
[...] Paris hasábjain kijelenti hogy Francia­ország kérése mérsékelt és észszerű Amig Ameri [...] vázát eredménye a következő Farkas István kormányfőta­nácsos alsóborsodi esperes miskolci lelkész [...] örökébe abszolút többséggel F ajkas Istvánt választotta meg Az uj püspök be iktatása iráV Farkas István megkérdezése után dönt az egyházkerület [...]
31. 1932-06-10 [0276]
[...] államelnökeinek távirati uton hozzá intézett kérésé ro azt válaszolta hogy készséggel [...] meg A közgyűlésen megjelent Rákos István az országos tanitószövet­sé elnöke is [...] eieséretet szavaztak meg Ezután Rákos István intézett lakosi tő beszedőt a [...]
32. 1933-04-29 [0297]
[...] fel a szokásos kérdéseket Börcsök Istvánná igy felelt Enyhítésért felebbezek mert [...] a halálraítélt Rieger Pálné kegyelmi kérése ügyében nem intjíézkedett aznitélőtábla elnöke [...]
33. 1933-06-07 [0300]
[...] országgyűlési képviselő és dr Mocsy István h polgára seter vezetésével működő [...] kisebbségi szrződések biztosítják Azzal a kérése sol fordul lord Hóbort Qeeiiuöfci [...]
34. 1933-11-07 [0310]
[...] kérést terjesztett elő Az elso ké­rése az volt hogy amennyiben a [...] álláspontját felülvizsgálat tárayáva A másik kérése az volt e hogy a [...] minisztert a kereskedelmi érdekképviseletek Kari István gjá­ros vezetés ével az iparosok küldöttsége Süveges István ipartestületig el­nök vezotésével és a szülők Kisteleky István kanonok vezetésével akik a székesfehérvári [...]
35. 1933-12-01 [0312]
[...] utóbbi hetekben egy magát Kovácsics Istvánnak nevez o idősebb fér­fi több [...] kezességet vállalt a diákokért hozzájárult kérése h z Ta Vá G [...]
36. 1933-12-04 [0312]
[...] Ferenc Zsoldos Andor es Székely István rendező MTI Ke Ke 1 [...] akarta érinteni a kopwrsót hegy kérése teljesüljön A koporsóval együtt egy [...]
37. 1934-03-08 [0318]
[...] resti táppénz ige nvlői ha kerese tképtc lensé güle t az [...] dr Ary Hl államtíttór iíéti István a pzőmüv vszeti főiskola rektora [...]
38. 1934-06-30 [0325]
[...] szíveskedjenek hajlandók volnának e Szent István napján Budapesten a Tanituk Házában rendezendő ötvenéves ta­lálkozón resztvenni Kérése azoknak is zoi akik mar [...]
39. 1934-06-30 [0325]
[...] gyermekein kivül öecse grof Széchenyi István veje Eszterházy gróf valamint Wied [...] hivatott kormányintézkedések ismertetése megvitatása és kérése volt rt 1 A közgyűlésen [...] HolitserKároly országgyűlési képviselő sokoropatkai Szabó István v miniszter és országgyűlési képviselő [...]
40. 1934-12-01 [0336]
[...] Lakatos Gyula Wolff Károly Bethlen István gróf Friedrich István Illés József Nagy Emil Gratz [...] a magyar megbízottnak ez a kérése a le vélváltáso és a [...]
41. 1935-05-08 [0346]
[...] k lts ég­vetést elfogadta BVhlen István azzal kezdte felszólalását hogy a [...] a felsőház jelenlegi összetételét Bethlen István gróf második kérdése az veit [...] a kérdése Az a á kérése hogy az igazságügyi kormány ne [...] A harmadik kérdés amellyel betűien István gróf foglal­kozott a sajtóreform kérdése [...]
42. 1936-01-04 [0361]
[...] Józsefné Demush Sándor Euchon Béla Kerese iborné Parniczky lemér Dr Rajna [...] Spiegel Emil Endrédy Antal Szabó István Liedermann 0 o 1 l penr özvegy dr Miller Istvánná 90 fillér Józsa l J [...]
43. 1936-07-25 [0374]
[...] Az országos Liszt Ferenc Társaság kérése a magyar társadalomhoz Július 31 [...] magán sző iamote t Lacző István Reichert Jőzsái Littasy György ás [...]
44. 1937-11-15 [0405]
[...] iroda kopenhágai jelentése szerint Balogh István romániai gyemántkereskedő a Báthory lengyel [...] Nem Evelyn ez az egyetlen kérése amelyet nem tejesit­heteK Nem engedhetem [...]
45. 1937-12-06 [0407]
[...] szentmise volt ar clyet Hász István római katolikus tábori püspök celebrált [...] belügyi államtitkár dr bárcziházi Bárczy István titkos tanácsos miniszterelnökségi államtitkár vitéz [...] János honvédelmi állam­titkár dr Madarász István pápai prelátus miniszteri osztályfőnök a [...] a földmivelésügyi minisztérium részéről dr Kerese Tibor honvédelmi minisztériumi osztályfőnök dr [...]
46. 1939-02-15 [0435]
[...] Külkereskedelmi Hivatal kiküldöttje és Görgey István országgyűlési képviselő mondott beszédet A [...] a nemzeti spanyol kormány elismerésének kérése körül Mandel Bay L i [...]
47. 1939-05-16 [0442]
[...] tetszéssel és tapssal fogadták Csáky István gróf külügyminiszter látogatást tett a [...] a soproni szőlősgazdák kívánságait Csáky István gróf lailügymimszter németnyelvű beszédet inté­ző [...] ember számára a nemzeti büszkeség kér­ése Csak egy kérést kell hozzátok [...]
48. 1939-12-14 [0455]
[...] be az újságírói társada­lomban Három kérése van a társadalomhoz értsék meg [...] Szűcs Géza éosi plébános Valló István dr polgármesterhelyettes Közi Horváth József [...]
49. 1940-05-18 [0466]
[...] Makó május 18 f Antal István dr igazságügyi államtitkár holnap délelőtt [...] alacsonyabb árakon Kijelenti­hogy ez a kérése ideiglenes védekező intézkedés és hozzátette [...]
50. 1941-02-12 [0483]
[...] A Hadimúzeum igazgatóságának közlése és kérése Lipóczi Lamos Aladá nyugalmazott jószágfelügyelő [...] Hadi­nuzeumnak Bu daeest Grcf Bethlen István bástyasétány 40 vagy a legközle­lebbi [...]