Napi Hírek, 1922. augusztus/2

1922-08-19 [0042]

' mi - J£ § 8 • a £ , augusztus 19. / A MCI gen.fi tudósítójának je~ lentóse/l^si népszövetség főtitkárához, a magyar kormány részéről a követ­kező jegyzék érkezett: l^Six luc D^wm^o-rvűíXű^, Főtitkár urí Azoknak az eseményeknek következtében, amelyek a mait ősszel Myugatmagyaror szagon történtek, a magyar kormány kénytelon volt kérni, hogy a népszövetségbe való feliét ölére irányuló kérCwének tárgyalását halasszák a legközelebbi ülésszakra* Magyarországnak ezt a kérését kedvezően fogadták és» amint a harmadik ülésszak napirendjéből kitűnik, felvételünk ' kérdése ez al­kalommal a népszövetség programmján szerepel* Magyarország, mint , eddig, moet is súlyt helyez arra, hogy tagja legyen ennek a tiszteletreméltó szövetségnek* , A kormány ennek következtében megbízta külügyminiszterét, Bánffy Miklós grófot, hogy tárgyaljon a népszövetséggel Magyarország felvét előröl; A felvétel esetén ö rá hárul a feladat, hogy főmegbizotti minőségben képviselje"Magyarországot a harmadik ülésszak ülésein. Fogadja, Főtitkár ur 9 nagyrabecsülés «m kifejezését,, i '" gróf Bethlen s*k. § Gr on f , augusztus 19. / A MSI tudósítójának jelentése A népszövetség közgyűlésének harmadik ülésszaka a kővetkező napirendet fogja tárgyalni. l./A kiküldöttek meghataliaazását igazoló bizottság meg­választása. 2. / Elnök ós hat alelnök megválasztása. 3./ A napirend elfo­gadása. 4./ Bizottságok alakitása. 5./ Általános jelentés a tanács és a titkárság működéséről és a közgyűlés határozatainak végrehajtása őrá eké­ben tett intézkedésekrol. 6,/ . Javaslat az alkotmányiéval 10* szakaszának módosításáról» 7./ Javaslat az alkatmányievél 18* szakaszá­nak módQSitáaáról. ö./ Magyarország felvételi kérése. 9./ Az eszperantó, mint a nemzetközi érint kezes nyelve, 10./ A fegyverkezés korlátozása; az ideiglenes bizottság jelentőse. 11./ A szövetség szakbizottságainak ős szervezeteinek jelentése. 12. Az opiumkeraakedée. 13./ Asszonyok ás gyermekek deportálása Sörökországban ét a vele szomszédos államokban, A vizsgáló bizottság jelentése. 14./Az asszony- ős gyerekkereskedés* 15./ Az orosz menekültek ügye. 15./ A szellemi együttmunkálkodáa, 17./ A nor­vég és svéd kormány javaslata az alkot mányié vél 12. és 15, szakaszának módosításáról. IC./ A szövetség költségeinek felosztása. 19./ A lengyel komiány javaslata az alkotmányi evői ő. szakaszának módosításáról, 20./ Az 1923 évi költségvetés. A zárszámadások jóváhagyása. A szövetség pénz­ügyi ügyvitele* Az ellenőrző bizottság jelentése. 21,/ légy nem állandó tanácstag kinevezése. ///Berlin augusztus 18. A Ruij értesülése szerint as Enver pasa haláláról elterjedt hirek aea felelnek. me$ a vlóságnak, e«rt az eresz, ellenforradalmi szervekhez az a jelentés érkezett, hsgy Enver pasa aeg~ aenekült11itéleg odahagyta Turkesztánt, Bokharat és Afganisztánba si­etett „A lap megállapítja, hogy a halálhír keletkezése teljesen értbe tét­len, hiszen Afganisztán -melyben Saver állítólag elesett aea is.veit lad­szimtér. amennyiben haroek csak Ohívában^Bckharaban és türk esz tanban f oly*­tak* Arra is ráautat a iapj, hegy az Enver pasa haláláról szolé híradások különben is ellentétesek e Egyes hirek arról szólnak, hogy r augusztus 4*»ei esett él. mások pedig augusztus 14-re teszik a halál napjat»Ezzel szembea az eresz lapok eeg augusztus 16-én is imák Ex>ver pasa harcairól sofc Kons­tantinápolyból augusztus 10~i kelettel hivatalos? jelentések érkeztek melyek egy szóval seat eialitik a pasa halálát ; /lSTl/ Belföldi h i. r#e k § A budapesti polikllnikai egyesület a külföldi vöröske­resztes missziók eltávozásával és a jótékony emberbarátok önkéntes ada­kozásának megszűnésével súlyos anyagi válságba jutott. Az egyesület érdekében augusztus 20.-án, Szent István napján az Angolpurkban.a Városligetben, a Svábhegyen, a zugligeti Fácán-üdülőt elepen f a Margit­szigetem,a csillaghegyi Arpád-fürdőtelepen és az alagi Lóverseny-téren gyűjtést rendeznek* Az egyesület 37 évi működése alatt öt millió szegénysorán betegeak nyújtott ambulatoriurnán és korházában ingyenes orvosi tanácsot, rendelést és műtétet. Mindenki emberbaráti érzéséhez fordulva kéri a közönséget, hogy ha urnáit látja, adakozzék szivesén a jótékonyáéi javára. Pro domoi A poliklinika-egyesület igazgatósága kéri a tisz­telt szerkesztőségeket, hogy a fenti hirt a jetékonyeél érdekébon közöl­ni szíveskedjenek. fje § A Magyar i'ávirati Iroda jelenti: A devizakőzpontl ma'i nanoj] a következő hivatalos árfolyamokat állapította meg: Valuták. Rapodeo t 6100, Bollar 1610-1640» márka 155-165, Osztrák korona 225-250. lei 11?5 T 1200, szokol 4750-4050, koronadixiur illetve frankdinár 1900-1940 Devizák* Amsterdam &32 T 6*4, Bukarest 1175-1200, kopenhága 350-356 Xrisztiania 261-267, London 7250-7400, Berlin 150-160, Olaszország 73 3/4-75 1/4, Paris 150-132, Prága 47 1/4-48 1/4, Stockholm 428-430 Svájc 309-315, Bécs 200-220, Brüsszel 123-125 1/2, líewyoxfc /Kábel/ 1680-1650. Varsó 2180-2220. ' * ' ' ' • ot.c7lr.ftS LEVÉLTÁR

Next

/
Oldalképek
Tartalom