Napi Hírek, 1924. december/1

1924-12-03 [0097]

§ A Magyar Távirati Iroaa „elenti: bcitovszky Tibor külügymi­niszter magánfeleket minden hétköznapon délelőtt 11 éra és 1 óra kőzett • fogad. • § A Magyar Távirati Iroda jelenti: Ma délelőtt a képviselőház­ban a mészáros es hentes ipartestületek küldöttsége kereste föl Komlós -Lstvan, az iparos párt agyvezetőelnöke és Bittner János vezetésével Beth­len István^gróf miniszterelnököt, aki a képviselőház társalgójában Vass <ozsef népjóléti miniszter és Psrrlaky György jelenlétében fogadta a kül­döttséget. Blt tner János a küldöttség nevében arra kérte a miniszterelnö­köt,^ hasson oda, hogy a fagysztott hust az iparosok által hozzák forgalom­ba es ne a községi üzemek révén. Másoaik kérése a küldöttségnek a községi üzemek leépít sére vonatkozott. Bethlen István gróf miniszterelnök a következőkben válaszolt a küldöttségnek: Két kérdést terjesztettek elő» Az egyik speoiális kérése a mé­száros iparnak, • ; " a tengerentúli hus behozatalával kaposolatos, a másik pedig a községi üeemek kérdése általában. Az első kérést illetőleg két malom közt őrlődünk, AZ egyik oldalon állnak azok a szocialista ré­tegek, amelyek nem tuuják beszerezni a legszükségesebbet sem. Ezért a nép­jóléti miniszter ur és vele harmóniában a fővárosi kormánybiztos szo­ciális jellegű akciót indított, amely azonban a húsipar érdekeit nem érinti annyira, mint ahogyan az első pillanatra látszik. A tengerentúli hust elsősorban olyan rétegek fogyasztják, amelyek . eddig nem voltak .abban a helyzetben, hogy hust egyáltalában fogyasszanak. Másodsorban ennek a húsnak olyan közönsége van, amely a szerényebb igények tekintetében nyújt kielégítést, ugy hogy a jobtmódu közönség ehhez a fogyasztáshoz nem is nyúl. Az eredmény tehát az, hogy inkább a húsfogyasztás kiterjeszté­serei lenét beszélni, amely,megengedem,az eddigi érdekeket egy bizonyos vonatkozásban érinti, de mégsem annyira amint ezt az érdekeltek hiszik. másik kérdésben konkrét igéret köt. Annak idején az iparospárt részéről keresett fel a küldöttség. Arra kért, hassak oda, hogy a városi üzemek, amelyek gyakran oly munkakört ölelnek fel, amely az önálló iparosságnak fcéjSurenciat csinál, hagyjanak fel ilyen irányú tevékenységükkel, hiszen a kötött gazdálkodásból ki kell jussunk és a városok nem hivatottak arra, hogy olyan üzemekkel foglalkozzanak, amelyből bőven van magyar iparos. Mar akkor kijelentette, hogy a közélelmezési minisztérium megszűnésével fokozatosan meg fogjuk ezt az állapotot szüntetni. ígéretemet fenntar­tom, rfiaposan utána fogok nézni a dolognak és azon leszek , hogy a jo­gos erdekeknek eleget tegyenek. Köszönöm bizalmukat és kérem, hogy ezt a jövőben is őrizzék meg. A miniszterelnök válaszát megnyugvással és köszönetlel tette tudomásul a küldöttség. § A Magyar Távirati *roda jelenti: A magyar királyi vallás és közoktatásügyi miniszter a folyó iskolai évben a karácsonyi szünidőt a polgári iskolákra, a felső kereskedelmi iskolákra, a tanító-, . tanító­nő- ^és kisdedovonő intézetekre, valamint középiskolákra nézve "december 20-átó.l a rend, s tanítások^befejezésétől számítót an 1925 évi január ö-áig bezárólag terjedő időben állapította meg.

Next

/
Oldalképek
Tartalom