Napi Hírek, 1921. október/1

1921-10-01 [0021]

§ ? á r 1 a , október 1. / Hava a/ Az olasz kttlüggtnlniss tár­tak a nyugat magyarországi kérdésben kifejtett akciójáról inra a Journal dea Debate azt a megjegyzést teszi, hogy della Torretta márki igen ügye­san jár el. Először is rábirta a budapesti kozmajgrt, hogy forduljon Őhozzá a nyugatmagyarországi kérdóa szabályozása érdekében, azután pedig Jelentést tett a párisi és londoni kcEaényask és a nagyköveti értekez­letnek. Az olasz külüg^ainifiaternak ©légtét áléra s zolgalna, ha a dön­teti; kivenné a oseh miniszterelnök kezéből* Saját állítása szerint-nem akar valami különleges megoldást eröT&ofcni, csupán azt akarja*, hogy a kisenteate ne Járjon el egymagában* Olaszország ugy akarja feltün­tetni a dolgot, hogy ő sugaVmaszs. a kát fél közeledését és Ő igyek­szik a? eléje terjesztett eltéri felfogásokat összeegyeztetni.Ennek a látazacnak a megóvása érdekében as olasz külügyminiszter olyan j&tőüot folytét, amely veszélyes Olaszországra is és Középeuropa nyugalmára is, /mii :.1t m-m*.• "JK tmm _ Bécs, október 1* A Politisohe Korrespondenz . az atsztriai lefegyverzés mostani állapotáról a következőket ir ja; Tudvalevően-1920, április havában három azöveteégeaközi katonai ellen­őrző bizottság érkezett Bóosbe, amelyek feladata a st, gemmaini szerző­dós határozatai alapján az volt, hogy Ausztria lefegyverzését keresztül­vigye és ellenőrizzék* Mindenki emlékezik még, milyen pontosan felöl­tek meg ennek a feladatnak az ellenőrzi bizottságokhoz beosztott enten­te«6Í8ztek és az is ismeretes, hogy több esetben, amikor a jogi helyzet köles volt.a követelt anyag kiszolgáltatását rövidlejáratú ulti oá­timokkal kényes eritették ki, A hadianyag kiszolgáltatása, illetve vissza­szolgáltatása még ma is tart, A katonai raktáramból es évi június elsejéig a kővetkező anyagokat szolgáltatták ki; 3228 különböző kall­b<rü ágyút és ágyuosővet, 1180 akna- és gránátvetőt, 74597 puskát, 6t21 géppuskát, 18083 pisztolyt és revolvert 1,043*403 kardot, 908,521 7ővéere való tüzérségi lőszert 12,600*000 puskatöltényt, 18,000.000 revolvertöltényt, 4,800 lőszerkocsit ós ágyumozdonyt, három kocsira való gyújtó- és robbanóanyagot, 57,203 ágyút art alékalkat részt, 103,832, géppuskaalkatrészt, 14,755 optikai eszközt, 51912 .^U*. ... tikai eszköz-alkatrészt, 1,046 telefon- és távirdkés sül éket,* 1,300 kilométer hosssu drótvezetéket, 175 repülőgépet, 113 repülőmotort, 288 személy - ős vonatautomobilt, 70,000 szerszámot stb^/tel/ Bécs, október 1. / A MSCÍ magánjelent ése/ lewyorkból jelentik a Frankfurter Zeitungnak: A demokrata szenátorok értekezletén bebizonyosodott, hogy elegendő számú szenátor fog a békeszerződések elfogadása mellett szavazni* A demokasták azonban valamennyien egyet­értenek abban, hogy a vitára megfelelő időt kell engedni. Borah szená­tor, a nőmet-amarikai békeszerződés ratifikálásának ellenzője t nagy beazódet mondott, amelyben a jóvátételi bizottságot ugy tüntette fel, mint a német nép nyakán ülő zsarnoki és idegen kormányzatot, Bsrah szembeszállt a titkos ülések rendszerével* mert ezek hatása véleménye szerint végzetes következményekkel jár Buropa gazdasági életére. § XB^YSTSS MKXáKűZYETTTÉS* A teffajesti hatíaálgl aaákaköavit isi­sek /TIII* Jőasef-utea 33*/ a 1 aga tő ab* ftstt Mmatatása sser&at fog lalkű­ste* kaphat 1300 ipart és 1 kerea&eűeliBi alkaliaasott^ ebből vidéke© S24.« Yoglalkosást keres 1720 ipar* és 802 kereskedelmi alkalmazott* Iperaata­moss ssámára ktnálkosák 307 ha2y, kereafc^dő taaon© részére 7 hely. fa­Boáénak ajáalkoslk 7 ttv, és 2 leány* Háztartási auakárs keresnek 2S hőt, ilyes munkát keres 26 só'. B é c B „ oktőber %* /A MTI magén jelentés^/ A belgráldl Pravda értesülése s*érint Jugoszlávia és Roméaia kősőtt tárgyalásik iffidultak mag egy köz vet len fekarest- Belgrádi vasat vosal építéséről* •* MI «o B€ e s , október 1* /A MTC raag(La;Je3en£é8a/ A ttení* Fraie írasse Jelenti londoaból; lloyd George m Yaleráüx-a Intésett távirati vttlasafc­htii feltét lenül vi assautasit 3a még a lehetőségét la annak y hogy aa tfek ssSvereattáőí *ÉÉgjMSH&x vágyaiból tárgyalás ha boesátkosisék, egjtfbkéat asenbam s tálasa haagja tesaklvül sfleaZéksmy. As okmáa?? hivöfkosássel a f ég ehü. lévé ívé It áaf s oköv étkei Ők «t BOJSA] ai As ö» ősstate teSkeÖhaíája^r iegatcsbt koslés SÍIMÚE eagesKtale' hangja el lesére a kotfoéjqf mm sashet hels es lapom tejiésakosásoi^sirr tM aa Mába sf stoslt dm ** e21*.akecSf6'l t a jövoleft feő^íi leiaae ugy érvelst,' hogy a beleegyezés egj tlyeít tó^oss tartstt köafeí^aíáhos feltesst emaak as eUsmetílsém, aseShas sc«mlfé2« %Mt kozssá'ay hsssA aea j|ára3hafc w oáltAlsa volsa sít a kéráfiat tetábB feasegetM* 5fel3ég6 fcosaásjpááa*: álléaaoitíja alapvető as smgel Mrodaloa felfogásaira, és váfeo!?natat2aa # hársata^al eé gyCSt ascabsá őssíatéa SCgyekssUs^: a» 4:aök Mkü?d«ttgeSvfl egyetértve aj kísérletet keaaeméayetltf, hogy a a esélyes raegbassélffcsekkel tegyük lehetővé a megegye»éat4 Keggyőaó^éaüak d hogy a SiSlesíiMiös^megértésnek. melyét test végesem alésrai az&T&snéük m& a lavéi.Té.2.tsis ^ hs%em as érte­keelet a 2©ge«2raves etőbb és laagyakoriatónn «r?5a* •ss^Seas f$ilby*. aautéí^dkém: laptaawám, xém&mi MM Mt6a&, fisom­satom Xap£sstív^ # vasáimap aéSafcáas Falu sosssa^ sete: So 3ss$é$, ^émf^t afolsé előadass ®ln*3seslf-* | A 1AHG83 SÍS^TOSÉÖ mSKEDJSair TABFOfiTéKA» A BÉtess-Ssévetsél •ii黫i S®l^#vsl «©M.J^-?r«ií^:©de3ml.msaktaJifolgöíG* ladit meg, amely Mvaf­•va vah aéra* hegy ghálla tialetaaheíekj keieskedslat és ipari alkalaasonötak, valamiat a kereskedelmi pályára készülők ssámára smr*ak«5olmi israereteHc kibővltéíiüísre sao3gál4«a fr A ha irat teásak & asSvetség kelyis#géb«BEi'-/T* Bs­ák Feíaae-utea 10* I* ernsmt/ •sk«ő'&sr 10 v »éig r^adeu kősnepoa érélelott 10-l-ig és a^latáa 4-7-ig ItsEaCc, Bővotbfe adatok a hirdetáaakem olráshatok.

Next

/
Oldalképek
Tartalom