Napi Hírek, 1922. szeptember/1

1922-09-11 [0043]

§ Az egész világol, bejárta a román félhivatalos távira­ti ügynökségnek az a híre, hogy magyar részről merényletet ter­veitek a román királyi pár ellen* Magyarországra csak egészen szűkszavú jelentések érkeztek erről a mindenütt szenzációsan be­állított tervről és ezekben a szűkszavú jelentésekben mindössze egyetlen egy néy szerepelt, amely hamisnak bizonyult. A Magyar Távirati Iroda a hírek vétele után azonnal táviratilag fölszólí­totta a román félhivatalos hírügynökséget, hogy az ügyre vonat­kozólag bőveftb adatokat közöljóm. Ez a kérése válasz víiílkül ma­radt, úgyszintén minden egyes lépése is, amelyet Bukarestben tett* hogy az állítólagos merényletről bővebb információkat kaphasson* A kerülőuton t ." ^megszerzett erdélyi lapokból egészen furcsa képe bontakozik ki ennek a bombamerénylet-histó­riának. Mindenek előtt egészen különös az, hogy a román távirati iroda áz össses romániai és ©rcU-ólyi lapoknak leadta az alábbi kommünikét, amelyet Budapestre nem továbbított: "A bukaresti lapok - Illetékes helyről nyert informá­ciókra hivatkozva közlik, hogy a hatóságok állítólag nagyszámú aktát találtak a tervezett pokolgépes merénylet ügyeben letartóz­tatott egyéneknél és ezekből az aktákból konstatálható volna, hogy a magyar kormány is tudott a tervezett merényletről. A ro­mán ' "-a kormány lépéseket tett, hogy a kisantant államai is tudomást szerezzenek e dolgokról es hogy együttesen járjanak el a magyar kormánynál. Igy nincs kizárva, hogy elzárják a magyar határt nemcsak Románia, hanem az összes szomszéd-államok ás* Ezenkívül követelni fogják a mafcyar kormánytól az összes titkos szervezetek haladéktalan megszüntetését. E lépéseknek eredményte­lensége "ecetén további kényszerítő rendszabályok várhatók." Az erdélyi magyar közvélemény tudomással, bir arrál, Hogy a román félhivatalos ügynökség nem adta le Magyar országba ezt a kommünikét, de viszont az sem ismeretlen előtte, hogy m magyarországi lapok nem tudnak arról, hogy a magyar kormány ilyen értelmű bárminő jegyzéket kapott volna a román kormánytól. , Az Erdélyben megjelenő lapok, nemcsak a magyarnyelvnek, •fi5P\'*5 # f 3r f b kisebbségi lapok is, egyhangúan a legerősebb sza­vakkal fordulnak mindenféle merényletterv ellen, ha az valónak ­bizonyulna. Az eddigi jelentések, a ssiguranca által kiadott kom munikék és az egész állítólagos merénylettervről kiszivárgott birek alapján azonban a legnagyobb kételkedéssel fogadják ezt a bomba-komédiát s a sorok között félre nem érthetően megértetik azt. üogy az egészet agent provocateurök munkájának tartják. A Sagyvárad oimü lap szeptember 7-én kelt száma BS érint a nagyváradi sziguranca inítírmáoiója az esetről kronologikus sor­rendben a következő: — A nagyváradi sziguranoza szem61yzetél30-*án éjjel hetár-ref* vlziós szolgálatot teljesítette Szent Ján$anJ.l agy kocsit láttak közeledni Magyarország felől. A kocsin egy elegáns megjelenésű gaz-J dáaz-ruháe fiatalember is ült. A fiatalembert; igazoltatták. 1 Cseh S útlevelet mutatott ós feltűnő zavarban volt. A kocsin egy fekete 1, . viasz kosvászonnal -fehuzott láda volt, amelynek magassága 50 cm. és : szélessége 40 cm. Minden felvilágosítást a láda tartalmára vonatko-e zólag konokul megtagadott, majd azt mondotta, hogy őt egy ur biz--° ta meg Magyarországon az áru lagya^radra l. v szállításával. Hoszabb vallatás után bevallotta, hogy három társa várja e szállítmányt a nagyváradi pályaudvaron és ezekkel a csomagokkal akarnak Bukarestbe utazni. — Mi azonnal őrizetbe vettük a gaz dász^ruhás fiatalembert és a kocsist is. A ládát felbontottuk és megdöbbenéssel konstatáltuk; hogy egy hatalmas óraműves pokolgép van a csomagban. F^t^fnun^ — A nagyállomieon* a bukaresti gyors egy másodosztálya fülké­jében megtaláltuk a társát is, aki szintén cseh útlevéllel igazolta magát. A kupéban egy csomagban hét fv„ ekrazitot, nagymennyiségtt f yujtezsinórt és mindkettőjüknél kisebb-nagyobb fiolákban mérget aláltunk. A két letartóztatott neve Thuróazy István debreczeni nyu­galmazott máv. titkár és Pallagi Lajos G.osztálybeli nyomozó. — A vallatásuk során szenzációs részleteket mondtak el a letar­tóztatottak idejövetelükről. Megállapítottuk, hogy a cseh útlevél és az összes vízumok hamisítványok. Az útlevelet Thuróozy állítása szerint a "Kettős aíereszt Vérszövetség* és az "Ébredő Magyarok Egyesülete 0 szerezte meg nekik, ugyancsak e két egyesület utasítására jöttek Er­délybe, illetve Romániába, hogy a szeptember 3-án megtartandó lóver­senyen, amelyen az egész királyi osalád megjelenik, a velük hozott pokolgéppel főlrobbantsák az előkelőségekkel telt tribünt. -Azután a "Kettős Kereszt Vérszövetség" cimü egyesületről el­mondták a letartóztatott egyének, hogy annak ök is tagjai, valamint Héjjas, Prónay, Prőhle Vilmos egyetemi tanár, Boros százados, Dáner Béla, Hegedűs György, Hír György nemzetgyűlési képviselők, Pékár Gyula és Gömbös Gyula is. Már ők, a letartóztatottak, a legutóbbi nyugatma­gyarorssági fölkelésnél is szolgálatot teljesítettek, sőt ki is tün­tették magukat. -Elmondották, hogy Boros százados, aki az irredenta osztályt, vezeti, magához kérette Thuróczyt és elmondta neki, hogy a cseh-jugo­szláv korridor Magyarországot létében fenyegeti és azért? ezt minden körülmények között*meg kell akadályozni. Románia akoióképesgógét meg kell akadályozni - mondotta Boros százados - és ezért valami belső zavart kell, előidézni, — Ezután megbeszélték az összeesküvés részletes tervét és elha­tározták, hogy felrobbantják a királyi családot. Elmondták, hogy az Ébredők Egyesülete korlátlan mennyiségű pénzt bocsátott rendelkezé­sükre. Mivel Thuróozy nős, 46 éveg ember és a<Xettős Kereszt Vérszö­vetség alapszabályai szerint, ha egy tagja nera tudja elvégezni a reá bizott munkát, kész magát alávetni a halálos ítéletnek,Boros százados tanácsára segítő társakat vett maga mellé, akik mind felesküdtek a terv keresztülvitelére, A kiválasztott segítőtársak, akik egyébkért a nyu­gatraagyarorazági -fölkelésben kivétel nélkül aktiv részt vettek, a követ­kez ők* "i '(gróf Tícuslmont de Bellmont Angliába származott magypr kalan­dor, egyébkánt urlovas. as É.M.E. belső,kitüntetett tagja, Balázs Ignác tüzéreiméiter mint robbantó s Égető /szedIák/ Károly volt aktív íőhaa-

Next

/
Oldalképek
Tartalom