Napi Hírek, 1921. szeptember/2

1921-09-19 [0020]

P á r i s,82*j>t?rml*-? 18. A nuugatmaguarorszáe,i vár­megyék ké rdéséről a Temps a kövei kezűket mondja; A szőve ide­gesek as osztrák kormánynál sürgethetik ugyan, hogy nyi­latkozzék hajlandónak a Magyaro rszággal való Közvetlen tár­gyalásokra, ez azonban sem 'de factofsem de jure nem,jelent­heti a szerződések feliéilen végrehaj társáról való lemondást. sem. annak elhal osztásút, amely szerződéseké t a sző véts éges*% a volt ellenséges hatalmakkal"veszteségük követkesménye gya­nánt kötöttek meg. Magyarországnak az az óhaj a, hogy az 'Ausztria val folytató tt tárgyalásoknál, érdekei biztosításáéra zálogot tarfson meg, nehezen egyeztetne tó össze a szerződések feltét Un teljesítésének alapelvével. *$ alapelvtől! való bármilyen eltérés súlyos következményekkel járhatna a dolgok azon uj tollasára néz­ve, amelyek 9 1 Európában a szerződések teremtettek. *s mea­magyarázza a kisantant izgatottságát a budapesti kormány"maga­tartásával szemben, minthogy a kisan tan inal; az a nézete" hogy a­mikor a szerződés ek által kijelöli útról letérne, ve sz elnézhe­ti biztonságát és azt a hely se tét $ amelyet Európa megváltoz­tató tt ié rk ép én elfog lal. Í Temps a Közleményt igy fejezi be; E probléma komoly kialakuld sa visszahatott a népszövetségre is, amennyiben Maabar­ország felvételi kérése, bár már biztosítottnak látszott, heves vitákra fog majd alkalmat adni. Magátél értetődik, hogy kagyarország nem akarhatja interpretálni" a szerződés t K mert' azt már egyszer aláirtak, tehát sző szerint raaaszkodnia kell hozzá./ti TI. / tt* n» M -*> — -> . B e : r 1 in, szeptember 19. A Voruaerts a gör­lltzí szo oialdemokrata jpárigyülésről ezeket jelenti; Müller Hermann bev-zeto beszéde „után Wels elnök üdvözölte a külföldi testvérpár tok kép visel ői t, Möller Gusztávot , a svéd szociáldemokrácia, képviselőjét, Stauning dán képviselőt, valamint Andoron és Lapuit hollandi képviselőke t. Különös tet­szés nyilvánult meg de Brouckere belga szociáldemokrata képvi­selő nevének emli iés énéi. A cseh szociáldemokraták részéről IviemetZf a magyarok közül Buchingep jelent meg, . , ' Ebe r t birodalmi elnök üdvözölő táviratot küldött, amelyben a partgyülés legfontosabb feladatául az erők eguesi téset ifiülte íjtfa a ^köztársaság védelmére .Távirat érkez-it még Müller Adolf nemi néms't követtől. A külföldi szociáldemokrácia kéovi selűi ezután iid­OÖZIO b*szeaek*t mondottak. Utánuk Molkenbuhr-jelentést tett a bizottság munkálatairól, amely: " \ uj pár tpro grammot dolgoz­lak ki. A töobi közt kifejteti; ' , , Á világháború tökéletesen megváltoztatta hely­zetünket. A kapitalizmus a multat uj éleire nem keltheti . A kapitalizmus a győztes államokban is beteg. í/j világot' kell epiteni.Ez a munkás ság feladata. Programmunk mutatja m">g,hogy nogyan épüljön ez az uj világ. Programmunk előbb inkább agi­tációs programi volt, ma a praktikus megvalósítás srogrammjára van szükség. Ml mindig a demokrácia talaján maradunk. ; &sután egyhangúlag megválasztották a proarammbizott­sagot. *s ismert vezetők közül a bizottságban vannak Bernstein, Braun Adolf, Braun Ütté. Kunov, Dávid, Éío'lkenbuhr, Möller yuarciz, Sfqmpfer, Stróbl és Wiss*ll. JCrüger Ferenc jelentést tett a^pártelnöksjc tevékenységéről. A kormányalakítás kérdésé­ről a /tAV«W%<*«:; :^ ás a 4*&4>Ué™*U& nyújtottak be javaslatokat K amely a"többi közölt ezeket mmdja; A sso­. cialaemokrácia nej;- várhat annak íz órának elérhetéséig, amikor az egész Kormányhatalmat átveheti,' hanem meg kell kisérelnie, hogy a demokrata* köz társasági államforma biztosítására már most latba vesse politikai, na t a Imái. A s KO ci aldemokrá'oi a kész mas pártokkal együttdolgozni e cél érdekében, ha meg tud velük egyezni a mu'.naprogrammpiJt*/Mfl./ § Pr é 3 a, szeptember 19, /A MTI tudútftójának Jf­loriáve / A órásailapok azt irjqjs, hogy a csehektol es a ju­Iniliillítifttáí áfía horridoiheg teremtésének gondolata* Ulaítan telki #5É gondol olyan fantasztikus tervre nogy Danzig­tái 8 FiwéVa&^ Csehországban tti&totyl^ aki poUtJUJában szembe aUrna helyezkedni Franciaországgal es Olaszországgal. § A Nemzeti Sej tő tudósi tó Iroda jelenti :A Keresztény Nemzeti Egyesülés Pártja ma este pár tér tekes léten tárgyalta a Hal ler István a eszet gyűlése képviselő át el készített és a drágaság ügyével foglalkosó memorandumát, amelyet hosszas vita után az értekezlet elfogadott* Hegyesnalmy Lajos kereskedelemügyi miniszter felvilágositást adott az állami építkezésekről* Fel­szólalásában rámutatott arra, hogy nemcsak a 320 millió korona értékű építkezés folyik, haaea a városok részéről 200 millió korona értékű építkezési akció van folyamatban ós ha hozzá ves­szük a vasati és postai építkezéseket, meg lehet állapítani, hogy es körülbelül 1 milliárd koronát tesz ki. Az értekezlet megnyugvással vette tudomásul a kereskedelemügyi miniszter bejelentését, § A Nemzeti 3aj tótudósitó Iroda jelenti: Szerd/án délután az összes politikai pártok vezetőségei közös értekezletet tartanak, amelyen a politikai na lyzétet és a parlament munkaprogram raját fogják raiígvitatai, Értesülésünk szeri öt a tisztviselők rendkívüli segélye ügyében a kormány felha talma záat fqg kérni a nemzetgyűléstől, ,

Next

/
Oldalképek
Tartalom