Napi Hírek, 1921. szeptember/1

1921-09-05 [0019]

ií h % P */M r Ab*ndd*2 Közlik diplomáciai helyről; A katonai es bandamozgalom kariisi a j $ He ge egyre jobban kitűnik. Vem *Á%l?i?hM S& fywtapgyqrorseág é/Zaki részében a­rn« y Ín?Jí yU3 i at l&tn 9i »,**t a n4,ya**ml*n t a stájer- hatá­ron egyre vakmerőbbekké. válna% és oda nagyszámú reguláris katonaságot küldenek. Essakon Csehorssáa J a tv.lmeréÜ ki­nivusoknak megállást parancsol, essél ssemben a magyarok 1 l-mllvAl b°sy 0 .*.8táj9ro-rs8dqi keress ténynemzetiehél ?^ c "2¥ a í as 7^^aíi^oÍÍaüi erjereSweíre tol'Inak, s a stájer­°n s Í9i karlisiakbg, vetett remény néhányszor jogosult­nak U bizonyul Lenár és Cstenburg, akÚ mindketten kar­iistuit, a legjobb uton vannak ahhoz, hogy a queplői téliesen fezükbe ragadj ápk.Friedrich István is még miní\o igen te­vékeny es barminu meglepe téssze men hangzik is", mégis bi­Z°WOdnak latsaik, hogy Héjj,ast és Prónayt háttérbe szo­£ ÍV* h B \ 30n y°s azonban, hogy egyik párt sem gondol gat^agyar ország feladására,sem Horthy, sem a bar listák. London, szeptember 5. /Reuter./ Az Observer a nyu­gatizvgyorországi magyar kalandról ezeket írja; Európa. ó,l­talános békéjét érintő nagyjelentőségű kérdésről van szó. Az antantnak nem. szabad engednie egy*pillanatra semszilárdá­gából,y m r ri különben Magyarország szomszédai, amelyek tor­kig vannak a budapesti rezsi, me í, val ószinüle g erősebb for­mában fogj dk a rendőr szerepét j átszani. /MTI. / P á r i s, szep^temb er 5. Az Echo de Paris foglalkozik a Bánffy külügyminiszter és a kabinet többi tagja/között felmerült nézeteltérésekkel, amelyek Bánffy lemondására vezettek és a követkrsőket j e gyzi me g :AbbőL a körülményoől .hogy üdnffy gróf a külügyi tárcát tovább is megtartja, előre lehet látni, hogy a magyar ^kormány, alkalmazkodni fog . ' a nyugaimagyaro rszáci kérdésben az antant kollektív levé­séhez. /MTI./ P á r i s, szeptember ö. As Eclair hosszabb cikkben foglalkozik a népszöveiség ma kezdődő ülésszakának prog­ramjával, amelyen Magyarországnak a népszövetségbe való felvé télre irányuló kérése is szer pel. A,lup ugy véli,hogy '*hogy Magyarország belépése valószínűleg vitára fog okot adni, mert a régi monarchia utódállamai,- amelyen már tagjai a népszövetségnek, neve zet* sen Csehország, Románia, és Jugosz­lávia, Magyarország iránti bizátmatlansá g i.kat még nem adták fel. Ennélfogva lehetséges, hogy ez államok részéről ellen­ZéM álláspfoni érvényesül, s .Magyarország felvétele tekin­tetében eifoglalandó álláspontjuk . b f ; attól a maga­tartástól fog .függeni, amelyet Magyaro lizág a-jövőben a Habsburg-kérdésben , tanusii, /MTI./ • 5 Sopron, szeptember 5. /A Magyar Távirati Iroda kikül­dött tudőaitójáaak jelentése/ A kézigazgatási hatóságok már régóta ti­tokzatos szervezkedést észlelnek So pro nis reszt tar és Küllő 4opr: r*Wnegyel községekban, amelyre a bevonuláskor már felhívták az OstenburgV cseniőr­zászlóalj figyelmét. A zászlóalj több naponn kereaztö.1 megfigyeléseket végzett a vidéicen, mig végül tegnapelőtt éjszaka egy erős csendőrazakass körülvette a két községet t behatolt a gyanús egyének házaiba, ott hás­katatást tartott, a vizsga La % erednényasépen pedig egy mes&zeagazó .kom­munista összeesküvést leplseett la* A kommunista mozgalom tk'ili* eredete oda vezethető viasza, hogy a községek lakói közül számosan Wlenerneuatadtba járnak dolgozol és állandó összeköttetést tartanak fenn az ottani kommunistákkal. Mikor as átcsatolás már-már küszöbön állónak látszott, Ausztriából igen sok komuu­nista jött a községbe., ahol állandó összejöveteleket és gyűléseket tartot­tak s ajakosaégat megfertőzték a kommunista tanokkal* A koramuni ata pro­pagenda'két főembere Stálig láozló és Gábriel Ferenc megszöktök, idg a harmadik f csabartj. Sröller Frigyes gyógyszerőszt a cssniőraég a szökésben m?gakadályoz ta és ls tartóztattál Ugyancsak letartóztatták Tennar Jánc3 küllői 2akos|^ aki a kommün alatt tagja volt a munkástaaáos­nak továbbá Aurai József Ximbauer János küllői lakosokat és Engelios György sopronkeresztturi lakost. Mindnyájuk laicásán fegyvereket, tölté­nyeket,, sőt kézigránát oaat is találtak ós bebanvosoáottt- róluk, hogy ál­landó összejöveteleket ós gyűléseket tartottak /akásaikvoa s özeken a gyü­lósekai arra szervezkedtek, hogy fegyveresen verik ki a környékről az Cstenburg-csendőr zászlóaljat és a két közságben kikiáltják a proletár­diktatúrát A (i A beismerésben levő vádlottakat a csendőrzászlóalj ma délelőtt főapámén átkísértette a soproni királyi ügyészséghez, sne^nek börtönében ülnek. Az eljárás megindult, § S o p r o n , széptanbar 5. Sopronkereszt^xron a csend­őrség tizenhárom kommunistát tartóztatott le ós szállított be Sop­ronba* 2zek a kommunisták puccsot akartak rendezni ós Scpronkeresz:­túron és környékén újból életbeléptetni a kommunizmust. /ÜTI/ § S o p r o n , • szeptember 5. Imtoafalyán egy kisebb felkelő csoportra osztrák osandó'rök lesből rálőttek. Köt felkelő meg­halt* A többiek az orvtámadók ellen fordittak. az os ztrák csendőröket eltiztak és közű lök többeket agyonlőttek, /MTI/ § Szombathely, szeptember 5„ A ífcaon^negyei Boldogasszony fa könsógban, ame^ már az osztrákok í.lt al megszállót t részen van, as osztrák kommunisták az ottani takarékpénztárát te-jesen t „ kirabolták* /mi/ " \ U

Next

/
Oldalképek
Tartalom