Napi Hírek, 1921. október/2

1921-10-16 [0022]

$ R 6 m a , 1&21. október 16* /A MEC sSlfaöa távirata/ Velencé­ből jeleatik a Stefii ügynBkaó gn<&: Bethlen István gróf Tarvisból del Adami vei eacei prefektushoz a következő táviratot intézte: A legjobb érzéssel ea lé: ke zen vissza a velencei jellemes tartózkodásra, _és a&lyt he lyeztís: arra* tiogy újból hálás és őszinte köszönetet •mondjak önnek azért a nsigyszerü vendégszeretetért, amely len a gyönyörű város mindet rés se ­sitett. § R ó oi a , október 16.. /i, líri tudósít ójána k áeieatéae/ A Giornale fl,Italia munkatársa előtt del la . Torritta márki olasz kültigymi» aiazter a.velencei értekezlet eredményéről a következőket mondotta: Azt hiszem, magy szolgálatot, tettem közvetí téaemmel Ausztriának, is és iíaSSarorazágnak is. iíiadkót kormányfo igen melegen fejezte ki hálá­ját Olaszország iránt éa biztosított arról, hogy e válság elai multa után barát aágos viszonyban fognak egymással élni. Akciőmaal 01a az országnak azt a náaaiőját akartam szolgálni, amely a béke, a rend és a szabadság biztűsitásáre irányult. Olaszország nm keres vazallusokat a dunai és a balkán államok ktfróbenj csupán azt célozza, hogy a fegyvereink által megdöntött régi monarchia helyén kialakult egyenjuly meg ne billenjen, Meggyőződésem szárint a velencei egyességgel a nagyeatente súlyos éa válságos fordulaton esett tul. Valójában a kiaentent ensk is hálásnak kell lennie, ma*t evvel biztosítottuk Középeurópa bókéjét. Be a kiseatente­n&c azt is ti'domáaul kell vennie, hogy. Olaszország valamennyi dunai és balfe kán néppel szemben egyaránt igazságos szellemben jár el ós nea engedi meg, hogy ezek közül az államek közül egyik t másik elnyomója legyen* Olaszor­szág misaiója az, hogy Középeurőpába n a béke fentartásán őrködjék* mert csak igy biztosit hat ja győzelmének gyümölcseit, üzért kötelessége figyel­meztetni a monarchia valamennyi utódállamát a dolgok uj rendjének tiszte­letbeatartására. Olaszos?aságnek ez a szilárd álláspontja kizár minden változást ez aj elrendeződésben. Az utódállamok egyikében sem akarnak illu zi.ókat kelteni, de teljes mértékben támogatjuk őket abban a muakájukbaa* hogy belsőleg talpraállhassansJE éa megszilárdulhassanak. Minden olyan kí­sérletet, amely sawcfey* st.germoiai é3 trianoni szerződések által teremtett egyensúlyt fel akarja forgatni, szigorúan megtoroljuk, bárhonnan eredjen is az i3£ en kísérlet. De ezen a'határon innen politikánk mindig barátsá­gos 3 esz valamennyi utódállammal s zeaben. Srrőa biztosítottam Ausztria és Magyarország raiaiszteieit, akik ezt tudomásul vették. De e többi utódállam n&£. ia azt mondom, hogy minden bajukban bármikor bizalommal fordulhatnak Olaszországhoz, mint pártatlan barátjukhoz, ili a dunai és balkán államok­kal szemben állandó, egyenes vonalú és minden változástól és zökkeaóstől ment. politikát űzünk, éa a mi hivatásunk az, hogy ezerét az államokat se ­gitsük és támogassák* Bécs, októbe- 16. /A MTI magán jelent éae. / A líeue jrreie preaaenat jelentik páriából: A nagyköveti értekezlet hosszabb tanácskozás után jóváhagyta a genfi határozatodat. Hétfőn az értekezlet ujabb Ülést tert,, amelyen véglegesen megállapítja, a népszövetségi tanácsban hozott elöntés végreha jt ásznak rész let eit. é»~ — MÜncken t októbar 16. jL kstholikus ne-p egyesület gyűlésén Oswalő miniszter a fels őaziléziai kérdésről a Következő nyilatkozatot tet­te: Wilson 14 pontjában ünnepélyesen megigérték nékünk, hogy igazságoa bé­két kötnek és biztosítják az önrendelkezés Jogit« 3z t az ígéretet a velünL szemben állt nanzetek nevében adták, nekik ezt bekell váitaaiok* A va?saillesi szerződés nem cselt minket köt, hanem a többieket ia* Ha megszegik, akkor ránkaézve is elveszti érvényét. /MII/ • Bécs, október ics. [k MTI aagáajeleat §s@/ A laaok hoassabb tudósításokban számolnak be azokxól a drágasági zavargásokról, amelyek teg nap délután Hernals éa Favoritén munkásnegyedében lezajlottak. A tüntetők dühe különösen az éle Imiszer kereskedői ellen fordult, ugy, hogy a legtöbb üzletet bekellett zárai. ikte, a sötétség beálltával, nagyszabású tünte­tést rendeztek. Hangos kiáltozások közben szidalmazták a kereskedőket és a az őrségnek kellett közbelépnie, mert komolyabb zavargásoktól lehetett tar tani. A tüntetők a rendőröknek támadtak, éa az egyik rendőrt késs zárással meg sebesít ették, AZ őrséget kövekkel dobálták meg . Huss embert letartóztat tak, A pékeknél óriási a tolongás. A lakosságot különöse n a következő ő2 le Imi cikkek drágítása bőszítette fel; a zairó, amsXymeJt kilogrammjáért 1100 koronát kérnek, a husó - kilogrammonként 560 A, - a burgonyáé - kilo­grammonként 55 TL % éa a tojásé,' amelynek darabja 45.koronába kerül. A tün­tetők több izben megpróbáltak letartósta tott társaikat kiszabadítani. Bécs, október 16. /A MTI raag&njelentése/ A Beatsehes Volka­blattnak jelentik londonből: Balfouri.a sajtókópviseló előtt fontos nyi­latkozatot tett azokról az okokról, amelyei, a népszövetségi tanács határo­zatának elfogadását szükségessé* tették. Akár Jó ezt a határozat, akár rossz, - mondotta - annyi bizony os» hogy a határozatot egyhangúlag hoz tájt meg és hogy ez a lehető legjobb megoldásé a súlyos problémának, Baifour tiltako­zott az ellen a vélemény ellen, hogy a ngpssövetaégi tanáoa csak eszköz lenne a legfelsőbb tanács kezében, ilmoadta, ka milyen nagy nehézségekkel van összekötve a felsőszíléziai iparterület magosat áss, majd így folytat­ta: Meg vagyok győződve, hogy minden angol ember, aki ezt a vidéket bent az za., csak ijedelemmel nézheti s megosztást. A megosztás kétségkívül igen vészé les, de remélem, hogy a tervbevett magállapodás s veszélyeket csaknem teljesen ki fogja küszöbölni. Pária , oktőbsr 16. /Havas/ A nagjkövetí értekezlet annak a megbízásnak alapján, amelyet tegnap délutáni ülésán a szövetséges kormányok­tól nyert, elfogadta a népszövetségi t na ács javasolta megoldást Jelsó'azí­lózia határvonalának megoldása éa a Iíémet or szág és Lengyelország .kazti közvetítő gazdasági rendszeMlyok ügyében. A végrehajtás egyes részleteit hétfőre kitűzött legközelebbi ülésén fogja megállapítani. /MTI/ SSzófis, október 16. /A MTI ssikratávira ta/*A bolgár tá virati ügynökség hivatalos meghatalmazás .alapján a leghatározottabban meg cáfolja görög lapoknak azt a m^ismételt hírét, hogy a bolgár kormány a volt Wraagel-féle orosz hadseregh^ tartozó tiszteket és Katonákat foga­dott volna fej # § Szófia, október. 16. A MTI szikratávirata/ Stambulin­szky miniszterelnök Genfből ylsszaérkezett Szófiába. . § Soizthaopto r,. október 16. Beatty tengernagy Washing­tonba utazott. _/W!/ ­§ Dublin, okt .ber..15, Az angol és az ir képviselők mege­gyeztek abban, hogy angol és ir megbízottakból bizottságot alakítanak, a­mely megvizsgálja az ir foglyok helyzetére vonatkozó panaszokat és végig-­járja a fogolytáborokét és a börtönöket. /JWL/ § Hága, október 16. A kormány elfogadta a washingtoni érte keaietre azőló meghívást. /MII/ — — _ -

Next

/
Oldalképek
Tartalom