Napi Hírek, 1921. április/1

1921-04-01 [0010]

Prága, máreius 51* /Qsth Sajtóiroaa./ Á képvi &*lő~ ház ülésének este 8 óra 17 perckor való újbóli megnyitása után dr . Ben^s, Külügymini szt er t eme lt ssói és a.többek hőst. ezeket _ mondta: Lodasiann es társainak interpellqcioj á^ra, amely ásókkal as utóbbi iaőben isme t fe Jmerü lt híresztelésekkel foglalkozik, hogy Csenors sáa különböző titko3 s serfődé sekeí kötött* kijelent hetim, hogy edaig nem mulasztottam el a nuiIvános sáa ÜT azokról a kö telese ttségekről tájékost atni, amelyek valamely" szerződés* bői reánk fár uinak-Jtijei m thetem továbbá* hogy kormányunk ebben a tt Mntetber\telj esen alko tmányo ?an jár el és meg abuan as esetben, haegyi* vagu mási k okmánynak aláírásáról volna sséí amelyhez as alkotmányos faktorok hossaj árulás a szüks ég es, sem va­lósítaná i meg eseket as üayentt anélkül, hooy a nyilvánosságot es as ilic tmes parlamentV ténye sőket me gfe Itlg fb rmban erről >te ért$sits&. A A'ftmtolSággal szemben életbeléptetett gasdasági ssankei ók tekintet ében kösölhe tem a Sással'^ hogy as antant ko monyunkat értesített* a vámrenciss abál uokről es kenést ir*~ íiszett nálunk aziránt, hogy a e s-eh '. kormánynak eset' leg mi volna as álláspontja* Tekintettel arra, hogy &s a kér­dés több pontian, kiegészítésre szorul* elsősorban asi kértem, hogy est a mulasztási pótolj ék, hogy a komor, j QM ügynek ugy politikai, mint gazdasági és technikai oldalát megvizsgálhassa* Ás egéss kéraés jelenleg megbeszélés tárgya , ' * és"remélem, hogu nemsokára as egéss probléma konkrét formában foq előt­tünk állani % Bátor&oaom a Básat arra figyeÍmezte tm , riogy té­ves as a feltevés, hogy ezt a kérdést gyorsan vagy rögtön meg lehetne oláanj. £ szánkéi ók érvén yesitése sok hónapra Í og terjedni és Németországban igen komoly gasdasági követ­esményekkel fog járni. Ha as ügy konkrét"stádiumba jut, as* sal a mi nyilvánosságunknak is komolyan kell majd foglaíkosnia, hogy annak poli iikai.de eauuttal g yarso rlati és gazdasági ol^ dalát is megismerhe sse . Jtnerdést nyugodtan és szénvedéi v nélkül, poli.tikai t gasdasági és ssociaális viszonyaink ff ­gy elembe vé te lé vei, ae elsősorban cseh: . szempontból kell majd megítélnie* Igen komoly kérdés ez, amelyet nem le­het rögtön megoldani,, Snhez előkészületre, és beható vizsgá­latra van szükség, A kormánynak as a kívánsága, hogy adj"mak ne,ki időt arra, hogy,est a komoly ügyet az illet éltes politikai tűnyesók&el eqhUit alaposan meavissQalhQ3SQ.es ve lük Meg egye­séére jusson. % Kormány nm mulas ztj a el ko telessegei t ééln politikai és gasdasági éraekeink megvédése, sem peai g a parla­menttel szembea fennálló kötelezettsége te kintetébenl A ms Germá* és társainak ast as indít* ványát 9 hogy a ttUlügy miniszter nyilatkosatát tüszék napirendre, valmennyi esed ssqvasatial a német szavasatok ellenében el­vetette, m re as Ülés véget ért./MTI// *W*w-«- -v. (bizottságának P á r i s,mároiüs 31, Á népszövetség pénzlTgyh ma (Lélelőtti ülése későn kezdődött, -1 bisot tság. tagjai el &M~ Franoi aorsság képviselőinél tettek látogatás t *• „. .1 meg b es sél ték as eddigi tárgyalások eredményét* A bi­zottság í " nem uűlt már abban a helyse tben t hogy j egyseké i u, aél előtti ülésben sltcéssi tse»és osak annait alapvonalait ál* lapított a me a ^ 1 délután ö órakor kte^őxtő ülésig,előkéssi ti,is a végleges terve zetet. amelyet a bizottság teljes alese kía» rbsattá fog emelni. Ssután befej esik a pénzügyi bizottság t aná os ko sásait, ae május elsején a bizottság újból ülésesni fog.Bemélik, hogy addig megérkesik as érdekelt kormányok vá­lasza a bizottság j egysekére^, /MTI* / V a r s ó.március $l,/Wolff/A. katonai leszereléssel Kapcsolatban április 1-vel megszűnik a posta,távíró és tá vbeszélő katonai felügyelete'«<Ez kétségtelenül a béke­állapotba való visszatérést jelent„A hadügyeiniszter ren­deletére különleges hadseregxrészeketlaz ellenség I iu^JUíA, fn által elpusztított utak és hidak felépítésére. . 3 ' í. Ezenkívül * T felszámolják azokat a javakat,amelyek a hadsereg tulajdonába! vaun ak és fokról-.fokra beszüntetik a hadi>ipar gyárainak,raktárainak és műhelyeinek működését, /MTI/ f ^^ÜjifJöL^ Prága /március 31,/Cseh sa,itóiroda/Axxáp.*liJ5 «t»%ápx Az utódállamok április eleien Sémában összeülő konferenciának az eddigi rendelkezések értelmében terjedel­mes programot ja van a••. .teöl-esön ös kapcsolatok és a legkülönbözőbb kérdések szabályozá.sáréi amelyeket az eddigi szerződések megoldatlanul hagytak ? ilí©rtőleg amelyeknek megoldását kői Ön­1 eges megegyez ósek elintézésére XHAM4£> Egészben véve el ­Biondmaté,hogy a konferencia célja .. azoknc^az elvekiifcíClamelyekkel áz egykori osztrák-magyar ffionarchiát közjogi és magánjogi szempontból fel lehet számolni, már amennyiben ay6t 0 fferma>ini ? trianoni és sevresi szerződések nem határoztak ezekrttl az elvekről ^ülöncisen tehát azoknak a személyeknek .a kártalanításáról lesz szó., akik "a háború alatt különböző .akár osztrák,akár olasz intézkedések következté­ben megkárosodtak „Az értekezlet programra jának további pontjai még az Ausztria felosztásából származó és a társaságokat> bankokat % egyleteket,biztosítási intézeteket és takarékpénz­tárakat érintő kérdések,a forradalmi idő magán - és nyilvános adósságainak fizetésé módozatai ,különböző pénzügyi jellegű kérdések,végül az adók és pénzalapok ü£yei*/H$I/ Sz flt-r a j e v o .március 31^ /Délszláv sajtóiroda/ Az itteni ujsáfiró-nagygyíilés elfogadta a jugoszláv új­ságíró-szövetség megalakítására vonatkozó javaslatot,A szövetség neve^Délszláv c j ságirósz övet séar r székhelye Belgrád f három fiókjáé peéig Zágráb^liaibach és Bs«rajé^'o 0 A'naggyttlés elfogadta még a kollektív^szövetség,a beaegbiztositás és a nyugdíjalap megalakitásáaa vonatkozó javaslatot „A kongresszus a saitószabadság mellett és a^lapbeszüntetés ellen szál­lott ' síkra, leg ven az bármely^Twp»-A szövetségen kívül sxexx megalakitották a hivatásos hfrlapirók és lapmunkatársak szindikátusát ( /MTI/ í Bel g r á d\március 31*/0élszláv sajt óiröda/A keres­kedelmi miniszter rendeletet bocsátott ki,hogy minden külföldi részvénytársaság .amelynek működését Jugoszláviában engedélyez­ték, könvvéit az állam nyelvén kötele* vezetni és tekintettel kell lennie a délszláv valutárac./MTÍ/

Next

/
Oldalképek
Tartalom