Napi Hírek, 1933. november/1

1933-11-07 [0310]

Az első felszólaló Éber Antal volt, Elfcgadta a Jelentést, mert bár sok felesleges és káro'S fővárosi üzem fenntartását határozták el. mégis a főváros ipara és kereskedelme hálás elismeréssel fogadja a bélügyminiszter döntését, amellyel legalább határozott lépést^tett sok fölösleges műhely beszüntetése es némely nagyobb üzes. működésének kor^" létozáso utján. Különös elismeréssel van a községi nyomda és az élelmi­szerüzem korlátozása tárgyában. Két kérést terjesztett elő, Az^elso ké­rése az volt, hogy amennyiben a belügyminiszter a felülvizsgálóbizottság revíziója utján arról győződik meg, hogy az élelmiszerüzem, a^enyérgyár és a nyomda csak a versenytárgyalás nélküli szállítások ' t .". törvény,­tele n nasznából versenyez a magániparral, tegye mostani álláspontját felülvizsgálat tárayáva. A másik kérése az volt e hogy a most elfoglalt álláspont ját érvényesítse a belügyminiszter a nála megszokott eréllyel a fővárossal szemben, . , Bo/Vá ÍFolyt.köv./ §Székesfehérvár, november- 7. Hóman Bálint vallás- és k zoktatásügyi miniszter, Széke sfehérvár országgyűlési képyi ­Belője, ma délelőtt folytatta fogadásait a főispáni hivatalban. A minisz­ter mintegy kétszáz ; választójának kérését és óhaját hallgatta meg és a-fogadásnál jelenlevő főispán és polgármester tájékoztatása alapján • intézkedett az előterjesztett ügyekben való eljárás módozatairól, A kül­döttségek között szerepelt Seregélyes, Szár, Rácalmás, Ivánc sa és Tárnok községek küldöttsége^ iskolai és tanügyi kérdésekben kértek támogatást, £ tfrhida község küldöttsége pedig templom építésére kért engedélyt. Fel­keresték e minisztert a kereskedelmi érdekképviseletek Kari István gjá­ros vezetés ével, az iparosok küldöttsége Süveges István ipartestületig el­nök vezotésével és a szülők Kisteleky István kanonok vezetésével, akik^ a székesfehérvári f őreáliskolána k reálgimnáziummá való átminősítését kérték* Délben a miniszter & felkereste Shvoy Lajos megvéspüsp Ököt. akinek társaságában a püspöki palotában fogadta a székeskáptalan tagjait es- a székesfenervari papság vezetőit. Velük együtt Shvoy Lajos püspöknél!. • vett részt. Az ebéd folyamán a megyéspüspök me­le g szavakkal Üdvözölte a minisztert és tolmácsolta előtte egyházmegyé­je ^papságának szeretetét és ragaszkodását. Hivatkozott Hóman Bálint 16 r­t enetiroi és kormányzati tevékenységére s a legmesszebbmenő támogatá­sáról • biz tositotta. i~tl^Aj^yu A.miniszter meghatói tan mondott köszönetet az üdvözlésért es a papság minden méltányos és jogos kívánságának támogatását helyezte kilátásba s miután a házigazdát üdvözölte, az újonnan felszentelt Pro­naszka Ottokar-smléktemplom plébánosára, a fáradhatatlanul buzgó Kéry Nándorra ürítette poharát. A miniszter társasága tagjaival a késő délutá­ni oraklg a legkitűnőbb hangulatban maradt együtt. "Boman Bálint vallás- és közoktatásügyi miniszter ma este visszautazik Budapestre. /MTI/ Tó/Vá —

Next

/
Oldalképek
Tartalom