Napi Hírek, 1921. október/2

1921-10-24 [0022]

A Magyar Xá*í.:ati IiftMía K»t ííögaa áii*si" idegen dip l~>:uat at aki a láagyaroraságo.; lefojt eseaényeket közvct-l'Sü közelről aze&léifce, an egy hivjJsJ.03 állású betöltő 8zm&ylaé$. előtt oiykópen üjfW latkozott* hogy a BetXaatfcttJtorraány aa Sorosának legerősebb po-iciőva^ bíró kormánya, a*, eiialt BeíLlen István gróf koi^a anyára ií éa az ő^áaagsta) ággyar táraad*iom(u?:. 1 aa ,utolsó négy nap alatt teljesa. tttt* a rónának áa § AGASSOiidaclfek példa céiktii áilo bizonyságát afija. § Bijegyzés* Aradi-Szabó IstvájB hírlapíró e* jeg^ezt e liza­Éfiferézkj ifergi| úrleáuy t. pro doao: Arsdi-SZabŐ István hírlapíró kéri a tisztáit •az *r késztőségeket & ítuti hir szíves át vételére* § A Magyar Távirati Iroda jelenti? Oetenburg kacosavonatai Károly király kiaéretével szoabstaa éjszaké Budaőrsig, jutottak előre. Itt az* a. hir várta okét, hogy a nemzeti hadsereg csapatait küldöttek elie— nfck* Osteaburg katonasága a soproni és a győri helyőrség felriasztott ssatsgai bői állott» aaeiyeket eazni a indokolással waggoniroatak be, hogy ladapásta kitört a ÜÖH),TIUŰÍZ!IIU3 ós eone^ letörésére indítják el őket* A aegy vonatból Budaőrsöa szállították ki az 0*teabrrg-kétoneságot, amely * a falat azonnal megszállotta és még mielőtt a magyar nemzeti hadsereg ősa­pát ai odaérkezhettek voins^aegkead ték az aló'uyomúlást Bndapest felé* Tesáraap hajnalfan alaktijt k^ magyar neűaatí hadsereg csapa­tainak száma akkorára, hogy a négy katona vonat áxiományaval efedmőnyeaen felvenette a harcot,-, akkor indultak meg a sas hegy alatti Uároly-kaazár- • nyáből a ueűzeti ha Cserét csapatai Henzel ezredes vezetésevei és siettek segítségére & Budaörs határán felállított nemzeti hadseregbeli járőr oknak, A raggaii őraktfea' Dgysnlsla iáSpó Osteaburg-csapat ok ezeket a jár őröket aéx téliesen visszaszorították volt és a Budaörs- ós seíeaföld között el­terüld dombok t9j-je«an Cavtburgók birtokában voltak* Az -ostenbarg csapa­tok ugyanis egy egész tüzárüteggel rendelkeztek «s annak, valamint aeáuibefti tulsttlytóxak köszönhetteA ezt a kezdő sikerüket. A magyar neociti^ hadsereg csapatai vasárnap délelőtt x<j ora tájoua jutottak ek'hevéa.''ti'zelés közben e Kelenföld éa Budaőrs közötti ország u<#. felére, rendes támadásba osak 11 órakor mentea. át* amikor ujabb .".•jegeróaítéafc kaptáké A táraadás középpontja a kelenföld-budapestí országút jplti •—• • '' Az et tői északnyugatra fekvő domboldalakon fejlődött ki fél­^•raitkbaa a gyalogság zöme 4 míg a ba-Aezárayaa., az országat ós a vasúti '• b&iwéú között elterülő terf.jLStet géppuskás osztagok szállották meg.JBzek n**­aoalókép«n -félkáralakban kezdték aeg az előrenyomuiáat Bnaeörs kösse ge felu. hogy azt ket őHalról bekereifcve megtisztítsák az Ctetenburg-esapatoktöi* A níujiíeti hadsereg csapatainak láttára az Oatenburg-oaztegok azoniai mag--, kesétek a vi 33Zövoanlást,, aanái is inkább é mert közben ar ősapátok a dombtetőket fölad elfoglalták éa onnan teljeset at te-Antriették az eilen­• aég'és Moadaistokát* Wagycbí) hare osak a" fa in nstaréban rajlődott ki^ aiai­kor ueazeti halsareg első $ ár őre beüato jtBuds őrsre, ahol gjfeii ilaaaerti tü­zslpaae'i fogadták. A tempiomig aá eiőrenyomnlák iaml&a onóxta.1 aagyot'b vesz­tesage^t nélkül történhetett meg, T'^t^vteU'KMü&uty&el.* Az íriőrenyoffiuláa ezután a faluból e vasútállomás felé vezető ti r í.azájgntoa folytatódott, ahol a jobbszárny egyesűit a délről bekerítő JOZ­lulátot tevő bt ;.szárnnyal. Bélután 4 órakor koncentrikus támaöáasal megro­-11Í.J; L nemaati hadsereg csapatai e ( falta és a vasúti töltés között elte­sitlő mezőJiet és aa O-taaburg-oasUgókót onnaá a vasati töltés magé* vetet­ték viasza. A lázadó csapatak akkor máx beláttak^' ho$s a..helyzet szánukra tart hatot len és megkezdték vonataikat lassú m ©a étben visszaindítani* 1^Fehér zászlóval egy főhadnagyot küldtek a aamzeti hadsereg vaaaJaba, ahol s főhadnagyát "bekötött szetaneX Bed a őr a községébe vezettek Henzel.ezredeshez. A főhadnagy jelentette, hogy s z Oatenhurg-osapetok a további veroatás emerülése vegett .íéáyveraí.ünetet ajánlanak es a tar- • gyeJáa'ök befejezéséig hajiandók Bicske felé Viöazavanniaá* Az •zrélas ér­re a rőhadnagygyai vagigjárta'..a vonalakat éá üindküt oldalán paraa'e^cit adtai a vehse-és azonsa ki beszüntetésére. A főfcaönagy Kérése-ezután e 3­tarostak. ^gy *• vzti&'*fá t állomás mellett -Levő Mázbap.Oat0nburg ea a -••Ci-zev tf+mii á^afflWaw^fpar* ácsaoka-bókélt et* tárgya ^ • - tai^^mk, • -'A cisavj^íokíi s^^-aízt a ^aÁba, uás.**3f3t :- NT*.^' :; •.- eá''«*ki'gé ía-atlk 7i^aS5Ct e a csak bi Ataaíí ö jármokat hagytak kinnt, •»- aatí>Jitfb­Ayóaáaak ^.'^sa^at uégybáa elősegíteite az a teny. i'o v. ."•<•'•' támadások ..^i^imával.,.!* iaaodö kátonasaa közül igen sokan fehéV JW*t4o-* ^.sbugta ttak„ ..t.-H il^v^ííí-ín ^áeaaaákra íusott* nog^ fölre—j— -•.vezattek 1­*-st aű•• seV-'gyHí c'tfá%eréik eiian dkavják karóba vinni'* tl^ regg'el a afRMMIti'hadaüs«&baii eaapatok ujabb akcióba \ —1 tsesdvtó R 7 ü r i c h október 24%-ÍJevizazárlat: Berlin 515.Hollandia ÍR4 50 NeSvork 540 London 2125 f Páris.«Ö10,iíilán6 2110,Prága WeXo.eÖTzágráb 175,Bu^re 8 t 390, Varsó 0.13, Becs 0.2,, Oszt,Bélyegzett korona O.fcO, /MTí/ § B éc e, október .24»Z^rlat: . n v Aranyjáradók'"lOOOiMagy, í°2 a ^n^áV ^gfffötaáSSlSS 13950, Xnglobank 5770 >^ankv erein 9470 0PZt Hite1 3150 Magy^H1te1 7600,Laenderbank 8350,Ofzt, . , la^lBSnk'lloOO^twK^!|i^ö l*470.Adria 41000, Wzhago 78Ö0Ó, Kassa-úderbergi 7500, Államvasút J9200, De3 ivasut 5990, Államvasút ólvezetiiegy 6650,Aussigi 3050Q KlatiM 12000,01emen. RQQP Aloe«i 19600,Bánya és koho 68000.Aegidia §ógoo,íeiuen 18300 10500 Poldi koho 16700,Prágai yae 46900,Bima 1450u, S ?rV/F PpL-vvér ^900,£zsterfeom Szászvári 19oOO,Bosioi y'öO, SiíS ^OQno'Tr^lafli 730Ó itoyjlt,Koszén 40500,Veitscher 2C0OO0 lafSler 1500 Ru?Ur 12500,A|?Í1O Í700ű,Fantó ^3000, Kárpáti 64000 Galícia 175000V Sodnica 51000,KEgvesüla fa 2300, Merkúr Illó?fcobSrg lOOOÓ.Déíivasút eleöbbs,69T0.Magy, Vasutiforgalmi 10 600 ,-ggyesült" v i 1 Lányos" • 4Ö2 5, _/MTí M

Next

/
Oldalképek
Tartalom